Jak je to s tím, kdo má být zanechán a kdo vzat? Nejste nevěsta, jste jen panny, přesně družičky! Zda rozvážné, nebo nerozvážné, tak to záleží na každém z Vás!

Spread the love

Už jsem se k tomuto námětu nechtěl vyjadřovat, ale musím. Nejprve si vysvětlíme kdo je skutečně nevěsta. Pak kdy bude to rozdělení, kdy je jeden vzat a jiný zanechán. Pak si ukážeme, jak dosáhnout na to, abyste dosáhli Beránkovy svatby.

Kdo má ucho, ať naslouchá co duch říká sborům:

Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry, aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom. A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého Boha; a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři, a říkal: Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech. A slyšel jsem počet těch, kteří byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů:“ (Zjevení 7:1-4)

Toto je nevěsta. Patří někdo z Vás k duchovním a tělesným synům Izraele? Kdy jste byli zapečetěni? Splňujete toto?

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“ (Zjevení 14:1)

Jaké jména Otce a Beránka máte na svých čelech? JeHoVaH (Jehova) a Jehošua, nebo hospodář, Odin, Adonai, Jahve a tak dále a Je-sus (Ježíš)? Kdo z Vás ví co toto je?

A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země.“ (Zjevení 14:3)

O čem je ta jakoby Nová píseň? O těch Vašich bludech, že jste všichni nevěsta? Kdo z Vás ji zpívá? Mihál a další charismatici a letničáři? Ta Nová píseň je o skutečné záchraně a o tom jak zvítězí milosrdenství nad soudem.

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

Kdy jste nikoho nesoudili? Kdy jste jednali s milosrdenstvím i se svými nepřáteli? Vždyť jste jen hádka za hádkou. Prsíte se jak všemu rozumíte, ale kdy jste dovolili nebeskému Otci se prokázat takto:

To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi  a v jejich ústech nebyla nalezena žádná faleš; jsou bez vady.“ (Zjevení 14:4,5)

Kdo jsou ty ženy? Fyzické ženy? No to určitě ne. Kdo je duchovní žena a má plno dcer?

A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva. A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ (Zjevení 17:4,5)

Už se Vám otevírají trochu oči? Kdy ve vašich ústech nebyla nalezena žádná faleš? Víte proč v ústech nevěsty není žádná faleš? Protože udělala přesně to, co jí sám Pán Jehošua nařídil. Kdy jste to udělali Vy?

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-45)

Kdy Vás sám nebeský Otec vyučoval? Kdy jste měli úctu k jeho jménu?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží“ (Malachiáš 3:16,17)

Kdo z Vás má bázeň před nebeským Otcem, který se jmenuje JeHoVaH (Jehova)? Kdy jste mysleli na jeho svaté jméno? Do jaké knihy jsou ti, co toto činí, do jaké jsou zapisováni?

A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem. A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit“ (Zjevení 13:7,8)

Kdy nad Vámi to divoké zvíře zvítězilo a vy jste s ním bojovali? Což netvrdíte, že budete vytrženi předem? Jenže to je lež, protože svatí musí být zabiti. Co Vám slibuje Mihál a další falešní těšitelé? Vám se přece nic nemůže stát, že? Stále nechápete?

Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:14)

A jak to učiní? Budou bojovat z nebe? Ne. Protože nerozumíte Zjevení 11. kapitole. Stane se to skrze vzkříšení olivovníků, kde první olivovník je těch 144 tisíc a druhý jsou ROZVÁŽNÉ DRUŽIČKY, PANNY, ze kterých udělali Vaši učitelé nevěstu.

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (Zjevení 11:7)

Jaké svědectví vydáváte, abyste patřili k druhému olivovníku? Jsou tím ty Vaše hádky a přesvědčování, že znáte Ježíše? Jenže to je výrok antikrista, tak jak to vysvětluje apoštol Jan ve svém prvním dopise ve verších 2 a 3. Stačí si tam dosadit skutečné jméno Krále králů a Pána pánů. Jenže to by Vám to muselo být dáno duchem. Proč Vám to duchem není dáno? To si vysvětlíme později, ač už jsem Vám to odhalil.

Pořád budete přesvědčovat všechny kolem Vás, že jste nevěsta, když nemáte pečeť a to co je její součástí? Takže jak zvítězí ti svatí a družičky?

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. A slyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: Pojďte sem nahoru. A vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili.“ (Zjevení 11:11,12)

Je tady nějaký náznak toho, že někdo bude vzat a někdo bude zanechán? Kde to čtete? Takže kdy se půjde nahoru? Po vzkříšení olivovníků. Pokud někdo potřebuje pochopit apoštola Pavla, jak to myslel s tím, že nepředejdeme ty, kdo usnuli ve smrti a jsou v hrobech, tak to si nastudujte v jiném článku, který tu k tomu naleznete. Když pochopíme proč nejsou olivovníky pohřbeny, tak by Vám to mohlo dojít samo.

A nyní se zaměříme na tento Váš oblíbený text, kterým si vysvětlujete, že má dojít nějakému předčasnému vytržení:

Potom budou dva muži na poli: jeden bude vzat s sebou a druhý zanechán; dvě ženy budou mlít na ručním mlýnu: jedna bude vzata s sebou a druhá bude zanechána.“ (Matouš 24:40,41)

Už jste si družičky přečetly ty verše, které předchází tomuto úseku? Není tam připomínka na dobu před potopou? Kdy se to děje? Není to nyní? Tak čtěme co tam je napsáno:

Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. 38Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka“ (Matouš 24:38,39)

Čeho jste si nepovšimli? Že už tu probíhá velké soužení. Kontext jasně odhaluje, že se o něm mluví o pár veršů dříve. Stejně i vy jíte, ženíte se a vdáváte. Co nastane za zničení podobného potopě? Přečtěte si laskavě Zjevení 9:13-21. Nebo jste nečetli?

Jehošua jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu pro svého syna. A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni, ale nebyli ochotni přijít. Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu. Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem; ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je. Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska (Zjevení 9:13-21) a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni.“ (Matouš 22:1-8)

Není válka popisována ve Zjevení 9:13-21 součást třetí bědy, kdy padne 1/3 lidstva? Jak daleko jsme od ní, vy předčasně vytržené nevěsty, ač jste stále na zemi? Nemá se mobilizovat? Nevede král Severu s králem Jihu válku skrze Ukrajinu? Ne má se měsíc, Evropa proměnit v krev? Nemá nastat toto?

Potom, co propustil zástupy, vešel do domu. A jeho učedníci k němu přišli a řekli: Vysvětli nám podobenství o plevelu na poli. Odpověděl a řekl: Rozsévač znamenitého semene je Syn člověka; pole je svět; znamenité semeno, to jsou synové království, ale plevel jsou synové toho ničemného a nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je závěr systému věcí a ženci jsou andělé. Proto právě jako je plevel vybrán a spálen ohněm, tak to bude i v závěru systému věcí. Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno, co působí klopýtání, a ty, kteří činí bezzákonnost, a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude jejich pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 13:36-42)

Nejste jako ten plevel, který roste spolu s pšenicí? Nečiníte bezzákonnost tím, že si z vůle nebeského Otce děláte legraci, že nemáte v úctě jeho svaté jméno? Co je ta ohnivá pec? To je ta válka o které se stále mluví. Nepošlapáváte už 42 měsíců nádvoří chrámu, protože nemůžete vstoupit?

A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají. Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 11:1,2)

Jaký měřící rákos se na vás dá uplatnit? Láska Agape, která je založena na Právu a Spravedlnosti a když jsou naplněny, tak je možno projevit Milosrdenství? Nebo je to měřící rákos o soudech a odsuzování těch, kdo se Vám snaží otevřít oči a ukazují Vám směr? Dáme se napravit?

Kdo zažije to zanechání a to vzetí? Když jsou olivovníky vzkříšeny, tak 40 dní tu budou na zemi oznamovat Dobrou zprávu:

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Co se má vytvořit? Jsme zde na zemi na dohled od trůnu? Jsme symbolicky před trůnem? Odpovězte si sami.

Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti.“ (Zjevení 7:9)

Kdy se to děje? Po armageddonu. Nemají tu zůstat národy, jazyky a národnostní skupiny?

Jakmile skončí těch tisíc let, Satan bude uvolněn ze svého vězení a vyjde, aby zaváděl na scestí ty národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k válce. Jejich počet je jako mořského písku.“ (Zjevení 20:7,8)

Já čtu že ano. Takže ten velký zástup se tvoří během oznamování Dobré zprávy. Ti dosáhnou na pokání a stanou se věřící a víra je posvětí ke spravedlnosti. Jenže jsou zde stále ničemní, kteří musí skončit v Armageddonu. V tom skvělém dnu, kdy má být posvěceno Otcovo svaté jméno JeHoVaH (Jehova), které znamená – PŮSOBÍ, ABY SE STALO! . Co působí? DOBRÉ!

Musí tedy oddělit spravedlivé od ničemných. Jak?

Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Přesně o tom je to, jeden bude vzat a jeden zanechán. Ničemný bude zanechán, spravedlivý odejde do vězení. Proč?

Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.“ (Izaiáš 26:20)

Ti kdo jsou vzati, ti odchází do vězení dobrovolně, protože ví, že je tam pro ně připravena záchrana, takže to je jakoby šli do svých nejvnitřnějších místností. Co potká zanechané?

Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Jsi tentýž, o němž jsem mluvil v dřívějších dnech rukou svých sluhů, izraelských proroků, kteří v těch dnech letech prorokovali, že tě na ně přivedu?“ (Ezekiel 38:17)

Kdo z Vás o tom prorokuje? Kdo z Vás naplňuje co říká Amos?

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ (Ámos 3:7,8)

Kdo z Vás je prorok, aby toto mohl vztáhnout na sebe?

A stane se v ten den, v den, kdy Gog přijde na půdu Izraele, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, že mi do nosu vystoupí můj vztek. A ve svém rozhorlení, v ohni svého rozlícení budu muset mluvit. V ten den jistě nastane velké třesení na půdě Izraele.“ (Ezekiel 38:18,19)

Budou ti vzati se třást? Budou, protože jim Gog bude vyhrožovat vyvražděním.

A zcela jistě se kvůli mně budou třást mořské ryby a létající nebeští tvorové a divoká polní zvířata a všichni lezoucí tvorové, kteří lezou po půdě, a všechno lidstvo na povrchu zemské půdy, a hory budou skutečně svrženy a strmé cesty budou muset spadnout, a dokonce i každá zeď spadne na zem. A chci proti němu přivolat meč po celém svém hornatém kraji, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. Meč každého bude proti jeho vlastnímu bratrovi. A chci se s ním soudit morem a krví; a sešlu zaplavující liják a krupobití, oheň a síru na něho a na jeho tlupy a na těch mnoho národů, které budou s ním. A jistě se vyvýším a posvětím se a učiním se známým před očima mnoha národů; a budou muset poznat, že já jsem Jehova.“ (Ezekiel 38:20-23)

Kdo mi z Vás vyvrátí to co oznamuji? Než to učiníte, měli byste se dotazovat samotného svrchovaného Pána JeHoVaH (Jehovy) ve jménu Pána Jehošuy. PAK MLUVTE, VY PŘEDČASNĚ VYTRŽENÍ, VY NEVĚSTY!

Co tedy máme dělat pro naší skutečnou záchranu? Poslechnout Pana Jehošuu a jít nejprve k nebeskému Otci:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Takže ne za člověkem, dělat si z nějakého člověka modlu, ale k nebeskému Otci. Prorok nám může jen ukázat směr, ale odpovědnost je na každém zvlášť. Což nám Jakub jasně neříká?

Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána.“ (Jakub 1:5)

Nebudeme soudit druhé a stále budeme prosit o cokoli podle Otcovy vůle. Budeme se za bratry a sestry modlit, aby jim byl odpuštěn hřích, který nepůsobí smrt. Pokud bude jednat proti Otcovu duchu, pak za takový hřích se modlit nebudeme.

A to je důvěra, kterou k němu máme: že nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle.  Dále, jestliže víme, že nás slyší, ať prosíme o cokoli, víme, že budeme mít vyprošené věci, poněvadž jsme si je od něho vyprosili. Jestliže někdo zahlédne svého bratra, jak hřeší hříchem, který nepůsobí smrt, bude prosit, a dá mu život, ano, těm, kteří nehřeší tak, aby to působilo smrt. Je hřích, který opravdu působí smrt. Neříkám mu, aby prosil ohledně takového hříchu.“ (1. Jana 5:14-16)

Odpustíme všem, kdo proti nám zhřešili, protože nám bylo odpuštěno 1000x více než mi odpouštíme bližním i nepřátelům.

Budeme mít v úctě Otcovo a Kristovo jméno, abychom mohli být zapsáni do knihy života Beránka, jak jsme to četli výše. A naučíme se vzývat Otcovo a Beránkovo jméno, protože je psáno:

A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky apoštolů 2:19-21)

Máme před očima předzvěst? A co ten oheň, ta krev a kouřová mlha už přes rok vystupující při konfliktu na Ukrajině?

Vždyť srdcem se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy se činí veřejné prohlášení k záchraně. Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán. Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat?“ (Římanům 10:10-14)

Ač byste měli být v tomto čase učiteli, stále potřebujete aby Vás družičky někdo vyučoval duchovnímu mléku, základním věcem porozumění, kdo je skutečně nebeský Otec, kdo je skutečně Beránek. Proto jste nemluvňata, která nemohou kázat. Je potřeba to změnit. Až se Evropa promění v krev, tak to už fakt bude pozdě.

Vzdávejme čest a chválu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu za to, že nás nenechává bez skutečného porozumění, stejně jako nás svým příkladem vyučuje samotný Beránek, Jehošua Pomazaný (Kristus). Já jsem nic, jen prach na misce Otcových vah. Proto jen mohu sázet a zalévat, skutečný duchovní růst působí nebeský Otec, ne člověk. Mluvím k Vám jako tělesným lidem, protože jste stále tělesní. Proč? Jsou mezi Vámi stále hádky a rozepře. Už není čas být tělesný. Za pár dní to přijde, neříkám dnes, ale neříkám že až za rok.

Pokoj všem, které má slova rozrušila. Pokoj také nám všem, kdo již rozumíme těmto hlubokým duchovním myšlenkám.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Jak je to s tím, kdo má být zanechán a kdo vzat? Nejste nevěsta, jste jen panny, přesně družičky! Zda rozvážné, nebo nerozvážné, tak to záleží na každém z Vás!

 1. Zajímá mne to, archiv také. Je to jiný pohled a jiné vysvětlení než skoro nebo všechny denominace. Mnĕ Pán poslal z cirkví pryč abych vysypala ze sandálů i ten prach a abych se nechala vést pravicí Ježiše, Ducha Svatého, kterého mám…po nĕčem co bylo že jsem zemřela a byla jsem v tom neproniknutelném svĕtle, o čem Pán zjevil, že jsem byla ve slávĕ Boží. Když jsem řekla v duchu že ja nemohu zemřít, že kdo by se postaral o moje dĕti, tak mne Pán, Jeshua Ha Mashia vrátil spĕt domů…
  Díky Bohu JHVH

  1. Dobrý den Soňo,

   důležité není to, že je to jiný pohled, důležité je to, zda je v tom porozumění. Když není, pak jsou stránky o ničem. Abychom to zjistili, musíme prosit nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha v Jehošuově jménu, zda to je z ducha. Zkuste to tedy takto prozkoumat. Jinak by to byla ztráta času.

   Zde musíme vždy začít u každého textu, komentáře někoho, kdo vyučuje, předkládá nějakou myšlenku, která má ukázat správný směr.

   Pokud zde duch naleznete, pak vzdejte slávu těm, kterým patří a ne těm, kdo stránky připravují.

   Přeji Vám Otcovu moudrost a vedení, abychom mohli kráčet cestou života v Jehošuově jménu.

Comments are closed.