Měl jsem vidění, měl jsem sen. Nebe se mnou mluví, zjevuje se mi Kristus…

Spread the love

Jak často čtu podobné komentáře, měl jsem vidění, měl jsem sen, zjevil se mi anděl, Kristus, atd. Je to možné, reálné?

Co nás ohledně vidění učí písmo? Bůh nás učí, že vidění používá u svých služebníků proroků ke zjevování Božích záměrů, které se jistě stanou, až přijde jejich Bohem určený čas. Mezi proroky byli převážně muži, ale Bůh používal také ženy jako prorokyně.

Jsou naše vidění vždy spolehlivé? Jak to bylo v minulosti v době izraelského národa, v období Krista a po jeho odchodu do nebe?

Bůh nás učí, abychom zkoumali inspirované výroky (1 Jana 4:1). To platí po celou dobu od Adama, až do dnes. Ne každý sen, či vidění je od Boha.

Jeremjáš 14:14  Bůh řekl: „Ti proroci prorokují mým jménem klam. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim to a nemluvil jsem k nim. Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věštbu a lest vlastního srdce.“

Jeremjáš 23:16  Toto praví Bůh zástupů: „Neposlouchejte slova (falešných) proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Jehovových.

Ezechiel 13:9  „Moje ruka je pozdvižena proti prorokům, kteří mají šalebná vidění a věští lež. Nebudou náležet do kruhu rádců mého lidu, nebudou vepsáni do soupisu izraelského domu a nevstoupí na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem Panovník Jehova.

Podobných textů najdeme v hebrejských písmech (starém zákoně) mnoho. Lze z nich porozumět tomu, že v dobách před Kristem byly v okolních národech, ale i mezi izraelity falešní proroci s klamným sdělením. Apoštol Petr o tom píše ve svém dopise.

2 Petrův 2:1  „V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.

Když se na zemi objevil Kristus, ožila pravda a učedníci mohli na sobě poznat, jak působí svatý Duch. Učili se rozeznávat Duchy díky zkušenostem. Kristus jim ukazoval, jak působí démoni, čeho jsou schopní a jak působí Boží Duch. Duch totiž zmocní věřícího ke konání zázraků a vede k přesnému poznání pravdy (Ef 3:4,5). Pokud bychom dnes měli všichni svatého Ducha, nevznikaly by mezi věřícími takové naukové neshody. Někdo věří, že bude „vytržení“ svatých před velkým soužením, jiní, že svatí budou vzati do nebe, až v průběhu velkého soužení, jedni věří v plochou zem, druzí tomu nevěnují pozornost, anebo rovnou v plochou zem nevěří, no a kdo má pravdu, kdo je veden Duchem? Takových rozporů je mezi věřícími mnoho. Kristus nás dopředu varoval, že povstanou falešní učitelé, proroci, mesiáši, čtěme –

Matouš 24:24 „Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Kristus nás připravil dopředu, že nastane odpadnutí od pravdy, do sborů se vkradli vlci v beránčím rouchu a pravé učení s posledním svatým koncem prvního století upadalo. Nastalo období duchovního temna, které trvá až do dnešních časů. Objevovali se jedinci, kteří sloužili podle písma, ale svět opanoval Satan, svaté spisy dal pod zámek a krutě pronásledoval jakékoli snahy o duchovní obrození. Pálily se Bible, pronásledovali ti, kterým se dostala do rukou, protože pravda musela být zamlžena. Jak to souvisí s viděními a sny? S falešnými proroky přišlo i falešné vidění, s falešnými učiteli se objevila tradice, dogmata, pověry, nahrazování Božího jména a rozdělení prvotních sborů založených svatými a apoštoly na náboženské, dogmatické od pravdy odštěpené církve a sekty. Bylo možné v době temna získat pravdivé informace od Boha? Ano, pokud někdo měl to štěstí a dostalo se k němu písmo, pak po studiu a úpěnlivých prosbách k Bohu, mohl být věřící vyslyšen. Vzpomeňme na našeho Jana Husa. Ve většině ale byla pravda sdílena pouze skrze náboženství církví a lidé byli po staletí závislí na výkladu církve.

Jak je to dnes? Bůh připravil pro dnešní dobu průmyslovou revoluci. Díky digitalizaci nám umožnil, abychom měli přístup k informacím, jako nikdy v historii. Dostupné jsou prakticky všechny překlady Bible, včetně hebrejských, aramejských textů, řeckých písem a velké množství dokumentů, videí, přednášek, takže téměř nikdo nemá výmluvu, že neměl informace.

Díky tomuto duchovnímu „bumu“ ovšem vzniká velká různorodost v chápání biblických témat a nauk. Co člověk, to názor. Mnozí věřící se honosí zaručenou pravdou a své myšlení podepírají tím, že mají svatého Ducha, vidění, sny, mluví jazyky, a podobně. Jenže…

Jak jsme si již naznačili výše, Satan nikdy nespí a skrze svou moudrost umí dokonale zmást, obalamutit, podvést mysl lidí a ti pak můžou jít, aniž si to uvědomují, na porážku. Satan lidi vmanipuluje do modlářství, esoteriky, sekt s falešnými vůdci, kteří konají zázraky, zahrne je viděním a sny, přeludy, mluvením se zemřelými a natlačí je do velmi umně a sofistikovaně vedených náboženských skupin, které jsou zmanipulovány zaručenou pravdou s výhledem jedinečnosti u Boha Jehovy a nikdo, než oni nepřežijí. Taková je skutečnost. Jenže, co čeká mnohé z nich?

Matouš 7:22,23  „Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.

Co je to nepravost, nebo v jiném překladu bezzákonnost? Je to chování a jednání, které neodpovídá Božímu zákonu, je založené na lidském výkladu, ne na sdělení prostřednictvím Ducha svatého. Duch svatý je totiž Otcův a propůjčuje ho k mocným skutkům. Oživuje v člověku schopnosti, které jsou nad to, čeho jsme schopni. Umožní nám být ve spojení s Bohem podobně jako proroci, králové, kněží a učitelé minulosti, kteří tvořili velký zástup Božích věrných služebníků. Bez Božího sdělení skrze proroky by nebyla vykonána žádná Boží vůle. Bůh měl vždy zástupce na zemi, skrze které promlouval a sděloval, co se stane.

Zjevení Janovo 22:6  „A řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán, Bůh dávající Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát:…

Takto to funguje od pradávna. Nic se na tom nezměnilo. Jenže jak rozeznat, kdo je veden svatým Duchem a kdo ne? To je těžká otázka. Vždy je nutné zkoumat podobně jako v prvním století, dle písma. (Sk 17:11) To, co mi někdo předkládá jako pravdu od Boha, musí sedět s písmem a to nejen kontextem v kapitole, ale také kontextem s celým písmem. Je nutné si uvědomit, že stejně jako byli falešní proroci v minulosti, bude Satan používat i dnes stejnou metodu. Bude dávat falešná znamení, falešné vidění, falešné mluvení jazyky, falešný výklad jazyků. Jazyky dnes mluví i šamani, kouzelníci a zaříkávači, dokonce i křesťané, kteří hlásají dogmata. Může dát Bůh někomu dar vidění a mluvení jazyky, pokud mu nepatří? Pokud vyučuje ne podle pravdy, ale podle lidského, tělesného poznání? Vždyť je psáno, nedotýkejte se nečistého!

2 Korintským 6:17  „A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Jehova,`ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu.

Kdy nás přijme? Když se nebudeme dotýkat nečistého, neboli nepravého, lživého, dogmatického. Chceme-li mít hluboké Boží poznání musíme se oddělit od nepravd tohoto světa, včetně náboženství.

Ten, kdo se nedotýká nečistého, ten po modlitbách a prosbách dostává od Otce hluboké poznání, které se nikde nedočtete. Tím, že se obracíme k Bohu bez prostředníků a studujeme písmo sami, dáváme Bohu najevo, že věříme v Jeho způsob vyučování a ono to funguje. Bůh nás povede a bude v naší mysli utvářet naší duchovní osobnost. Kristus, když zemřel, stalo se, že se v chrámu roztrhla opona a tím, bylo umožněno, aby lidé měli možnost modlit se a přistupovat k Bohu bez pozemských kněží, protože k Bohu přistupujeme skrze našeho nejvyššího velekněze, který je na věky a tím je Kristus. Tělesní kněží byli nahrazeni duchovním knězem v nebesích. Když o něco prosíme, prosíme skrze Krista, protože On se stal naší hlavou a prostředníkem mezi námi a Bohem.

1 Timoteovi 2:5  „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Jehošua,..

Židům 2:17  „Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu.

Jak mnozí lidé vnímali Božího vyslance Jehošuu? Po většinu jeho pozemského času ho doprovázeli jedinci, kteří chtěli znát pravdu, chtěli poznat mesiáše, který byl předpovězen proroky, takových věřících ale bylo málo. Větší množství lidí bylo ovlivněno svými zákoníky, duchovními vůdci, kterým věřili. Dnes je to podobné, opět většina lidí věří svým kněžím, papeži, starším sboru, samozvaným vůdcům a nerozeznávají, kdo je poslán od Boha. Nezkoumají do hloubky, ale jen povrchně a co je špatné, tak jim to vyhovuje, nechtějí nic změnit. Když jsem před léty mluvil s bratrem, který byl Svědkem Jehovovým, řekl mi, že mu jeho víra vyhovuje. Vyhovuje ale také Bohu?  Vždyť to je podstatné! Na proroky se vždy pohlíželo, tak nějak z vrchu. I na Krista mnozí pohlíželi, jako na odpadlíka. Lukáš ale zapsal Kristova slova.

Lukáš 6:26  „Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.

Ten, kdo přináší pravdu je ihned terčem Satana. Na Krista Satan nemohl, proto ovlivňoval jeho okolí. Vzpomínáme, jak řekl Petrovi, „jdi mi z cesty Satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka! (Mat 16:23) Reakce vyznívá až přehnaně. Ale chápeme? Satan využíval i ty, kteří Kristu byli nejblíže!

Mnoho odpůrců nepochopí mysl Satana, jak dokáže mistrně manipulovat z jejich myslí. Uvedu příklad. Když byl Kristus v pustině vzat Satanem na vysokou horu, řekl mu Satan, Matouš 4:6,7  a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!“  Jehošua mu pravil: „Je také psáno: `Nebudeš pokoušet Jehovu, Boha svého.´Co je na tom zvláštního? Satan neidentifikoval Krista jako Božího syna, kterého poslal Bůh, jeho Otec na zem. Na mnoha místech v písmu jsou texty, které mluví o Kristově předlidské existenci v nebi, jako Božího nebeského syna. Zde Satan záměrně použil slova, aby se dala jeho nebeská existence popřít. Satan vytvořil náboženství, kde se hlavním mottem stalo převtělování (Hinduismus, Budhismus, kmenová náboženství, keltské směry, esoterika), reinkarnují se životy, osoby a tím vytvořil ďábel podhoubí, aby mohl Kristovu existenci v nebi spolehlivě v lidech zpochybnit. Vždyť přeci o reinkarnaci se mluví dávno před Kristem, reinkarnace je kopírování z jiných kultů. Jehošua, ten se narodil až jako člověk, nikdy před tím, nebyl v nebi, říkají mnozí. Hodně z nich se odvolává na výše uvedený rozhovor mezi Kristem a Satanem, „jak to, že Satan nepoznal, že Kristus je Boží syn?“ Satan, myslí na mnoho tahů dopředu a zasévá v člověku pochybnosti, dává si pozor na detaily.

Proto je nutná obezřetnost. Vidění a sny mohou být z jeho zdroje. Vidění mívají lidé, kteří nemají s Kristem nic společného. Mnoho esoteriků říká, že mají vidění, vidění mívali i katoličtí kněží, vidění měla Ellen G. White prorokyně o kterou se opírají Adventisté, zakladatel církve Mormoni Joseph Smith a mnoho dalších. K vyvolání vidin používají kmenoví šamani drogy z rostlin, mluví také jazyky, mnohé domnělé dary projevují i mnohé charismatické církve. Apoštolové nás před falešnými proroky varovali, a to docela důrazně.

Galatským 1:8,9  „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!  Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

Musíme zkoumat duchy. Ne vše, co se nám zdá je od Boha. Někdy stačí, když se něčemu intenzivněji věnujeme a náš mozek může vyvolat nějaké představy, které nemají s Bohem nic společného. Zdát se nám může o filmu, který jsme viděli, o našich rodinných příslušnících, kteří nás opustili (zemřeli), o hrdinech z knih, atd.

Pokud nám Bůh věnuje pozornost, pak se nám podařilo svůj život sladit s Božími požadavky na svatost. Bůh nás může použít dle své vůle. V prvním století byli věřící zmocněni k různým činnostem od čtení ve sboru, přes učení, po prorokování. Činností bylo více a měly smysl k budování sboru a vydávání svědectví o Božím království.
Chceme-li poznat pravdu, musíme se snažit pro ni žít, prosit Boha o vedení, netoužit po postavení, ale o službu spoluvěřícím. Ti svatí, kteří dostávají od Boha schopnost odkrývat hluboké duchovní myšlenky, nauky, jsou sdělovacím prostředkem. Někdy se ptám v diskusích, jestli by poznali ve vlákně diskuse někoho, kdo je Božím mluvčím, Kristovým bratrem. Jsem si téměř jist, že by Krista hnali z každého kostela či sboru všech náboženství, či sekt. Nesnesli by pravdu, kterou by jim říkal.

Pro nás je tedy důležité porozumět, že ne každý, kdo má vidění, nebo sen, má tento dar od Boha. Satan dokáže vnuknout myšlenku, proniknout do mysli člověka. Je nutná sebereflexe a sebezkoumání, být v souladu s Bohem, jeho vůlí, zrcadlit Krista, umět opustit lidské poznání a nasávat to čisté Boží, nedotýkat se nečistého, udržovat se i v tělesné čistotě. Bůh aktivně takové vyhledává a když je najde, zabydlí se v nich i s Kristem. (Jan 14:23)  Ten, kdo usiluje o pravdu, je ochoten opustit to, co není pravé a s radostí přijme to, co pravé je. Pak se může stát, že nás Bůh obdaruje viděním, snem, schopností vyučovat a také ovocem Božího Ducha. (Gal 5:22, 23) Dá nám pochopit skryté, hluboké Boží tajemství, určené pro jeho věrné syny a dcery. Všímejme si co nám kdo předkládá, studujme s Biblí v ruce. Čím jsme blíže ke konci tohoto světa, tím více bude přicházet světlo, porozumění, které prosvětlí tmu a stíny světa.

Věnujme pozornost našemu Bohu, ptejme se ho ve svých modlitbách, zda to co čteme je z jeho Ducha.

1 Korintským 3:5-7  „Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán.  Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“

Stůj při nás Jehovo, Bože podivuhodného světla, a to skrze svého syna Jehošuu Krista. Amen.

Váš bratr v Kristu Martin