Jak připravit slavnostní shromáždění? Jak by měla slavnost proběhnout?

Spread the love

Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte starší muže, všechny obyvatele země, k domu Jehovy, vašeho Boha, a křičte k Jehovovi o přispění.“ (Joel 1:14)

Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění.“ (Joel 2:15)

Jak jsem poukázal i v Písni písní, duchovní Abišag má svolat na 4.4.2023 slavnostní shromáždění po západu slunce, aby si olivovníky připomenuly Pánovu poslední večeři a oznámily tak světu Pánovu smrt, kterou bylo lidstvo osvobozeno od nicotnosti, dědičného hříchu, který působí smrt.

Cílem tohoto posledního společného shromáždění je, aby byla položena symbolická duchovní hůl Efraima, druhého olivovníku, na symbolickou hůl Judy, prvního olivovníku, aby se symbolicky sbor stal jednou holí, jednoho Pastýře Pána Jehošuy Krista.

Mluv k nim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, beru Josefovu hůl, která je v Efraimově ruce, a izraelské kmeny, jeho společníky, a chci je vložit na ni, totiž na Judovu hůl, a skutečně z nich udělám jednu hůl a stanou se v mé ruce jednou holí.“ (Ezechiel 37:19)

Tak vstoupí náš Král a Vykupitel do symbolické uzavřené zahrady, která je zapečetěna.

„Kam odešel tvůj milý, ty nejkrásnější mezi ženami? Kam se tvůj milý obrátil, abychom ho hledaly s tebou?“ (Píseň písní 6:1)

Když věrné panny rozeznají duchovní Abišag, přirozeně se jí začnou ptát, kde se Pán Jehošua nachází, aby mohly společně s ní následovat jeho kroky.

„Můj milý sestoupil do své zahrady, k záhonu kořenných rostlin, aby pásl mezi zahradami a trhal lilie. Já jsem svého milého, a můj milý je můj. Pase mezi liliemi.“ (Píseň písní 6:2,3)

Kdy se to má stát?

Slunce (USA a VB) se změní v tmu a měsíc (EU) v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ (Joel 2:31, nebo v jiných překladech 3:4)

Stále víc a víc je vidět, že bude toto proroctví naplněno. Pro nás existuje naděje, kterou máme skrze osobní vztah k našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, protože On sám slibuje:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joela 2:32)

Může nebeský Otec lhát? Ne nemůže. Proto je v tomto verši klíč k tomu, jak přežít a zachránit i naše blízké tím, že je naše pevná víra posvěcuje. Ti kdo četli poslední měsíc články na tomto webu pozorně si museli všimnout, jak jsem zaměřil pozornost ke slovům našeho Krále Pána Jehošuy vzhledem k ke slovům těm v Laodiceji. Proč je to důležité?

Pohleď, stojím u dveří a klepu. Jestliže někdo slyší můj hlas a otevře dveře, chci vejít do jeho domu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení 3:20)

Bude Pán Jehošua přítomen na tomto shromáždění v našem středu? Ten, jenž patří k nevěstě mne upozornil na tento verš. Protože víme, že přijde samotný Král králů a Pán pánů, aby usedl v našem středu, ač jej asi fyzicky neuvidíme, on ví, já nevím, je potřeba vše připravit tak, aby se vše dělo uspořádaně. Proto si ukážeme skrze biblické texty, jak by tato slavnost, tato připomínka Pánovy smrti měla proběhnout.

Velmi si přejeme, aby každý, koho nebeský Otec svým duchem v těchto dnech podněcuje, aby skutečně projevil svou důvěru, že se má do přípravy zapojit. Je velká potřeba, aby těch míst, kde toto má proběhnout, bylo větší množství, než jen tři místa v ČR. Je potřeba, aby se toto uskutečnilo také na Slovensku a dalších zemích. Problém je, že by měl toto shromáždění vést způsobilý bratr. Proto bude potřeba ta místa propojit skrze video konference, kde takový bratr přítomen nebude.

Nelze tuto technickou část řešit až 4.4.2023. Jak mi někteří potvrzují, děje se to jak bratrům, tak sestrám, byli v minulém týdnu, v období 15. až 19.3. naplňováni duchem a začali pociťovat Otcovu přítomnost způsobem, který až do tohoto času nezažili, tak se naplnilo porozumění pro Píseň písní. Mnozí toto zažívali, aniž se k tomuto porozumění dostali studiem příslušných článků. Zamysleme se proč se nám to dělo?

Kapacita míst, které lze na příslušných místech naplnit je omezena. Proto prosím ty, jenž jsou ochotni tomu udělat místo ve své domácnosti a dát k dispozici pro tento účel místnost, aby nám napsali. Emaily budou k dispozici v aktualizacích, kde přípravu slavnosti mají konkrétní bratři na starosti.

Vím, že jsou mezi námi tací, jenž nemohou svou domácnost opustit, aby se fyzicky dostavili na konkrétní místo, ale chtějí být přítomni on-line. Ať je důvodem péče o malé děti, vlastní zdravotní problémy, či starost o blízké. I zde je potřeba, aby přenos fungoval. K tomu je potřeba zajistit dostatek notebooků, či jiných zařízení na samotných místech, kde bude slavnost probíhat. Nejde o nákup techniky, ale dát k dispozici takové zařízení a propojit je přes internet. Opět to nejde organizovat až v den slavnostního shromáždění.

Zde je tedy potřeba, aby každý jeden muž, či žena, bratr a sestra, jsme poprosili nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha o moudrost a o naplnění duchem, aby se vše odehrálo pod Jeho vedením, ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Jak by měla slavnost proběhnout

Přijímaní symbolů započne po západu slunce. Protože proběhne změna času na letní čas, nebudeme moci toto činit dříve, než v 19:38 hod. Proto navrhujeme, abychom tak učinili společně ve středoevropském prostoru v 19:45 hod. .

Protože je tato slavnost setkáním bratrů a sester, je potřeba se v daných místech dohodnout na počátku, kdy se sejdeme na místě, které k tomu bylo poskytnuto. Vzájemné propojení mezi hlavním místem, kde vše povede bratr, který toto bude mít na starosti a místy, kde se bratři připojí započne v 19:15 hod. Protože to má být vzájemná výměna povzbuzení, je potřeba zajistit, aby mohly propojená místa navzájem komunikovat.

Doporučuji tedy minimálně o deset minut dřív, než vše oficiálně započne, aby už propojení fungovalo. Je to vše na dohodě s tím kdo má toto na starosti, majitelem daného místa, kde hlavní část slavnosti probíhá a těmi, kdo se připojují. Vše by mělo začít společnou modlitbou, kterou pronese způsobilý bratr.

Ten v ní nesmí zapomenout pozvat na toto slavnostní setkání samotného Krále a Vykupitele. Symbolicky mu otevřít dveře, aby vstoupil do našeho středu!

Pak by se přítomní mohli krátce představit těm, kteří se připojili. Toto by mohl poté učinit i vybraný zástupce, který se připojil. Není cílem nalajnovat, jak se musí vše přesně odehrát, pak by to nebylo setkání, plné radosti. Vše by mělo plynout přirozeně.

V 19:45 by měl bratr, který je pověřen vedením, krátce promluvit o prvním symbolu, jenž bude na viditelném místě. Tím je červené víno v jediném poháru.

A řekl jim: Velmi jsem toužil jíst s vámi tento pasach, dříve než budu trpět, neboť vám říkám: Nechci jej opět jíst, dokud se to nesplní v Božím království. A když přijal pohár, vzdal díky a řekl: Vezměte jej a podávejte si jej navzájem mezi sebou, neboť vám říkám: Od nynějška nechci opět pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.“ (Lukáš 22:15-19)

Pokud by pohárů bylo více, bylo by to znehodnocení Pánovy výkupní krve. Pohár se symbolicky proměňuje na daném místě v jedinečnou Kristovu krev, jenž vytéká z jednoho těla. Tato krev slouží k tomu, aby byl náš duchovní šat zbaven nečistot, která na něm ulpěla tím, že od posledního přijetí této symbolické krve jsme tělesným hříchem našeho nedokonalého fyzického těla tento duchovní šat znečistili.

Tak pojďte a urovnejme záležitosti mezi sebou, říká Jehova. I kdyby se vaše hříchy prokázaly jako šarlat, budou vybíleny právě jako sníh; i kdyby byly rudé jako karmínová látka, stanou se dokonce podobnými vlně.“ (Izaiáš 1:18)

Kdo chápe smysl čísel kapitol a veršů, tak rozumí, kdy toto má nastat. Že je to v ČASE KONCE, kdy probíhá osmá připomínka Pánovy večeře v období 14. nisana, židovského kalendáře.

Pro ty, jenž se účastní poprvé, je to také symbolické přijetí věčného života.

Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.“ (Lukáš 22:20)

Je to odkaz na tento Otcův slib:

Pohleď, přicházejí dny, je Jehovův výrok, a chci uzavřít s izraelským domem a s judským domem novou smlouvu; ne takovou, jakou byla smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, má smlouva, kterou oni porušili, ačkoli jsem je měl v manželském vlastnictví, je Jehovův výrok. Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:31-34)

To však není vše. Pán Jehošua položil svým učedníkům tuto otázku?

Ale Jehošua jim řekl: Nevíte, o co prosíte. Jste schopni pít kalich, který piji já, nebo být pokřtěni křtem, kterým jsem já křtěn?“ (Marek 10:38)

Oč jej prosili učedníci?

Řekli mu: Dej, abychom se v tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici.“ (Marek 10:37)

Co odpověděli?

Řekli mu: Jsme schopni. Jehošua jim na to řekl: Kalich, který piji, budete pít, a křtem, kterým jsem křtěn, budete pokřtěni. Avšak není na mně, abych vám dal posadit se po mé pravici nebo po mé levici, ale patří to těm, pro které to bylo připraveno.“ (Marek 10:39,40)

Přijmout tento pohár však není pro každého, proto Pavel vybízí ty, kdo se účastní této připomínky na Pánovu smrt, aby udělali toto:

Nejprve ať se člověk po pečlivém zkoumání schválí, a tak ať jí z chleba a pije z poháru.“ (1. Korinťanům 11:28)

Jak se to dělá? Je potřeba obrátit svou pozornost k nebeskému Otci v modlitbě, zda má dotyčný Otcovo schválení, jinak pije i jí nehodně. Měl by být k tomu veden Otcovým duchem. Pokud toto přítomný člověk nemá, měl by chléb i víno jen posunout dál. Toto je mezi Otcem a konkrétním člověkem, nikdo tedy nemá právo posuzovat a soudit toho, kdo symboly přijímá, natož jej zrazovat, že toho není hoden. Toto dělá dům SJ, babylonský dům, který odnímá svými učeními Krista od jeho následovníků. Ať je jejich VRO souzen Otcovou Spravedlností.

Když bratr shrne význam Pánovy krve, měl by vyjádřit poděkování za tuto krev, za tento pohár. Pak se napije a podá jej dále a nechá kolovat. Číše by tedy měla být velikostí úměrná tomu, kolik osob se nachází na daném místě, aby se mohl napít každý přítomný.

Pak poslední položí pohár i se zbytkem vína zpět, odkud byl vzat. Během toho, kdy je pohár podáván, je možné dát bratrům a sestrám se jednotlivě vyjádřit, co pro ně tento pohár znamená.

Až pohár skončí opět na svém místě, měl by se ujmout řeči vedoucí slavnostního shromáždění a měl by připomenout, co symbolizuje chléb. Proč je v nekvašeném stavu. Pak může poprosit přítomného bratra, aby vyjádřil poděkování za chléb, nebo to učiní sám, pokud tam takový bratr není.

Chléb by měl být připraven jako jeden chléb, opět svou velikostí úměrný počtu přítomných, aby si mohl odlomit příslušný díl z tohoto chleba každý. Z tohoto vysvětlení asi chápeme, že to není akce pro stovky účastníků na jednom místě. Celý smysl tohoto slavnostního shromáždění je, abychom se stali součástí široké duchovní rodiny, která je tvořena jako v běžném životě, jen malou částí.

Pověřený bratr pak uchopí talíř s chlebem, odlomí si část, úměrnou k množství přítomných a talíř nechá kolovat. Během tohoto putování chleba je opět možno se vyjádřit, jaký vztah k němu jednotlivci mají. Když prázdný talíř, nebo se zbytky chleba opět spočine na původním místě, je čas na to, aby byly položeny případné biblické otázky. Pak by měl na ně odpovědět ten, kdo zná odpověď s porozuměním. Slavnost by měla být ukončena modlitbou. Tam, kde chtějí přítomní oslavit své setkání vhodnou písní, mohou tak učinit.

Přítomní mohou setrvat v dalším rozhovoru, pokud to nebude hostitele zatěžovat.

Jak by měli postupovat ti, jenž jsou připojeni on-line? Vždy počkají na to, až vedoucí bratr přijme pohár a chléb, pak se nějaký muž v daném místě připojení ujme poháru a pokud je hoden jej přijmout, napije se a nechá jej kolovat, stejně tak to učiní s chlebem. Jsou-li v místnosti jen sestry, ženy, měly by si předem určit, kdo se této záležitosti ujme.

Ať se vše děje uspořádaně.

Víno, které zůstane v poháru, by měl pak vedoucí bratr, či sestra vylít, už by se ten den z něj nemělo pít. Víno, které zůstalo v láhvi, to je po skončení Slavnosti možné dopít, nemá žádný symbolický význam. Jen by mělo být nalito do jiných sklenic, než té, která byla použita jako pohár. V dalších dnech je to opět jen sklenice, kterou lze použít. Není to modla a symbol uctívání.

Chléb, který zůstal, ten ať je z konzumován po skončení tou domácností, která dala svůj dům, byt, k dispozici.

Proč nekvašený chléb a jak jej správně připravit?

Na to nám odpovídá sám Pán Jehošua, když říká:

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.“ (Matouš 13:33)

Úmyslně toto podobenství nevysvětlil, protože celé pochopení je ukryto v číselné kombinaci, kde musíme zapojit moudrost a rozlišovací schopnost, kterou dává nebeský Otec svým svatým duchem. Proto musíme spočítat ta čísla, abychom pochopili.

13 = vše co patří Satanovi, jak člověk, tak démoni, ti nemohou do Božího království vstoupit. Proč? Protože jsou znečištěni kvasem Satanových nauk a tradic. 33 je číslem jenž se dá spočítat takto:

3+3=6 nebo 3×3=9

Samotná trojka je symbolem Pravdivosti a je zde třikrát. Proto 3x potvrzená Pravda. Proto když budeme všechna čísla násobit stane se toto:

1x3x3x3=27 to je 2×7, ale je to i 2+7=9
pokud budeme sčítat
1+3+3+3=10

6 = číslu nedokonalého člověka, který se rodí do Satanova světa, a teprve až se obrátí zpět k nebeskému Otci tím, že se jím nechá vyučit, stává se zrnem, 9, které může přinášet do zásobárny další výnos. Toto nedokáže samotná mouka, přesto dokáže sytit, pokud je z ní uděláno těsto. Zkvašené těsto prochází ovlivněním. Pokud je mouka zpracovaná rychle a nedojde k jejímu ovlivnění, stává se nekvašeným těstem. To však musí být zpracováno na ohni, aby kvas nenastal.

Voda, která je třeba pro tvorbu těsta je opět v Písmu používána jako symbol poznání a porozumění, které dává samotný Otec. Čím se neznečistilo těch 144 tisíc? Duchovním smilstvem Velkého Babylonu. Jejich zrno mohlo být tlakem zkoušek proměněno v mouku, ale protože jsou to ohnivé zkoušky, nedošlo k ovlivnění jejich porozumění kvasem babylonských nauk. Satanův oheň je vlastně udržel v čistém stavu mysli a dovolili, aby to byla čistá voda Otcova porozumění skrze ducha, aby zůstali čistí, panenští.

Podobně je i Kristovo zrno během pozemského života vystaveno tlaku a ohnivým zkouškám, tak z něj symbolicky mohla vzniknout mouka, která se smísila z čistou vodou Otcova poznání, aby se z něj stal nekvašený chléb ohněm Satanových zkoušek.

Kdy přichází skutečné porozumění?

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel12:4)

Na počátku, po Kristově smrti tu bylo zrno, jenž bylo semleto na mouku, ale bylo vystaveno ohromnému tlaku, ale k jejich porozumění přišlo Otcovým duchem, takže je ten ohnivý tlak nezkazil. Pak se rodilo zrno, které bylo také semleto, ale tento ohnivý proces nepůsobil a také tu nebyl přítomen Otcův duch, protože nikdo, až na malé výjimky se nechtěl nechat jím vyučit.

Teprve v ustanoveném čase, od roku 1913 do roku 2015 se toto mění. Takže když se narodí zrno, je mu dovoleno, aby porozumělo tomu, co je potřeba udělat. Nechat se vyučit nebeským Otcem, ale ostatní se nechají ovlivnit kvasem. Patří toto dobré zrno do náboženských domů? Ne. Když zjistí, co je to Velký Babylon, tak z něj vyjdou a opustí nauky a tradice. Dojde totiž k jejich obrácení z čísla 6 se stane 9.

Někdo však není jako těch 144 tisíc, kteří ač byli někde v náboženském domu. Ti vše stále zkoumali, po všem pátrali a toho dobrého se přidrželi, proto na ně vlastně vliv Babylonu nepůsobil. Na družičky ano. Proto potřebují, aby se také ony staly Kristovým tělem, aby v nich mohlo toto nezkvašené převládnout.

Takže co musíme vidět, aby skutečně mohlo přijít Boží království? Musíme vidět tři díže, které se během 2000 let proměnily v díže zkvašeného těsta, jenž Satan svým vlivem a naukami semlel na mouku, kde přidal kvas falešného učení a tradic. Číslo deset, které nám součtem vychází, nám odhaluje, že toto musí postihnout celý svět lidí. V něm bude docházet k tomu, že se neobrácení lidé (6) obrátí k Otci, aby je vyučil skrze ducha, kdy rozeznají ten nekvašený chléb, jenž představuje nevěsta, která se svou myslí a srdcem podobá nekvašenému chlebu Pána Jehošuy.

Proto se mohou obrátit a změnit, to je to číslo (9), protože vychází ze Satanova světa, což je to číslo (13), které je hlavním číslem kapitoly. A je to dokonalé, proto 2×7 což je 14 a to je v součtu 5, což oznamuje rozdělení, které to způsobí a násobek 1×4=4 , ukazuje, že to bude velice intenzivní. Kdy to takto uvidíme? Až se naplní text z Izaiáše 1:18. Násobek nám dává číslo 8 a součet číslo 10. Musí to být v Čase konce, v osmém období připomínky Pánovy poslední večeře, kdy se toho zúčastní 1+8=9 obrácení lidé.

Kdy se stává člověk opět zrnem, jenž plodí až sto násobně? Když jsou mu odpuštěny všechny hříchy a stane se plně obráceným člověkem pod vedením Otcova ducha. A přesně o tom je ten verš z Izaiáše. Ale abychom to takto pochopili, musí nejprve přijít skrze nevěstu k porozumění významu čísel v kapitolách a verších.

Proto sám Jehošua řekl:

Naši praotcové jedli manu v pustině, právě jak je napsáno: Dával jim k jídlu chléb z nebe. Jehošua jim tedy řekl: Vpravdě, vpravdě vám říkám: Mojžíš vám nedal chléb z nebe, ale můj Otec vám opravdu dává pravý chléb z nebe.“ (Jan 6:31.32)

Tím chlebem kterým je potřeba se sytit je:

Jehošua jim řekl: Jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, vůbec nedostane hlad, a kdo projevuje víru ve mne, vůbec nedostane žízeň.“ (Jan 6:35)

6x3x5=90, což je 9 a 0. Obrácení a dokončení cyklu pro člověka 6, který musí věřit této Pravdě 3, a že se musí oddělit 5, aby pro něj platilo 9 a 0. Je tedy potřeba přijmout tento nekvašený chléb.

A jak jej připravit?

Z té nejkvalitnější mouky na trhu. Špaldové mouky. Do misky dáme tolik mouky, abychom to vzniknuvší těsto přidáním vody, dali na pánev, kde je trocha oleje. Nejlepší olej je ten olivový. Těsto rozprostřeme a nechám péct, až začne hnědnout, pak obrátíme a necháme dopéct z druhé strany. Ti, kdo jej budou připravovat, tak by si to měli nejprve vyzkoušet. Jednu sestru napadlo, že lze to těsto připravit hodně řídké, jako na palačinky. Není to složité.

Víno musí být odrůdové, červené víno, bez příměsi, například Frankovka, suché víno. Nejkvalitnějším je to, které je označováno jako pozdní sběr, ale vzhledem k financím, to není pro všechny dostupné.

Protože se bude toto slavnostní shromáždění odehrávat často u někoho, kdo poskytne svou domácnost, je potřeba myslet na jeho potřeby. Protože se někde bude stávat, že na místo dorazíme dříve, abychom se vzájemně mohli poznat, mnozí se znají jen z FB. Bude třeba myslet na to, že jak znám sestry, budou chtít zajistit nějaké občerstvení. Cílem není se přijet někam dobře najíst, proto potřebné výdaje by neměly zůstat jen na tomto člověku, ani by to nemělo vypadat tak, že je to místo obžerství.

Domluvte se tedy mezi sebou, jaký čas tomu budete věnovat, zda máte podmínky se sejít dříve, tak aby to hostitele nezatěžovalo víc, než je nutné. Zda někdo něco přinese na stůl, aby nikdo před samotnou připomínkou nehladověl.

Mysleme na to, že to bude jedinečná událost, kterou Písmo předpovídá. Jsou zvány i naše děti, těm je potřeba úměrně věku vysvětlit, proč jsme na dané místo přišli. Mají rády příběhy, proto by nebylo špatné nahlédnout do Exodu, 2. knihy Mojžíšové, 12. kapitoly, kde celý příběh započal a svými slovy jej převyprávět.

Samotné texty zde uvedené nás vedou v kontextu dalších veršů kolem nich do hlubšího porozumění. I toto je dobré prozkoumat. Jak vždy doporučuji, je potřeba obracet svou pozornost k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, jej prosit o moudrost a vedení a také o potvrzení, že je to součást Jeho svaté vůle. Vždy ve jménu Pána Jehošuy.

Prosím nebeský Otče, Pane Jehovo, je-li toto tvá vůle, naplň nás duchem moudrosti a veď nás, abychom prožili tento večer, 4.4.2023 v radosti a s mocným povzbuzením. Napřim naši cestu, aby Satan a démoni nemohli působit, aby to bylo k Tvé slávě a chvále.

Pane Jehošuo, tebe prosíme, aby jsi zaklepal na naše dveře a vstoupil do těchto příbytků, aby jsi spočinul v našem středu. Prosíme Tě, aby ses přimluvil u Otce, kterého milujeme, tak jako i Tebe, aby vyslyšel naší prosbu. V Tvém jménu, kde je ukryto Otcovo jméno. Pokud jsme nalezli přízeň ve Vašich očích, ať se tak stane. Amen a amen

Sdílejte s těmi, kdo jsou Vám blízcí, podobného ducha.

Aktualizace případných kontaktů proběhne v pátek.

Pokoj nám všem v tomto Čase Konce. S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi