Proč nacházíme archeologické artefakty, které vytváří jiný obraz lidských dějin, než jak jej odhaluje Písmo?

Spread the love

Když s někým rozmlouvám o skutečných lidských dějinách, tak mi lidé pokládají tuto otázku a vlastně ji položil i muž, který má nick Encheels. Slíbil jsem mu odpověď, když mi nejprve napsal soukromě a prosil jsem jej, aby svůj email vložil do komentářů pod příslušný článek. Proč? Abychom se mohli nad touto otázkou zamyslet všichni. Je to dobře položený dotaz, který nám může pomoci pochopit samotné uvažování Satana, ale také určitá omezení, která obdržel, abychom poznali Pravdu, která nás z jeho léček osvobozuje.

K našemu porozumění nám pomůže tento biblický text, který není vždy chápán s duchovním porozuměním. Mnozí myslí že ano, ale jak si ukážeme, ne úplně. Často odhaluji, že Satan dostal ke své činnosti 6 tisíc let. To však nikde v Písmu takto explicitně vyjádřeno nenajdeme. Proč? Můžeme to pochopit jen tehdy, když dovolujeme nebeskému Otci, aby to byl On sám, kdo nás poučuje. Toto pochopení je základním předpokladem pro správné porozumění ohledně otázky PROČ VIDÍME VŠE TAK, JAK JE NÁM TO ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY PŘEDKLÁDÁNO? Takže jdeme na ten text:

„Šest dnů máš konat svou práci; ale sedmý den máš od ní upustit, aby si odpočinul tvůj býk a tvůj osel a občerstvil se syn tvé otrokyně a cizí usedlík.“ (Exodus /2. Mojžíšova 23:12)

Z tělesného hlediska je vše jasné. Z duchovního už to tak jasné není. Pokud totiž neuplatníme tento pokyn na celé stvoření, tedy i na Satana, nepochopíme duchovní rozměr příkazu.

Biblická chronologie, která se dá vysledovat z Písma, nás přivádí k porozumění, že se nyní nacházíme v roce 5971 od stvoření Adama. Judaismus uvádí, že jsme teprve v roce 5783. Je těžké zjistit, proč existuje tak velký časový rozdíl mezi datováním Judaismu a tím, který se všeobecně uvádí. Judaismus nám naznačuje, že ještě není doba pro návrat Krista. To je zajímavá informace. Naznačuje, že se úmyslně o cca 190 let prodloužil světský kalendář. Kdo se trochu více zajímá o dějiny, ví, že nějaké korekce byly skutečně provedeny.

Nelze tedy nyní říci s jistotou, kdo je blíž pravdě, zda světské počítání anebo to Judaistické. Pokud aplikujeme duchovní porozumění na příkaz o šesti dnech a sedmém dni odpočinku, lze pochopit i tento rozdíl v datování. To pochopíme později. Nejprve si ukážeme, co nám odhaluje Písmo v celkovém kontextu. V dopisech Petra čteme:

„Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petra 3:8)

Pro správné duchovní porozumění nám nesmí uniknout tato skutečnost. Otec lidské dějiny přizpůsobil v duchovním ohledu na toto počítání času. Proč? Abychom dokázali pochopit víc, než je klasickou lidskou moudrostí běžné. Pokud víme, že Kristovo království trvá jeden tisíc let, kde lidstvo zažívá plný odpočinek od Satanových děl a nevytváří v tomto ohledu nic dalšího, pak pochopíme, co nám bylo v pustině ukázáno symbolicky, a proč tomu máme skrze nebeskou manu takto rozumět.

„Budete to sbírat šest dnů, ale sedmý den je sabat. V něm se nic nevytvoří.“ (Exodus 16:26)

Mana byla doslovným pokrmem pro tělo. Šestý den bylo potřeba jí nasbírat dvojnásobek, aby se tělo nasytilo, ale už zpracovanou manou. Toho bylo využito sedmý den, kdy se nic nevytvořilo. Pokud to převedeme do duchovní roviny a podíváme se na posledních tisíc let, tak máme relativně obrovské množství dějinných záznamů, takzvaných duchovních zkušeností, nejenom o tom, že historii vytváří vítězové, ale kdo jim v tom ve skutečnosti velmi pomáhal.

Samotný Pán Jehošua zopakoval výrok proroka:

„Přišel také Pokušitel a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, pověz těmto kamenům, ať se stanou chleby. On však odpověděl a řekl: Je napsáno: Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:3,4)

Na co poukázal Pán Jehošua? Na duchovní manu. Kdo ji přijímá? Ten, kdo plně důvěřuje nebeskému Otci v závěru šestého duchovního dne a sbírá si tuto manu zkušeností do své symbolické duchovní lampy, která jej živí a bude živit i další duchovní den, který bude trvat tisíc let, kde žádná Satanova činnost nebude připuštěna, leda až v samotném závěru, aby další duchovní týden mohl začít vytvářením věcí nových, jak nám to odhaluje Zjevení 21. a 22. kapitola.

Co nám ta mana dává? Porozumění, jak Satan po 6 duchovních dní podváděl lidstvo. A rodícím se novým pokolením bude tato zkušenost v Božím království oznamována a jako při skutečném Sabatu vysvětlována, proč lidé nedosáhli odpočinku jako celek a prakticky jim bude ukazováno, co znamená skutečný život, který není závislý jen na samotném chlebu, ale na každém výroku Otcových úst.

A jak je to s tím kalendářem? Pokud pochopíme, kde přesně se ve Starém zákoně zastavuje biblická chronologie, protože Juda a Judaismus odpadl, je nám tím odhalováno, že se máme držet světské chronologie od té doby a ne té z Judaismu. Kde končí biblická chronologie Judaismu? 29. dne, 10. měsíce, roku 539 př.n.l.. Na tomto datu se shodnou všichni. Jak odpadlá Juda, tak světští badatelé.

Pokud se od té doby držíme té světské, pak zjistíme přesný rok, kdy nastoupil Pán Jehošua svou veřejnou službu, že to bylo skutečně ihned na počátku 15 roku Tiberiovy vlády, která se počítá od srpna roku 29 našeho letopočtu. Nejenom, že je to konec 4 duchovního dne lidských dějin, který je uprostřed 7 denního cyklu, ale když se podíváme na počítání dnů, že den začíná západem slunce a končí západem slunce, kdy přichází temnota, muselo se to takto stát i pro lidstvo jako celek, kde, než se opět plně rozední, vidíme po Kristově usmrcení Satanovu temnotu.

O čem prorokuje Daniel?

„A pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden; a v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar. A na křídle ohavností bude ten, kdo působí zpustošení; a až do záhuby se právě to, o čem je rozhodnuto, bude vylévat také na toho, jenž je zpustošený.“ (Daniel 9:27)

Kdy byl zaveden obětní systém? Z Genesis 4. kapitoly víme, že to bylo ihned po vyhnání z Edenu; PARAGRADU §. Čtyři duchovní dny je udržován a pak jednou provždy ukončen. To je také přesné naplnění, jak v tělesném ohledu pro Židy, tak v duchovním ohledu pro lidstvo jako celek. Kdo Krista přijme jako svého výkupního Beránka, ten je od tělesných obětí navždy osvobozen. Až do této chvíle jsem to takto neviděl a vůbec jsem na toto neměl v úmyslu upozornit. Vede mne však Duch, který i mne učí a já žasnu, co je mi odhalováno.

Proč je to důležité pochopit? Pokud víme, že Satan ví, že má pro svou činnost 6000 let, aby dokázal, že on je moudřejší než nebeský Otec a proto si zaslouží nesmrtelnost, o kterou se tu hraje tím, že odvede celé lidstvo od Otce svým donucováním, svým způsobem vlády. Tak je přitom odhalováno i jeho uvažování, co bude potřebovat k tomu, aby lidi odvedl svým směrem. Satan je ZLOČINEC a jeho andělé spolu s ním vytváří duchovní mafii. Z knihy Job se dozvídáme, že vše ničemné, aby to mohl provádět, tak si to musí vyprosit, vyžádat. Nemá volnou ruku.

Mnozí se ptají, proč se v Písmu nedočteme o technologiích, které lidé měli až do prvního století nového tisíciletí. Archeologie, která je rozdělena do dvou skupin, té mainstreamové a té utajované, tak ta utajovaná nám v mnohém odhaluje vyspělost dřívějších kultur. Přesto i mnohé zápisy z těchto dob, které jsou prezentovány veřejnosti, se těmito technologiemi nezabývají. Proč? Byly faktem pro ty, kdo zapisovali a nikdy by je nenapadlo, že dojde k jejich odstranění. Dalším důvodem bylo to, že psát o dějinách mohli jen vybraní jedinci, kteří byli v zasvěcení mnohem, mnohem dál, než jejich vrstevníci. Takže zaznamenali jen to, co bylo pro Satana dobré zaznamenat.

Zkusme se podívat na elektřinu. Kdy ji vidíme? Její projevy nalezneme při viditelných iontových výbojích, když přeskakují něco jako blesky mezi kladně a záporně nabitými tyčemi. V obloukových pecích a podobně. Je to záře žhnoucího elektra. A co čteme v Ezechielovi?

„A uviděl jsem, a pohleďme, bouřlivý vítr přicházel od severu, velké množství oblaků a třesoucí se oheň, a všude kolem toho byl jas, a zprostřed toho bylo něco, co se na pohled podobalo elektru, zprostřed ohně.“ (Ezechiel 1:4)

Znal Ezechiel elektřinu? Znal, jinak by to nemohl takto popsat. Tvrdí nám archeologie mainstreamu něco jiného? Tvrdí. Potřebuje nám vnutit pohled na dřívější dobu, že jsme to my, kdo je technologicky na výši a všichni před námi byli jen a jen primitivové. No, nebyli…

Každý zločinec, každá mafie jedná tak, aby od svých zločinů proti lidem nastrčenými důkazy odváděla pozornost. Satan je neskutečně inteligentní bytost, ne hlupák, jak se nám snaží vnutit skrze příběhy o čertíkovi s kopýtkem. Když mu a jeho kumpánům bylo dovoleno přijít v době Nimroda na zem jako mimozemská rasa se svými kabelkami moudrosti, muselo to být zaznamenáno tak, aby žijící lidé je nejenom takto viděli, ale museli mít potupně na řezbách na sobě křídla. Nebo si myslíme, že žijící Noe a jeho tři synové by se proti tomu neohradili? Oni měli zkušenost už z předpotopních časů s těmito pacholky.

Co Satan plánoval, když si vyžádal možnost opět s démony přijít na zem s vimany, jak se jeho létajícím technologiím říká ve starověkých záznamech? Dnes je nazýváme UFO! Plánoval člověka v Čase Konce odvést od Otce právě tímto způsobem. Aby se mu to povedlo, musel přijít už v Sumeru, aby lidé viděli, když učinil Nimroda králem, z čí autority to je. Koho záznamy se nám dostávají skrze nálezy archeologie před oči? Abrahama? Izáka? Jákoba? Ne. Těch, kdo Satanovi podlehli. Co Satan plánoval? Že jsme z opiček. K tomu potřebuje dlouhé trvání Země jako takové.

Jako správný a inteligentní zločinec si připravil falešné stopy a vodítka, aby je dnešní archeologie našla. Co je dalším důkazem, že je to správné porozumění? Všude se vyskytuje hadí symbolika. V Číně, u Indiánů. Jen se podívejme na esoteriky, kteří mají přístup do médií. Takovým hlavním propagátorem je například herec Jaroslav Dušek. Kolikrát on popsal s jakým symbolem je spojeno to vyšší vědomí? Že je v něm had. Proč nemá relativně žádné problémy šířit to takzvané porozumění, kde se samozřejmě objevuje i moudrost? Protože jej používá pro svou potřebnou propagandu Satan, který je inteligentní a lidé, kteří jej pozorují, tak na to hledí s otevřenou pusou. Toltéci? Vau…

Pokud chceme něco skutečně pochopit, tak pravé porozumění není ukryto. Jen je potřeba je hledat. Dnes mi jeden přítel říkal, jak to krásně znázornil jeho bývalý profesor. Protože matematika, pokud jí studujeme skutečně do hloubky, potřebuje studenty naučit, proč musí si věci umět odvodit. Ten, kdo toto nepochopí, jak je nezáživná teorie důležitá, je jako člověk, který stojí před vysokým kopcem a pokud se sám touto teorií neprokouše až na samotný vrchol, nebude schopen tento obor pochopit, aby vytvořil něco nového, a aby tak posunul lidské chápání v tomto oboru.

Dnešní studenti totiž díky technologiím podvádí jak to jen jde, aby prošli zkouškami a nemuseli se šplhat do toho kopce. Toto platí i o zkoumání Písma, dějin. Musíme rozumět základní otázce: PROČ? Ano, proč něco vidíme a jak to vlastně potvrzuje to, co čteme v Písmu, i když to „Písmo vyvrací“.

Pokud rozumíme, že Satan zná svou délku svého působení, že je nesmírně inteligentní zločinec, nepodobný fiktivní postavě Hannibalu Lecterovi, tak budeme nad objevy kroutit hlavou a ještě jejich interpretaci přijmeme za svou a tak nás Satan za živa chytne do své léčky.

Pokud tedy pochopíme, že s Kristovou smrtí přichází temnota na tento svět, kde závěrečnou fází má být to, co měl v plánu v čase Nimroda, aby skrze příchod mimozemšťanů odvedl člověka úplně od Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) Boha, pak neporozumíme nálezům správně. Pořád nám to bude vrtat v hlavě, proč vidíme jen toto.

Kdy toto vše Satan plánoval? Těsně před tím, než mu skončí lhůta. To je nyní. Takže celou dobu v Egyptě, Mezopotámii, v Asýrii a Babylonu si připravuje falešné stopy. Mne si ruce, jak to nebude fungovat, protože archeologii potřebuje. Kdy mu to bude ke škodě? Když se něco, s čím nepočítá, zvrtne. Proč s tím nepočítá? Neměl informace. Když vše pochopil, nezbývá mu nic jiného, než to vše ve svůj čas zdiskreditovat. Už totiž chápe, že tento plán mu nemůže vyjít. Už chápe, že ta jeho Kabala, která celou dobu pro něj pracuje a na tomto podvodu se podílí, že se jí musí zbavit. Musí ji obětovat pro svůj poslední podvod, kterým chce zničit a ne jenom usmrtit co nejvíce lidí. Už ví, že musí přijít jako viditelný falešný vykupitel.

Když nyní dovolí Kabale, aby tu s připraveným modrým paprskem udělala pár svých kousků a pak se odhalí, jaký že to byl podvod a že vlastně je Satanovo působení u konce, půjde mu lépe oblbnout ty skutečně ničemné svým kouzlem falešného příchodu vykupitele ve viditelné podobě. Je tím Osmý král? Ne, nenechme se podvést. Satan ví, že toto ještě není jeho konec šestého duchovního dne. Proto se jej snaží, co to jen jde a dokud má na to čas, co nejvíce poškodit. Vždyť jsou při této činnosti zabíjeni a mrzačeni lidé a to sadismem Satanova střihu.

Zdá se vám, že Osmý král otálí? Pokud věříme Písmu, jeho proroctvím, tak ne. Jedná s moudrostí, která mu byla dána. Pochopení je v tom, že celý svět musí postihnout změna. Ale někteří vykukové, kteří řídí například Čínu, tak ti chtějí něco jiného. Že Cabade?! A aby je to přešlo, musí král Jihu řízený Kabalou i tam vystrčit své růžky. Kabala už pochopila, že pro jejich plány je tu Game over. Když ne oni, tak všichni k mrtvým. To vyhovuje Satanovi, protože je může podněcovat k modrému paprsku, aby se falešná agenda s falešným příchodem mimozemšťanů odhalila. Že je jejich pán, ví snad každý a když lidé budou věřit, že už je za katrem, tak může spustit před Armagedonnem falešný viditelný příchod Krista.

Co má v plánu, tak to zatím nemohu odhalit. Dal jsem do komentáře odkaz na dlouhé video, kde jsou odhaleny ty falešné důkazy ohledně dlouhověkosti Země a lidstva jako celku. Velmi jsem se smál nad tím, co Tomáš, který je autorem těch videí o záhadách, když tam ukazuje obrovské nádoby a nemůže pochopit, proč tam jsou. Správně poukazuje na nesmyslnost toho, že sloužily k shromažďování krve z obětí zvířat. Že se tam nenalezla žádná DNA. Proč jsou až u samotného vrcholu otvory?

Musel by porozumět obětnímu systému, který byl ustanoven už před potopou. Co nechal Šalomoun odlít z mědi? Takzvané moře. Obrovskou nádobu na vodu. K čemu ta voda sloužila? K očišťování. Když do nádoby plné vody položíte například člověka, který má být symbolicky očištěn, aby mohl předložit oběť, tak voda stoupne a vylije se. Když té vody začne při deštích přibývat, pak otvory vyteče přebytek. Nikdo ji nemusí odčerpat. Co se stane pak? V nádobě zůstane jen takové množství, které potřebujeme. Při prvním ponoření otvory opět odteče nadbytečné množství, ale při dalším už ne. A máme po záhadě.

Najdeme při zkoumání těchto nádob nějakou DNA? Ne. Protože to byly nádoby na očišťování. Chtějí archeologové připustit, že už před potopou byl znám obětní systém, který zapsal Mojžíš? Ne. Nechtějí to připustit ani ti, kdo „studují“ Písmo. Proč se tedy Pavel odvolával na Zákon, když nebyl dán celému lidstvu hned na počátku? Oběti byly ve všech kulturách, ale Zákon v té podobě, jak jej praktikoval Judaismus, už dávno nefungoval. Když se podíváme například na obětní systémy nalezené archeologií, kde dochází k lidským obětem, vždy se dopátráme, že taková kultura odkazuje buďto na oběť hadovi, nebo božstvu, které můžeme vysledovat až k Satanovi.

Jedna taková záhada je tento disk života. Kde je vyryto neznámou technologií buněčné dělení plaza a je na materiálu, který neumíme dnes takto zpracovat. Ptejme se. Proč plaz? Když rozumíme, co má Satan v plánu v době, kdy toto nechává vyrobit pro konec svého působení, aby odvedl všechny lidi od nebeského Otce, pak to není záhada, ale jasný důkaz, že Písmo má opět Pravdu, když nám předkládá dějiny člověka tak, jak nám je předkládá.

Zde je zase objev, jenž je vyřezán a znázorňuje postavu v létajícím stroji. 10 minutové video o těchto nálezech najdeme zde.

Toto vyřezané dílko se objevuje i na indiánských nákresech, které velmi zpopularizoval Däniken jako jasný důkaz, že jsme mimozemský produkt mimozemšťanů. V tom dlouhém videu je ten nákres ukázán. Čeho si nikdo nechce povšimnout je, že je tam namalován i had. Jak to máme chápat? CHCEŠ SATANE PODVÁDĚT? PAK SE TAM MUSÍŠ I ZNÁZORNIT. Lidé nechtějí věřit Písmu, proto je nezajímá, co hadí symbolika ve skutečnosti znamená. Proto je nezajímají křídla na řezbách, jako zde.

Hlavně, že jsem z vesmíru a nemusíme se podřizovat nebeskému Otci a jím se nechat vyučovat.

Dalším důkazem, že toto Satan dělal, aby pošpinil Otcův dopis a jeho důvěryhodnost, je chronologický záznam krále Sargona II. a Sinacheriba, kteří jsou asyrskými panovníky. Kdo trochu jen sleduje archeologii, tak ví, že různé panovníky je těžké najít, natož nějaké písemnosti o nich. Sinacherib, Satanův miláček, který si v roce 710 př.n.l. naplánoval výlet do Judy, aby dobil Jeruzalém, ač věděl, že to udělat nesmí, ale jeho kamarád Satan byl víc než JeHoVaH (Jehova) Bůh, tak Satana poslechl. Že jej uctíval, víme, protože víme, kdo je Marduk.

Z Písma víme, co jej potkalo. Archeologické nálezy nám vypráví jiný příběh. Ne že žil u moci 3 roky, ale skoro 30. Když to srovnáme s nálezy z Babylonu, tak najednou to do té Asýrie nesedí. A co je na tom nejzajímavějšího je to, že tolik informací o něm, co nám v té Asýrii zanechali, nenajdeme u nikoho dalšího. Taková anomálie nastane tehdy, když někdo velmi potřebuje, abychom si mysleli to, co nacházíme u něj a také u jeho otce Sargona II.. Více si prosím přečtěte zde.

Co musíme pochopit? Že se Satan na všechno dobře připravil, že promýšlel vše do detailu, protože chtěl nesmrtelnost, ne jenom věčný život, který může být ukončen. Jedním z jeho sofistikovaných podvodů je i Henochova kniha. Lidé milují takový druh podvodu, proto jí věnují pozornost. Kdo má Otcova ducha, tak ten ji ani nedočte, natož do konce, protože jej Duch vede k tomu, že se nemáme zajímat o hluboké Satanovy věci. Sám velmi zvažuji při objasňování symboliky, jak to učinit, aby nikdo nešel dál, než je pro porozumění nutné. Přísloví říká:

„Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ (Přísloví 22:3)

Viděl jsem za svůj život tolik neštěstí skrze tuto knihu, že mi to rve srdce. Také různí esoterici rádi používají apokryfní pro své argumenty. Toto by nás mělo varovat, komu vyhovují. Mnozí totiž nedokáži pochopit, správně nerozeznávají, co znamenají tato Pavlova slova:

„Co teď dělám, chci dělat stále, abych zbavil záminky ty, kteří chtějí nějakou záminku, aby byli pokládáni za rovné nám v úřadě, kterým se chlubí. Ti jsou totiž falešnými apoštoly, dělníky, kteří klamou a kteří se proměňují v Kristovy apoštoly.  A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korinťanům 11:12-15)

Pavel ukazoval směr, kam se musíme dívat, tak se zbavoval každé záminky, které by jeho úřad apoštola nějak zahanbily. Přesto jej mnozí kritizovali. To není nic nového. Přesto mu šlo o jediné, aby předložil Dobrou zprávu o Kristu jako jedinou správnou cestu k nebeskému Otci. Nešlo mu o světskou slávu, aby se líbil lidem. Často tato snaha je viditelná právě u těch, kdo podlehli Satanově léčce zkoumat jeho hluboké věci.

Cílem není někoho hanit, protože až dojde na lámání chleba, budeme každý sám za sebe a budeme odměněni podle naší namáhavé práce pro Pánovy věci. Naším cílem je pochopit Pravdu a ta nám dovoluje uniknout Satanovým nástrahám.

Pokud tento článek někomu pomohl vše hlouběji chápat v souvislostech, poděkujme nebeskému Otci ve jménu Pána Jehošuy. Také vše zkoumejme s modlitbou, zda se nejedná o lidskou moudrost, jsem jen člověk. Mysleme na to, že vše má vzhledem k času ve své moci nebeský Otec, protože je to On, kdo Působí, aby se stalo dobré a to dobré je před námi. Vidět duchovníma očima je největší dar. K tomu potřebujeme to, co nám Pán Jehošua oznamuje ve Zjevení 3:17,18. Brát se příliš vážně nám v tom nepomáhá, proto pokud a jak je to jen možné, buďme naplněni milosrdenstvím, pamatujme na to, že máme milovat své nepřátele, protože i my sami jsme byli mnohokráte podobně podvedeni jako oni a přesto nám bylo odpuštěno.

Pokoj nám všem s Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi.

4 thoughts on “Proč nacházíme archeologické artefakty, které vytváří jiný obraz lidských dějin, než jak jej odhaluje Písmo?

 1. Buďte žehnán Bohem a zdráv!
  Prosím o drobnou opravu ve 3. odseku:
  (Exodus /1. Mojžíšova 23:12) na (Exodus /2. Mojžíšova 23:12)
  Děkuji!
  Nashledanou! ♥

 2. Vďaka za čas ktorý si venoval článku. Ako obvykle som našiel pre mňa podnetné veci.

  1. To jsem rád Maťo, že to tak je. Musel jsem počkat na Otce, než ti odpovím. Jemu patří díky, já jen zapisuji, kam mne Otcův duch vede.

Comments are closed.