Kdo má ucho ať naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Červená linie byla překročena.

Spread the love

Dnes byl zvláštní den. Stále jsem nevěděl, co mám napsat, co je prioritou. Byl jsem veden k sedmi sborům, ale nebylo to přesně to, co jsem chtěl psát. Až teď večer mi bylo dáno, abych pochopil, co mám předložit. Obdržel jsem totiž vidění ze čtvrtku na pátek. Mám z něj něco utajit, ale zbytek vám mám předložit, protože to bude velkým svědectvím ve svůj čas.

Během ranního vidění dne 3.12.2021, kdy Král Severu se opět popichuje s Králem Jihu, mne Otec svým Duchem přenesl do Švédska. Mám tam rodinu a jel jsem tam za strejdou, který je mrtvý. Byla tam semnou má nejstarší dcera. Strýc tam nebyl a ten dům nebyl domem, který znám. Byla hluboká noc a já jsem vyšel ven a ten dům byl součástí lesa. V tom jsem viděl přicházet vojska velkou armádu, která se pohybovala tak, jako když se hrne velká řeka.

Duch mi jasně oznámil co vidím. Bylo mi ukázáno, že Král Severu vyšel, aby ustanovil na Zemi pořádek. Běžel jsem tedy do domu, kde jsem chtěl rychle odeslat zprávu svému duchovnímu bratrovi, ale nenašel jsem mobil a nenašel jsem ani počítač. Má dcera se vzbudila a ptala se mne, co dělám. Jak jsem byl rozrušen, tak jsem jí řekl co se děje a že potřebuji odeslat zprávu. Ona mi řekla: však máš ty hodinky, kde se odesílají zprávy, mobily už nejsou. A sňala mi ty hodinky a chtěla mi ukázat jak to mám udělat, ale jediné co se objevilo, bylo prázdné pole pro zprávu, ale neobjevila se žádná klávesnice. Bylo mi oznámeno, který den se to děje. Bylo mi to dáno na vědomí 3x 4.12. Sledoval jsem ta vojska jak přichází. Pak mne Duch přenesl do města.

V tom městě byla ta vojska a byl jsem zasažen dávkou ze samopalu. Divil jsem se tomu, že jsem nic necítil. Najednou jsem viděl v očích toho, kdo mne zastřelil velký údiv a velkou hrůzu v jejich očích. Pozvedl jsem nad nimi ruku a padli na zem a umřeli. Následoval mne a za mnou kráčel někdo, kdo nebyl vidět, ale tušil jsem, že je to ten, jemuž jsem chtěl předat zprávu. Jednoho z těch, kterého mé mávnutí zasáhlo, jsem uzdravil. Někteří lidé byli jako mrtvoly a těm jsem vrátil život. Poté vidění skončilo.

Byl jsem zaražen tím, co jsem viděl a měl jsem nad viděným přemýšlet. Protože je v těchto viděních každý detail důležitý, abych celou duchovní zprávu pochopil. Vysvětlím tedy ty detaily.

Protože jsem byl přemístěn do Švédska za strýcem, který nežije. Bylo mi oznámeno koho se toto vidění týká. Švédsko je na Sever, bylo to tedy vidění o Králi Severu. Dům byl v lese a les je v biblické symbolice lid planety Země. Může jít o konkrétní zemi, ale zde se jedná o svět jako takový. Dům, který neodpovídal stavbou tomu, ve kterém strýc bydlel mi ukazoval, že je to celá planeta, její místa, jenž jsou obydlena. Dcera, která tam semnou byla, znamená, že se to dotkne nejenom mé rodiny, ale rodin celé obydlené Země. Noc, během které to probíhá, je symbolem jak doby, ve které se nacházíme, tak také té, kdy Král vyjde, aby naplnil proroctví.

Tím, že mi byl oznámen čas a datum, to jsou ty hodinky a také to, že mi třikrát bylo připomenuto, které je datum, jsem obdržel to, co čteme zde:

A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9:15)

Protože jsem nemohl odeslat zprávu, pochopil jsem to tak, že vám to nemohu nyní říci, kdy se to stane. Je to celé Velké svědectví pro mnohé, až se to naplní. Nikdo se nemůže na tu hodinu připravit, protože tak je rozhodnuto, proto není potřeba, aby někdo znal nyní čas, kdy se toto uskuteční.

Teprve dnes (5.12.2021) mi Otec skrze mého bratra potvrdil, že datum a čas a zpráva, je zprávou, která zazněla z úst obou stran sporu, jak Krále Severu, tak Krále Jihu, jejich hlavních představitelů.

Byl jsem dotazován na to, co znamená červená čára vzhledem k Ukrajině a celkově v diplomatickém slovníku.  Je to toto vyjádření:

Celou dobu jste si mysleli, že ustupujeme vaše mu nátlaku, protože jsme slabí. Nepochopili jste, že to není slabost, ale snaha zabránit nevyhnutelnému střetu, protože ten přinese mnoho nevinných obětí. Pokud překročíte námi stanovenou červenou linii, pak už nebudeme brát v potaz ty, kdo naší obranou díky vám zemřou.

Vnímal jsem datum a spuštění celé vojenské operace tak, že nastane z noci ze 4.12. na 5.12., ale k tomu nedošlo. Byl jsem velmi zmatený, protože není nic horšího, než ZAVÁDĚT NA SCESTÍ VLASTNÍ MOUDROSTÍ A VYDÁVAT TO ZA MYŠLENKY NEBESKÉHO OTCE!!!! 

To, co jsem už včera sepsal, protože mne k tomu Duch vedl, by se v této podobě stalo tím, že jsem předložil vlastní výklad a vlastní porozumění. Zkoumal jsem proč mi to bylo dovoleno sepsat, protože jsem přitom cítil jasné vedení Otcovým Duchem, ale když jsem to dokončil, nebylo mi dovoleno to zveřejnit. Proto jsem čekal a dotazoval se, zda mi Otec tím dává najevo, že mne nepoužívá a já jsem ten, kdo zavadí na scestí. Nepřicházela mi stále odpověď, až před tím, než jsem naposledy poklekl před svým Stvořitelem, abych se jej dotázal na to, co mi v této souvislosti přišlo jako porozumění a při mé modlitbě mne prozvonil bratr, aby mi skrze jeho myšlenky bylo vše potvrzeno a aby mne vedl do situace, která nastala v roce 2015, kdy mi bylo také ukázáno dopředu, že ČAS KONCE NASTAL, ALE SKUTEČNÝ POČÁTEK JSEM PŘIŘADIL K UDÁLOSTI, KTERÁ BYLA POUZE ZPRÁVOU A VŠE SE ZAČALO NAPLŇOVAT AŽ O DVA DNY POZDĚJI.

Takže co bylo tou zprávou, která zazněla v médiích 4.12.2021? Je to vyjádření pana Bidena, že Putinovi na jeho červené čáry kašle a že jej nezajímají. Protože bylo v tom vidění datum 3x zdůrazněno, je příchod Severu už neodvratný. Kdy k němu dojde? Bude to nečekaně. Ale ne pro ty, kdo se budou sami dotazovat nebeského Otce v Jehošuově jménu. Připravte své milované na to, že vaše smrt je jen třídenním spánkem, protože vojska Krále Severu nerozliší, koho usmrtit a koho ne. Nebude to pravděpodobně tak, jak si mnozí myslí a chápal jsem to tak i já, že nejprve Sever odstraní Satanovu synagogu jménem Kabala a my mu řekneme, že to co přišel učinit, je stejně špatně, jako to, co činí Kabala.

Přenesení Duchem do města za denního světla, kde boj probíhal a má dcera tam nebyla, protože ji bylo přikázáno, aby zůstala uvnitř. Tak tím mi bylo potvrzeno, že nemáme mít strach o své blízké, protože jejich čas porozumět teprve přijde. Jsou v bezpečí. Zabití, které jsem necítil, je naplněním toho, proč jsem byl celou dobu veden k dopisům sedmi sborům, kde Jehošua slibuje svým věrným toto:

Protože jsi dodržel slovo o mé vytrvalosti, i já tě chci udržet před hodinou zkoušky, která má přijít na celou obydlenou zemi, aby byli vyzkoušeni ti, kteří bydlí na zemi. Přicházím rychle. Dál se drž toho, co máš, aby ti nikdo nevzal korunu. Kdo zvítězí toho chci učinit sloupem v chrámu svého Boha a rozhodně z něho již nikdy nevyjde, a chci na něj napsat jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a to své nové jméno. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“ (Zjevení 3:10-13)

Ti kdo mají pochopit to pochopí, co to znamená. Hrůza, která nastala v očích těch, kdo viděli můj zásah, mé pokynutí rukou, tak to souvisí s tím, co Jan zapsal zde:

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. “ (Zjevení 11:11)

Pozvednutá ruka symbolizuje, že mnozí padnou, ti, kteří byli našimi duchovními nepřáteli a stane se to jim, jakoby smrtelnou ranou. Duch mi oznamoval tato slova: „Dechem mých úst se to stane„. Bude to tedy skrze DOBROU ZPRÁVU O KRÁLOVSTVÍ (Srovnej s Matoušem 24:14). Ti, co jsou touto ranou zasaženi, ale nezemřou, budou uzdraveni. Lidé, jenž vypadali jako bez života, těm bude vrácen život a bude jim sejmut cejch na čele a na pravici. Protože byli mrtví v očích nebeského Otce, díky této bědě ožijí a stanou se velkým zástupem.

Ta mrtvá strana, která ztratila svůj život, to jsou ti, kteří nejdou napravit. Jejich život, jako by v té chvíli skončil, ač ještě krátký čas, budou žít.

Co ještě Kristus řekl těm, jenž jsou součástí sboru jménem bratrská náklonnost (Filadelfia)?

A andělovi sboru ve Filadelfii piš: To říká ten, který je svatý, který je pravý, který má Davidův klíč, který otevírá tak, že nikdo nezavře, a zavírá tak, že nikdo neotevře: Znám tvé skutky – pohleď, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít – a vím, že máš trochu síly a že jsi dodržel mé slovo a neprokázal ses jako falešný vůči mému jménu. Pohleď, chci dát ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou – pohleď, chci je přimět, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval.“ (Zjevení 3:7-9)

Kdo jsou ti Židé? Jsou to ti, kdo podporují Krále Severu v boji se Satanovou synagogou Kabaly. Je to odpadlá tělesná Juda, která se ve své touze naplnit vlastní představy, spojila se Satanem. Ta pozná, že lhát o sobě, že jsou duchovními Židy a přitom tvrdit a zamlčovat skutečný první příchod jejich mesiáše, že byla ta nejhorší lež. Až uvidí truhlu smlouvy, kterou nemohli z Jeremiášovy jeskyně pod Golgotou vynést, že to učiní ti, které si Jehošua zamiloval, tak Jehošuu uvidí duchovníma očima, že jej skutečně probodli.

O čem je celé vidění? Den, rok a ta hodina je už před námi. Už jí nic nemůže zastavit. V proroctví je řečeno, že nám bude uštědřena rána, ač si ji nezasloužíme. Pokud by se to nestalo, nemohl by se svět radovat a posílat si dárky. Nad čím se raduje? Připomeňme si opět co zapsal Jan vzhledem k olivovníkům:

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je. A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na kůl. A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky.“ (Zjevení 11:7-9)

Začnu od konce. Pokud tou ranou zemře jedna třetina lidstva, pak nás nemohou pohřbít, protože je to časově nemožné. Svým blízkým dejte na vědomí, že to nemají udělat, že mají důvěřovat ve vaše probuzení. Ať mrtví pohřbívají své mrtvé, ale ne ti, kdo mají ožít skrze naše vzkříšení.

Je tento svět podobný Sodomě a Gomoře? Není tu rozšířeno stejné ničemné jednání plné sodomie? Pak musíme správně pochopit, co je to Egypt. Že je to svět jako celek.

Dokončili olivovníky své svědectví a vy jste si ničeho nepovšimli? Není to proto, že to tak má být? Ať ten kdo má rozumět, ať to spojí s tímto Kristovým výrokem:

Vpravdě vám říkám, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou. O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé ani Syn, ale pouze Otec. Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:34-39)

Můžeme vědět kdy toto vše přichází? Rozhodně ano. Proč? Protože je psáno:

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ (Amos 3:7,8)

Měli Jehošuovi učedníci v prvním století vědět, kdy nebeský Otec rozhodl, že to přijde v ten den, v tu hodinu, v ten rok? Rozhodně ne. Proč? Protože je psáno:

Pojďte a vraťme se přece k Jehovovi, vždyť sám roztrhal na kusy, ale uzdraví nás. Bil, ale ováže nás. Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít.“ (Ozeáš 6:1,2)

Zde budou Ozeášova slova naplněna jak doslovně, tak duchovně. Doslovné naplnění je to o usmrcení oliv, kdy nás díky ráně usmrtí a bude to, jako bychom byli roztrháni na kusy a třetí den vstaneme a budeme vzkříšeni a jednou pro vždy uzdraveni.

V duchovním ohledu se toto vše naplňuje podle Petrových slov:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání. A přece Jehovův den přijde jako zloděj, v němž nebesa se sykotem pominou, ale silně rozpálené prvky se rozplynou a země a díla na ní budou odkryta.“ (Druhý dopis Petra 3:8-10)

Ano, náš nebeský Otec nebyl pomalý vzhledem ke svému slibu, ale jednal moudře, aby všechna Satanova ničemnost mohla být odkryta a odhalena. Ta nebesa jsou jeho moc, jeho skrytá vláda nad lidstvem a dva dny jsou 2000 let, po které se jeho ničemnost naplňuje. Proč? Aby všichni dosáhli na pokání. Když nebesa, Satanova moc, se sykotem pominou, všichni uvidí, co se skutečně přihodilo. To je to odhalení.

Co vysvětluje Jan vzhledem k olivám dále:

A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi.“ (Zjevení 11:10)

Přežijící si budou myslet, že jejich vysvobození právě nastalo. Protože při této ráně zemřeme, bude to vypadat tak, že se radují i nad naší smrtí a z radosti si budou vzájemně posílat dary. Co se totiž stane?

Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn zničení. Staví se na odpor a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván bohem nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu Boha a veřejně ukazuje, že je bohem.“ ( Druhý dopis do Tesaloniky 2:3,4)

Kdo je chrámem živého Boha? Nejsme to my? Pokud ano, pak je potřeba, aby byl všem už nyní znám člověk bezzákonnosti. Kdo to je? Není to jednotlivec, ale jsou to ti, kdo se nás snaží označit změnou skrze genetický preparát, který je značkou 6.6.6.

Ti se prohlašují za bohy, tedy MOCNÉ, TY S AUTORITOU NAD MNOHÝMI. Aby to mohlo být zastaveno, musí vstoupit do skutečného duchovního chrámu a jako by v něm usedli. A to učiní Osmý král, Král Severu tím, že vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil mnohé. Když to dokončí, tak se stane toto:

Pokud jde o časy a období, bratři, není třeba vám nic psát. Vždyť sami zcela dobře víte, že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci.  Kdykoli řeknou: Mír a bezpečnost!, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou.  Ale vy, bratři, vy nejste ve tmě, aby vás ten den zastihl jako zloděje, neboť všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme ani noci ani tmě. Proto tedy dále nespěme jako ostatní, ale zůstaňme bdělí a buďme střízliví“ (První dopis do Tesaloniky 5:1-6)

Kdy to oznámí? Hned po ukončení vojenského zásahu. Co je to zničení? Armagedon? Ne, je to bolest, kterou zažívá těhotná žena. Jejich moc je zničena tím, že uvidí vzkříšení. Takže radost lidí a posílání dárků je spojena s tím, že si myslí, že už je mír a bezpečí.

Abychom pochopili, že to není o armagedonu, který přijde o něco později, dal Pavel toto varování:

Prosíme vás však, bratři, pokud jde o přítomnost našeho Pána Jehošuu Krista a o to, že jsme shromažďováni k němu, abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit buď inspirovaným výrokem nebo ústním poselstvím nebo dopisem jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův den je zde. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn zničení.“ (Druhý dopis do Tesaloniky 2:1-3)

Je tedy vaší povinností se na má slova dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH Boha, v Jehošuově jménu, zda je to vše, co vám oznamuji Pravda. Proto vás o to skutečně prosím. Já jenom mohu ukázat směr a pokud bych podlehl Satanovi, jak to poznáte? Pokud vidíte odpadnutí a vidíte člověka bezzákonnosti, který ničí Právo a Spravedlnost, teprve pak může být vše správně odhaleno. Jen ukazuji na co se máme dívat, co mi osobně Duch odhaluje. Ne za mnou, mým poznáním, ale k Otci a Jehošuovi. Vše pečlivě zkoumejte na modlitbách, aby vás nikdo nesvedl k neuváženým krokům.

Kéž jsme s Otcem a Kristem sjednocováni Láskou Agape a Otcovým Duchem, abychom nalezli přízeň a porozumění tomuto ČASU KONCE. Ať vám, milovaní, nebeský Otec žehná a dává moudrost, jenž sestupuje od Něj ze shora. Kéž jsou vám a vašim blízkým tato slova útěchou, až bude vidění naplněno.

Váš a Kristův bratr Igi.