Ohlédnutí za rokem 2022. Události, které potvrzují, že jsme v Čase Konce. Co můžeme očekávat v roce 2023?

Spread the love

Prosím všechny čtenáře, aby má slova zkoumali na základě vlastní modlitby k našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu ve jménu Pána Jehošuy Krista. Hned v úvodu chci jednoznačně říci, že nevím, zda se příští rok dokončí všechna proroctví pro tento čas.

Co můžeme vidět jako tu nejdůležitější událost? Je to dokončení večerů a jiter, jak nám to oznamuje anděl Gabriel prostřednictvím Daniela, jeho osmé kapitoly.

„A to, co jsi viděl o večeru a jitru, co bylo řečeno, je pravda. A ty, ty drž to vidění v tajnosti, protože je ještě na mnoho dnů.“ (Daniel 8:26)

Kdo obdržel toto vidění také? Věřím, že se to vztahuje k Habakukovi:

„A Jehova mi odpověděl a řekl: Zapiš vidění a jasně je předlož na tabulkách, aby ten, kdo z něho bude nahlas předčítat, mohl číst plynně. Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se. Pohleď, jeho duše se nadmula; není v něm přímá. Ale spravedlivý, ten zůstane naživu svou věrností. A vskutku, protože víno jedná zrádně, zdatný muž je sebejistý; a nedosáhne svého cíle, on, který učinil svou duši prostornou právě jako šeol a který je jako smrt a nemůže se nasytit. A shromažďuje k sobě všechny národy a sbírá k sobě všechny lidi.“ (Habakuk 2:2-5)

Rozbor první kapitoly najdeme zde a druhé zde. Všimněme si, že mezi výkladem první kapitoly a té druhé uplynul rok. Proč věřím, že právě to vidění o večerech a jitrech je viděním, na které Habakuk upozorňuje? Protože v tom, které předkládá on sám, tak tam se zaměřuje na činnost krále Severu právě v období večerů a jiter.

Dnešní král Severu započal sbírat národy k sobě v den, kdy jeho vojska vstoupila do Syrského konfliktu, který vytvořil král Jihu přes své tajné služby, aby se dostal ke zdrojům, jako je ropa, ale hlavně, aby například mohl předtím v Iráku provést svou tajnou vojenskou speciální operaci, při které byly vyvražďovány celé rodiny od kojence po starce, protože se v těchto rodinách nacházela dědičně modrá krev. Že tato operace probíhala vyzradili dva vojáci USA, kteří tomuto vraždění nerozuměli a nedokázali se na to vraždění dívat.

Dá se jednoznačně říci, že období od 30.9.2015 do 16.1.2022 bylo obdobím, kdy se o všem vyprávělo, ale nikdo, ke kterým se ty zprávy dostaly a koho se to týkalo, tak tomu nevěřil. Jiní vůbec netušili, že se o tom vypráví. Habakuk dále vysvětluje toto:

„Nepozdvihnou právě ti všichni proti němu příslovečné rčení a náznakovou poznámku, narážky na něho? A řekne se: Běda tomu, kdo rozmnožuje, co není jeho ach, jak dlouho!, a kdo proti sobě ztěžuje dluh! Nepovstanou náhle ti, kteří od tebe vyžadují úrok, a nevzbudí se ti, kteří tebou násilně třesou, a jistě se jim staneš něčím k vyplenění?“ (Habakuk 2:6,7)

„Nepovstanou náhle ti, kteří od tebe vyžadují úrok“ – kdo pak to asi je? Víme, že do činnosti krále Severu se intenzivně zapojuje Chabad Lubavitch, jinak řečeno také odpadlá Juda. Jak se to projevuje? U nás v ČR sem tam zazní slovo jejich mluvčích, kteří napomínají krále Severu, že nekoná podle jejich pokynů a že je on musí poslouchat.

„a nevzbudí se ti, kteří tebou násilně třesou“ – netřese násilně s králem Severu prostřednictvím mnoha politiků Jihu král Jihu? Kdo to je? Sionistický projekt z dřívější Chazárie, která se rozkládala na územích dnešního Kazachstánu, Ukrajiny a Krymu. Netřásl se Severem Jih skrze Malorusko od roku 2014? Já vidím, že ano. Daniel nám vysvětluje v osmé kapitole, že musí po dobu večerů a jiter získat král Severu velmi silné postavení, které jej povede k plnému pocitu bezpečí, takzvané bezstarostnosti a sebejistotě.

Celé vidění Habakuka je spojeno také s očekáváním, které nepřišlo, ale jsme ujištěni, že vše rychle supí ke svému konci. Kdy to bude? To nevíme, ale zato můžeme vidět, že se to skutečně děje – to supění, a že samotné vidění nepovědělo lež. Jen jsem/jsme očekávali dokončení dříve, než jak to má v plánu samotný nebeský Otec. Takže co vidíme?

„Uslyšíte o válkách a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec.“ (Matouš 24:6)

O čem jsou tato Kristova slova? Jsou o jeho neviditelné královské přítomnosti. Takzvané παρουσίας = G3952 παρουσία, ας, ἡ  [parúsia] = 1. přítomnost 2. příchod

„A když seděl na hoře Oliv, přistoupili k němu jeho učedníci v ústraní a pravili: Pověz nám, kdy tyto věci budou a jaké bude znamení tvé παρουσίας (parúsias = přítomnosti, tvého příchodu) a skončení věku?“

Když Řekové mluvili v prvním století o parúsias, tak ta byla vždy spojovaná s králem, vladařem. Nejednalo se o fyzickou přítomnost na daném místě, ale vždy o výkon funkce z místa jeho královské moci. Proto je to slovo vhodně zvoleno, protože nám odhaluje a potvrzuje, co sám Pán Jehošua vysvětloval svým učedníkům.

„Prut tvé síly vyšle Jehova ze Sionu a řekne: Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ (Žalm 110:2)

Když byl mezi nimi, tak říkal, že je Boží království v jejich středu. To však bylo fyzické podmaňování a viditelné všem, nebyla to parúsia. Ještě neseděl a nestál po pravici svého a našeho nebeského Otce. Kdy až se to tedy stalo?

„Když to slyšeli, cítili, že je to ťalo do srdce a skřípali na něj zuby. Ale on, plný svatého ducha, se upřeně zadíval do nebe a zahlédl Boží slávu a Jehošuu, jak stojí po Boží pravici, a řekl: Pohleďte, vidím otevřená nebesa a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici. Na to vykřikli nejsilnějším hlasem a zacpali si uši rukama a jednomyslně se na něj vyřítili. A když ho vyhodili z města, vrhali na něj kameny. A svědkové složili své svrchní oděvy u nohou mladého muže, který se nazýval Saul. A dále na Štěpána vrhali kameny, když úpěnlivě prosil a řekl: Pane Jehošuo, přijmi mého ducha. Potom poklekl a zvolal silným hlasem: Jehovo, nepočítej jim tento hřích! A když to řekl, usnul ve smrti.“ (Skutky 7:54-60)

Neviditelnou královskou moc oznámil všem Štěpán. Jak víme, ještě ale nebyl Čas Konce, proto nebylo možné tuto přítomnost, kterou Štěpán viděl, označit zároveň i za čas takzvaného druhého příchodu, protože i slovem příchod se dá slovo parúsia přeložit. A co se musí dít v Čase Konce?

„A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

Dlouhých deset století se od 1.8. roku 30 př.n.l. žádný král Jihu neobjevoval, teprve až poté, kdy se ti oholení břitvou, Britové – potomci původních slovanských kmenů spojili s potomky Římanů a vytvořili obranný pakt proti Vikingům, kteří byli také Slovany, ale už pod velkým vlivem bývalých Asyřanů, a tehdy se nám tady začal objevovat novodobý král Jihu. A své postavení získal tehdy, až když se stal Egypt jeho državou. To však také ještě nebyl Čas KONCE. Proč?

„A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (Zjevení 13:11,12)

Aby mohlo být něco na politickém nebi označeno jako král Jihu pro ČAS KONCE, muselo se to skládat ze dvou zemí, protože země jsou v Písmu symbolizovány rohy. A ten král Jihu musel něco vytvořit a tím něčím je obraz sedmi politických uspořádání, která začala být pospolu pohromadě teprve od roku 1945:

Egypt – otroctví
Asýrie – fašismus
Babylon – feudalismus
Medo Persie – kastovní systém
Řecko – socialismus
Řím – teokracie vystavěna na kultu božského císaře
USA a Velká Británie – kapitalismus

A tato uspořádání mají svou platformu, které se říká OSN. A my víme, že jedna hlava jednoho tohoto uspořádání – tohoto zvířete, které vyšlo z moře lidstva, má být ubitá téměř k smrti, a že má tato téměř mrtvá hlava povstat. Někoho může napadnout, že je to fašismus, který druhá světová válka porazila. No to by bylo možné, pokud by zanikl korporátní fašismus, ale ten se díky operaci KANCELÁŘSKÁ SPONKA dále vesele rozvíjel dál až do dnešních dní a skrze Bilderberg group a EU se nám zachoval.

Kdo byl ubit k smrti? Socialismus, 25.12.1991. Pokud víme, že existuje tajná operace Golgota, pak víme, že se vše děje proto, aby vzkříšení nastalo. Jedna věc je vzkříšení a další je realizace. Já vzkříšení vidím v tom, co učinil král Severu nejprve 21.4.2021 a psal jsem o tom například zde a co se odehrálo 25.12.2021 při podpisech příslušných dekretů v Moskvě. Pokud znovu prozkoumáme celé turbulentní období od listopadu 2021 do 16. ledna 2022 a následně do 24. února 2022, tak můžeme vidět toto:

„A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ (Zjevení 18:2)

Uctívání bylo plně obnoveno po jeho uzavření v březnu 2020, kdy Velký Babylon padl, ale nebyl zničen, protože do jeho uctívání patří i sport, filmy a kultura všeobecně. Stalo se to kvůli tomu, co Daniel předpověděl, že na konci večerů a jiter se dokončí, dovrší:

„A zaslechl jsem, jak mluví jistý svatý, a právě tomu, který mluvil, řekl jiný svatý: Jak dlouhé bude vidění stálého rysu a přestupku, který působí zpustošení, aby se ze svatého místa i z vojska učinily věci, po kterých se šlape? Řekl mi tedy: Do dvou tisíc tří set večerů a jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stavu.“ (Daniel 8:13,14)

Co je myšleno rysem a jak se toto naplnilo jsem se snažil vysvětlit zde a zde. Co díky tomuto porozumění nastalo? Ti, kdo si ze mne nechtěně udělali modlu, pochopili, že je vše třeba zkoumat s prosbou u samotného nebeského Otce. To je ten správný stav. Jsem jen člověk, nepovažuji se za proroka, jen vysvětluji to co já vidím, jak mne Duch vede. Mohu jen ukázat směr. Je to také naplnění o tom, že vidění stále supí ke svému konci, ač se nám zdá, že vše se opožďuje.

Ti, kdo byli pod vlivem Velkého Babylonu, mohli odejít a připojit se ke druhému olivovníku. Ten je popsán ve Zjevení 15. kapitole.

Co završila speciální vojenská operace, kterou král Severu spustil 24. února 2022? Byl završen verš 6 z 24. kapitoly Matouše a započaly se naplňovat skutečně ve velkém ostatní verše. Zpráva o válce na Ukrajině totiž vede svět k tomu, aby povstal národ proti národu a království proti království.

„Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí.“ (Matouš 24:7)

Pokud se podíváme pozorně, tak toto se přesně stalo. Král Jihu a jeho vazalové vytvořili obrovskou nenávist k Rusku, jako k hlavnímu představiteli Slovanů a slovanské kultury, která je jiná, než ta takzvaně západní. Díky přílivu uprchlíků do EU z válkou postižené Ukrajiny začalo docházet k vzájemnému pnutí i mezi samotnými národy těchto zemí. Protože se tím doslovně myslí etnické skupiny. Společnost je rozdělována na fanatické zastánce Ukrajiny jako takové a na zastánce Ruska jako takového.

Různá pnutí podobného charakteru lze pozorovat v rámci celého světa. Kolektivní západ se pod taktovkou fašistické korporátní moci chce tímto konfliktem dostat k levným ruským zdrojům na straně jedné a na straně druhé si mne ruce, jak opět na vyvolané krizi sami zbohatli. Spuštěná hyper inflace je má dostat k majetku všech. To spouští nedostatek potravy a také to způsobuje politická zemětřesení v jedné zemi za druhou. Ta doslovná (skutečná), tak o těch se už ani raději neinformuje, anebo jenom minimálně, okrajově.

Všimněme si, že se zde nemluví o SOUŽENÍ, ale o TÍSNI. Proč? Protože velké soužení není tou tísní, jinak by to Pán Jehošua řekl. Něco na toto téma nalezneme zde a zde.

Že vnímám Matouše 24:4-13 a 14 verš jako určité završení jsem popisoval zde. Dnes můžeme vidět víc, než v době, kdy různé články byly napsány a navzájem si je tak porovnat.

Na rozdíl od jiných si myslím, že troubení na šestou trubku už započalo – díky porozumění, které nalezneme zde. Samotné troubení je příprava na něco, co teprve přichází, proto může trvat docela dlouho. Troubení, jak jsem vysvětloval už dříve a je to vysvětleno v odkazu, MÁ ZACHRÁNIT ŽIVOT!!!

„Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.“ (Matouš 24:9)

Zde si můžeme povšimnout slova soužení. Není to tíseň, zde se jedná o něco, kde se hraje o život. O věčný život. Takže velké soužení bylo a je také bojem o věčný život, není to tedy jen o tom, že je válka a že je hlad. Ač toto ještě plně nenastalo, musel Pán Jehošua toto vzpomenout, protože je to o 11. kapitole Zjevení, kde dochází k zabití olivovníků a jejich vzkříšení. Zmínku o tomto soužení nalezneme také ve 13. a 17. kapitole Zjevení.

„Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět.“ (Matouš 24:10)

I toto lze vidět. Satan vstupuje mezi bratry a sestry, aby nás rozdělil, zničil Lásku Agape, která je poutem jednoty. Psal jsem o tom zde.

„A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ (Matouš 24:11-13)

I toto je dnes vidět. Mnozí se rádi začtou do různých hi-storek (ahoj příběhů) a věnují jim svou pozornost. Jako mor se šíří například učení o tom, že už jsme na konci 1000 letého panování Krista. Máme tu i předčasné vytržení nebo to, že jako správní následovníci Krista musíme uctívat ten jediný a správný tvar země – no přece ten placatý na všechny možné způsoby. Někoho Satan podvádí tím, že v současné době vlastně démoni nevstupují do lidí a vůbec jim ani nepůsobí vážné těžkosti. Vždyť jak by mohli?! Vždy si vzpomenu na jednoho bývalého bratra, který se stal velkým odpůrcem, když mi řekl, že on vlastně nemůže věřit těmto věcem, protože on sám je nezažil…

Nejenom touto nedůvěrou ochládá Láska, ale je to proto, že celkově ve společnosti roste bezzákonnost. Vlády už několik let vydávají nezákonná rozhodnutí a přesto jim to prochází, a proto se nelze domoci jakéhokoliv Práva. Nejsmutnější je, když si začneme myslet, že varování je manipulací a přestaneme věřit, a ověřovat si… Tehdy Satan vítězí.

V proběhnuvším roce jsem toto viděl a nejenom to. Co mne však nejvíce povzbuzuje, je to, když vidím, že se plány Chazarů či odpadlé Judy, které nám posílají skrze různé vzkazy … i o tom jsem také psal, že se jim neplní. Co to znamená? Že všechny události má plně pod kontrolou nebeský Otec prostřednictvím Krista. Mohou se stavět na hlavu, ale přesto jim to není nic platné.

Co máme tedy čekat v roce 2023?

Podle Matouše 24:7-13 jen prohlubování toho všeho, co jsme si už popsali. Proto je velice důležité, abychom vytrvali až do samotného KONCE. Dnes mne povzbudil jeden bratr, když řekl, že je potřeba se na dnešní prožívání problémů dívat očima víry, když víme, že na konci je obrovská radost, protože náš nebeský Otec ví, proč něco připouští, aby se prokázal On, jako Ten, kdo skutečně Zachraňuje. A připomněl mi jedno proroctví z Izaiáše, kde na konci je to o neuvěřitelné radosti. Tehdy bude vše DOBRÉ a touha všeho živého bude naplněna.

Dnes, v tomto období závěru roku, si lidé rádi posílají různá přání do toho dalšího. Ač mne změna data nijak neoslovuje, jen ten rachot, který slyším z venku, kdy to hlukem připomíná rachot jako za druhé světové u Stalingradu, dovolím si popřát všem mnoho Lásky Agape mezi sebou navzájem i v našem okolí, abychom se dokázali povzbuzovat k Lásce a znamenitým skutkům. Aby to byl náš nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, kdo nás povede ve šlépějích našeho Krále a Vykupitele Pána Jehošuy Krista. Kéž jsme naplňováni Otcovým duchem moudrosti, která sestupuje ze shora. Ať svou vírou posvěcujeme naši domácnost, aby mohla být ve svém čase zachráněna a přijít tak pokání a porozumění Pravdy. Kéž se tak stane.

S láskou Váš bratr Igi