Jak jsem šťastný Pane JeHoVaH (Jehovo), že jsi to ty, kdo je mým soudcem

Spread the love

V minulém článku jsem zaměřil naší pozornost k výroku Pana Jehošuy, kde říká: „Poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí.“. Snažil jsem se poukázat na to, co je skutečně tímto výrokem myšleno, že nám Pravda dovoluje rozeznat, kdy a jak Satan a jeho démoni útočí. Stále také vybízím k tomu, abychom byli milosrdní a nikoho nesoudili. A hlavně si musíme dávat pozor, abychom si nemysleli, že stojíme tak pevně, že nás Satan nemůže přehrát.

Protože já sám jsem jenom člověk, je mou povinností mluvit i o tom, co není pro mne příjemné, abych dal příklad, který je potřebný pro náš duchovní život. Nemohu skrývat to, co je mi kladeno za vinu, kterou údajně mám v očích nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha a Pána Jehošuy Krista. Ač jsem to, co vám nyní oznámím, předkládal v modlitbě, zda je to Pravda, zda jsem skutečně takový, jak mi to předložil jeden bratr, nebylo mi to takto ukázáno. Pokud mne Satan podvedl a bratr má pravdu, nemusím obdržet správnou odpověď.

Netoužím po své výjimečnosti a netoužím, aby kdokoliv mne slepě následoval. Toto je ta nejhorší cesta, kterou by se měl člověk vydat. Raději ať se zhnusím všem, koho něco takového napadlo, aby šel za člověkem, jehož moudrost a porozumění jsou lidské. Obvinění, které je proti mě vzneseno je vážné a ten kdo jej předkládá, ten říká, že jej takto instruoval samotný nebeský Otec. Pokud má Pravdu, musím to oznámit, abyste se vy, kdo čtete mé články, výklad který předkládám, abyste se nesytili u někoho kdo je ničemný.

Zkusím tedy interpretovat slova, která jsou mi kladena za vinu. Satan mne svázal a je to jeho duch, který skrze mne promlouvá. Proč mne svázal? Protože jsem obdržel dar nezasloužené laskavosti, který mne zbavil před mým křtem kouření a tím, že jsem opět začal, jsem tento dar nebeskému Otci vrátil. Toto je první věc, která mi je vyčítána.

Druhá je ta, že vytvářím sektu, tedy skupinu, jenž mne má následovat. To se děje tak, že se odvolávám na Otcova ducha a to vede k tomu, že ze sebe činím Krista.

Třetí provinění je to, že jsem oznámil tomuto bratrovi, že proběhne má fyzická svatba mezi 15.3-19.3.2023. Protože se tak nestalo, je to důkaz, že jsem se dopustil tělesného smilstva a vše co jsem udělal bylo něčím odporným v očích nebeského Otce. Že jsem morálně zkažený člověk.

Prosím tedy každého z vás, abyste tato obvinění vůči mne předložili nebeskému Otci, Stvořiteli nebe a země, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu ve jménu Pána Jehošuy Krista, ať vám oni dají najevo duchem, zda jsou tato obvinění v jejich očích pravá.

Pokud vás o tom duch přesvědčí, pak už mi nikdy nenaslouchejte, jděte za tím, koho nebeský Otec vyvolil a ať vám to dá poznat. Pro mne jsou to všechno velmi vážné věci a pokud mne skutečně takto náš Stvořitel vidí, jsem nečistý. Je totiž psáno:

Vyjděte proto z jejich středu a oddělte se, říká Jehova, a přestaňte se dotýkat nečistého, a já vás chci přijmout.“ (2. Korinťanům 6:17)

Zůstat ve spojení se mnou, pokud má bratr pravdu, to znamená, že byste se mnou znečistili. TOTO NEMOHU PŘIPUSTIT!!! Kéž je to nebeský Otec, kdo mne soudí a očistí vás od mé nečistoty. Chci, aby vás Pravda osvobodila, protože si přeji, aby jste porozuměli pravdě a na základě ní přišli k pokání a bylo vám odpuštěno, že jste naslouchali mým slovům.

Otcův soud je spravedlivý a nehleďte na mne, ale na to, jaké svědectví vám dá nebeský Otec. Ještě jednou prosím každého, ať je to zvláště ten, kdo si mne nějak zamiloval, aby toto učinil.

Svatý, svatý Pane Jehovo, nebeský Otče, prosím, učiň co je skutečně správné v tvých očích. Ty vydej soudní výnos. Ač v mém srdci nikdy nebylo to, z čeho jsem obviněn, přesto jsi to ty, kdo vidíš správně a já jsem skutečně mohl propadnout Satanovi právě proto, že jsem se dopustil všeho, co je mi vytýkáno. Odpusť prosím těm, kterým jsem svým jednáním pod Satanem způsobil škodu.

Požehnej tomu, kdo přišel s tvým slovem, pokud je to tvé slovo. Omlouvám se za své ničemné kroky, ať je tvůj trest za toto jednání přiměřený tomu, co jsem způsobil. Ať je vše k tvé slávě, k tomu, jakého jsem tě poznal. Ty jediný znáš mé srdce, mou mysl, mé skutky. Ty víš sám, zda lze projevit Milosrdenství, nebo mne posunout do gehenny. Spoléhám Otče na tvou Agape. Vím, že koho miluješ toho trestáš mnoha ranami, ne ke zničení, ale k nápravě. Pokud to tak má být, nechť se tak stane.

Kéž se mohu odvolat na slova apoštola Pavla, kde říká:

Jestliže však činím to, co si nepřeji, pak ten, kdo to působí, již nejsem já, ale hřích, který ve mně přebývá. Shledávám tedy ve svém případě tento zákon: když si přeji činit, co je správné, je u mne, co je špatné. Podle člověka, jímž jsem ve svém nitru, mám skutečně potěšení v Božím zákoně, ale ve svých údech spatřuji jiný zákon, jenž válčí proti zákonu mé mysli a vede mě do zajetí zákona hříchu, který je v mých údech. Já ubohý člověk! Kdo mě vyprostí z těla podstupujícího tuto smrt? Díky Bohu prostřednictvím Jehošuy Krista, našeho Pána! Svou myslí jsem já tedy otrokem Božího zákona, ale svým tělem zákona hříchu.“ (Římanům 7:20-25)

Prosím tedy o vyslyšení skrze tebe Pane Jehošuo, ale ne tak jak si já přeji, ale jak si přeje nebeský Otec. Amen a amen.

Pokoj vám všem.

Igi