Zažívají Spojené státy a Velká Británie podobnou situaci, kterou zažívali obyvatelé Sovětského svazu těsně před jeho rozpadem?

Spread the love

Na tuto paralelu už několikrát poukázal Valerij Pjakin ve svém pondělním pořadu Otázky a odpovědi. V nich analyzuje světové události z pohledu takzvané koncepce sociální bezpečnosti vnitřního prediktora SSSR. Tato koncepce odhaluje principy, na kterých jsou řízeny takzvané sociální super systémy. Že takto fungují, lze pochopit už na proběhnuvších dějinných událostech. Využívá se v nich přirozené lidské psychiky. Kdo toto porozumění ovládá, stává se sám takzvaně konceptuálně zdatným, protože může na těchto znalostech odhadnout další vývoj společnosti a může se připravit na změnu, nebo ji může ve svém okolí ovlivnit.

Na porozumění těchto principů byla vytvořena největší psychologická operace pro lidstvo jako takové, pojmenovaná jako Akce Golgota. Valerij Pjakin je ve skutečnosti mluvčím celé operace spolu s těmi, kdo mu pomáhají. Objasňováním této tajné operace, která má za cíl naplnit Stalinovu touhu řídit svět podle principů Stalinova socialismu, vytváří potřebný základ pro podporu této koncepce.

Protože se při této tajné operaci používají hlavně znalosti psychického nastavení člověka, může své věřilposluchače na jedné straně dopředu informovat o krocích, které provádí falešný dům Sion a jeho podřízení. Může odhalovat skrze skutky těchto lidí stanovené cíle, ale na straně druhé může posluchače uklidnit, že plánované kroky nepovedou k naplnění cílů falešného domu Sion.

Celá tajná operace Golgota byla připravována před jejím spuštěním desítky let, pod taktovkou otce této tajné operace Jurije Andropova (jeho foto najdeme v úvodu článku), jakožto šéfa tajné služby SSSR KGB. Jak odhaluje například kandidát na prezidenta Josef Skála, soustředil Andropov kolem sebe velké množství mladých lidí, kteří po jeho smrti mohli jeho koncepci uskutečnit a tajnou operaci spustit. Samotný Josef Skála operaci Golgota popírá jako výmysl jednoho z pracovníků KGB, přesto lze jednoznačně vidět, že stanovené cíle se naplňují.

Svět Stalina nenávidí, protože on sám musel na sebe vzít určitá rozhodnutí, které trockisté pod domem Sion zneužili k rozpoutání represí a kterým pomohli také lidé napojeni na Odpadlou Judu, protože celá Stalinská koncepce je alternativou ke koncepcím těchto dvou skupin. Samotné Odpadlé Judě vyhovuje její naplňování, protože je to strukturní prvek a nástroj pro jejich bezstrukturní řízení. Valerij Pjakin mnohokrát oznámil, že takzvaní globalisté (Odpadlá Juda) potřebují Putina, protože řízený chaos, který byl vytvořen právě díky znalostem lidské psychiky, umožňuje sociální super systémy ovládat.

Cílem článku je si ukázat na konkrétních příkladech, jak bylo těchto znalostí využito při a před spuštěním operace Golgota, a jak je jich využito dnes pro zničení korporátního fašismu, kam falešný dům Sion, Chazarská mafie, svět strukturně dovedly. Samotná válka je nejnižším způsobem k dokončení plánované restrukturalizace společnosti a k odstranění figurek, které až do vzniku války stály u moci. Samotné válce se dá vyhnout jedině tehdy, když dosavadní figurky pochopí, že jejich boj nemá šanci na úspěch.

Uvedu jeden příklad.

Takzvaná sametová revoluce v ČSSR toto odhaluje v plné nahotě. Když KGB a určité zasvěcené složky STB spustily i v Československu zabití socialismu, mocenská klika kolem Adamce, Jakeše a Štěpána, spolu s armádním velením kolem generála Václavika chtěli bojovat a udržet socialismus v zemi, byl generálním štábem vydán rozkaz k přípravě zásahu proti demonstrantům po 17. listopadu. Tehdy sovětské vojenské velení v Československu dalo těmto soudruhům jasně najevo, že to nedovolí a budou vystaveni konfrontaci s jejich vojsky. Vedení strany nezbylo nic jiného, než začít komunikovat se sionistickým loutkami, kterým byli i bratranec z druhého kolene mé matky Václav Havel a jeho parta, kterou infiltrovali připravení lidé. Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Ján Čarnogurský, Čalfa a další.

Dům Sion musel nabít dojmu, že je to jeho výsledek působení, tak přispěchaly na pomoc jeho figury, Kňažko, Kočárník, Rychetský, Šláfnberg a další, protože bylo potřeba zachránit krachující západ tím, že nejenom z naší země učiní odpadkový koš západních přebytků a zničí naší potravinovou soběstačnost. Psychologie lidí byla od okupace Varšavskou smlouvou systematicky nastavována k přetrhání sympatií k osvoboditelům v druhé světové válce a byl položen základ k dnešní rusofobii.

Abychom pochopili, jak Andropov připravil zničení socialismu v SSSR, aby mohl být vzkříšen pro celý svět, musíme pochopit nástroje psychologického působení na mysl člověka. SSSR, jeho národy, vycházely z jiných sociálních podmínek, než ostatní země v Evropě. Rusku nikdy nebylo dovoleno, aby budovalo průmysl v 19. století, ač se na jeho území objevovali velcí vědci. Školství bylo v mnoha místech záměrně nerozvinuté ve srovnání se západní částí Evropy a takzvaného západního světa. Na této situaci se záměrně podílela Odpadlá Juda, která ovládá náboženské domy. V Rusku je hlavním náboženským domem Pravoslavný dům plný modlářství a ikon, kde car báťuška je hlavní modlou spolu s patriarchálním synodem pravoslaví. Toto psychologické nastavení Rusi spolu s podporou lásky k vlasti, využívala Odpadlá Juda mnoho století ke svým cílům, protože rozuměla díky svému dějinnému počátku určitým proroctvím zapsaným v Písmu.

K dosažení svých cílů potřebovala přesně tento typ lidí. Když Romanovci nechtěli zradit svou rodinu ve Velké Británii, musela odpadlá Juda připravit únorovou revoluci, aby nedošlo k naplnění plánů falešného domu Sion. Svým vlivem, svými skrytými penězi připravovali Lenina ve Švýcarsku, protože viděli, co chystá falešný Sion v USA skrze Trockého a jeho kumpány. Ač byl Uljanov, později Lenin Chazar, koupen pro zájmy Odpadlé Judy, aby se zmocnil jako hlava sionistické myšlenky Marxe a Engelse, jejich Komunistického manifestu.

Po společně provedené Velké říjnové revoluci v listopadu 1917 Lenin vydává několik dekretů a ukončuje angažmá Ruska v první části Velké války. Je spuštěna občanská válka, kde hlavním cílem bylo ukrást pro dům Sion zlatý ruský poklad a rozdělit Rusko na regiony pod kontrolou domu Sion. Protože ruská společnost byla nevzdělaná, musela Odpadlá Juda zajistit, aby se určité myšlenky jejich pojetí socialismu, toho Leninského, dostalo k vybraným lidem a připravila tak cca 300 tisíc bolševiků, kteří Lenina poslouchali, ale cílem nebylo to, co nakonec prosadil Stalin. Jak Lenin, tak odpadlá Juda pochopili, že klika kolem Trockého nesmí zvítězit. Ukradený zlatý poklad totiž zajistil, že Rothschild ovládl Ruskou národní banku. Nakonec došlo k podílu 50% vlastnictví SSSR a 50% vlastnictví jeho rodina.

Proto byla nástupnická moc svěřena Stalinovi, který byl velmi vzdělaným člověkem, ale nedal toto najevo. Ten využil trockisty k oslabovaní vlivu Odpadlé Judy tím, že dovolil, aby bylo učení náboženských domů Odpadlé Judy prohlašováno, za protispolečenské. On jen využil tohoto narativu falešného domu Sion. Proč? Protože potřeboval vzhledem k porozumění pozvednout SSSR průmyslově. Rothschildové dodali své odborné kádry, aby zemi připravili na plundrování přírodních zdrojů a k tomu potřebovali určitou technickou infrastrukturu. Jednou z nejdůležitějších potřeb byla elektrifikace a vlakové propojení s dálným východem.

Celý „moudrý“ západ a zvláště Anglosasové měli ruského mužika za opici, stejně jako to vnímali u jiných národů, například Indie, nebo Afriky, kde neviděli v těchto národech žádnou schopnost konceptuálního růstu. Takže tyto národy neměly tak silné národní cítění, aby měly touhu se učit a zvládnout moderní technologie a ještě je dále rozvíjet. Jenže toto národní cítění v ruských národech po celá staletí budovala na psychologické úrovni Odpadlá Juda. Rusi jsou převážně Slované, kteří se dokáží rychle učit. Takže Stalin prosadil jak mimopracovní vzdělávání, tak využil odborné způsobilosti inženýrů, které mu Rothschildové poslali, aby se mužik učil. Ve chvíli, kdy takový kádr vyrostl a začal mít vědecké předpoklady, byl okamžitě převeden do armádního výzkumu.

Stalin se soustředil hlavně na obrněnou techniku a letectví, protože si uvědomoval, kterým směrem půjde technologický vývoj v druhé části Velké války. Dokud nebyla dokončena elektrifikace a nebyla vytvořena dostatečná vědecká základna, musel plnit přání Rothschildů a falešného domu Sion. Prioritou bylo dostat SSSR technologicky výš, než Německo v moderních zbraních. To brzdilo rozvoj společnosti, která nebyla plně suverénní. Falešný dům Sion měl své plány a svého koně Churchilla, proto Stalinovi dovolili tento rozvoj. Věřili, že prosadí svůj plán NEMYSLITELNÉ, až nechají zničit Německo a následně dorazí SSSR, za pomoci zajaté německé armády, kterou včlení do svých řad, s následným útokem v červnu 1945 na válkou vyčerpaný Sovětský svaz, aby jej rozparcelovali na bezvýznamné regiony a plundrovaly ruské zdroje pro své zájmy.

Pokud toto nebereme do úvahy, pak nemůžeme pochopit, proč byl Andropov úspěšný se svým plánem až do dnešních dní. Válka opět SSSR způsobila obrovské materiální ztráty a také mnoho lidských zdrojů bylo postiženo různými zraněními. Obnova takto zničeného území není o jednom roku. Vybudovat soběstačný průmysl trvá desítky let, kdy se rodí nové generace a psychika člověka skrze vrozenou chamtivost vede k tomu, že touží vlastnit výdobytky doby a nejenom se najíst, přikrýt a mít si kde lehnout.

Nové průmyslové závody se vždy staví blízko přirozených zdrojů, takže se musí do těchto oblastí nasunout patřičné množství lidských zdrojů. Aby to nebylo jen donucením, ale motivací, musíte takové zdroje lépe zaplatit a obchody v tom místě lépe zásobovat. To přirozeně způsobí po určitém čase nespokojenost. Lidé v nerozvinutých oblastech se cítí podvedeni. Proč? Protože vše se musí dělat postupně. Tato ekonomická nespravedlnost způsobuje, že se lidé nechají napálit různými vykuky, kteří toho využijí ve svůj prospěch. Nechají se za řečičky zvolit a pak využijí represivní složky ke své ochraně a upevnění moci. Toto vše Sovětský svaz i ostatní satelity postihlo.

Andropov, jako stalinista a šéf KGB tyto věci viděl a chápal lidskou psychiku. Viděl, jak se podařilo Stalina odstranit, kdo toto udělal. Věděl, že nemůže přijít za každým občanem SSSR a vysvětlit mu, že tu je velký vliv domu Rothschild, který stále vlastnil 50% národní banky, takže se musel ve svých plánech spolehnout na to, co ruský národ od profesora po posledního mužika vždy chápal, že vlastní spory národa se řeší až v čase, kdy je odstraněno nebezpečí o přežití matky Rusi. Takže musel dovolit, aby toto ohrožení nastalo a národ se pod tímto ohrožením sjednotil.

Západ byl před krachem a byl ochoten jít do války s Varšavskou smlouvou stůj co stůj. Proč? Protože jen válka vždy zajistila přežití domu Sion. Reagan připravoval hvězdné války a nechal nasunout do západní Evropy střely s plochou dráhou letu s jadernými dárky. Proč? Protože ve východním bloku měl falešný dům Sion dostatek svých lidí ve vysokých funkcích a tento dům Sion věřil, že úder bude veden jen jedním směrem. Těmto lidem šlo o všechno. I dnes to můžeme vidět na polských prohlášení: „Dejte Ukrajině jaderné zbraně!“. I dnes je v Rusku mnoho koupených, kteří klidně pro dům Sion sami zemřou, protože toto by jaderný útok způsobil.

Andropov věděl, že musí předejít zničení matky Rusi, tak dosadil skrze KGB rozsáhlou síť svých spících agentů, kteří byli zasvěceni jen do jednotlivostí celkového plánu a využil k tomu Odpadlé Judy. Mutti Merkel byla jednou z nich.

V SSSR nechal dožít jeho vrstevníky, ale dosadil, ač se to stalo až po jeho smrti, Gorbačova. Využil jeho přirozené psychiky a ten spustil PĚRESTROJKU. Čím se vyznačovala? Řízeným nedostatkem. V zemi, kde kopnete do půdy a vytryskne vám ropa, najednou nebyl dostatek pohonných hmot. To nedovoluje plynule zásobovat obyvatelstvo. Nedostatek, kdy vytvoříte takzvaný volný trh, způsobí nárůst cen, ten způsobí inflaci. Inflace nespokojenost a touhu po změně. Pak stačí ukázat obyvatelstvu, jak nádherně si žije ten západ pod domem Sion. Korupce dosahovala v SSSR podobných rozměrů, jaké prožívá už 30 let ten anglosaský západ, což vedlo k tomu, že vznikly klany oligarchů. A pak přišly svaté devadesáté roky a přirozený rozpad SSSR.

Až hrozilo, že Rus bude nakonec úplně rozparcelována, protože se falešný dům Sion nespokojil z rozpadem SSSR a oslabením Ruska, kdy Rusku na 10 let vytvořil tento falešný dům problém v Čečně a na dalších místech, musel být dosazen někdo, kdo spustí brzdu. Kdo to byl? To asi víte.

Aby mohla být Golgota úspěšná, musela přijít reálná hrozba zničení matky Rusi. Aby to i ti oligarchové pochopili, museli přijít sankce. Ale ty sankce, dokud nedošlo na plyn a na ropu nezpůsobovaly problémy v zásobování. Chazaři, falešný dům Sion ví, že řízený chaos mu může posloužit. Odpadlá Juda to ví taky. Takže Rusko pomalu, ale jistě začali izolovat. Co udělal Putin? Spustil projekt Gilgámeš a pěkně za bukem nechal zmodernizovat svou armádu. Proč? Protože akce Golgota počítala s reálným ohrožením matky Rusi ze strany Anglosasů. Takže svou politikou mohl i přes Pjakina začít národ připravovat na sjednocení.

Dům Sion připravil celosvětový reset, skrze narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů během umělé pandemie podobné sezónní chřipce a zvyšoval další sankce, které ruský trh v zásadě neohrozily, jen ty země, kde se sankce zaváděly. Rusko vždy před uvalenými sankcemi už samo zvládalo potřebnou technologii, takže jen posílilo vlastní soběstačnost. Dům Sion potřeboval viditelné zdůvodnění svých dalších sankcí, tak rozjel předem připravenou kartu jménem Ukrajina. Co nečekal a nečekal to ani Odpadlý dům Juda, že bude speciální vojenskou operací narušen časový harmonogram. Proč jsou překvapeni? Protože je Andropov svou akcí Golgota s detaily zaskočil.

Řízený chaos totiž měl domu Sion zajistit viníka krize Rusko, to se mu povedlo a mělo to sloužit k ospravedlnění nedostatku. Jenže lišák Putin nezastavil kohoutky. Tím se ukázal pravý viník. Domu Sion se nepodařilo zajistit únik informaci z Ruské strany. Hlavní ukrajinská propagandistka všech zvěrstev ruské armády byla usvědčena ze lží a sama Ukrajina jí musela vyhodit, a vše se jim sype jako domeček z karet.

Tato nepřátelská propaganda Anglosasů způsobuje, že stále silněji roste odhodlání ruského světa raději umřít pro matku Rus, než dovolit, aby dům Sion svůj plán na vítězství dokončil. Sice má v Rusku stále mnoho poddaných, kteří pro zadnici, kam mohou strkat svou hlavu, udělají cokoli, ale lid je dějinně naučený se semknout kolem cara báťušky a ten když řekne, a v pravý čas to řekne, půjde lid bojovat. Kdyby Anglosasové rozuměli nátuře ruské psychiky, pak by nikdy nešli touto cestou ohrožení matičky Rusi.

Co prožívá nejenom Velká Británie a USA, ale celý západ pod vlivem domu Sion? Inflaci, nedostatek pohonných hmot a hlavně plynu. Nic se 30 let nevyrábělo na skladové zásoby, protože korporátní fašismus tu měl být navěky a řízený chaos měl posloužit k upevnění jejich moci s bonusem zničeného Ruska. Jediná možnost, která domu Sion zůstává, je provést preventivní jaderný úder, proto ty výkřiky z Polska o šíření jaderných zbraní na Ukrajinu. Co řekl Putin a mnoho dalších kolem něj: „Jen nás drážděte, až překročíte pomyslnou červenou linii, pak vše budeme řešit v místech, kde se plánuje a velí.“ . Nejenom falešný dům Sion by si měl poslechnout tuto píseň, kterou Pjakin tak zepsul, protože přišla příliš brzy, ale v ní je vše.

Protože domu Sion jde o vše, červenou linii překročí. A vytvořený umělý nedostatek jen dokončí jeho vlastní zničení. Proto dostal papež, jako viditelný zástupce Odpadlé Judy na politickém nebi dárky od Petra Fialy, coby poslíčka domu Sion. Viz článek zde.

Píši tento článek proto, že jdu za Putinem? Ne, jdu za Kristem, za nebeským Otcem, יהוה JeHoVaH (jehovou) Bohem, kde ve své knize, v Písmu dopředu vše předpověděl. Nařídí tento báťuška zabití oliv? Nařídí. Mohu jít za svým vrahem? To jen uvádím pro ty, kdo by si tento článek chtěli vyložit jako ruskou propagandu. Jsem-li olivovníkem, pak musím prorokovat, nebo spíše vysvětlovat, kam toto vše spěje a jak to je možné už teď vidět.

Nejsme Andropov, kdo toto vše vymyslel, nejsme následovníci lidí, ale jen a jen našeho vzoru, našeho Krále a Vykupitele, Pána Jehošuy Krista, kterého Odpadlá Juda neuznává, jen své vlastní sny a vlastní touhu po moci. To Odpadlá Juda musí Putina podpořit a zda jí dovolí vládnout z města Jeruzalém, je v jeho rukou. Král Jihu je přesně podle proroctví rozvrácen a těm ostatním zvířatům, politickým uskupením v různých zemích, je prodloužena existence o Čas a období, než budou i ony vyměněny.

Svaté devadesáté čekají království Jihu, protože je v nich spuštěn stejný proces, jako v SSSR za pěrestrojky. Z řízeného chaosu přešla pěrestrojka do neřízené fáze plné mafiánských praktik. Zda to, co píši je pravda, tak na to se dotazujme samotného nebeského Otce, zda nám to potvrdí svým Svatým duchem ve jménu Jehošuy, skutečně pomazaného, tedy mesiáše.

Pokoj všem, kdo milují opravdové Právo a Spravedlnost a nechtějí být částí tohoto ničemného světa.

Pánův otrok Igi

Zvažte sdílení, pokud vás k tomu Duch povede.

One thought on “Zažívají Spojené státy a Velká Británie podobnou situaci, kterou zažívali obyvatelé Sovětského svazu těsně před jeho rozpadem?

Comments are closed.