„Proto vám říkám: Hřích a rouhání všeho druhu bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu nebude odpuštěno. Kdokoli například mluví slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno; kdokoli však mluví proti svatému Duchu, nebude mu to odpuštěno, nikoli, ani v tomto systému věcí ani v budoucím.“ (Matouš 12:31,32) Co tento výrok znamená?

Spread the love

Tento článek, toto varování je určeno konkrétním lidem a odkaz jim předám osobně. Pro nás, kdo hledáme vůli Toho, kdo nás stvořil, JeHoVaH (jehovy) Boha, který si nepřeje, aby někdo zahynul, ale aby i ten nejničemnější člověk dospěl k pokání a porozumění Pravdy, je tento výrok vybídkou, abychom se stále dotazovali, zda nejdeme svými kroky, proti Jeho svatému Duchu.

Dnes v noci jsem byl asi jednu třetinu této noci veden k těmto myšlenkám, protože jsem žádal ve večerní modlitbě o vedení ohledně jistého člověka, jehož životní situace je vážná a dostal se do stavu, kde je narušena jeho možnost svobodně se rozhodnout, protože jeho životní příběh vede k soudu nad mnohými. Spravedlivý soud nevede ke zničení, ale k nápravě souzeného člověka, pokud je ochoten si připustit, že on sám jednal ničemně. Kéž tedy nejsou tato má slova z moudrosti člověka, ale Toho, v něhož důvěřuji celým svým srdcem, myslí a silou v Jehošuově jménu, který mne vyslal. Amen.

Tento ČAS KONCE tohoto ničemného systému věcí, Satanova systému, je úzce spojen s tím, co nám oznamuje Kristus v tomto výroku:

„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů.  A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici.  Pak král řekne těm po své pravici: Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království, připraveného pro vás od založení světa.“ (Matouš 25:31-34)

Celý výrok jsem rozebral už v tomto článku zde, takže není nutné jej znovu rozebírat. Mnozí si myslí, že když Pana Jehošuu nevidí, že se toto rozdělování nyní neděje. Je to velký omyl, protože Pán Jehošua, Král králů a Pán pánů panuje uprostřed svých nepřátel NEVIDITELNĚ PROTO, ABY NEBYLA NARUŠENA JEJICH SVOBODNÁ VŮLE. Vždy se raduji z toho, když slyším zkušenosti těch, kteří se sami dotazují nebeského Otce a on jim sám ukazuje cestu. Proto není potřeba, aby člověk následoval člověka, ale stačí porozumět a chtít se přiblížit k našemu Stvořiteli, nebeskému Otci a Jej prosit o moudrost a vedení v Kristově jménu.

Tak se naplňují slova milovaného bratra a apoštola Pavla, které adresoval svým bratrům a sestrám do města Korintu ve svém prvním dopise:

„Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál. Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ (1. Korinťanům 3:5-7)

Proto není potřeba, aby si tu někdo stavěl kamenné domy, vytvářel sekty a náboženské domy, kde se bude uctívat člověk a jeho vlastní moudrost. Toto slouží jako připomínka těm, kteří mne soudí a hledají kolem mne kdejakou NIČEMNOST, aby nenaslouchali a nebrali vážně to, co nyní právě jim sděluji – Mat 5:11; 2Tes 2:9-10. Zda je to slovo, které mi dal Otec, tak návod jak to zjistit vysvětluji i zde.

Námětem tohoto článku je HŘÍCH PROTI SVATÉMU DUCHU. Toto ničemné jednání nebude člověku nikdy odpuštěno, jak vysvětluje samotný Král, Pán a Pomazaný (Kristus), Jehošua z Nazaretu! Tento hřích, toto míjení se cíle, vede do gehenny, symbolického místa, odkud už není pro člověka žádná naděje. Na tomto místě skončí Satan, démoni, neboli andělé, kteří se ve vzpouře přidali na jeho stranu, ale také tam ukončí svou existenci lidé, kteří se nechtějí dát napravit. Co tedy bude základem soudu těchto stvoření? Jejich vlastní kroky, které šli proti Otcovu duchu, jeho vůli, ač byli oni sami UPOZORNĚNI, ŽE JSOU SOUČÁSTÍ TAKOVÉHO PROCESU, KDE SE ODHALUJE NIČEMNOST TOHOTO NIČEMNÉHO SVĚTA!

Boží duch není osoba, jak o tom mluví různé náboženské domy či sekty. Je to doslovně el ruach, Boží dech, kterým je proneseno slovo, které se k Otci nevrátí, dokud nesplní svůj účel, ke kterému bylo vysláno. Čteme to zde:

„Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit, a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb,  takové se prokáže mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55:10,11)

Nebeský Otec vždy jednal tak, že vyslal k těm s nějakou autoritou svého mluvčího, svého posla, svého svědka. Je psáno:

„Já – já jsem Jehova a kromě mne není zachránce. Sám jsem sděloval a zachraňoval a působil, aby to bylo slyšet, když mezi vámi nebyl žádný cizí bůh. Jste tedy moji svědkové, je Jehovův výrok, a já jsem Bůh. Také jsem po celý čas Týž; a nikdo nedosahuje osvobození z mé vlastní ruky. Budu jednat, a kdo ji může obrátit zpět?“ (Izaiáš 43:11-13)

Být skutečným svědkem pro živého Boha, JeHoVaH vojsk, není to, že někdo zná jméno Stvořitele, neboť je opět psáno:

„Věříš, že je jeden Bůh, že? Děláš zcela dobře. A přece démoni věří a třesou se.“ (Jakub 2:19)

Proč se ti démoni třesou? Neznají pravé jméno Stvořitele? Znají a moc dobře, a také ví, co to jméno skutečně znamená, že PŮSOBÍ, ABY SE STALO! A co se jim stane, že se třesou? Skončí v gehenně, protože šli proti Otcovu duchu, proti jeho slovu, které pronesl dechem svých úst.

Kdy tedy jdeme proti Otcovu duchu? Když On sám, skrze svého ducha, skrze svou vůli a své slovo pronesl svůj záměr, který má ohledně konkrétních věcí, svým sluhům, svým prorokům, protože se musí odhalit Jeho moc a Božství, aby všichni poznali, že On sám je nejvyšší nad celou obydlenou zemí – Ža 83:18, 97:9.

Ukážeme si to na konkrétní události, kterou zná i ten poslední ateista ohledně kmenů Izraele v roce 1494 a 1493 př.n.l., kdy jeho sluha Mojžíš byl poslán zpět do Egypta ke svému nevlastnímu bratrovi Thutmosemu III.. Tehdy mu oznámil:

„Jehova potom řekl Mojžíšovi: Vstaň časně ráno a postav se před faraóna. Pohleď, vychází k vodě! A řekneš mu: Tak řekl Jehova: Pošli můj lid pryč, aby mi sloužil.“ (2. Moj./Exodus 8:20)

Zdroj fotky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III.

Jak všichni ví, došlo k deseti ranám, kterými byl Egypt postižen, než Thutmose III. poslechl. Proč mu to trvalo tak dlouho? Jinak kdo nevěří, že se to stalo, tak ten se může zajít podívat do Leidenského muzea v Holandsku, kde je uložen Yppuverův svitek, který sepsal tento vysoký Thutmoseho úředník z pohledu Egypťana, který ty události prožil. Srovnejte si jeho záznam s tím, co popisuje Bible. Takže délka jeho vzdoru byla ovlivněna tímto Otcovým výrokem:

„Jehova proto řekl Mojžíšovi: Podívej se, udělal jsem tě pro faraóna Bohem, a tvůj vlastní bratr Áron se stane tvým prorokem. Ty ty budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraónovi, a on pošle izraelské syny pryč ze své země. A já, já nechám, aby se faraónovo srdce zatvrdilo, a jistě rozmnožím svá znamení a své zázraky v egyptské zemi. A farao vám nebude naslouchat; a budu muset vložit svou ruku na Egypt a s velkými rozsudky vyvést z egyptské země svá vojska, svůj lid, izraelské syny. A Egypťané jistě poznají, že já jsem Jehova, až vztáhnu ruku proti Egyptu, a vskutku vyvedu izraelské syny z jejich středu.“ 2. Moj./Exodus 7:1-5)

Jednal Thutmose III. proti Otcovu duchu? NE. Jak zatvrdil nebeský Otec Thutmoseho srdce? Nějakým kouzlem? NE. Dovolil Satanovi, aby Thutmoseho III. plně ovládl, aby se prokázalo, že toto je boj mezi JeHoVaH (jehovou) Bohem a mezi Satanem, jeho božstvy. Jaký byl cíl tohoto zatvrzení? A Egypťané jistě poznají, že já jsem Jehova. K čemu toto poznání některé Egypťany vedlo?

„A vyšla s nimi také ohromná smíšená společnost i stáda bravu a stáda dobytka, velmi početná zvířata.“ (2. Moj./Exodus 12:38)

Nebeský Otec měl v plánu zachránit nejenom Izraelské kmeny, ale také mnohé Egypťany a jejich otroky z mnoha národů, které si Egypt za Thutmose III. porobil. Proto vyšla ohromná smíšená společnost. Když tedy Thutmose III. nejednal proti Svatému duchu JeHoVaH (jehovy) vojsk, tak kdo takto jedná? Je to ten, komu bylo oznámeno, že ty a ty záležitosti slouží k odhalení NIČEMNOSTI. Tomu, komu je to oznámeno a je dán čas, aby se sám začal dotazovat, zda ten, kdo přišel, aby tyto věci oznámil, BYL SKUTEČNĚ POSLÁN NEBESKÝM OTCEM JAKO TEN, KDO JEJ V TÉTO ZÁLEŽITOSTI ZASTUPUJE.

Svobodná vůle, kterou jsme my lidé obdrželi, dovoluje rozlišovat mezi správným a nesprávným, stejně tak nám dovoluje, abychom skutečně jednali podle vůle Toho, kdo nás stvořil. Pokud je něco, co se oznamuje skutečně od nebeského Otce a Jeho Syna, to se dá zjistit tím, že se Jej sami dotazujeme v Jehošuově jménu. Není důležitý ten, kdo v tomto jménu přichází, protože může být falešným prorokem, ale jsou jeho svědectvím, že mluví Pravdu ti, kdo sami nalezli u nebeského Otce vedení a začalo jim být dáváno na vědomí, jakou cestou života mají jít. Ten kdo sází a zalévá není nic, jen ten, KDO PŮSOBÍ VZRŮST.

Nikdo rozumný si nepřeje, aby šel svou nerozumností proti vůli nebeského Otce jen proto, že neměl pokoru, aby se sám dotázal, jak to skutečně je. Svět se rozděluje na ovce a kozly, na ty, kdo hledají vůli svého Stvořitele a na ty, kdo ji odmítají. Člověk, kterému bylo ublíženo nerozumností těch, jenž se nedotazovali, ten bude zachráněn, ale jak budou zachráněni ti, kdo si myslí, že jsou moudřejší než Ten, kdo je stvořil?!

Bránit Otcovu duchu, aby se jeho vůle nenaplnila, vede k tomu, co je námětem tohoto článku. Soud není v rukou člověka, ten může jen ukázat směr. Zda je ten směr správný, to musí učinit dotazem k nebeskému Otci ten, kdo slyší. Přeji všem, kdo slyšeli, aby se dokázali pokořit a začali se sami dotazovat, zda jednají moudře.

Pokud někdo nerozumí tomuto směru, ať se dotazuje, buď skrze komentář, kde se z důvodů spamu musíte nyní zaregistrovat, nebo dotazem na email: izbible@seznam.cz

Kéž nás provází našim životem Kristův pokoj a porozumění pro vůli našeho nebeského Otce.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.