(Pátá část) Píseň písní, je to jenom příběh se silným erotickým nábojem, nebo je to velmi utajené proroctví pro rok dobré vůle od našeho nebeského Otce?

Spread the love

Píseň písní

.

První část zde

Objevil jsem tento vtip na FB. Jak souvisí s tím co budeme rozebírat?

Když jsem dnes dopoledne dokončil čtvrtou část, přišla na mne únava a šel jsem si lehnout, protože jak jsem popisoval v té čtvrté části, byl můj spánek polospánkem. Vyjádřil jsem k Otci poděkování a prosbu o moudrost a velice rychle jsem usnul. Na konci tohoto spánku jsem byl opět veden do vidění, kde se začalo opakovat něco podobného, co jsem už popisoval, nyní to bylo spojeno se symbolikou Googlu. Ač tam byl hlas, nebyl to už destruktivní komentář.

Vše se opakovalo sedmkrát a pokaždé tam zaznělo hlasem, tichým hlasem: „Sečti 2 plus 7!“ . Když jsem zapnul opět počítač, měl jsem si zapamatovat čas, bylo 15:27 18.03.2023. Nyní jsem věděl, co mi je sdělováno, nemusel jsem rozjímat, tak jako to ráno. Smyslem tohoto druhého vidění, a není to u mne běžné, abych měl dvě během jednoho dne, bylo toto poselství:

„Čiňte pokání, každý kdo jste rozděloval a vytvářel spory, udělejte to veřejně, jinak vás vyvrhnu!“

Když se mi ten vtip objevil na obrazovce, tak jsem se zasmál a říkal jsem si, že jej dám k dobru jen tak. Bylo mi duchem přikázáno, abych jej vložil zde, protože v tělesném ohledu je toto vtipné, z duchovního hlediska nám to říká, že nebeskému Otci nic neunikne, žádná naše duchovní nemoc, každý z nás nějakou trpí. Proto to pokání, abychom mohli být uzdraveni.

„Svatý, Svatý, Svatý JeHoVaH (Jehovo) vojsk, můj Bože a Otče. Odpusť mi prosím, pokud jsem svým jednáním neúmyslně zapříčinil spor a hádky a tak jsem se dopustil nevázaného chování, něčeho, co je v tvých očích tak odporné, protože to narušuje Agape, dokonalé pouto jednoty. Odpusť i těm, kdo takto jednali proti mě, protože byli podvedeni. Učiň nás Otče v tomto smyslu dokonalými a uzdrav naše duchovní nemoci, protože jsme prosazovali lidskou moudrost na úkor dokonalé Lásky Agape. Kéž se tak prosím stane, abychom se obrátili zpět, na úzkou cestu, která vede do života.

Pane Jehošuo, náš Králi a náš Vykupiteli. Přikryj v tomto ohledu náš hřích, aby se na něj nevzpomínalo, abychom byli obráceným lidem, tvým lidem, ovcemi tvé a Otcovy pastvy mezi liliemi.

Ať se děje Vaše vůle, ne ta naše, aby bylo očištěno Otče tvé svaté jméno, aby lidé poznali, že ty sám jsi Nejvyšší nad celou obydlenou zemí.

Prosím Pane Jehošuo, přimluv se u našeho Otce, aby nám odpustil a aby byla tato modlitba vyslyšena, pokud jsme nalezli přízeň ve vašich očích. Amen a amen.“

.

Šestá kapitola

„Kam odešel tvůj milý, ty nejkrásnější mezi ženami? Kam se tvůj milý obrátil, abychom ho hledaly s tebou?“ (Píseň písní 6:1)

Když věrné panny rozeznají duchovní Abišag, přirozeně se jí začnou ptát, kde se Pán Jehošua nachází, aby mohly společně s ní následovat jeho kroky.

„Můj milý sestoupil do své zahrady, k záhonu kořenných rostlin, aby pásl mezi zahradami a trhal lilie. Já jsem svého milého, a můj milý je můj. Pase mezi liliemi.“ (Píseň písní 6:2,3)

Duchovní Abišag ujišťuje své věrné družky, že Pán Jehošua je uprostřed ní, jakoby v uzavřené zahradě, aby jí svými kroky pásl, aby měla podobu lilií, nádherný duchovní šat. A to je nedokonalý člověče Pravda (6,2,3) a tato Pravda tě odděluje od ostatních lidí člověče (2+3=5 a 2×3=6), v zemi lidí, kteří patří Satanovi (6+2+3=11).

„Jsi krásná, družko moje, jako Příjemné město, půvabná jako Jeruzalém, vzbuzující posvátnou úctu jako družiny seskupené okolo korouhví.“ (Píseň písní 6:4)

Pán Jehošua dává najevo svou přítomnost, proto družičkám vysvětluje, že je duchovní Abišag Jeruzalémem, který není udělán rukama. Skutečný Nový Jeruzalém, ne jako ten, který se stal okultním duchovním centrem a pohárem, o který vede Kabala a Chabad svůj boj. Takzvané Nové město Pražské.

Tento Nový Jeruzalém má 144 tisíc domů, jenž jsou připraveny, aby činily vůli svého Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) Boha v roce dobré vůle od něj, který právě přichází, až budou spáleny plevy.

„Odvrať ode mne své oči, vždyť mě poplašily. Tvé vlasy jsou jako stádo koz, které seskákaly z Gileadu.“ (Píseň písní 6:5)

Proč Pán Jehošua prosí Abišag, aby symbolicky od něj odvrátila oči? Protože ji ještě nemůže s jejími věrnými družkami přijmout do svého domu v nebesích, který je pro ně připraven. Tak jako dokáže koza vyskákat na kdejaký vrchol, tak díky pokoře došla duchovní Abišag na vrcholky Gileadu, do domu Pravého Boha, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Musí však sestoupit, aby národům řekla: „A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit všechny národy. A mnoho lidí jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách, a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma. A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce. Vy z Jákobova domu, pojďte a choďme v Jehovově světle.“ (Izaiáš 2:2-5)

„Tvé zuby jsou jako stádo dospělých ovcí, které vyšly z koupele. Každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neztratila svá mláďata.“ (Píseň písní 6:6)

A bude mít tato činnost úspěch a vydá své dobré ovoce, protože duchovní místnost se zaplní lidmi, jakoby tyto ovce rodily po dvou a žádné z těchto jehňátek nebude ztraceno. Proč se to stane? Protože se duchovní Abišag vykoupala v Beránkově krvi, aby se její šat vybělil. Toto se dokončí 04.04.2023 po západu slunce, kdy si společně s věrnými družkami na slavnostním shromáždění připomene Beránkovu poslední večeři, která bude i její poslední večeří v tomto stavu. A tak oznámí světu Beránkovu smrt, jeho výkupní oběť potřebnou k tomu, aby lidstvo bylo zachráněno.

Nebo to sám Pán JeHoVaH (Jehova) neoznámil? „Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte starší muže, všechny obyvatele země, k domu Jehovy, vašeho Boha, a křičte k Jehovovi o přispění.“ (Joel 1:14); „Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. (Joel 2:15)

Nebude to čas půstu? Čas válečného křiku?

„Jako dílek granátového jablka jsou tvé spánky za závojem. Je možná šedesát královen a osmdesát souložnic a dívek bez počtu. Jediná je má holubička, má bezúhonná. Jediná, která patří své matce. Ona je ta čistá, té, která ji zrodila. Dcery ji viděly a pak ji prohlásily za šťastnou; královny a souložnice, a chválily ji:“ (Píseň písní 6:7-9)

Ač byla Abišag skrytá, jakoby za závojem myšlenek, v tom čase ji poznají všichni, všech 10 panen, a prohlásí ji za šťastnou. Ty nerozvážné, nemoudré se cítily jako královny a jako souložnice, ale Pán Jehošua má oči jen pro duchovní Abišag a pro ty, kdo jí doprovázejí. Kdo je její matka? Je to ta žena oděná sluncem, kterou nacházíme ve Zjevení 12. kapitole. Té skutečně patří. Jen jí.

„Kdo je ta žena, která shlíží dolů jako úsvit, krásná jako úplněk, čistá jako žhoucí slunce, vzbuzující posvátnou úctu jako družiny seskupené okolo korouhví?“ (Píseň písní 6:9)

Je to těch 144 tisíc obrácených nedokonalých lidí, kterým bylo dáno plné porozumění pro Novou Píseň, čímž se stali tito vyvolení světlem za noci a světlem za dne, protože září jako jas prostoru podle Daniele 12:3,4.

„Do ořechové zahrady jsem sestoupila, abych viděla poupata v údolí bystřiny, abych viděla, zda vyrašila réva, zda rozkvetly granátovníky.“ (Píseň písní 6:10)

Duchovní Abišag musí sestoupit opět do světa lidí, aby zjistila, zda je Pánova vinice v květu, zda rozkvetly granátovníky, jenž budou ovocem Velkého zástupu, po vzkříšení olivovníků.

„Dříve, než jsem to věděla, má vlastní duše mě postavila k dvoukolým vozům mého ochotného lidu.“ (Píseň písní 6:12)

Než si v těchto dnech všichni, kteří jsou zapečetěni, uvědomí, kým se stali, tak jsou připojeni k duchovní rodině obklopené 5-ti rozvážnými pannami.

„Vrať se, vrať se, Šulamitko! Vrať se, vrať se, ať tě spatříme! Co vidíte na Šulamitce? Cosi jako tanec dvou táborů!“ (Píseň písní 6:13)

Tyto rozvážné družičky volají, aby duchovní Šulamitku rozeznaly. Proč tanec dvou táborů? Protože než Šulamitku rozeznaly, tančil každý olivovník svůj „duchovní“ tanec, nestal se jednou holí jednoho Pastýře.

.

Sedmá kapitola

„Jak zkrásněly tvé kroky v sandálech, ochotná dcero! Křivky tvých stehen jsou jako ozdoby, dílo rukou uměleckého řemeslníka.“ (Píseň písní 7:1)

Protože duchovní Šulamitka vkládá svou důvěru v porozumění, které jí dává nebeský Otec, jsou její kroky krásné a je to odkaz na slova proroka: „Jak nádherné jsou nohy těch, jenž přinášejí dobrou zprávu o dobrých věcech“. Tyto kroky způsobily, že se její postava stala jakoby dílem uměleckého řemeslníka. Toto způsobil sám nebeský Otec, který Abišag sám vyučil svým duchem.

„Tvůj pupek je oblá miska. Kéž v ní neschází míchané víno. Tvé břicho je hromada pšenice oplocená liliemi.“ (Píseň písní 7:2)

Protože se sytí kvalitním duchovním pokrmem, neobjevuje se na ni tuk, jenž se usazuje z nekvalitní stravy. Míchané víno je o tom, že s moudrostí přijímá poznání, proto je to, co přináší svému symbolickému břichu, jako hromada pšenice, pravé zrno, jenž je symbolicky oděno do duchovních šatů. Není to nesemletá pšenice do podoby mouky, kam žena vkládá svůj kvas Velkého Babylonu, aby se mouka proměnila ve vláčné těsto.

„Tvé dva prsy jsou jako dvě mláďata, dvojčata gazely.“ (Píseň písní 7:3)

Pohled na ni je v duchovním smyslu podoben tělesnému muži, který je okouzlen dvěma prsy ženy. Zde je však opět pozornost zaměřena na její srdce, které je chráněno podobně, jako ochraňuje gazela svá mláďata.

„Tvá šíje je jako slonovinová věž. Tvé oči jsou jako rybníky v Hešbonu u brány Bat-Rabimu. Tvůj nos je jako libanonská věž, která hledí směrem k Damašku.“ (Píseň písní 7:4)

Zde je opět vyjádřen charakter této duchovní Šulamitky, která nelže, proto jej její nos jako věž rovný. Její duchovní zrak není zakalený, proto hledí vzpřímeně dopředu, aby věděla, co má učinit pro naplnění Otcovy vůle, který chce vykonat v čase dobré vůle ze strany nebeského Otce.

„Tvá hlava na tobě podobá se Karmelu a vrkoče na tvé hlavě podobají se vlně obarvené na červenofialovo. Král je svázán vlněním vrkočí.“ (Píseň písní 7:5)

Není rozdělována na 144 tisíc názorů, protože její hlava nese myšlenky své hlavy, Krista. On sám je svázán s její pokorou poddajné dívky, ženy, protože vlasy jsou pokrývkou ženy ke slávě svého muže. Vlna obarvená na červenofialovo se používala při výrobě stanu setkání, kde byla Boží přítomnost.

„Jak jsi krásná a jak příjemná jsi, milovaná dívko, mezi největšími potěšeními!“ (Píseň písní 7:6)

Ač je tvořena nedokonalými lidmi, stala se Jehošuovým potěšením.

„Tvůj vzrůst, ten připomíná palmu, a tvé prsy hrozny datlí!“ (Píseň písní 7:7)

Opět je zde obrácená pozornost k jejímu charakteru, který je pevný a nese své ovoce.

„Řekl jsem: Vystoupím na palmu, abych uchopil stopky datlí. A kéž se, prosím, tvé prsy stanou podobnými hroznům révy a aróma tvého nosu jablkům, a tvé patro nejlepšímu vínu, které hladce klouže pro mého milého, hebce stéká přes rty spících.“ (Píseň písní 7:8,9)

Sám Pán Jehošua v tomto Čase konce vystoupí, aby její charakter ještě více upevnil a ten vydal své ovoce, aby svými skutky políbila ty, jenž duchovně spí, aby víno poznání přešlo i na ně a mohla je učinit živými, probuzenými, před zraky neviditelného majestátního Boha, Stvořitele nebe a země.

„Já jsem svého milého a vůči mně je jeho žádostivost.“ (Píseň písní 7:10)

Nepatří světu lidí, ale jen a jen Beránkovi. Chce mu odevzdat svůj život, který si nese v sobě, aby mohl být vylit ve prospěch moře, které se stalo mrtvou krví kvůli genetické terapii, jenž toto moře podstoupilo. Srovnej se Zjevením 16:3.

„Pojď přece, můj milý, vyjděme do pole; ubytujme se přece mezi rostlinami heny.“ (Píseň písní 7:11)

Vybízí Pána Jehošuu, aby šel s ní do Satanova pole, k Satanem a démony podmaněnému lidstvu, aby spolu odstranili značku 6.6.6.. Hena je druh tetování, které se však dá odstranit stejně, jako bude možné odstranit genetickou terapii se značkou 6.6.6..

„Vstaňme přece časně a pojďme na vinice, abychom viděli, zda vyrašila réva, rozpukl květ, rozkvetly granátovníky. Tam ti dám své projevy něžnosti.“ (Píseň písní 7:12)

Až bude sejmuta značka z mrtvého moře lidstva, pak společně vyjdou na vinici Velkého zástupu, aby společně uviděli, zda z ní vzejde réva, Velký zástup. Teprve pak přijde čas oddat se symbolickým něžnostem, protože pak se spolu setkají ve vzduchu, když oběma olivovníkům bude řečeno: „Vystupte nahoru!“. Srovnej se Zjevením 11. kapitolou veršem 12. Tak se stanou i fyzicky součástí duchovní rodiny, která je v nebesích.

„Mandragory vydaly své aróma, a u našich vstupních cest jsou nejvybranější plody všeho druhu. Ty nové i ty staré jsem uchovala jako poklad pro tebe, můj milý.“ (Píseň písní 7:13)

Satan a démoni nic nezmůžou a ani ti, kteří jim slouží na zemi, protože ty cesty vedou do života. Nachází se na nich jak první, tak poslední ovoce, které vydává symbolicky příjemnou vůni modliteb.

.

Kapitola osmá

„Kéž bys byl jako můj bratr, sající z prsou mé matky! Kdybych tě našla venku, políbila bych tě. Ani by mnou nepohrdali.“ (Píseň písní 8:1)

Pan Jehošua je ze stejné matky jen částečně, je prvním stvořením, kdy žena oděná sluncem ještě nebyla stvořena, proto nemohl sát mléko z jejich symbolických prsou, přesto musel vstoupit symbolicky do jejího lůna, aby se nám narodil syn, kterému bude dáno jméno Imanuel, což znamená S NÁMI JE BŮH. Srovnej prosím s Izaiášem 7:14 a Matoušem 1:23.

Kdyby všichni pochopili už nyní, kdo patří k Abišag, nikdy by nikým takovým nepohrdli.

„Vedla bych tě, uvedla bych tě do domu své matky, která mě učívala. Dala bych ti pít kořeněné víno, čerstvou šťávu z granátových jablek.“ (Píseň písní 8:2)

Aby Abišag mohla růst, musela poznat, kdo je její skutečná duchovní matka, která je oděna sluncem a nad hlavou má dvanáct hvězd, aby jí pomáhala s učením, s pochopením Písma. Sama by pak byla schopná poučit i samotného Pána Jehošuu, kdyby nebyl vyučen, protože je jako on ve své mysli a svém srdci. Srovnej s 1. Korinťanům 2:16.

„Jeho levici bych měla pod hlavou; a jeho pravice ta by mě objímala.“ (Píseň písní 8:3)

Nikdo by její vztah nebral jako nějaké duchovní smilstvo, které pochází od Satana. Tak jak toto někteří tvrdí.

„Zavázala jsem vás přísahou, jeruzalémské dcery, abyste se nepokoušely probudit či vyburcovat ve mně lásku, dokud k tomu nebude nakloněna.“ (Píseň písní 8:4)

Kdy toto může Abišag učinit? Takto veřejně vyznat svůj vztah, který s Panem Jehošuou má? Až bude pro to ten správný čas v Čase konce, v těch pevně stanovených dnech mezi 15.3. – 19.3. 2023

„Kdo je ta žena vycházející z pustiny, která se opírá o svého milého? Pod jabloní jsem tě vyburcovala. Tam byla tvá matka v porodních křečích s tebou. Tam ta, která tě rodila, zakoušela porodní křeče.“ (Píseň písní 8:5)

Nevychází Abišag z pustiny? Z míst, kde byla sycena 42 měsíců od hadova obličeje? Nechce válkou, která přichází, zničit Satan právě Abišag v ohni atomové války, ale země ji přichází na pomoc tím, že nemá kdo by na straně krále Jihu bojoval, protože se sice chlubí svým vojskem, ale jsou to slečinky, nakažené LGBTQ propagandou. Ač bude shromážděna 200 milionová armáda, nebude potřeba použít tuto sílu, ač v malém množství bude použita.

To jen politická stafáž na straně krále Jihu si stále myslí, jaké že to bude krásné a jednoznačné vítězství. Ne, nebude to vaše vítězství, protože nemáte moudrost novodobého Šalomouna. Přesto bude plevel spálen, jeho prameny vod se promění v krev a také řeky, které z nich vytékají. Srovnej se Zjevením 12:6,13-17 a 16:4-6.

„Polož si mě jako pečeť na srdce, jako pečeť na paži; protože láska je silná jako smrt, trvání na výlučné oddanosti je tak neústupné jako šeol. Její planutí je planutí ohně, plamen Jah.“ (Píseň písní 8:6)

Ano, Abišag musí trvat na výlučné oddanosti, ne kde vítr, tam plášť, protože je to jako pečeť na jejím srdci a pečeť na paži, to vše se projevuje v jejich skutcích, které vycházejí z tohoto zapečetěného srdce, jako plameny JeHoVaH (Jehovy) vojsk.

„Ani mnohé vody nedokážou uhasit lásku, ani řeky ji nemohou odplavit. Kdyby někdo dával všechny hodnotné věci svého domu za lásku, určitě by jimi pohrdli.“ (Píseň písní 8:7)

144 tisíc se nedá nikým a ničím koupit.

„Máme sestřičku, která nemá prsy. Co uděláme pro svou sestru v den, kdy si o ni řeknou?“ (Píseň písní 8:8)

Kdo je sestrou bez prsů, která nemůže kojit mlékem porozumění? Jsou to družičky, druhý olivovník, které mají ve svých hořících lampách jen tolik oleje, aby mohly zachránit samy sebe. Vždyť je ustanovený čas v Čase konce.

„Kdyby snad byla zdí, vystavíme na ní stříbrné cimbuří; ale kdyby snad byla dveřmi, zahradíme ji cedrovým prknem.“ (Píseň písní 8:9)

Obraťte zpět, obraťte se zpět družičky naše a Abišag spolu s Panem Jehošuou udělají vše proto, abyste byly moudré, abyste byly zachráněné. Proč?

„Jsem zeď, a mé prsy jsou jako věže. V tomto případě jsem se v jeho očích stala podobnou té, jež nalézá pokoj.“ (Píseň písní 8:10)

Mléko Abišag se nemění a má hojnost Pokoje, nerozrušuje se jako svět lidí, ten pokoj je od samotného nebeského Otce, který se stará o její potřeby, protože ví dřív, než o to poprosí, co skutečně potřebuje.

„Byla vinice, kterou měl Šalomoun v Baal-Hamonu. Předal vinici hlídačům. Každý přinášel za její ovoce tisíc kousků stříbra.“ (Píseň písní 8:11)

Novodobý Šalomoun dal svou vinici, své Rusko svým hlídačům, oligarchům, kteří mu za ni přinášejí tisíc symbolických kousků stříbra. A tak se jeho vinice stala žádoucí pro oči mnohých a v jeho vinici vkládají svou důvěru mírní země, budoucí Velký zástup. Proto se mu všichni pokloní a řeknou: „Kdo s ním může vést bitvu?“. A tak Satanův svět lidí uvěřil, že zde je jeho záchrana.

„Moje vinice, která mi patří, je mi k dispozici. Tisíc patří tobě, Šalomoune, a dvě stě těm, kteří hlídají její ovoce.“ (Píseň písní 8:12)

Plat, který obdrží věrné družičky, které hlídají vinici Abišag, se zdá jako malý, proto je málo těch, kdo chtějí na ni pracovat, ač je dokonalá, ne jako tento ničemný svět. Tento plat je vytvářen z poctivosti a Lásky Agape, která zajistí skutečný život.

„Ty, která bydlíš v zahradách, společníci věnují pozornost tvému hlasu. Ať jej uslyším.“ (Píseň písní 8:13)

Jací společníci? Rozvážné a moudré panny. Pán Jehošua chce slyšet, že věnujete pozornost hlasu Abišag, jeho milované. Uslyšíte ho? Nebo si zase vše necháte pro sebe?

„Uteč, můj milý, a buď jako gazela anebo jako jelínek na horách koření.“ (Píseň písní 8:14)

Abišag ví, že ještě nemůže Pána Jehošuu lidem ukázat, protože jej, jeho přítomnost, vnímá jen duchovně, svým milostným vztahem, proto jej posílá na duchovní hory, k domu Jákobova Boha, Boha duchovního Izraele, kam přivede národy země, aby se už neučily válce, překovaly své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky, aby se jim stal nebeským Otcem.

.

JeHoVaH (Jehova) je Jeho Svaté jméno, národy země!

Kéž je nám to povzbuzením v tomto USTANOVENÉM ČASE KONCE, abychom se stali jednou holí v ruce jediného a skutečného Pastýře, Jehošuy Krista, který nás povede úzkou cestou života, když budeme kráčet v jeho šlépějích.

Chvalme J-aH! Vy jenž jste součástí duchovní Abišag i Vy, kteří jste rozvážnými pannami! Nám patří tyto dny radování, protože naše životní cesta vede na Beránkovu svatbu.

Kéž máme Pokoj Abišag.

S Láskou Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi