To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. Zjevení 14:4

Spread the love

Zjevení 14:4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli.“

Kdo jsou poskvrněné ženy ze Zjevení? Když se poskvrníme, tak přijdeme o čistý stav. V jakém smyslu je to v duchovním životě? Ženy o kterých budeme nyní uvažovat, jsou použity jako metafora. Kristova nevěsta, je ženou, ale ženou neposkvrněnou, čistou. Protipólem Kristovy nevěsty je žena poskvrněná, jak čteme ve Zjevení 14, kapitole.

„A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva. A na jejím čele bylo napsáno jméno, Záhada: Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ (Zjevení 17:4,5)

Žena ozdobená zlatem a drahokamy? V Bibli je často zlato, perly a drahokamy přirovnáváno k Božím symbolům pravdy. Tato žena se honosí znalostmi základní pravdy. Ví, kdo je Kristus, kdo je pravý Bůh Jehovah, učí o Božím království, ale zlatý pohár, který by měl být plný čisté vody pravdy, čisté vody jako zdroje života, je naplněn ohavnostmi a nečistotami jejího smilstva. Co jsou ony nečistoty?

Efezským 5:3  Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.

Ztráta svatosti je v hrubém odklonění se od čisté pravdy. Tradice, nahrazování Božího jména, nauky založené na člověku, modlářství, zotročování svých oveček a nahrazování postavení Krista vlastním postavením a doktrínami, které nejsou od Boha. Skromnost je nahrazena chamtivostí. Bohatý oděv v barvě purpuru a šarlatu, barev královského rodu a smilnění s králi a politiky mnohých zemí, či království, to je náplň poháru, kterým jsou otráveny a vybaveny i dcery nevěstky. Jaké bývají doslovné nevěstky? Často velmi přitažlivé, používají vlastní dar řeči a svádějí své oběti pomoci svého vzhledu a vábivým, líbivým slovům, podobně jako duchovní nevěstky.  Na první pohled se nám můžou zdát mnohá náboženství, nebo sekty přitažlivé, duchovní vůdci používají líbivá slova, promyšlenou řeč a filozofii, která na první pohled zní logicky, vznešeně a moudře. Kdo jsou tyto duchovní nevěstky dnes? Ženy, které představují opak Kristovy nevěsty, jsou to jednotlivé náboženské organizace se svými dogmaty a duchovními a mravními ohavnostmi založenými na lžích a manipulacích, které nejsou podle Boží pravdy. Všechny tyto náboženské organizace a sekty jsou poskvrněny a svatí, nemají na nich žádný podíl, proto jsou panenští a neposkvrněni a prosti od všech těchto ohavností. Jsou mimo tento svět, zakotveni pouze v Kristu a toho následují, kamkoli jde. Ve svém životě se oprostili od poskvrny světa, svůj šat vybílili v beránkově krvi. Komu patří? Přeci Bohu a jejich hlavou je Kristus. Jsou součástí Nevěstina těla, Boží stavby, Duchovním Izraelem, jsou vedeni Duchem svatým.

„A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli.“ (Zjevení 14:3,4)

Toto tajemství o poskvrněných ženách bylo zahaleno do času konce. Velký Babylón jako druhé jméno nevěstky, již není Záhadou. Pro ty, kteří chtějí přejít do Nového světa, musí přijmout, že je nutné se zřeknout všech dcer nevěstky. Budou totiž spáleny, zničeny, očištěny ohněm, kdy vše, co není Boží a není to založeno na nehořlavých pravdách, shoří. (Zj 14:8) To jsou ony rány, které dopadnou na Velký Babylón a kdo nechce mít podíl na těchto ranách, musí situaci pochopit a opustit vše, co není Božského původu. Stejně jako byl dobyt a zničen skutečný Babylón vojsky pod vedením Kýra II. Velikého (539 př.n.l.), bude zničen i ten duchovní rukou většího Kýra, Jehošuou Kristem na konci věku tohoto světa. Babylón se stal zmatkem v duchovním světě, proto i překlad slova Babylón vychází ze slova „babel“, což v překladu znamená zmatek.
Stejně jako byl Babylón ve své době největším městem světa, dnes je duchovní Babylón největším duchovním zmatkem tohoto světa. Babylón byl semeništěm vzniku falešného uctívání v režii Satana, proto dnes zahrnuje všechny falešné náboženské směry, nejen katolicismus, jak uvádějí některé úvahy věřících, ale včetně nevěrných církví po apoštolské době, zmínění katolíci, pravoslaví, později protestanství, které si udělaly z víry prostředek k zbohatnutí a ovládání lidí. Jak protikladné se skutečnou vírou a službou lidem!

Matouš 20:26  Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;

Lukáš 22:26  Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.

Koná snad svatý kroky ke své slávě? Nosí honosné šaty, vyhledává přední místa mezi svými? Ne!

Galatským 1:10  Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. ap. Pavel

Jaký rozdíl mezi náboženskými vůdci v řadách nevěrných církví a těmi, kteří slouží v Kristově Duchu. Proto se nemůžeme divit, že úroveň poznání v nevěrných církvích je na úrovni duchovního mléka a mnohdy ani to ne, ale spíše na úrovni nějakého Sunaru, sušeného instantního mléka, náhražky nepocházející z Božího zdroje.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8:32  J.Kristus

Svobodnými od čeho? Od nálože či nákladu, který falešné náboženství naložilo na své ovečky. Rituální, opakované dogmatické seance, zotročující tradice, kdy náboženští vůdci, naloží na záda svým ovečkám těžký náklad, kterým sami nejsou schopni hnout, jak řekl Jehošua. K tomu vás svedou k uctívání prostřednictvím obrazů, ikon, relikvií, talismanů, růženců, domnělých svatých, Marie a tím vás dostanou na okraj propasti jménem modlářství. Za modlářství je smrt! Satan to ví, víte to i vy?

Nemějme podíl na ničem, co je falešné, tíhněme k pravdě, stejně jako Kristus. Osvoboďme svou mysl i tělo od poskvrny světa. Zamilujme si pravdu. Buďme příkladní v tom, co konáme a čemu věříme. Rozmlouvejme s Bohem Jehovah, nebojme se použít v modlitbě Boží jméno a sdělme Bohu své trápení i chvály, skrze Jehošuu, jeho pověřeného Syna. Jehošua byl určen, aby napravil vše, co jsme ztratili. Položil za nás život, tím vyrovnal dluh přesně dle Božího zákona. Uvedl lidstvo na novou cestu, po které máme chodit. Zanechal nám vzor, nastavil pravidla a slíbil, že nás povede a nikdy neopustí.
Bůh jednu věc neumí. Bůh neumí lhát, proto jeho Boží sliby jsou spolehlivé. Nikoho z nás neopustí, pokud budeme konat jeho vůli. Aby nám mohl urovnat cestu, je nezbytné věřit, že skutečně existuje a je dárcem odměny těm, kteří mu věří.

Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Pokud jsme pochopili, kdo jsou poskvrněné ženy, dcery nevěstky, od kterých musíme být vzdáleni, co máme dělat, abychom byli na straně pravdy a kdy nám bude Bůh naslouchat, pak výše uvedené řádky splnily svůj účel.

Kéž máte pokoj od Boha Jehovy a jeho syna Jehošuy Krista a jsme očištěni od poskvrny světa.
Váš bratr a Boží otrok v Kristu Martin

3 thoughts on “To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. Zjevení 14:4

  1. Mám vydat svědectví. Toto napsal bratr, jenž se neposkvrnil se ženami. Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, v Jehošuově jménu, zda nám tato slova Otec potvrdí. Pokud ano, víme kdo je součást nevěsty.

    Pánův Otrok Igi

  2. Těch 144 tisíc jsou panicové, a tudíž se samozřejmě neposkvrnili s žádnými ženami.

    1. Ale zde je to myšleno v duchovním ohledu, ne tělesném. Je třeba číst s porozuměním a bratr to v článku vysvětlil Bumbeli.

Comments are closed.