Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? (část druhá)

Spread the love

Jak jsem předestřel v posledním článku, budeme pokračovat dalšími myšlenkami, abychom pochopili, jak se změnil čas. Mnozí netuší, co nastane, protože nerozumí Pánovu podobenství v Matouši 22:1-7. Jejich vlastní porozumění jim postačuje k tomu, aby uvěřili, že se nepotřebují dotazovat samotného Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) vojsk v Jehošuově jménu jaká je Jeho vůle. Co přijali jako duchovní pokrm? Stůl démonů plný duchovních zvratků. Dnešní doba se podobá době, kde existovali dva muži. Jeden měl moc a bohatství a také úctu tehdejšího světa, ten druhý prožíval nedostatek, pohanu. První byl bohatý tělesně, druhý duchovně. Proto ten první volil to, co znamená, sytit se u stolu démonů. Ač jsem chtěl o nich nyní psát, musím myšlenky přesunout do třetí části.

Než si tedy na ně poukážeme, musím začít s nejprve jinou myšlenkou, která nám pomůže pochopit to, na co se dotazoval čtenář Daniel, který můj předchozí článek docela nepochopil a argumentoval něčím, o čem jsem nepsal, co jsem neměl na mysli. Otázka zní:

„CO JE TO SVOBODNÁ VŮLE A JAK JE DŮLEŽITÁ PRO NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE?“

Každý zralý následovník Krista chápe, že svobodná vůle nám umožňuje, abychom určité věci mohli dělat s Láskou Agape, ač se nám to může příčit s naším naturelem. Pokusím se to vysvětlit přímo na mne. Myšlenky, které nyní předkládám, musím už potřetí přepracovat, abych byl Řekovi Řekem, Židovi Židem. Proč? Mé vlastní uvažování, logická stavba myšlenek je pro mnohé moc složitá. Neznamená to, že není správná, ale čtenář se v ní ztrácí zahlcen mnoha argumenty.

Když jsem začal studovat Písmo, nebeský Otec zajistil, abychom s bratrem, kterého mi přivedl, jako k Pavlovi Gamalilea, abychom zkoumali vše podle Danielova způsobu:

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit (hebrejsky šůt, symbolicky jako by přecházeli z jednoho břehu řeky na druhý břeh, kdy pevná půda se nachází pod bahnem koryta řeky) sem a tam pravé poznání se rozhojní.

Tato metoda studia mne naučila vidět Písmo jako celek, ne jako fragmenty, které někdo vytrhává pro svá učení a vidíme to v náboženských domech a sektách. Na těchto fragmentech je pak vytvářena náboženská doktrína, které se musí věřit. Můj přístup je úplně jiný, protože mi bylo dáno porozumět, proč nebeský Otec potřebuje, abychom jednali podle svobodné vůle. Proto jsem nikdy nikomu neřekl, že musí důvěřovat mým slovům, mým myšlenkám. Naopak jsem vždy vybízel každého, aby šel k nebeskému Otci a ten mu dal skrze svého ducha tu správnou moudrost a porozumění, zda argumentuji správně, či ne.

Nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh mi už před časem ukázal, že se v Jeho očích změnil čas, protože je nyní důležité, ABYCHOM ZŮSTALI NA STRANĚ OTCE A JEHO SYNA, PANA JEHOŠUY JAK NEJVÍCE JE TO MOŽNÉ!!! Proč? Protože se svět podobá plavbě na Titaniku, tak tu byl nejprve čas na plavbu samotnou, která nám dovolovala ostatní zvát na Beránkovu svatbu, vysvětlovat těm pod vlivem Velkého Babylonu, že ten se stal nástrojem Satana. Titanik se musí potopit. Proč? Protože musí být odstraněný plevel, tedy ti, kdo ničí DOBROU ZPRÁVU O KRÁLOVSTVÍ svými naukami, které jim fragmentací Písma Satan připravil! Proto ten Matouš 22:1-7.

Potopení symbolického Titaniku není ARMAGEDON!!!!! Ne, je to válka, která přichází od krále Severu a tím je Rusko. Nebeský Otec nyní dal čas na projevy SVOBODNÉ VŮLE KAŽDÉHO Z NÁS, aby se prokázalo skutky, jaká je skutečná jakost naší víry. Zda jsme plevel, nebo zrno pšenice. Vydávání svědectví o Království se totiž stalo podobné člověku, který v dobrém záměru přišel k jinému člověku a začal mu vnucovat to, co on sám přijal jako Dobrou zprávu, ale neptal se nebeského Otce, zda je to vše co říká, v souladu s Otcovou vůlí. Tak se stalo, že místo abychom někomu ukázali směr, jak to apoštol Pavel vysvětluje v Prvním dopisu do Korintu, třetí kapitole v šestém až osmém verši:

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst. Kdo tedy sází a kdo zalévá, jsou jedno, ale každý obdrží svou vlastní odměnu podle své vlastní namáhavé práce. Jsme totiž Boží spolupracovníci. Vy jste Boží obdělávané pole, Boží stavba.“ .

Tak se stal pravý opak, protože jsme nepostupovali správně a druhým vnucovali vlastní vůli. Jak jedná nebeský Otec po celou dobu napříč Písmem? Svobodnou vůli člověka měl vždy na prvním místě. Nyní si to ukážeme, že toto zrcadlil Pán Jehošua, Eliáš a samotný Mojžíšův zákon. Mohl bych to ukázat i na Abrahamovi, ale už by to zase pro mnohé bylo moc informací a to není cíl.

Co dělal náš vzor, náš Král? V Janovi 6. kapitole čteme, jak k němu přichází zástupy do Kafarnaum a jsou s ním i mnozí následovníci.

To řekl, když vyučoval ve veřejném shromáždění v Kafarnaum. Proto mnozí z jeho učedníků, když to slyšeli, řekli: Tato řeč je otřesná; kdo jí může naslouchat? Ale Jehošua, který sám v sobě věděl, že jeho učedníci proto reptají, jim řekl: O to klopýtáte? Co tedy, kdybyste spatřili Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl předtím? Je to duch, který je životodárný; tělo není vůbec k užitku. Výroky, které jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící, a kdo je ten, jenž ho zradí. Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ .

Když dokončí svou řeč, tak jej všichni opouštějí. Co udělá Pán Jehošua?

Proto Jehošua řekl dvanácti: Nechcete snad také jít?“ .

Začal volat na odcházející: „POČKEJTE PROSÍM, NEODCHÁZEJTE, JÁ VÁM MUSÍM JEŠTĚ NĚCO SDĚLIT!!!!“ ? Ne. Naopak položil učedníkům otázku, zda také nechtějí odejít. V čem byl rozdíl mezi davem jenž Krista nejprve následoval a pak opustil a učedníky? Učedníci dokázali rozeznat Božího ducha. Když pocítili své povolání, tak všeho nechali a následovali Pana Jehošuu. Nechali vše za sebou. Bylo to jejich svobodné rozhodnutí, svobodná vůle. Ostatní, než by se zamysleli a dotázali se nebeského Otce, kterého všichni znali a nebyl jim utajen jako dnes, aby je On sám svým duchem povolal a vyučil, tak šli za emocemi. ŠLI VŠAK SVOBODNĚ A NIKDO JIM NIC NEVNUCOVAL!!!!

Máme být jako Pán Jehošua? Máme.

Druhý nádherný příklad nacházíme v První Královské v devatenácté kapitole. Zde Eliáš povolává Elišu. Velmi pozorně sledujme co se stalo, protože jsem přesvědčen, že až 99,9% z Vás, kdo toto budou číst a znají ten příběh, nezaregistrovalo to, co si nyní ukazujeme:

Vyšel tudíž odtamtud a nalezl Elišu, syna Šafatova, jak orá s dvanácti spřeženími před sebou, a on s dvanáctým. Elijáš tedy přešel k němu a hodil na něho svůj úřední oděv. A tak nechal býky a rozběhl se za Elijášem a řekl: Dovol mi, prosím, políbit otce a matku. Potom tě chci následovat. Řekl mu tudíž: Jdi, vrať se; vždyť co jsem ti udělal?“ .

Co pochopil Eliša, když na něj Eliáš hodil svůj plášť? Že jej nebeský Otec povolává do své služby. Okamžitě pochopil, kdo se mu stává „duchovním otcem“, protože Eliša později sám takto Eliáše nazývá. Začal Eliáš Elišovi bránit, aby se rozloučil se svým skutečným otcem a matkou? Ne. Ponechal mu svobodnou vůli. Ani slovem mu nenaznačil Eliáš, že něco musí. Jak rozdílný přístup v tom, co činí ti, kdo tvrdí, že znají Krista, někteří dokonce tvrdí, že znají i Otce.

Vrátil se tedy od jeho následování a potom vzal spřežení býků a obětoval je a na nářadí býků jejich maso uvařil, a pak je dal lidem, a ti pojedli. Poté vstal a šel za Elijášem a začal mu sloužit.“ .

Kdo byl Eliša? Podle zprávy byl až 12 v brázdě při orání. Byl mladý a nezkušený. Kdo by jej přijal za proroka? Musel být s Eliášem, aby bylo jasné, že si jej nebeský Otec vybral. Proč? Protože Eliáš už pečeť proroka měl. Z toho vidíme, že nebeský Otec postupuje moudře. Eliša se nikdy nestavěl nad Eliáše, ale s pokorou přijal své postavení učedníka. I toto by nás mělo vést k zamyšlení.

A nyní si to ukážeme na Mojžíšově zákonu. Mnozí říkají, že to byl velmi špatný Zákon, protože Izraelita musel … . Byl dán příkaz, aby se jednou ročně obětoval kozel, jako oběť za hřích, za celý Izraelský národ. Zároveň s tím, byl vybrán druhý kozel, který byl poslán do pustiny pro Azazela. A mezi oběma kozly se tahal los, který skončí jako oběť za hřích a který bude poslán do pustiny. Kdo je to Azazel (hebrejsky: עזאזל)? Je to Satan. Proč byly hříchy, které na toho kozla velekněz vložil neseny k Satanovi? Zde to souvisí se svobodnou vůlí Izraelitů.

Aby se Izraelita skutečně očistil od svých předešlých hříchů a špatného jednání, musel ve svém srdci a ve své mysli přijmout to, co bylo z pohledu nebeského Otce špatné, jak to odhaloval celý Mojžíšův zákon. Nejenom desatero. Musel, pokud chtěl zůstat duchovně živým a pro nebeského Otce vyvoleným účastníkem smlouvy, ČINIT POKÁNÍ. Jak mnozí Izraelité k tomu přistupovali? Podobně jako přistupují k výkupní oběti Pána Jehošuy mnozí dnes: „JEDNOU OČIŠTĚN, PROVŽDY OČIŠTĚN.“ ! Takto to ale není, protože musíme alespoň jednou za rok přijmout symboly nekvašeného chleba a vína, abychom své hříchy, jenž nevedou ke smrti, vypraly v symbolické Beránkově krvi a dále zůstali účastníky Nové smlouvy, protože stále platí, že se vše očišťuje krví. Pán Jehošua Zákon naplnil, ale nezrušil.

Co by se stalo Izraelitovi, který by nečinil pokání podle Mojžíšova zákona? Musel by podle Zákona být usmrcen, zemřít fyzickou smrtí. Aby nemusel nebeský Otec usmrcovat každý rok desítky tisíc Izraelitů, protože nedodrželi smlouvu, kterou s nebeským Otcem dobrovolně uzavřeli vlastně jejich praotcové, protože chtěli být vyvoleným národem, musel nebeský Otec jednat podle toho samého Zákona.

Jediná možnost byla, aby nekajícné, kteří tak učinili podle své svobodné vůle, aby je nemusel zahubit, musel nechat jejich hřích odnést k Satanovi a jemu ty nekajícné předat. Tím dal jasně najevo, že On sám nemá s jejich hříchem nic společného, ale je to následek Satanova působení a Satan za toto působení ponese dle Zákona Agape plnou odpovědnost. V očích JeHoVaH (Jehovy) vojsk se stali takoví Izraelité duchovně mrtví. Podobně, jako se to stalo Adamovi a Evě. Přesto dál tito nekajícníci dále žili. Co to pak v národu způsobovalo? Že ve třetí až čtvrté generaci bylo potřeba Izrael ořezat jak strom, na kterém zůstávala spousta suchých větví.

Bylo to opatření plné Agape. Jinak by jedenáctý den sedmého měsíce v roce byla izraelská půda plná mrtvol. DUCHOVNÍ SMRT JE HORŠÍ NEŽ TA FYZICKÁ!!! Toto si však Izraelité neuvědomovali. Podobně jako si toto neuvědomují ti, kdo se nenechávají vyučit samotným nebeským Otcem a nenaslouchají Jeho hlasu. Taková řeč je pro ně odporná. Jít proti sobě, své vůli, to přece nikdy. Pak se nemůžeme divit tomu co vidíme.

Co je podmínkou proto, abychom dokázali skutečně naslouchat Otcovu hlasu? VÍRA!!!! To je co? Jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý důkaz skutečností, ačkoli je nelze fyzickýma očima spatřit. JE TO BOŽÍ DAR!!! Svým duchem nám nebeský Otec ukazuje správné a nesprávné. Aby toto mohl učinit, musíme mu svou svobodnou vůlí dovolit, aby nám ty věci ukázal. Stane se to jenom tehdy, když přijmeme tyto fakta:

NEBESKÝ OTEC, JEHOVAH (JEHOVA) JE SVATÝ A I MY TOUŽÍME CELÝM SVÝM SRDCEM, MYSLÍ A ŽIVOTNÍ SILOU BÝT SVATÍ

NEBESKÝ OTEC NEMŮŽE LHÁT, STEJNĚ JAKO NEMŮŽE LHÁT ANI PÁN JEHOŠUA, BOŽÍ BERÁNEK

NEBESKÝ OTEC NEDĚLÁ NIC V SKRYTU A JE ABSOLUTNĚ NESTRANNÝ. PROTO ŽÁDNÉ SVÉ SLOVO NIKDY PŘED ŽÁDNÝM ČLOVĚKEM NEUTAJIL A ANI NIKDY NEUTAJÍ

NEBESKÝ OTEC, JEHOVAH (JEHOVA) BŮH TOUŽÍ PO JEDINÉM, ABYCHOM JEJ POCHOPILI JAKO ZTĚLESNĚNÍ LÁSKY AGAPE. VŠE CO ČINÍ A PŘIPOUŠTÍ SLOUŽÍ K NAPLNĚNÍ DOBRÉHO, ABY JEDNOU PRO VŽDY BYLO OČIŠTĚNO JEHO SVATÉ JMÉNO, KTERÉ ZNAMENÁ PŮSOBÍ, ABY SE STALO

NEBESKÝ OTEC JE NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, PROTO JE SKUTEČNĚ JEN ON JEDINÝM BOHEM. ON JEDINÝ MÁ PRÁVO ŘÍCI, CO JE DOBRÉ A CO JE ŠPATNÉ

SATAN A DÉMONI (PADLÍ ANDĚLÉ) SKUTEČNĚ EXISTUJÍ A RÁDI SE PROMĚŇUJÍ VE SVĚTLO TÍM, ŽE NÁM VKLÁDAJÍ DO NAŠÍ MYSLI ŠPATNÉ A MY STÁLE MUSÍME PÁTRAT Z JAKÉHO ZDROJE MYŠLENKY PŘICHÁZÍ

MÁME PRÁVO SE VŽDY SAMI SVOBODNĚ ROZHODNOUT, ZDA PŮJDEME ÚZKOU CESTOU DO ŽIVOTA, NEBO ŠIROKOU, PODLE SATANOVY VŮLE, DO ZÁHUBY

NEBESKÝ OTEC, PROTOŽE JE SKUTEČNÝ PŮVODCE ŽIVOTA, JAK ANDĚLŮ, AŤ PADLÝCH, NEBO TĚCH, KDO MU SLOUŽÍ, STEJNĚ JAKO JE I PŮVODCE ČLOVĚKA A VŠEHO ŽIVÉHO, MÁ PRÁVO VE SVŮJ ČAS UKONČIT EXISTENCI SVÝCH, JEMU NEPOSLUŠNÝCH STVOŘENÍ

Abych Vás nerozptyloval dalšími myšlenkami, ale dal Vám milovaní bratři a sestry dostatek prostoru k přemýšlení, kteří toužíte být v záchranných člunech daleko od potápějícího se Titaniku v čase jeho potopení, abychom pak ve svém čase posbírali z moře přeživší a tak je pozvali na Beránkovu svatbu, jak to čteme v Matouši 22:8-10 . Ukončím tato slova a myšlenky Pavlovým výrokem:

A přišel jsem k vám ve slabosti a se strachem a s velkým chvěním; a má řeč, a co jsem kázal, nebylo s přesvědčivými slovy moudrosti, ale s projevem ducha a moci, abyste neměli víru v lidskou moudrost, ale v Boží moc. Mluvíme tedy moudrost mezi těmi, kteří jsou zralí, ale ne moudrost tohoto systému věcí ani panovníků tohoto systému věcí, kteří mají přijít vniveč.“ .

Bratři a sestry, tento čas nám byl dán proto, abychom plně porozuměli Boží Lásce Agape. Proto se musíme nyní zajímat o naše přežití více, než o ty, kdo toto nechtějí pochopit, protože se sami svobodně rozhodli ve svém srdci nebýt účastníky na Nové smlouvě a nechtějí se nechat nebeským Otcem poučit.

O Achaziáši a Eliášovi si povíme až příště a také o projevech a skutcích, podle kterých nás Pán Jehošua může rozdělovat na ovce a kozly.

S Agape Váš a Pánův bratr Igi, Váš i jeho otrok