Podobenství o ovcích a kozlech. Jak to Jehošua myslel a proč použil právě takové znázornění?

Spread the love

Kristus byl výborný učitel. Pár slovy dokázal vyjádřit jádro pudla až na dřeň. Abychom jeho slova správně pochopili, musíme si něco říci o ovcích v přírodě a také o kozách a kozlech. Když toto pochopíme, můžeme z Kristových slov načerpat mnoho moudrosti a odstranit nebezpečný rys kozlů a koz, který přirozeně máme v sobě. Už o celém námětu přemýšlím od chvíle, kdy mi bylo dáno porozumět, proč jsou pastýři velkého Babylonu nazváni, že dnes jsou to vlastně démoni v kozlí podobě. Nikdy jsem nad tím vším takto neuvažoval. Asi nikdo z nás nechce být označen za kozlíka, ale raději za ovečku.

Nejprve si odcitujme celé podobenství, pak si něco řekneme o těch skutečných zvířátkách a pak se podíváme na naše skutky a naše postoje, abychom viděli, co nám pravděpodobně bylo ukryto.

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici. Pak král řekne těm po své pravici: Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království, připraveného pro vás od založení světa. Dostal jsem totiž hlad, a dali jste mi něco najíst; dostal jsem žízeň, a dali jste mi něco napít. Byl jsem cizí, a přijali jste mě pohostinně; nahý, a oblékli jste mě. Onemocněl jsem, a starali jste se o mne. Byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. Tehdy mu spravedliví odpovědí slovy: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nakrmili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti něco napít? Kdy jsme tě viděli jako cizího, a přijali jsme tě pohostinně, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a šli jsme k tobě? A král jim odpoví a řekne: Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mně. Pak zase řekne těm po své levici: Odejděte ode mne, vy, kteří jste byli prokleti, do věčného ohně, připraveného pro Ďábla a jeho anděly. Dostal jsem totiž hlad, ale nedali jste mi nic jíst, a dostal jsem žízeň, ale nedali jste mi nic pít. Byl jsem cizí, ale nepřijali jste mě pohostinně; nahý, ale neoblékli jste mě; nemocný a ve vězení, ale nestarali jste se o mne. Tehdy také odpovědí slovy: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizího nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti? Tehdy jim odpoví slovy: Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to nečinili jednomu z těchto nejmenších, nečinili jste to mně. A tito odejdou do věčného odříznutí, ale spravedliví do věčného života.“ (Matouš 25:31-46)

Někdo by si mohl říci, že by jej zajímalo, kdy přesně dojde k rozdělování. A to je dobrá otázka, protože ještě před samotným aktem můžeme udělat důležitou změnu. Kdy se tak začalo dít, si vysvětlíme trochu později.

Mnohé náboženské domy učí, že se vše děje už nyní. Proč? Protože ví, že Jehošua už usedl na svůj slavný trůn a začal podmaňovat uprostřed svých nepřátel. Ale všimněme si, že on říká něco trochu jiného. On totiž nejprve lidi důkladně pozoruje, aby je mohl roztřídit.

Zde potřebujeme o skutečných zvířatech něco vědět. Začněme ovcemi. Ovečky potřebují svého přirozeného vůdce. Pokud je jejich pastýř na dohled, poslouchají jeho pokyny. Když však odejde, musí na stádo někdo dohlížet. K tomu slouží  například ovčáčtí psi, psi vychovaní pro usměrňování a hlídání ovcí na pastvě. Říká se, že ovce je vlastně hloupá, protože se lehce dostane pod nějakou autoritu. Té autoritě pak bezmezně věří a jde za ní, ač ji samotné to přináší utrpění. Kdy se tak stane? Tehdy, když přestane hledat svého pastýře, nebo když se její hlavou ve stádu stane kozel, nebo koza.

Izraelité byli pastýři ovcí i koz, takže moc dobře věděli, co taková koza nebo kozlík dokáže. Víme že se říká: „Mlsný jako koza.“. Nebo také: „Ty jsi ale koza.“ a to tehdy, když se například nějaké malé děvčátko začne předvádět a poutat na sebe naší pozornost. Někdy říkáme: „Jsi ztřeštěný jako koza.“. Je to tehdy když někdo dělá vylomeniny, jakoby bez rozmyslu, jenž mohou ohrožovat jeho zdraví či život. Tím vším jsou kozy známé a kozlové taky. Koza je velmi vychytralá a udělá vše pro dosažení svého. Například když chce zrovna sežrat určitou rostlinu, protáhne se bodláčím, křovím a trním aby vyhlédnutou pochoutku pozřela.

Tělesná stavba koz oproti ovcím způsobuje, že má koza menší možnost se zranit, je štíhlá, takže se nepotluče. Toto vše bylo pastýřům známo a proto Jehošua přistupoval k těmto lidem tak, aby přesně jeho slovům porozuměli.

Co se stane, když pustíme mezi ovce kozu, nebo kozla? Okamžitě se stane vůdcem stáda a stádo začne kozu napodobovat. Leze za ní všude, ač je to pro ovci nebezpečné a takové stádo je okamžitě rozpoznatelné. Čím se ovce stávají? Kozou, nebo kozlem. Už nejsou těmi ovečkami, žijí život, který jim nepatří a to způsobuje jejich špatný stav.

Kristus také řekl, že on je ten pastýř a jeho ovce znají jeho hlas. Opět se odvolává na životní situaci, kterou posluchači znali a opět mu rozuměli. Dnes však už nemáme možnost běžně pást ovce a kozy, takže nevidíme co se se stádem ovcí děje.

Jak se tedy poučit, abychom se neproměnili z ovcí na kozy a kozly? Kozel chce být vůdcem stáda. Protože je vychytralý, bude chtít svého postavení využít. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je ten, že povely a příkazy pastýře stáda vyloží ovcím po svém. Pak jim začne ukazovat cestu, která pro něj samotného není obtížná, ale pro ovce, které povely a příkazy přijaly za své a staly se také jakoby kozly, jdou za touto svou hlavou a nevadí jim, že přitom utrpí nějaký ten šrám, nebo nějaké to zranění, nebo že ublíží někomu ze stáda. Kozel vždy spoléhá na své charisma, on se přece nikdy neplete. Pastýř má někdy mnoho práce s tím, aby byl poslechnut, proto kozel dostává prutem mnoho ran a přesto se ne a ne podvolit. Kozel rád trká, aby dal najevo, kdo je zde pánem.

Humorné to může být, když pozorujeme toto v přírodě, ale smutné to je, když přesně toto vidíme v našem reálném životě. Mnoho ovcí se stalo kozami, či kozly a ti se tlačí nejvíc dopředu a tak jsou skutečnými kozly. Ve Zjevení čteme, že po pádu Velkého Babylonu, VELKÉHO ZMATKU, nastává v náboženských domech velká změna. Jaká?

A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ (Zjevení 18:2)

Velký Babylon, říše falešného náboženství, tedy všeho, co nikdy s Kristem a nebeským Otcem nemělo co do činění, bylo vždy místem plným kozlů a slepých ovcí, které tyto kozly rády následovaly. Ještě hlubší pohled na tuto problematiku nabízí Izaiáš, který Babylonu předpovídá, že se stane na konec místem démonů v kozlí podobě. Když byl Babylon, to skutečné pradávné město znovu objeven, nacházel se v dnes neúrodné oblasti Iráku a bylo to místo, jenž přesně popsal Izaiáš.

A jistě tam budou lehat ti, kteří obcházejí bezvodé kraje, a jejich domy se naplní výry. A budou tam přebývat pštrosi a budou tam poskakovat démoni v kozlí podobě.“ (Izaiáš 13:21)

A ti, kteří obcházejí bezvodé kraje, se setkají s vyjícími zvířaty, a dokonce i démon v kozlí podobě bude volat na svého druha. Ano, jistě si tam udělá pohodlí lelek a najde si místo odpočinku.“ (Izaiáš 34:14)

Prorok Izaiáš předkládal svá proroctví ve dvojím významu. Nejprve se mnoho proroctví vyplnilo fyzicky, ale většina jeho proroctví jsou duchovní povahy a lze jim správně rozumět až v samotném ČASU KONCE. Teprve duchovní vhled nám plně odhaluje, co máme vidět. Proto při znovuobjevení Babylonu archeologové žádné kozly v démonské podobě nenašli. Ten Babylon, který to má potkat, je duchovní, stejně jako je dnes i duchovní Izrael. Ne ten blízkovýchodní stát, kde skutečné Izraelské krve je v něm jen velmi málo a jsou to vesměs potomci Chazarské říše. Duchovní Babylon dneška tvoří duchovní domy, které ovládají kozlové a je zase ovládají démoni. Proto je v proroctví jak u Izaiáše, tak ve Zjevení, řečeno, že tam řádí démoni.

Jaký zájem má démon? Ten potřebuje zvítězit v duchovním boji se Satanem v čele, aby se lidé nechali přesvědčit, že potřebují svou značku, 6.6.6., Satanův podpis v DNA, že jemu jen patří. JEDINĚ TAK MŮŽE SATAN ZVÍTĚZIT, ALE MUSÍ TO BÝT „SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ“. Ovce v těchto domech pak podléhají svým vůdcům, SVÝM KOZLŮM, kteří je sami tlačí do genové terapie. Je to viditelný ukazatel, kde se ovce skutečně nachází.

Jehošua, když byl zde na zemi, řekl: „Jsem ten znamenitý pastýř a mé ovce znají můj hlas.“. Proto je ve Zjevení zvolání, že z Babylonu mají vyjít ti, kdo mu patří. Proč? Protože je Babylon držel v duchovním otroctví, kde jim nařizoval skrze nauky a dogmata, co si mají v jednotlivých náboženských domech ovce myslet, čemu mají věřit. Protože je pojmenování toho velkého duchovního města odvozeno OD ZMATKU, VELKÉHO ZMATKU, bylo celé město pojmenováno VELKÝ ZMATEK, VELKÝ BABYLON.

Satanovo kouzlo tohoto zmatku je v tom, že nad kozly, jejich vedením, jsou skuteční démoni. Apoštol Pavel nás vybízel, abychom se vzájemně podněcovali k Lásce Agape a znamenitým skutkům. Když se podíváme na učení kozlů, zjistíme, že oni učí ovce, aby nemilovali své nepřátele. Kdo je největším nepřítelem těchto kozlů? Jsou to ti, kteří jim říkají: „Vyučujete nesprávné věci.“. Těmto skutečným Kristovým ovcím, které Babylon dávno opustily, o nich říkají, že jsou odpadlíci. Dokonce jdou tak daleko, že tito kozlové, jenž mají ovce pod svou autoritou, nutí k tomu, aby se ke Kristovým ovcím vůbec nepřibližovaly. A zde mají ovce [v] Babylonu velký problém. Proč? Protože těm Kristovým ovcím, jenž skutečně znají hlas svého pastýře, tak těm nedají nic najíst, neoblečou je, když jsou nahé, nenavštíví je v jejich nemocech a ani když jsou ve vězeňských poutech.

Satan vždy rozděloval a ovce v Babylonu ví, že je 6 věcí, které nebeský Otec nenávidí a je sedm, které jsou mu odporné.

Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši: povýšené oči, falešný jazyk a ruce prolévající nevinnou krev, srdce, které vymýšlí plány, jež ubližují, nohy, které spěšně běží ke špatnému, falešný svědek, který šíří lži, a každý, kdo vyvolává sváry mezi bratry.“ (Přísloví 6:16-19)

Kozlové totiž mají často povýšené oči. Jak se to projevuje? Tak, že učí své ovce, že jen jim patří záchrana.

Mají také falešný jazyk, tímto jazykem vytváří nenávist k těm, kdo s nimi nesouhlasí a vyprávějí jako hlavní kozlové svému stádu, že Kristovy ovce a ovce v jiných náboženských domech jsou nebeskému Otci něčím odporným.

Jejich ruce prolévají nevinou krev, když svým podřízeným ovcím říkají, že je třeba všechny jiné ovce zničit.

Jejich srdce je plné jedu a tak vymýšlí ničemné plány, jak dosáhnout úplné poslušnosti a jak zajistit jejich vlastní nedotknutelnost. Tyto plány pak realizují pod maskou lásky k nebeskému Otci a Jeho Synovi Jehošuovi.

Jejich symbolický běh, tedy kroky a nařízení, rychle naplňují jejich vlastní ničemnost.

Na svou vlastní obranu pak používají falešná svědectví, když na sebe vztahují splněná proroctví. Nestydí se šířit lži, když například tvrdí, že se něco stalo tehdy a tehdy, aby svou vlastní organizaci, svůj vlastní Babylonský dům vyvýšili nad ostatní domy.

Velmi si pak libují v tom, když mohou vytvářet spor mezi duchovními bratry.

Toto je běžné u všech náboženských domů a nemusí to být jen takzvané křesťanské organizace. Vrcholem toho všeho pak je, radost nad zničením všech, kdo nemilují jejich nauky a modlářství. Jedna taková názorná ukázka je v tomto videu. Když jsem jej uviděl poprvé, tak se mi udělalo skutečně špatně. Proč? Protože vůbec tento člověk neporozuměl slovům proroka a slovům Krista, když pod inspirací bylo řečeno:

CHCI MILOSRDENSTVÍ, NE OBĚŤ“,

nebo

„MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČÍ NAD SOUDEM.“

Jak sami uvidíte, toto je skutečně démonské.

Celé video Anthonyho Morrise z Vedoucího sboru Svědků Jehovových můžete shlédnout zde.

KTERÁ SKUTEČNÁ KRISTOVA A JEHOVOVA OVCE BY SI PŘÁLA, ABY BYL NĚKDO, KROMĚ DÉMONŮ A SATANA ZNIČEN? Což není psáno, že každý z lidí, krom Krista, zhřešil a nedosahuje skutečné dokonalosti? Což mzda za hřích není smrt? Nebyla náhodou Eva dokonale obelhána a podvedena? Takže o jaké radosti je tu řeč?

Kozlové umí mistrně manipulovat s výroky nebeského Otce tak, aby to vypadalo, že toto je Jeho vůle. Proto těmto kozlům nebylo dovoleno porozumět, proč budou v jeden den skutečné Kristovy ovce zabity a následně po 3,5 dnech vzkříšeny. Proto kozlové prosazují označení svých oveček genovou terapií a následně pak budou říkat, nedejte si antidotum, to je značka. Jenže obojí je to značka, jak genová terapie, tak antidotum. Nevíte o čem mluvím? Přečtěte si předchozí můj článek.

Kdy tedy začalo rozdělování lidí na ovce a kozly? Musíme to najít v Písmu. Kristus řekl, že to bude:

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů.

Takže kdy Jehošua přišel a nikdo si toho vlastně nevšiml?

Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý na dny se posadil. Jeho oblečení bylo bílé právě jako sníh a vlasy na hlavě měl jako čistou vlnu. Jeho trůn byl plameny ohně; jeho kola byla hořící oheň. Z místa před ním tekl a vycházel ohnivý proud. Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a deset tisíc krát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy.“ (Daniel 7:9,10)

Co se mělo stát z takzvaným malým rohem, před kterým byly pokořeny tři rohy, tři země? Které země to jsou? Německo, Japonsko a Itálie a stalo se to v roce 1945. Přesně v tom samém roce, o kterém mluví Jan ve Zjevení 13. kapitole, kde falešný beránek svrhne na zem z nebe dvě atomové bomby, které obdržel od Hitlera za jeho přežití, aby mohl utéct nejprve na Antarktidu a pak spokojeně dožít do 104 let v Jižní Americe. Což nedostal soudce zprávu, který vyřizoval Hitlerovu závěť poté, co jednání skončilo, že mu sám Hitler děkuje?

Což není Angela Merkel jeho dcera? Jak by se to mohlo stát, pokud by nebyl na živu? Netrpí stejnou dědičnou nemocí, kterou trpěl Hitler a jeho matka? A kdo je ten malý roh a beránek v jednom? Jsou to dvě země. USA a VB. Co se jim má stát v konečné části dnů, kdy soud usedne?

A zasedl Soud, a nakonec mu odňali jeho vlastní panství, aby ho vyhladili a naprosto ho zničili.“ (Daniel 7:26)

Jenže to není vše, co nám Daniel odhaluje.

Díval jsem se tehdy dál kvůli zvuku velikášských slov, jež mluvil ten roh; díval jsem se dál, až bylo zvíře zabito a jeho tělo bylo zničeno a bylo vydáno hořícímu ohni. Pokud však jde o ostatní zvířata, jejich panství byla odňata a bylo jim dáno prodloužení života o čas a období.“ (Daniel 7:11,12)

Nejednal Donald Trump velkohubě a neříkal, že učiní z USA opět tu takzvaně nejlepší zemi, že s ním je bůh. Ano byl s ním bůh, ale ne Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH vojsk. Nebyl to on, ten slavný Donald Trump, který nechal vyrobit genovou terapii a chlubí se s ní až doteď? A jeho Q následovníci to omlouvají, že to tak nemyslel?!

Nemají být USA a VB zničeny před ostatními a nemá všem ostatním být odebrána moc? A jak dlouho to má trvat? Ne více, jak dva roky, když je pro to vyhrazen ‚čas a období‚, ne dva časy, či jinak?!

Kdy Trump dostal od Kabaly poslední ránu? Nebylo to náhodou, když mu Kabala zorchestrovala smrt nějakého Floyda? Má nastat to, že USA tu nebudou ze dne na den nebo-li ihned? Ne, jejich rozvracení má trvat až do chvíle, kdy bude odňata moc i ostatním národním vládám. Kdy se to asi tak stane? Nebude to náhodou třeba už za pár dní, kdy Kabala uskuteční celosvětový krach? Neradují se Číňané z toho, že americká armáda se sama zničí tím, že si opíchává svou vlastní armádu genovým přípravkem, který sám Trump nechal vyrobit?

Ptejte se Stvořitele nebe a Země, zda mi dal porozumění věcem, jenž mají nastat. Takže jsou tři významná data, kdy USA dostaly svou ránu. První, když se rozhořely nepokoje v květnu 2020. Druhou, když v prosinci Nejvyšší soud USA rozhodl, že státy konfederace mají na svém území vyšší právní moc, než federální zákony vydávané z Washingtonu a poslední, když USA utekly 16.8.2021 z Afganistánu, aby se Kabala pokusila sjednotit přes vojenský blok s VB a Austrálií proti Číně, protože už nemá moc vojensky zasahovat po celém světě.

Abychom pochopili skutečný začátek, musíme hledat takovou událost, která nastala za velkohubého krále. Tím je Floydova smrt. Vše ostatní je jen pokračování rozvracení až dojde ke konečnému úplnému rozpadu a proběhne na území USA regulérní horká občanská válka. Nedělá Bidenova administrativa všechno pro to? Proto už nyní Kristus rozděluje ovce na kozly, kdy nejprve vybírá ty hlavní a až je vybere a nechá je odstranit při zničení Velkého Babylonu, pak přejde na ostatní kozlíky. Ale to bude až po vzkříšení jeho zabitých ovcí, které celý svět uvidí, aby jim to bylo svědectvím, že je to skutečně Jehošua, kdo se ujímá své moci. Během toho času bude pro obrovské milosrdenství mnohým dnes označeným ovcím sejmuta značka, aby se mohly tyto ovce stát součástí Velkého Zástupu, který nemůže nikdo sečíst.

Kéž patříme alespoň tam, když už se nestaneme těmi vyvolenými. Jednejme podle Jehošuových slov prosím, jak máme k jeho nejmenším bratrům přistupovat. Ať nám náš nebeský Otec, JeHoVaH Bůh v tom požehná, ať nás Jehošua vidí toto činit.

Váš a Kristův bratr Igi.

3 thoughts on “Podobenství o ovcích a kozlech. Jak to Jehošua myslel a proč použil právě takové znázornění?

  1. Cítiť zlo s toho človeka.Ze JHVH nepriateľa. A TY to sú asi ty VYVOLENY podľa nich že už od rozkoše nevedia čo činia.Je mi z toho veľmi smutno.Tato fotka ma dnes šokovala.

    1. Oprava: Že Jehovovi nepriatelia ( budú sfuknuty)? A VRO sú asi ty vyvolený?Nikdo neprežije armagedon len ty ktorý sú v organizacii? Tak sa pýtam KTO ZA MŇA ZOMREL KEĎ NIE JEHOŠUA KRISTUS VRO. ŽE NASLEDOVAT VRO A KRSTIŤ SA V DUCHU VRO ORAGANIZACIE ? NECH SA TO NIKDY NESTANE.AKY DUCH VEDIE ORGANIZÁCIU? VRO NIEJE PROSTREDNIKOM MEDZI LUDMI A BOHOM JEHOVOM. 1.Tim 2:5 .SPINITI MENO SVATEHO IZRAELA.JEHOVAH BOH TOTO VSETKO VIDI, TRHA MI TO SRDCE😭😭😭.NIESOM ZIADEN ODPADLIK NEODPADLA SOM OD BOHA ALE DOBROVOLNE ODISLA OD ORGANIZACIE .DAKUJEM NEBESKEMU OTCOVI ,JEHOVOVI JEDINEMU ZIVEMU PRAVÉMU BOHU ❤ ZE MA NEOPUSTIL A NENECHAL NA ÁRE UMRIEŤ!!! (VEDEL PREČO)VZDAVAM TI VDAKY JEHOVAH MOJ OTCE.NECH JE NA VEKY VEKOV POSVETENE TVOJE NADHERNE MENO A NECH SA DEJE TVOJA VOLA .PLACME NAD SEBOV VSETCI LEBO TOTO SI MI ĽUDIA TAKU LASKU OD JEHOVU NEZASLUZIME. NESTACI ZAVOLAT BOZE POMOZ .DAKUJME ZA KAZDU MALIČKOSŤ V NASOM ZIVOTE A HLAVNE ZE SA NAM DAL JEHOVAH SPOZNAT A DAL ZA NAS JEHOSUU SVOJHO SYNA.NECH JE POZEHNANY OTEC JEHOVAH AMEN.❤ ZALM 7:17 32:34. Iz.41:10,13 ❤

      1. Však přesně o tom je článek. Náboženské společnosti se pasovaly do pozice jediného správného postavení. Je to Velký Babylon.

Comments are closed.