Jak z duchovního pohledu pochopit procesy na Ukrajině od 90 let minulého století. Dějiny vyprávěné trochu jinak, než jak je známe z učebnic.

Spread the love

Proč potřebujeme těmto věcem porozumět? Abychom svým lidským uvažováním nepletli hlavu druhým. Věřil jsem, že už jsem na konkrétních textech dostatečně vysvětlil, proč se právě dnes odehrává konflikt na Ukrajině. Vše kolem dnešní Ukrajiny začalo v 9. století našeho letopočtu. V současné době probíhá finále celé hry. Je to shrnutí toho, co já vnímám jako porozumění a k čemu mne přiváděl Duch.

Pokud nechápeme Jelcinův výrok v kongresu USA po zničení Sovětského svazu, proč říká, že bylo Rusko konečně po 1000 letech poraženo, pak naše porozumění nebude úplné. Kdo je Jelcin? Opilec a „mužik“, který udělal vše, jak mu to druzí nalajnovali. Byl zasvěcen? Asi tak, jako byl zasvěcen Václav Havel do procesu řízení. Co mají ti dva společného? Lásku k alkoholu a ženám. Havel, podle chartistů, i k chlapcům.

Chazarská říše – loupeživý útvar na významné obchodní cestě. Národ sodomitů a gomoritů. Odpadlá Juda, která získala nadvládu nad duchovenstvem byzantské a římské říše a vedla jej svým vlivem k tomu, aby se politická moc tehdejšího světa přesunula z Říma do Konstantinopole a aby se vytvořila dvě centra řízení, tak jak to je i v současné době, vždy šla pevně za svým cílem. Tím je doba, kdy bude v jejich očích vzbuzen takový mesiáš, který jako Mojžíš dá pokyn k tomu, aby tělesné děti Izraele opět získaly Palestinu a navrátili se na rodnou zemi svých praotců. Učinili z Jeruzaléma hlavní centrum řízení, které bude ovládat lidskou společnost.

Jehošua Kristus, ten nebyl jejich touhám po chuti, protože jejich touha je stejná jako touha Satana. Nad člověkem panovat, ne mu sloužit. Toto se ukazuje jako stálý rys od dob Makabejců. Už v té době existoval Talmud, skrze nějž se učí této touze, panování. Aby se oddělili od lidu země „haarec“, utvořili svou sektu farizeů. Dnes je tato sekta známá jako Chabad Lubavitch.

Ač tato sekta nenávidí proroka Daniele a zakazuje o něm mluvit, podobně jako o 53. kapitole Izaiášova proroctví, kde je jasně popsáno, jak se budou ke skutečnému Mesiáši Jehošuovi chovat a jak jej uvidí ve svých očích, přesto Daniele dál studovali. Byli to právě oni, kdo rozuměl, kdo a co je to král Jihu a král Severu. Museli tedy po zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l., protože věděli, že toto prorokuje Daniel a věděli, že o tom mluvil ten, jehož tak nenáviděli, připravit plán, aby vše měli pro své potomky připraveno, kdy jim bude vzbuzen druhý Mojžíš, ten jejich, který je shromáždí zpět…

Jediná možnost, jak to udělat, bylo dostat skrze úplatky pod svůj vliv římské císaře a stvořit krále Jihu, který se měl podle proroctví na nějaký čas ztratit a opět objevit na světové scéně. Další důležitý krok musel přijít v tom, že ovládnou křesťanské hnutí, když z vůdce, ve kterém je ukryto svaté Boží jméno, že z něj udělají uctívaného Jesuse. Proč Je-sus? Protože to v jejich latině, která byla vytvořena jako umělý jazyk takzvaných zasvěcených, tak to sus znamená prase. Je ponechali, aby tam byl odkaz na Otcovo jméno. Takže ne Jehošua=JeHoVaH zachraňuje, ale Je-sus=JeHoVaH (Jehovovo) prase. Proto jim Pán Jehošua řekl:

„Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Zesměšňuje Satan svého Stvořitele? Vymýšlí mu různé přezdívky? Mluví odpadlá Juda podle jeho povahy? Jejich skutky nesou zlé ovoce.

Pro svůj plán koncepce řízení potřebovali spojence, který dobře poslouží. Vybrali si Chazary. Když plně ovládli skrze pravoslavnou koncepci tehdejší vznikající Rus, která posunula hranice Velké Tartárie na východ, nechali Chazarům vnutit to, co sami vytvořili. Buď Islám nebo jejich typ křesťanství či judaismus. Ale volba byla jen pro pozorovatele. Takže nezbylo nic jiného, než aby si ta říše milující peníze, těch peněz bylo mezi farizei vždy dostatek, zvolila judaismus.

Tímto obratným kouskem vytvořili vizuální prototyp žida. Pak o pár století později nechali říši zničit. Prokázali se jako přátelé rozprášených chazarských hord, které se dostaly za Karla IV. až do Čech. A zde můžeme vidět, že to je tak, jak popisuji. Karel IV. pod ovlivňováním Židů staví Nové Město Pražské, Nový Jeruzalém a přitom probíhá pogrom na židy, tedy Chazary.

Jaký je cíl této hry? Řím svou úlohu krále Severu neukončil a je potřeba vytvořit protiváhu. Kde se vytváří? Na Britských ostrovech. Když Kleopatra VII. i s Antoniem spáchali sebevraždu, tam odsunuli potomky Ptolemaia I., aby její modrá krev mohla nadále proudit v budoucích mocnářích. Mohli se smísit se Židy? Ne. To tradice zakazuje. Takže tam nasunou židy Chazary, kteří se smísí bez problémů. Jsou poučeni. Postupně se Chazaři začnou osamostatňovat, ale v Evropě zažijí ještě několik pogromů.

V 16. století pak Juda vytvoří takzvané reformační hnutí, aby skrze Tudorovce a Chazarský rod Boleinů mohla Británie vyklouznout a časem tak vytvořila říši, nad kterou slunce nezapadá. Protože papežové jsou těmi, kdo mají právo korunovat a dohlíží na to správné páření modré krve, aby se dostala do svých pozic. Což samozřejmě vyhovuje Satanovi, protože jeho záměrem po celou dobu je rozporcovat Rusko, ale vliv odpadlé Judy tomu úspěšně brání. Takže Rusko dostává své cary ze západu, ale ti nemohou plány na zničení Ruska uskutečnit. Nakonec vždy stojí na straně Ruska, než za zemí, odkud je nasunuli.

Tartárie zaniká a spojuje se s Ruskem, kde zanechává původní myšlenky o velké Tartárii, dnes o velké matce Rusi. Chazaři se ujímají otěží ve chvíli, kdy je možné opět lidstvo technologicky posunout a financují manufaktury, které přetváří v továrny. Zasvěcují určité majitele těchto manufaktur za slib vyššího postavení. Protože v Británii zůstávají staré pořádky, není ještě dosaženo plného odtržení od církve a společnost není zbavena monarchistických zvyklostí, musí (se) do zámoří, kde vytvoří USA. Vyčistí prostor od původního obyvatelstva a nabídnou tento prostor takzvaným podnikavcům pohádkou o zemi zaslíbené. Zde pak rostou jako houby po dešti různé nové náboženské směry, ale opět striktně řízené odpadlou Judou. Proč? Protože zednářské spolky dohlíží na to, aby je Juda zase nepřehrála. Takže politika je nyní výhradně Chazarskou záležitostí.

Co Juda nesnáší po celou dobu od Kristovy smrti? Aby gojim (lidský dobytek) poznal skutečné jméno svého Stvořitele. Už si to Chazaři vyzkoušeli na Britských ostrovech, když si v době reformace zaplatili to, aby se toto jméno v Písmu a mezi lidmi objevilo. Proč to udělali? Protože v Kabale se Otcovo jméno na příkaz Satana používá nehodnotným způsobem; k zaklínání. Proto z jedné strany Židé zakazují v náboženstvích Otcovo jméno používat a na straně druhé ezoterici napojeni na Kabalu poukazují na to, že je to jméno nějakého démona a ne Stvořitele nebe a země.

Chazaři na přelomu 18. a 19. století zorganizují Velkou francouzskou revoluci, Napoleonská tažení a jejich cílem je, aby si koupili Velkou Británii zprávou o výhře Napoleona u Waterloo poté, co na 100 dnů opět Napoleona dosadí do čela Francie. Začíná obrovská změna, kde mají navrch zednářské lóže řízené Chazary. Různé tajné spolky rostou opět pod Chazary jako houby po dešti. Odpadlá Juda rozpoutává v Rusku další pogrom na takzvané židy, aby se jim nestalo to, co v západní Evropě.

Nesplněné předpovědi milenistických hnutí a sekt v USA způsobují, že skuteční studenti Božího slova ve velkém opouští hlavně od roku 1879 hlavní náboženské hnutí Adventisté sedmého dne. Úplně čirou náhodou nějaký mladík patřící pokrevně do rodiny Russellitů, jednoho z klanů, který je znám jako součást 13. satanských dynastií, prodává svůj podíl v obchodě svého otce, aby nastoupil cestu pastýře Božího lidu a oznamuje, že rok 1914 bude rokem velkých změn. Počátkem milénia. Čirou náhodou, ač několikrát souzen kvůli soudním obchodním sporům se státy Unie, dostává obrovský prostor v korporátním tisku, kde šíří své myšlenky v nedělních kázáních.

Chazaři se chtějí odpadlé Judě definitivně pomstít. Zakládají dům Sion ve Švýcarsku, aby mohli v budoucím čase vytvořit falešný stát Izrael. I zde je pastor Russell Chazary opěvován jako velký muž, který velice napomohl ke vzniku budoucího Izraele. Odpadlá Juda ví, že Velká válka rozdělená na dvě části bude a zná i rok zahájení; díky Chazarskému pastorovi, který také oznamuje skutečné Boží jméno. To je červený hadr na odpadlou Judu a zde začíná to, co můžeme dnes vidět na Ukrajině.

Ještě jsem zapomněl na to, co vytváří kapitalisté Marx a Engels. Tezi o vzniku komunismu, až kapitalismus skončí. Odpadlá Juda nelení a vytváří protipól v Rusku skrze Uljanova, přejmenovaného na Lenina. Ví totiž, že se už neudrží současný stav carského Ruska ve Velké válce. Proč? Protože dolar, ta zázračná měna v rukou Chazarské mafie domu Sion, dokáže ke zradě přijmout skoro kohokoliv. Donutí cara vytvořit tajnou policii po vzoru MI6 z Británie, kterou vytvořili Chazaři. Tato tajná policie odhalí dohodu domu Sion ze Švýcarska, takzvané Protokoly sionských mudrců.

Protože si obyčejní lidé myslí, že velké Ž a malé ž je to to samé, protože Chazar a jeho rysy posloužily k tomu, aby si lidé mysleli, že Žid vypadá právě tak a paradoxně se museli sami do tohoto vzhledu napasovat. Nejprve v roce 1917 přichází únorová revoluce, která má odstranit cara a pak v listopadu v den narozenin Lva Trockého má být dokončeno zničení Ruska jako takového, spuštěnou občanskou válkou. Do toho vstupuje zasvěcený žrec Džugašvili alias Stalin, napojený na velkou Tartárii, její odkaz. Vzniká bolševické hnutí, které zabraňuje úplnému rozpadu Ruska a vytváří se Sovětský svaz.

Juda se zpočátku v Rusku nebrání myšlence na vytvoření Izraele, ale když zjistí, co má dům Sion v plánu, že bude chtít po zničení Izraele přemístit svou moc zpět na území bývalé Chazarské říše, chce tomu zabránit. Jak? Dohodne skrze Lenina, že jim připadne Krym. Proto dávají Ruské socialistické republice sovětského svazu obrovskou finanční půjčku, která když nebude do roku 1945 splacena, připadne Krym odpadlé Judě jako místo, kde bude sídlit jejich Židovský kongres a odkud se, až přijde jejich druhý „Mojžíš“ přesunou do Palestiny a na půdu dnešního Izraele.

A tady začíná to, co je dnes válkou o Ukrajinu. Krym nikdy nebyl dán odpadlé Judě. Postupným opětovným nasouváním fašismu na Ukrajinu po 92. roce, kdy se jim podaří v roce 2014 převzít Majdanem Ukrajinu a započatou snahou odstranit ruské obyvatelstvo z takzvaného Maloruska a Krymu, které bylo i s Kazachstánem součástí území Chazarské říše, kde se začalo budovat plánované hlavní město světa – Astana. Proč nebyl Krym Chabadu odevzdán? Protože Chruščov sloužil trockistům. Ti zase vždy sloužili svému páníčkovi za oceánem; Domu Sion.

To co je nám ukazováno dnešními historiky, nás má odvést od věcí za kulisami. Co udělal Jelcin? Opětovně daroval Krym Ukrajině, jak teď vyšlo nedávno najevo. Komu jej dal? Potomkům Chazarů. Proč? Protože ti nechtějí, aby Chabad převzal to, na čem se dohodl s Leninem. Stalin dohodu o vyrovnání půjčky posunul ke splacení o deset let později na rok 1955. Proč? Protože ji chtěl splatit. Chruščov to zdědil, ale splatit nechtěl. Někdo mu náhodou poradil, aby dal Krym Ukrajině. Když se Chabad domáhal svého, řekli představitelé Ruské sovětské socialistické republiky: „Peníze nemáme a ani Krym už nám nepatří.“.

Pokud si někdo myslí, že Chabad zapomněl, tak to se mýlí. Proč je takzvaný západ stále tak říčný, aby se Krym vrátil do rukou Ukrajiny? Protože Chabad i Rusko svým tahem s referendem na Krymu dosáhli stavu, kdy se věci vrátily do roku 1953. Tento příběh nám nikdo nebude takto vyprávět, ač je těch indicií dost a dost. Na co v tomto konfliktu tlačí Chabad? Aby se Rusko co nejvíc oslabilo. Ale ne natolik, aby Chazaři, kteří tam mají své koně, mohli převratem Ruskou federaci rozštěpit. To by jejich Čína neustála. Rusku vyhovuje, aby se konflikt ještě chvilku zdržel. Proč? Protože západ má jedinou možnost, jak udržet Ukrajinu ve válce a to jedině tím, že se odzbrojí. Aby začala opět fungovat zbrojní výroba, potřebná k přímému konfliktu s Ruskem, je k tomu potřeba ještě cca 18 měsíců.

Koupený generální štáb RF to ví. Proto nechce aby Wagner postupoval rychle. Úředníci v centrální bance Ruska dělají vše pro to, aby ekonomika Ruska neměla potřebné finanční prostředky. To se dělá tak, že se zvyšují úroky. Už jste ve skutečně fungující tržní ekonomice viděli, že země, která má vše, co nemají ostatní země, jako Čína například, aby zkrachovala? Proč je kurz ukrajinské hřivny, kde už žádná ekonomika nefunguje, proč je ta hřivna silnější, než ruský rubl vůči US dolaru?

Tady máme před očima, jaký podvod je celý ten mezinárodní měnový systém, který je ovládán Chazarskou mafií; domem Sion. Změnit jej můžete tehdy, až Čína pod Chabadem bude ochotna tento systém sama položit, ale ta to udělat nechce. Proč? Rusko je na jedné straně spojenec, avšak na straně druhé potřebuje slabý rubl, aby mohla nakupovat zdroje. Takže jí vyhovuje to, když slabý rubl roztočí inflaci a nedovolí Rusku vybudovat silnou ekonomiku. Pjakin to stále vysvětluje, ale tak, že Čínu nechce do této hry jako důležitého hráče vtáhnout. Rusko si musí udržet Čínu jako svého spojence. Dokud Čína a další země se sami neutkají s USA v otevřeném konfliktu, který ji oslabí, má Putin s Ukrajinou svázané ruce.

Na co čeká? Až Američanům nezbude nic jiného, než nakonec donutí EU jít s vlastními vojsky na pomoc Ukrajině. Proto dnes pospíchal Biden nejprve za Zelenským do Kyjeva, že musí vydržet stůj co stůj, než pošlou nejprve vybrané země svá vojska i se zbraněmi na Ukrajinu. Údajně a to říkal dnes Pjakin v otázkách a odpovědích. Já jsem to nikde nezaznamenal, zda zaznělo na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlášení, že má EU vše poslat na Ukrajinu, protože ty zbraně byly stejně vyrobeny pro střet s Ruskou federací. Nemohu ověřit, potvrdit.

Pokud je to pravda, jsou kolektivní západ, USA a jejich dvojče Velká Británie, přesvědčeni, že to skrze uplacený generální štáb Ruska nejenom vydrží těch 18 měsíců, než se zbrojovky rozjedou naplno, ale že dojde i díky umělé inflaci v Rusku k nárůstu takové nespokojenosti, že odstaví Putina od moci nějakým převratem a medvěda si rozporcují. Kdo tedy potřebuje tento vývoj? Dům Sion. Zaprvé chce obnovit svou starou říši, obsadit Malorusko a získat zpět Krym. A nějak zničit Izrael, aby se Chabad nemohl do zaslíbené země vrátit.

Dne 21.02.2023 má Putin v 10:00 hod středoevropského času projev o stavu RF. Očekává se, že tam zazní něco velice důležitého. Aby Chazar nevyhrál, nemůže Čína už dlouho otálet. Proto dostala od USA jasné varování, že nesmí do Ruska poslat žádné své zbraně. Čína řekla, že to neudělá. Ona je potřebuje pro sebe. Rusko má funkční zbrojní průmysl a ten se může zastavit jen hyperinflací.

V roce 2013 Chabad pomazal Putina za svého krále v naivní důvěře, že jej budou mít stále pod kontrolou. Protože není osedlanou kobylou v jejich rukou, už nějakou dobu hledají někoho jiného, ale také ví, že jej nemohou obětovat. To je to, co mnozí vidí, že pořád s Ruským židovským kongresem je ve spojení. Dnes už jde Chabadu podle mého porozumění o toto. Jen a jen získat zpět pod svou plnou kontrolu dvě místa. Jeruzalém a Prahu. Proč Prahu jsem vysvětloval už dříve. Proč Jeruzalém? Tak to je jasné vzhledem k Písmu.

To je to, o co se nyní hraje jakoby na tělesné úrovni. Proč se ozývají zprávy, že Chabad chce vyčistit Malorusko, aby se tam mohl nastěhovat jako do nového Izraele? Toto potřebuje Chazar a tento rád hodí na Chabad. Nyní se to pokusme celé pochopit vzhledem k proroctví. Nebeský Otec věděl, že Satan udělá cokoliv, jen aby Rusko nemohlo svou úlohu splnit. Protože však má háky ve svém nose, musí zapojit jemu podřízený Chabad do akce.

Chazar chce Chabad zničit pro svou minulost, kvůli jeho pokoření. Jeho centra řízení Washington a Londýn jsou na tom tak zle, že bude muset dojít i ke konfrontaci s Čínou. Má k tomu dva důvody. Myslí si, že samotné Rusko bez čínské pomoci nebude schopné Evropou projít, aby udělalo pořádek s jejich fašistickou korporátní mocí.

Tím druhým důvodem je, že musí Čínu ovládnout, aby se nezhroutil vnucený finanční systém. To je důvod vložit vše na jednu kartu. Když ne oni, tak nikdo. Projekt Astana je už pasé. Satan ví, že celý svět musí dostat do konfliktu, proto k tomu své miláčky za oponou, takzvaný Deep state, podněcuje. Jak z Písma víme, celá ta válka má dovršit tři bědy. Z pohledu nebeského Otce to není o tom, že připustí neřízený střet. Takže ani Chabad a ani Chazar nebudou nakonec tahat za nitky. Putin dostal za úkol dokončit třetí bědu. On svůj úkol splní a že otálí na Ukrajině, protože generální štáb mu hází klacky pod nohy, tak to mu zatím vyhovuje.

Proč? Protože když ten kolektivní západ nažene své mobilizované na Ukrajinu, nebo začnou mobilizace, generální štáb negenerální štáb, půjde celý nezaprodaný národ za ním. I ten Lukašenko, který by rád hrál svou vlastní roli. Toto bude i pro Čínu velký impulz, aby řešila své zájmy například na Tchaj-wanu. Severní Korea chce zase sjednotit celou Koreu. Sultán Erdogan chce udělat z Turecka také víc, než mu bylo zatím dovoleno. Irán má zase ambice zničit chazarský Izrael. Africké a Latinsko-americké státy se chtějí z chazarského jařma utrhnout a mezi nimi také panuje určitá řevnivost, proto je půda pro třetí bědu připravena. A vše bude biblické.

Pro nás, kteří plně důvěřujeme nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu, jeho Písmu, pro nás je to o vytrvalosti. Nejenom že víme, že „kdo bere do ruky meč a zabíjí mečem, že ten mečem zabit bude“, jak to oznamuje Písmo, ale víme také, že když budeme vzývat Otcovo jméno, bezpečně vyvázneme z této třetí bědy.

Je srdcervoucí vidět ten mlýnek na maso, jak samotných Ukrajinců a také Rusů, ale je to člověk, kdo připustil, že plně odešel od nebeského Otce, který jej stvořil, protože jej Satan zaživa lapil do své léčky. Co nám dnes tedy zbývá? Víra (důvěra), naděje a Láska. Láska, která nás vede k tomu, abychom světu oznámili vůli našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Jehošuy Krista, že nakonec bude vše dobré, protože jen skutečně ničemní skončí v Armageddonu. Ta válka, která přichází, není Armageddonem, ale 6. trubkou, která nás přivede pod moc Osmého krále, aby nás pro svou žárlivost, podobně jako Krista, na 3 a půl dne usmrtil a aby nás pro slávu Otce mohl sám Jehošua s mocným hlasem archanděla, kým on je, přivést v posledním dni k životu. Protože nebudeme pohřbeni, uvidí toto vzkříšení každé žijící oko.

Tehdy celé stvoření, i ti ničemní, pokleknou a vzdají svou slávu Otci. Tak nastane v jejich životech soud, který, pokud učiní pokání ze svých ničemných skutků, vstoupí do řad Velkého zástupu. Až dokončíme své svědectví a oznámíme celému světu Dobrou zprávu, budeme pozvednuti do nebe, abychom se tam ve vzduchu setkali s Pánem Jehošuou a přišli na jeho slavnou svatbu. Mezitím se na zemi dokončí oddělení ničemných od spravedlivých a ti ničemní ukončí svůj život v Armageddonu spolu s falešným prorokem a divokým zvířetem. Ne, nebudou trpět navždy, jak to chápou mnohé náboženské domy a různí sektáři, ale navždy ztratí svůj život.

Satan bude spoután na tisíc let. Tam bude moci každou vteřinu tohoto času rozjímat o své ničemnosti. Pak bude na krátký čas uvolněn, aby se dokončilo to, že mzda za hřích je smrt. Pak nastane druhé vzkříšení všech, kdo nebyli zapsáni ve svitku Beránka, aby i oni prošli soudem. Každý vzkříšený poklekne na koleno a vzdá slávu nebeskému Otci. Tehdy se plně posvětí Otcovo jméno a všichni dojdou k porozumění Pravdy. Kdo nebude činit pokání, protože je ničemný, tak ten skončí také v Gehenně. Pak Otec učiní vše nové a bude to tak, jak měl v plánu na samotném počátku, když stvořil člověka a řekl, bylo to VELMI DOBRÉ.

Už žádná ničemnost, jen Láska Agape a veškeré lidské i andělské stvoření se stane jednou velkou rodinou. Nebeský Otec se stane každému Otcem. Není to nádherná vyhlídka? Pokud ano, pak chvála a sláva patří nebeskému Otci a jeho Beránkovi, který to svou výkupní obětí umožnil. Ptejme se nebeského Otce, zda je to vše podle Pravdy, ve jménu Jehošuy Pomazaného.

S Agape Váš bratr Igi.