Spor o Boží spravedlnost a tu lidskou

Spread the love

Abych jej vysvětlil a aby mohl být pochopen správně, musím začít u toho, proč bylo trápení lidí připuštěno. Jak odhalují i mé články, žijeme v ČASE KONCE tohoto uspořádání světa, kde autoritu a moc má nad lidstvem Satan a jeho démoni, andělé, kteří se ve vzpouře proti vlastnímu Stvořiteli přidali na Satanovu stranu. Jak se to stalo jsem velmi podrobně popsal zde.

Co vzpoura způsobila?

Byla zpochybněna pohnutka Stvořitele, JeHoVaH Boha, že začal svá stvořitelská díla utvářet na základě Lásky Agape. Tato Láska není o lásce, kterou pod českým slovem láska vnímáme, ale je to Láska založená na ZÁSADÁCH, ne emocích a vyznačuje se nezaměnitelnou charakteristikou – PRÁVEM, SPRAVEDLNOSTÍ a MILOSRDENSTVÍM.

Proč Právem? Protože ten kdo je hebrejsky bore (česky stvořitel) vše uvádí do života, hebrejsky bara, aby jedno stvoření svým jednáním neomezovalo jiné stvoření a mohla tato stvoření vedle sebe existovat ve vzájemné harmonii. Stanovil tedy PRAVIDLA, která se nikdy nemění a která On sám dodržuje a nikdy neporuší. Proč? Protože by vznikl chaos. Tento chaos by AGAPE ZNIČIL. Jak se toto PRÁVO projevuje? Hlavní zásadou: „Pokud je způsobena nějaká újma na právech jednoho stvoření, musí být nahrazena tak, že někdo se z Lásky vzdá svého PRÁVA ve prospěch poškozených.“. Adam s Evou byli stvořeni dokonale s možností žít věčně. Toto své Právo ztratili pro svou sobeckou touhu, nedůvěru k jejich Tvůrci (víru) a falešný slib, lež, že obdrží NESMRTELNOST. Aby toto ztratili, museli být nejprve dokonale poučeni. Museli rozumět slovu SMRT, jejím skutečným následkům.

Byli jsme utvořeni ve vlastnostech, stejně jako i ostatní duchovní bytosti, k dokonalému obrazu bore, toho kdo přivádí své stvoření do života – BARA. Těmto vlastnostem se říká SVĚDOMÍ. Toto svědomí zajišťuje našim dětem, aby mohly vyrůstat ve STORGE, rodinné lásce. Tato storge chrání naše děti před případným úrazem, případnou škodou. Aby fungovala tato láska, jako rodiče své děti poučujeme. Například je učíme, že nemají sahat na horké předměty, protože by to vedlo k popálení. Když si dítě nedá toto vysvětlit, tak dovolíme pod naším dohledem, aby si na něco horkého sáhlo a porozumělo slovu horký.

Žijeme všichni jako děti ve storge? Ne. Něco toto narušuje. První důkaz, že je něco špatně.

Proč je AGAPE tvořena SPRAVEDLNOSTÍ? Protože nelze v této Lásce nikomu stranit. Tak má každý zajištěnu skutečnou ochranu, aby bylo v patřičném čase dosaženo jeho PRÁV. Není to jako v dnešním soudnictví, kde rozhodují bezcharakterní jedinci, kteří své svědomí prodali za peníze, potištěný papír. Nebeský Otec vždy plánuje prosazení své SPRAVEDLNOSTI tak, aby z ní měl užitek celek, proto jednotlivé případy narušení spravedlnosti řeší jinak, než běžný člověk, který je touto NESPRAVEDLNOSTÍ ROZRUŠEN. Netouží v budoucnosti stát každému za zadkem a dohlížet na něj jako nějaký dráb. Ani my netoužíme stát věčně za zadkem našich dětí, ale toužíme po tom, aby naše omezení, naše rady přijímaly jako projev LÁSKY.

Aby byla skutečná SPRAVEDLNOST i v budoucím čase jednou pro vždy zaručena všem, připustil nebeský Otec Satanovu vzpouru. Ta totiž odhaluje zhoubný vliv sobectví a touhy po ovládání druhých. Být někým víc, než jsou ostatní. Toto chybné uvažovaní otočil Jehošua Kristus, když přišel na zem, aby druhým sloužil ke SLÁVĚ NEBESKÉHO OTCE. Satan, který je pravým opakem Jehošuy takové jednání nenávidí do té míry, že každý, kdo jen trochu zrcadlí Krista, je okamžitě jím, nebo jeho kamarády démony POMLOUVÁN. Proč? Protože mu není nebeským Otcem a Kristem dovoleno, aby jim škodil přímo. Toto může udělat jen tehdy, když to Otec a Kristus dovolí. Jak tedy bojuje s těmi, kdo dorostli do Kristovy osobnosti? Tak, že podněcuje jejich okolí otázkami, které jim vkládá do jejich mysli. Každý dobrý skutek těchto skutečných Kristových následovníků obrací ve špatné pohnutky, v ničemnost. Těm ovlivněným říká: „Kdyby jsi něco takového udělal ty, tak ty to děláš správně, protože ty jsi ten nejlepší a nejspravedlivější, ale oni, oni to dělají proto a proto.“. Aby toto mohl tvrdit, musel sám vytvořit mnoho precedentů, případů, kde se taková jednání objevila. Nejvíc je to vidět po celá tisíciletí v různých náboženských domech a sektách. Dále to vidíme v různých „dobročinných“ spolcích.

Vše se v Satanově světě kupuje a prodává, takže musí jít vždy o zisk a obchodní vztah. Samotné rodiny takto fungují, kdy rodiče prodávají svou přízeň dětem za nabiflované učivo, za které dostanou jedničku. Tehdy je přece to dítě nejenom chytré, ale něco z něj NĚCO bude, protože v budoucnu dosáhne na lidmi vytvořený papír jménem titul a ten mu zajistí co? NO PŘECE PENÍZE a o ty jde v tomto ničemném světě v prvé řadě. A když někdo se těch potištěných papírků, jedniček a nul, takzvaných peněz vzdá, aby pomohl, TAK TO MUSÍ BÝT TA NEJVĚTŠÍ NIČEMNOST. Vůbec takto uvažujícím jedincům nedochází, že odsuzují sami sebe a své vlastní skutky. Mohl bych to demonstrovat na skutečných výrocích, ale to není cílem.

Bude se něco v Božím království prodávat a kupovat? AŤ SE TO NIKDY NESTANE, PROTOŽE TO ZABÍJÍ AGAPE! Kdo podle Krista vydává o jeho skutečných následovnících špatné informace?

„Šimone, Šimone, pohleď, Satan si vás vyžádal, aby vás proséval jako pšenici. Úpěnlivě jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, jakmile se vrátíš, posiluj své bratry.“ (Lukáš 22:31,32)

„Pohleďte, vysílám vás jako ovce mezi vlky; buďte proto obezřetní jako hadi, a přece nevinní jako holubice. Střežte se před lidmi, neboť vás vydají místním soudům a budou vás mrskat ve svých synagógách. Ano, budete kvůli mně vláčeni před místodržitele a krále na svědectví jim a národům. Když vás však vydají, nepociťujte úzkost, jak nebo co máte mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit; vždyť to nejste jen vy, kdo mluví, ale je to duch vašeho Otce, který mluví vaším prostřednictvím. Dále, bratr vydá bratra na smrt a otec své dítě, a děti povstanou proti rodičům a dají je usmrtit.  A budete předmětem nenávisti všech lidí kvůli mému jménu; ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.  Až vás budou pronásledovat v jednom městě, uprchněte do jiného, neboť vpravdě vám říkám: Rozhodně neobejdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Učedník není nad svého učitele ani otrok nad svého pána. Stačí, že učedník bude jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže lidé nazvali majitele Belzebubem (Satanem), oč více tak budou nazývat členy jeho domácnosti? Proto se jich nebojte, neboť není nic zakrytého, co nebude odkryto, a nic tajného, co se nestane známým. Co vám povídám ve tmě, říkejte na světle; a co slyšíte šeptat, kažte ze střech domů. A nemějte strach z těch, kteří zabíjejí tělo, ale nemohou zabít duši; ale spíše mějte strach z toho, kdo může zahubit duši i tělo v gehenně. Což se neprodávají dva vrabci za minci malé hodnoty? A přece ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Ale i všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. Proto nemějte strach: Máte větší cenu než mnoho vrabců. S každým tedy, kdo vyznává před lidmi spojení se mnou, chci také vyznat spojení před svým Otcem, který je v nebesích; kdokoli mě však zapře před lidmi, toho chci také zapřít před svým Otcem, který je v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč (ROZDĚLENÍ).“ (Matouš 10:16-34)

Proč je skutečná AGAPE založena na MILOSRDENSTVÍ? Protože Adam a Eva odsoudili své potomstvo k tomu, aby patřilo Satanovi. Proto může Satan provádět všechnu tu ničemnost, která musí být nyní odhalena, tak jak to oznamuje Jehošua výše, když říká: „vše vyjde na světlo…“. Co odhaluje samotné Písmo o SKUTEČNÉ VŮLI NEBESKÉHO OTCE?

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

„Nebo pohrdáš bohatstvím jeho laskavosti a trpělivosti a shovívavosti, protože nevíš, že Boží laskavost se tě pokouší vést k pokání?“ (Římanům 2:4)

„Bohabojný smutek totiž působí pokání k záchraně, čehož se nemá litovat; ale smutek světa plodí smrt.“ (2. Korinťanům 7:10)

Jako milující rodiče svým dětem promíjíme jejich špatné skutky, když dosáhnou na pokání. Co to je? Je to upřímná lítost nad skutky, které narušily naši vzájemnou LÁSKU. Přesně toto je touha nebeského Otce, protože ví, že do svobodné vůle člověka zasahuje Satan a jeho démoni. Že oni vytvořili Satanovu synagogu, neviditelný Luciferiánský řád, který musí být odhalen. V tomto řádu se obětují lidé, děti a ti kdo to činí, tak ti byli Satanem koupeni pro jejich spokojený život. Proč se dali takto koupit? Protože je stejně, jako Evu Satan dokonale podvedl.

.

Co dělá Kristův otrok, skutečný jeho následovník,

který zná SKUTEČNOU VŮLI NEBESKÉHO OTCE?

„Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností  a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy,  aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Pokud někdo soudí jiného člověka podle lidských měřítek a lidského porozumění ohledně PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, pak se sám dopouští NESPRAVEDLNOSTI. Proč? Protože byl zaživa chycen Satanem pro jeho vůli.

Být jemný, projevovat sebeovládání za těch nejhorších životních situacích NENÍ SLABOST, ale absolutní morální převaha nad těmi, KDO TUTO NESPRAVEDLNOST PÁCHAJÍ. Proč? Protože si takto jednající člověk plně uvědomuje, co je za touto ničemností. Nesnaží se podvedené zničit, ale snaží se jim vysvětlit, co to pro ně znamená. TOTO JE SKUTEČNÁ VŮLE NEBESKÉHO OTCE. Každý z nás se dopustil ve svém životě mnoha zlých skutků a podle NEPOKŘIVENÉHO PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI je za takové jednání SMRT. Je jedno, zda ukradnu v obchodě lízátko nebo obětuji nějakého člověka či uskutečním nějakou jinou věc, třeba něco banálního v očích lidí.

Aby nebylo uplatňováno Právo a Spravedlnost takto přísně a mohlo existovat MILOSRDENSTVÍ, musel dát svůj věčný život někdo, kdo nikdy nezhřešil, neučinil žádnou nespravedlnost a to dokonce ani v nedokonalém hříšném těle. Tím byl jediný člověk, JEHOŠUA KRISTUS. Proto se v dnešní době musí co možná nejveřejněji oznamovat jeho smrt celému lidstvu. Se vším všudy Toto se začalo dít podle hebrejského kalendáře 14. nisana 2022, kde den začíná po západu slunce a hebrejský kalendář se odkazuje na náš běžný kalendář tak, že hlavní část tohoto 14. nisana se spojuje s naším od půlnoci do dalšího západu slunce.

Protože je svět v moci Satana, který má ve svých rukách všechny náboženské domy a sekty, VELKÝ BABYLON, přiměl některé k tomu, aby vytvořili spor ohledně správného počátku. Místo toho, aby se tito bratři a sestry řídili Pavlovým příkazem, že Agape je největším poutem jednoty, znejistili některé v tom, zda učinili správně, když se účastnili této připomínky ve čtvrtek, po západu slunce. Protože to máme činit stále na Kristovu počest a jeho památku, je v očích nebeského Otce důležitá pohnutka a NE DATUM. Radujme se tedy s těmi, kdo přišli pod Babylonskou trubkou na toto slavnostní shromáždění o pár hodin později, ale činili to s úplným srdcem, celou myslí a silou. Je totiž psáno:

„Kdybyste však byli rozuměli, co to znamená: Chci milosrdenství, a ne oběť, nebyli byste odsoudili nevinné.“ (Matouš 12:7)

Z mé strany je tento zbytečný spor ukončen a nebudu již dále odpovídat na případné dotazy na toto téma.

Zde bych rád milovaní tuto úvahu ukončil, protože další text není určen celému světu, ale jen těm, kterých se to dotýká. Jak vždy prosím, nejděte za člověkem, ale za Kristem a k nebeskému Otci a jich se dotazujte na to, zda jsou tyto myšlenky v souladu s jejich vůlí. Nemáme panovat nad něčí vírou, ale ukazovat směr, aby to byl skutečně nebeský Otec, kdo nás vyučuje.

Pánův pokoj vám všem milovaní.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

One thought on “Spor o Boží spravedlnost a tu lidskou

  1. Adam s Evou se svou pýchou a touhou po nezávislosti na Jehovovi Bohu , pošlapali svůj vztah k Jehovovi a dali tak základ na odpojení životodárného zdroje a uvedli do činnosti dědičný hřích / = smrt /. Naštěstí žijeme v době konce tohoto démonského systému věcí a příchodu Božího Království… ! /Je na nás abychom se učili lásce Agape . /

Comments are closed.