Kde se nacházíme v proudu času?

Spread the love

Tak jsem nazval svůj první článek, který jsem napsal 16.9.2015. Poslal jsem jej do Hodiny Vlka na Slobodném vysielači. Tento článek zveřejnil AE news 6.11.2015. Opět jej přetiskuji, protože si v něm každý čtenář může ověřit, k čemu jsem byl veden Otcovým duchem před více jak 6 lety. Sami zvažte, jak aktuální ten článek byl tenkrát a zda je aktuální i dnes.

AE news název rozšířil a vydal v tomto znění:

Kde se nacházíme v proudu času? Analýza konceptuálního řízení světa pohledem skrze Bibli

obrázky převzaty z AE news, kde byly vloženy panem VK

Je důležité vědět v jaké historické době dnes žijeme? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v tomto pojednání. Dnes je 16.9.2015, když píši tento článek, den, kdy mnoho lidí v Evropě přemýšlí nad obrovskou vlnou uprchlíků, která se k nim valí ze všech stran Afriky, blízkého východu, Afghánistánu a podobně. Proč se to děje? Propaganda nám říká, že je to z důvodu válečného utrpení, které v oblastech domoviny uprchlíků probíhá. Je zde ale jedna zvláštnost. Proč tak neučinily tito lidé už před třemi čtyřmi lety, kdy u nich válečný konflikt vznikl? Je také zvláštní, jak je většina z nich oblečena, co mají v rukách, kolik mají finančních prostředků. Logika rozumu tedy předkládá pouze dvě možná vysvětlení.

Za prvé, čekali tito lidé na dobu, až nashromáždí dostatečné množství finančních prostředků v uprchlických táborech, kde se po celou dobu většinou skrývali, protože mohli v těchto uprchlických táborech čile obchodovat. A pak mohli vyrazit na cestu.  Za druhé, našel se nějaký velmi bohatý sponzor, který je na takovou cestu vybavil. První možnost je z mého pohledu nepravděpodobná, protože proč bych utíkal z místa, kde se mi tak dobře ekonomicky daří. U druhé možnosti mne musí napadnout, kdo a proč má takový zájem na přemístění tak velkého množství lidí na Evropský kontinent. Vím, že je na internetu mnoho komentátorů, kteří tyto události vysvětlují. Jejich pohled se také opírá o mnoho událostí, které nastaly daleko dříve, než k těmto migračním vlnám začalo docházet.

Zatím nikdo, kdo doposud tyto události komentoval, (já jsem alespoň žádný podobný komentář nečetl, či neviděl) je nespojil s proroctvím, které by bylo zapsáno v Bibli. Dovolte mi tedy, abych takovou analýzu provedl a čas velmi brzy ukáže, jestli jsem se zmýlil. Prosím, aby si čtenář pořídil nějaký výtisk Bible a přečetl si 11. kapitolu knihy Daniel verše 40 až 45. Je zde popsán závěrečný střet mezi Králem Severu a Králem Jihu. Než se na tyto verše podíváme, dovolím si udělat malou odbočku.

V osmdesátých letech minulého století jsem sloužil u chemického vojska a tyto jednotky měly za úkol provádět analýzu bojiště, zda zde nejsou použity chemické, biologické či radioaktivní zbraně a pokud ano, zajistit očistu zasažených oblastí, techniky, vojska i civilistů. Byl zde ještě jeden úkol. Pomocí speciálních nástaveb na vojenských vozidlech vytvořit kouřovou clonu, aby nepřítel neviděl co se děje. Co je tedy dnes kouřovou clonou? Zaměstnat mysl lidí řízenou migrací od skutečnosti, která má brzy nastat. Je pravda, že vše se připravuje na závěrečný konflikt, ale podle Bible jím není 3. světová válka, jak by se mohlo zdát, ale jak Bible sama odhaluje, na skutečný Armagedon. Předpokládám, že právě teď jste se v dalším čtení rozhodli přestat. Prosím, aby jste to nedělali, ale vydrželi až do samotného konce. Proč?

Dovolte mi, abych na tuto otázku nechal odpovědět samotného Boha, tak jak tuto odpověď zapsal do Bible prostřednictvím jednoho z jeho proroků, Izaiášem:

„Pamatujte si to, abyste sebrali odvahu. Vezměte si to k srdci, přestupníci. Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh, ani nikdo jako Já. Ten, kdo od počátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny. Ten, kdo říká: „ Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením.“ (Izajáš 46. kapitola 8-10)

Žádná jiná kniha na světě neobsahuje takový výrok!

Celá Bible je totiž plná proroctví, která se stala historickým (dějepisným) faktem a jsou archeologií potvrzena, že byla vyřčena dávno před tím, než došlo k jejich splnění. Právě i kniha Daniel obsahuje tolik historických (dějepisných) událostí, že se o ni někteří lidé vyjadřovali, jako o knize dějin zapsaných předem. Nejstarší svitky této knihy se dochovaly z druhého století před našim letopočtem. A co tato kniha dopředu například sdělila?

Byla napsána okolo roku 539 př. n. l. a popisuje například co se stane s Alexandrovou říší po jeho smrti, že samotný Alexandr Makedonský zemře krátce po jeho vítězstvích, ale že nebude zavražděn. Jeho říše, že se rozpadne na čtyři celky a z těchto celků vzniknou dva, které budou až do konce ovlivňovat celosvětové dění, vznikne tzv. král Severu a král Jihu.

Josefus Flávius, židovský historik z prvního století, ve svých knihách „Židovská válka a Židovské starožitnosti“ popisuje, jak Alexandra Makedonského Židé vítali, když přitáhl k Jeruzalému a protože se tomu velmi divil, ukázali mu právě Danielovu knihu. (To bylo v roce 333 př.n.l.). Díky tomu si Alexandr vybral do svého vojska Židy, kteří dostali na starost chránit Alexandrii. Proto se Bible začala překládat do řečtiny.

POZNÁMKA: „Když jsem začal tyto věci zkoumat, tehdy jsem si také myslel, že migrační krize je součást páté trubky, ale toto bylo chybné porozumění, protože jsem ještě plně nerozuměl tomu, co znamenal vojenský zásah RF v Sýrii 30.9.2015 a proroctví o 2300 večerech a jitrech z Daniele 8. kapitoly. Plné porozumění nastalo až okolo naplnění tohoto proroctví, během 16.1.2022. Někdy to tak je, že se musí proroctví nejprve splnit, aby došlo k jeho plnému a správnému pochopení.“

Daniel také přesně předpověděl, ve kterém roce se objeví Ježíš (Jehošua) Kristus (neplést si prosím s narozením). Byl to podzim roku 29 n.l., že zemře na jaře roku 33 n.l. a že do nově vzniklého křesťanství budou připuštěni neizraelité od podzimu roku 36 n.l.

Nechci zacházet do dalších podrobností, protože by to bylo na celou knihu, ale raději se zaměřím na to co je před námi. Všichni, kteří se zabývají podrobněji dnešními událostmi, ví, že se blíží vrcholné valné shromáždění OSN, a že bude na něm s největší pravděpodobností odhalena nová celosvětová doktrína. O čem se však ví jen velmi málo, je to, že stejné valné shromáždění přijalo v roce 1985 tajný plán, který má odstranit náboženské organizace, tedy i samotného Papeže. Má o takovém plánu nějaké informace Bible?

Má a najdete je v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení. Zkuste prosím na chvíli připustit, že ta temná osobnost v pozadí je skutečně Satan, tak jak nám ho Bible popisuje. Velmi inteligentní bytost, která ví, že má velmi krátké období před sebou. (Zjevení 12. kapitola 12. verš). Dlouho jsem přemýšlel, proč se najednou tak rozšířili informace o pozadí všech těch tajných společností, proč? Vždyť se jim ty věci dařilo tak dlouho tajit. To nedává smysl. Jenže dává a svědčí to o inteligenci bytosti v pozadí. On totiž ví o všech proroctvích, která se mají ještě splnit a samozřejmě musí postupovat tak, aby vše vypadalo jinak.

Podívejme se teď na Danielovo proroctví, tak jak je to zapsáno ve verších 40 až 45:

„A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a jezdci na koních a s mnoha loděmi, a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. Skutečně také vstoupí do země Okrasy a bude mnoho (zemí), jež budou přivedeny ke klopýtnutí. Ale tihle uniknou z jeho ruky, Edom a Moab a hlavní část synů Ammona. A bude napřahovat ruku proti zemím, a pokud jde o egyptskou zemi, ta neunikne. A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové.

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy, a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“

Dlouho jsem si myslel, že pokud chci správně porozumět tomu co nám Daniel sděluje, odděloval jsem oba odstavce od sebe a očekával jejich naplnění jako dvě rozdílné události. Teprve před pár dny mi svitlo, že je to vlastně popis jedné a té samé události. První část totiž popisuje hlavně kterým směrem bude útok veden a druhý odstavec hovoří o důvodech proč se to stane. Abychom pochopili koho představuje král Severu a koho král Jihu, musíme něco vědět o historii těchto dvou králů.

POZNÁMKA: Je to správné porozumění, ale naplňuje se po celou dobu večerů a jiter, kde na konci musíme vidět to, co odhalil zásah v Kazachstánu 5.1.2022. Nejprve bylo popichování a rychlý nástup v Sýrii, kde král Severu dal jasně najevo, že se musí s ním počítat. Protože má dojít ke zničení Jihu, konec večerů a jiter odhaluje, že toto bude uskutečněno, ale až po dokončení tohoto časového období. Střet na Ukrajině je další fází, která bude zakončena podle proroctví z Daniele 8:25 a 7:11,12. Délka tohoto procesu není přesně stanovena. Dá se však odhadnout, pokud správně chápeme 12 verš 7. kapitoly a to, co nastalo 13.12.2020 rozhodnutím Nejvyššího soudu USA, který de jure ukončil existenci USA. Zde je odstraňování krále Jihu zasazeno do jednoho času, což je jeden celý rok a do nespecifikované délky určitého období, které nepřesáhne další rok.

Některá náboženství přisuzují totožnost krále Severu katolické církvi. Já si to nemyslím a mám pro toto vysvětlení mnoho důvodů. Prvním je to, že na samém počátku jeho existence to bylo postavení skutečného království a nebyl žádný důvod proč by tento rys měl být změněn. Druhým argumentem je pro mne to, že tento král měl vždy silnou armádu, která plnila důležitou úlohu při střetech s králem Jihu. Tak jak to začalo?

Po smrti Alexandra Velikého (323 př. n. l.) v letech 322 – 301 př.n.l. se jeho království rozděluje mezi jeho čtyři generály. Ptolemaios I. získal oblast Egypta, Seleukos I Nikátor získal pod svou vládu část přední Asie až k Indii, na severu a na jihu byla jeho hranice v Gaze na blízkém východě, Lysimáchos vládl nad zbytkem přední Asie a ovládl Trácii. Posledním generálem byl Kassandros, který začal vládnout nad oblastí dnešního Řecka a Makedonie. Během dalších let si Selekuova dynastie podrobila jak Kassandrovu dynastii tak i Lysimáchovu dynastii (Daniel 11. kapitola 3-4 verš).

Povšimněme si, že poloha Ptolemaiovy říše vůči Izraeli (tehdejší Judě) byla na jihu. Na severu to byla Seleukova říše. Tak že tu máme první krále Jihu a Severu. Od pátého verše se dozvídáme, že mezi oběma králi bude probíhat vzájemné soupeření. Časem na západě okolo roku 180 př. n. l. začíná získávat moc Řím, ten si podrobí nejprve Seleukovu dynastii, nasadí si na hlavu korunu krále Severu, a podrobí si i krále Jihu. Nechává však na Egyptském území dále vládnou Ptolemaiovu dynastii. Její pád nastane až v době Kleopatry VII (Daniel 11. kapitola 5 – 28 verš). Vypadá to, že král Jihu se v dějinách ztratil, ale tak to nebylo.

V jiné části Danielovy knihy v sedmé kapitole, vidí Daniel čtyři zvířata, to poslední má deset rohů a vzešel mezi nimi malý roh, před tímto malým rohem jsou tři velké rohy vytrženy. Zkoumáním kontextu zjistíme, že rohy znamenají království. Také víme, že čtvrté zvíře tvoří Římskou říši. Z jeho území má vzniknout zprvu velmi malé, bezvýznamné království. Která oblast Římské říše byla považována za bezcennou? Byly to britské ostrovy, nejzápadnější část této říše. Trvalo 10 století nového věku, než začala hrát tato bezvýznamná kolonie nějakou důležitější roli. Ty tři rohy, které byly před ním vytrženy, byly Španělsko, Holandsko a Portugalsko. Proč?

Protože před tím ovládaly moře, ale nakonec válku o nadvládu nad mořem vyhrála Británie. Tady se musíme vrátit zpátky ke králi Jihu. Ačkoliv byl Egypt římskou kolonii, udržoval si po celou dobu určitou autonomii. Koruna tedy dále zůstává na tomto území. Toto se mění ve chvíli, kdy se Egypt dostane pod Britskou správu. V té době je již Británie říší, nad kterou nezapadá slunce a tak si nasazuje korunu krále Jihu na svou hlavu. Víme taky, že římská říše se má rozdělit na deset království. Jedním z těchto království je i Německo, které se k římské říši hlásí. Co má nastat podle Danielova proroctví? Tady se musíme podívat do 29 až 30 verše 11. kapitoly:

„V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu, ale naposledy se to neprokáže být stejné jako poprvé. A jistě proti němu přijedou lodě z Kittim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně, a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu.“

POZNÁMKA: „Teprve opětovným zkoumáním mi bylo odhaleno, že tři země, které byly před králem Jihu vytrženy, že toto se nevztahuje na několikaleté období, ale souvisí toto proroctví s událostí, která nastala v jeden konkrétní rok, aby na toto proroctví mohlo plynule navázat proroctví ze Zjevení ze 13. kapitoly. Kterých zemí se toto týká? Německa, Japonska a Itálie, které nikdy neskončily po druhé světové válce pod plnou kontrolou krále Severu a Německo se nakonec celé dostalo pod kancléřský akt v roce 1990. Samotné proroctví ze 7. kapitoly se splnilo v roce 1945.“

V této části se dozvídáme, že dojde k válečnému konfliktu dokonce ke dvěma. Kdy se to stalo? V roce 1914 byla rozpoutána první světová válka. Na jedné straně bylo Německo (tehdejší král Severu, též jako Prusko), Habsburská říše a Itálie a na straně druhé Británie, Francie a Rusko. Itálie později přešla na stranu Britského uskupení. Všimněte si, že zde Daniel obrací pozornost k lodím z Kittim. Co to je? Lodě z Kittim byli lodě, které připlouvaly z nejvzdálenějších západních končin. Která země poskytla podporu Britské koalici?

Byly to Spojené státy, které až do roku 1915 byly s Británii ve válečném stavu. Díky mírové dohodě a úmyslně potopenému parníku Lusitania 7.5.1915, vstoupily USA v roce 1917 do války. Díky této pomoci se stalo Německo skleslé a to díky Versailleské smlouvě. A proč to nebylo stejné jako poprvé? Protože král jihu pádem Ptolemaiové dynastie byl severem poražen. Král severu se však měl vrátit. A to se přesně stalo. Měl dokonce vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě. Co je to za smlouvu?

Když Ježíš (Jehošua) naposledy večeřel se svými učedníky, uzavřel s nimi “Smlouvu o Království”. Po celou dobu historie se k této smlouvě hlásí všechny tzv. křesťanské organizace. Do čela se staví katolická církev. Co udělal Pius XI? Uzavřel konkordát s Hitlerem, tak se stalo to, že král severu musel brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu. Jak se vrátil? Tím, že rozpoutal druhou světovou válku. Můžete namítat, že byl zneužit k tomuto rozpoutání, což je pravda, ale není to důležité. Vše se opět splnilo jak mělo. Vítězem druhé světové války se stala koalice USA, Británie a SSSR. Kdo však dobyl Berlín? Byla to vojska SSSR, a tak si SSSR mohlo nasadit korunu krále Severu na svou symbolickou hlavu. Koruna krále jihu také udělala určitý pohyb. Bylo to ve chvíli, kdy uzavřely Spojené státy mírovou smlouvu s Britskou korunou. Od té doby můžeme vidět, že co chtějí Spojené státy, chce i Británie.

Ve třicátém šestém až třicátém devátém verši pak můžeme číst, že král Severu začne uctívat boha, kterého nikdo neznal a že veškerou důvěru vloží v boha tvrzí. Kdo jsou tito bohové? Prvním je Lenin, ten byl věčně živý. Bůh tvrzí je jeho armáda. Je zde zmíněno také veřejné odsouzení, co toto znamená? V 90. letech minulého století byl nucen vzdát se svého prvního boha. Je tam mnoho dalších podrobností, které jasně ukazují, že je králem Severu SSSR. Následníkem SSSR se stává Ruská federace, která je ve svých začátcích určitým vazalem USA. To se má ale brzy změnit!

Rozeberme si prvně verše 44 a 45. Hovoří se zde o zprávách, ty mají krále Severu rozrušit. Co je to za zprávy? To pochopíme, až zjistíme co je myšleno slovy z východu slunce a ze severu. Danielovi bylo záměrně řečeno toto vyjádření, aby byl čtenář zmaten. Zde jsou totiž někteří komentátoři přesvědčeni, že to mají být nějaké zprávy přímo od Boha. Zamyslíme-li se ale pořádně, zjistíme, že na východ od Ruska leží Spojené státy a ty jsou také na severní polokouli. Co tak strašně Rusko rozrušuje?

Jsou to přece plány Spojených států na rozpoutání třetí světové války. Je to také od 90 let stálé porušování vzájemných dohod, které měly Rusku zajistit, že se východoevropské země nestanou členy NATO. Je to rozpoutání občanské války na Ukrajině. Vznik tvz. ISILu. Putin, ačkoliv se snaží být mírotvorcem, bude stejně donucen se králi Jihu postavit.

Zde se dostáváme k veršům 40 až 43. Co Putin udělal v posledních dnech? Začal budovat vojenské základny v Sýrii a je dohodnut s Řeckem (rozmístí své palácové stany mezi velkým mořem (Středozemní moře) a svatou horou okrasy (chrámová hora), aby zbavil svět Islámského státu. Tady se bude muset střetnout s králem Jihu, protože víme, že ISIL je vyzbrojován a podporován USA. To je to strkání o kterém Daniel hovoří.

Bude muset projít všemi zeměmi, které jsou zapojeny nějak do teroristických akcí. Egypt, Etiopie, Libyjci se přidají na jeho stranu, protože vstoupí i na území Izraele (země Okrasa). Ti kdo mají uniknout jsou Saúdové – (zde je myšleno Jordánsko ne Saudská Arábie) (Moab, Edom, Ammon). Proč? Protože už teď můžeme vidět, že probíhají velmi čilá diplomatická jednání. Jak dlouho to má trvat? Až do úplného konce, tedy do Armagedonu. Proč jsem se výše zmínil o valném shromáždění?

Papež Jan Pavel II byl informován o připravované akci na likvidaci náboženství, kterou OSN připravuje a je jisté, že tyto informace předal svým nástupcům, proto se také dnešní papež František snaží zachránit a proto také předal Putinovi Andělskou medaili, aby ho ochránil. Je však rozhodnuto jinak a ani to mu nepomůže. Ústupky na veškerá dogmata mu nepomohou, protože bankovní klika má zálusk na Vatikánskou banku, je tam totiž největší peněžní hotovost z celého světa. Proč myslíte, že František při svém uvedení do úřadu vyzval církev k tomu, aby se dobrovolně vzdala svého majetku? Čas ukáže, jestli jsou mé informace správné. Pokud ano, měli by jste o nich vědět.

Igor Zemánek, Praha

Můj čtvrtý článek na AE news nakonec způsobil ukončení spolupráce, protože jsem odhalil, že se naplňuje akce Golgota, kterou připravil Jurij Andropov, kde nalezneme i to, co je dnes už na alternativě veřejným tajemstvím, že dojde k obnovení Stalinského typu socialismu, až padne úplně král Jihu. Článek byl publikován 5.1.2016 a po 20 minutách stažen a opět vrácen 8.1.2016 s doprovodným emailem, který jsem obdržel od pana VK, že psát mohu, ale už ne o biblických proroctvích.

Ten článek si můžete přečíst ZDE.

Proč připomínám tento první článek? Protože se stále objevují dotazy, proč něco chápu tak či onak. V článku zaznělo, že se nejedná o třetí světovou válku. Toto z dnešního pohledu na probíhající události může vypadat tak, že se jedná o mé nepochopení. Celý konflikt a jeho veškeré události budou ukončeny skutečně až v Armagedonu, kde budou Satan a jeho podporovatelé definitivně poraženi, proto, stejně jako Daniel, hovořím o těchto procesech dohromady. Cílem tohoto konfliktu bude nakonec usmrcení dvou olivovníků, což je součást celkového boje, který právě probíhá, a je jen předstupněm samotného Armagedonu.

Pokud chce někdo tyto dvě fáze oddělit, pak lze říci, že jsme ve třetí světové válce. To už je na každém čtenáři, zda potřebuje tyto fáze odlišit. Zbývá už jen hladomor a nedostatek potravin, který Satanská klika rozjela na plné obrátky ničením závodů na výrobu potravin. Nesmyslným vybíjením drůbeže pod falešnou záminkou takzvané ptačí chřipky. U vepřů je to prasečí chřipka a u hovězího dobytku zase nedostatek píce. Nikdo už nepochybuje, že letos toto nastane a odstřižení se od Ruských zdrojů má tento proces jenom urychlit.

Poznámka z 27.10.2023 – ač byl plán těch za oponou zřejmý, nebyl naplněn. Může to být proto, že se musí naplnit nejprve období 1290 dnů a poté 1335 dnů. Vše zjistíme teprve za pár dnů, pokud je počátek časového období 16.3.2020, kdy nastaly celosvětové lockdawny.

Že je vše řízeno můžeme vidět v tomto krátkém zpravodajském videu.

https://otevrisvoumysl.cz/tucker-carlson-co-se-deje-se-vsemi-temi-katastrofami-v-potravinarskych-zavodech/

Váš bratr Igi

One thought on “Kde se nacházíme v proudu času?

 1. Seznam požárů a katastrof v USA. Pro ověření si jednotlivý řádek okopírujte a vložte do Googlu. Vyjedou vám články z Ameriky reportující o dané události.

  January 7 – fire at Hamilton Mountain Poultry plant, Ontario
  January 13 – fire at Cargill-Nutrena Feed Mill, Lecompte, LA
  January 31 – fire at a fertilizer plant in Winston-Salem, NC
  February 3 – fire at Wisconsin River Meat plant, Mauston, WI
  February 3 – fire at Percy Dairy Farm, Stowe, VT
  February 15 – fire at Bonanza Meat Company, El Paso, TX
  February 16 – fire at Louis Dreyfus Co, Claypool, IN
  February 18 – fire at Bess View Farm, St Albans, VT
  February 19 – ammonium leak at Lincoln Premier Poultry, Fremont, NE
  February 22 – fire at Shearer’s Foods, Hermiston, OR
  February 28 – fire at Nutrien AG Solutions, Sunnyside, WA
  February 28 – fire at Shadow Brook Farm and Dutch Girl Creamery, Lincoln, NE
  March 14 – fire at Wayne Hoover Dairy farm, Longswamp Township, PA
  March 16 – fire at Nestle plant, Jonesboro, Ark
  March 19 – fire at Walmart Distribution Center, Plainfield, IN
  March 24 – fire at Penobscot McCrum Potato plant, Belfast, ME
  March 28 – fire at Maricopa Food Pantry (50,000 lbs food destroyed), Maricopa, AZ
  March 31 – fire at Rio Fresh onion processing plant, San Juan, TX
  April 11 – fire at East Conway Beef & Pork Meat Processing, East Conway, NH
  April 13 – fire at Taylor Farms Food Processing plant, Salinas, CA
  April 13 – plane crashed into Gem State Processing plant, Heybur, ID
  April 18 – fire at Azure Standard Headquarters, Durfur, OH
  April 21 – plane crashed into General Mills plant, Covington, GA
  May 1 – fire at Perdue Farms, Chesapeake, VA

  Originál videa publikován ZDE: 21. dubna 2022

Comments are closed.