Je to známka, že probíhající ničemnost na tomto světě, že to odhaluje možné chyby samotného Stvořitele nebe a Země?

Spread the love

Dostal jsem včera podobnou otázku a je to docela častý dotaz. Proto se pokusím vše vysvětlit skrze moudrost, kterou jsem obdržel jako Dar, abych mohl posvěcovat (očišťovat) jméno samotného JeHoVaH (jehovy) vojsk, před zraky mnoha lidí v tomto ČASE KONCE. Nebeský Otec si přeje, abychom v tom měli skutečně jasno a pochopili do všech detailů, proč určité věci připustil, aby jeho smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST už nikdo nikdy nezpochybnil.

Na mnoha místech Písma se hovoří o událostech, při kterých umíralo velké množství lidí. Svět tedy usoudil, že nebeský Otec, JeHoVaH (jehova) Bůh je Bohem, který touží po krvi svých protivníků. Toto napadlo mnoho ateistů, esoteriků a také mnoho různých náboženských domů mimo takzvaně „křesťanský“ svět. Samotné „křesťanské“ domy svým jednáním z nebeského Otce takového Boha činí.

Vidět to můžeme ve chvílích, kdy takzvaní kněží provádí rituály se zbraněmi, aby jim Bůh požehnal. Že toto požehnání slouží Satanovi a ne nebeskému Otci, tak to si ještě vysvětlíme. Nelze se tedy divit těm, kdo neznají pravou příčinu ničemnosti, že si kladou tyto otázky. Správnou odpověď najdeme tehdy, když učiníme skutečně toto:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Jehošua jim řekl: Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal, a abych dokončil jeho dílo.“ (Jan 4:34)

Musíme tedy hledat Otcovu vůli a tu musíme pochopit z Písma:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha,  jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Toto ale odporuje názoru, že je nebeský Otec krvelačným Bohem. V druhém dopisu Timoteovi nacházíme ještě jinou, doplňující myšlenku:

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností  a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy,  aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Je tu vůle Ďábla, Satana, nebo také Světlonoše (Lucifera), a je tu vůle nebeského Otce. A jaká ta vůle Ďábla je? Opět musíme do Písma:

Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Vůlí nebeského Otce je, abychom činili pokání a nalezli jsme PRAVDU. Satan nestojí v PRAVDĚ a dokonce byl zabijákem, tedy vrahem od počátku, kdy Adam s Evou zhřešili. Kdy poprvé zavraždil? Tak to taky musíme najít v Písmu:

A Adam měl styk se svou manželkou Evou, a ta otěhotněla. Časem porodila Kaina a řekla: Vydala jsem ze sebe muže s Jehovovou pomocí. Později opět porodila, totiž jeho bratra Abela. A Abel se stal pastevcem ovcí, ale Kain začal obdělávat půdu.  A když uplynul nějaký čas, stalo se, že tu Kain přinesl nějaké ovoce zemské půdy jako oběť Jehovovi. Avšak Abel, ten také přinesl něco z prvotin svého stáda, dokonce jeho tučné kusy. A zatímco Jehova příznivě hleděl na Abela a jeho oběť, nepohlédl příznivě na Kaina a na jeho oběť. A Kain se rozpálil velkým hněvem a jeho tvář poklesla.“ (1. Moj./Genesis 4:1-5)

Tento text odhaluje mnohem víc, než co si běžně člověk uvědomí, když čte Písmo jen jako nějakou knihu. Žádné slovo v Písmu není zbytečně. Zaprvé nám to odhaluje, že byl ihned po opuštění ráje zaveden obětní systém, který úzce souvisí s tím, co rozebíráme, abychom správně porozuměli kladené otázce.

Co Kain udělal? Přistoupil k tomuto opatření ledabyle, ne s úctou. Abel skutečně hledal to nejlepší, aby prokázal, jak si svého Stvořitele váží. Proto nebyla Kainova oběť příznivě přijata. Nebeský Otec zkoumá srdce člověka a viděl, ten rozdíl mezi oběma bratry. Kain se rozzlobil. Proč? Protože i tam už byl princip prvorozenectví. Co pochopil? Že je prvorozený, ale nemá požehnání, neboli schválení. O co v tomto prvorozenectví jde? Že po smrti otce zdědí to, co otec nashromáždil. Ale jak odhaluje Písmu jinde, může být prvorozený zbaven svého práva. Stalo se to například Ezauovi, bratrovi Jákoba. Takže Kain detailně rozuměl, co se mu přihodilo. Proč nechtěl dát to nejlepší ze své práce? Protože si nezamiloval smysl pro Právo a Spravedlnost. Nebyl jako Job, který řekl:

A Job pak vstal a roztrhl svůj plášť bez rukávů a ostříhal si vlasy z hlavy a padl na zem a sklonil se a řekl: Nahý jsem vyšel z břicha své matky a nahý se tam vrátím. Jehova dal a Jehova vzal. Ať je Jehovovo jméno nadále požehnáno. V tom všem Job nezhřešil ani nepřipsal Bohu nic nepatřičného.“ (Job 1:20-22)

Co si Job uvědomoval? Že pokud by mu nebeský Otec nepožehnal, pak by stejně nic neměl, že vše patří Jemu, protože to On stvořil zemskou půdu. Ale kniha Job nám odhaluje ještě daleko víc:

A Jehova dále řekl Satanovi: Zaměřil jsi své srdce na mého sluhu Joba, že na zemi není nikdo jako on, muž bezúhonný a přímý, který se bojí Boha a odvrací se od špatného? Satan na to Jehovovi odpověděl a řekl: Bojí se Job Boha nadarmo? Nepostavil jsi sám plot okolo něho a okolo jeho domu a okolo všeho, co má všude kolem? Dílu jeho rukou jsi požehnal a jeho hospodářská zvířata se rozšířila po zemi. Ale napřáhni, prosím, pro změnu ruku a dotkni se všeho, co má, a viz, zdali tě neprokleje přímo do obličeje. Jehova tudíž řekl Satanovi: Pohleď, všechno, co má, je v tvé ruce. Jen proti němu samotnému nenapřahuj ruku! Satan tedy odešel od Jehovovy osoby.“ (Job 1:8-12)

Kdo toužil po Jobově neštěstí? Nebeský Otec? Ne Satan. A toto si neuvědomují ti, co tak rádi kritizují nebeského Otce. Oni to nechtějí vidět. Proč? Protože se jim děje toto:

A tak Jehova řekl Kainovi: Proč ses rozpálil hněvem a proč tvoje tvář poklesla? Jestliže se obrátíš, abys jednal dobře, nebude vyvýšení? Ale jestliže se neobrátíš, abys jednal dobře, hřích se krčí u vchodu a žádostivě po tobě touží; a ty, ty ho ovládneš?“ (1. Moj./Genesis 4:6,7)

U jakého vchodu se ten hřích krčí a kdo je tím hříchem? Všichni možná ví, jak je propagována jóga, kundaliny a další takzvaná „DUCHOVNÍ CVIČENÍ“. O co v nich jde? Úplně přestat kontrolovat svou mysl. Proč? Aby ten hřích, který se krčí u vchodu do naší mysli mohl pěkně vstoupit a my jej neovládli, tak jako se to stalo Kainovi. Je Satan tím, kdo se MINUL CÍLE? Ano, Lásku Agape vyměnil za vlastní lásku k sobě samotnému a za lásku ke své vlastní moudrosti. A co znamená doslovně v hebrejštině slovo hřích? MINOUT SE CÍLE. Takže už chápeme, kdo stál u vchodu Kainovy mysli? Kdo jej popichoval, aby udělal toto?:

Potom Kain řekl svému bratru Abelovi: Přejděme na pole. A tak se stalo, že když byli na poli, Kain napadl svého bratra Abela a zabil ho.“ (1. Moj./Genesis 4:8)

Tak se stal Satan ZABIJÁKEM, HNED OD POČÁTKU SVĚTA, KTERÝ VYTVOŘIL TÍM, ŽE ADAMA A EVU SVEDL NA SVOU STRANU! Mohl nebeský Otec zabránit tomuto jednání? Mohl. Musel tedy existovat nějaký rozumný důvod, proč to neudělal. Opět musíme hledat v Písmu, aby to nebyla lidská filozofie. Je psáno:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.“ (Jan 15:19)

Na těchto dvou výrocích můžeme pochopit, že lidská společnost není na straně nebeského Otce a že je od něj oddělena. Proč? Protože jméno nebeského Otce znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Pak by to znamenalo, že to byl On sám, kdo tento ničemný svět vytvořil, ale jak Jehošua vysvětluje, ti co patří Otci, nepatří do tohoto světa. Když budeme číst Písmo od počátku, Tak se tam dočteme:

A Bůh začal nazývat souš Zemí, ale shromážděné vody nazval Moři. Bůh pak viděl, že to je dobré.“ (1. Moj./Genesis 1:10)

A země začala vyhánět trávu, rostlinstvo nesoucí semeno podle jeho druhu a stromy vydávající ovoce, v němž je jejich semeno podle jejich druhu. Bůh pak viděl, že to je dobré.“ (1. Moj./Genesis 1:12)

Bůh je tedy dal do nebeského prostoru, aby svítila na zemi a aby panovala ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Bůh pak viděl, že to je dobré. “ (1. Moj./Genesis 1:17,18)

A mohli bychom pokračovat. Takže co PŮSOBÍ, ABY SE STALO? ŽE TO CO SÁM VYTVOŘÍ JE VŽDY DOBRÉ. Je ničemnost dobrá? Ne. Kdo ji vytvořil? Satan. Co se snaží lidem ten hřích u vchodu namluvit? Že jí vytváří nebeský Otec. Aby se prokázalo, že to tak není, musí být nebeský Otec ÚPLNĚ ODDĚLEN OD HŘÍCHU.

Takže teď se podívejme, co se stalo dříve, než svět začal existovat, ještě před stvořením Země. Opět to musíme v Písmu najít, že to tak bylo:

Byl jsi v Edenu, Boží zahradě. Tvým přikrytím byl každý drahokam, rubín, topas a jaspis; chryzolit, onyx a nefrit; safír, tyrkys a smaragd; a zpracování tvých obrouček a tvých lůžek v tobě bylo ze zlata. Byly přichystány v den, kdy jsi byl stvořen. Jsi pomazaný cherubín, jenž přikrývá, a dosadil jsem tě. Byl jsi na svaté Boží hoře. Uprostřed ohnivých kamenů ses procházel. Byl jsi bezúhonný ve svých cestách ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla nespravedlnost.“ (Ezekiel 28:13-15)

Byl Satan stvořen jako dobrý? Ano. Ale našla se vněm nespravedlnost. Kdy? Tehdy, kdy začal usilovat o toto:

Zachovejte si takový myšlenkový postoj, jaký měl i Kristus Jehošua, který, ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl rovný Bohu. Ne, ale zřekl se sám sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem.“ (Filipanům 2:5-7)

Někdo řekne: „Ale tady přece nic o Satanovi není?“. Když pochopíme o čem Pavel píše ve verších před tím, tak chápeme, k čemu nás vybízí, abychom neopakovali Satanovu chybu:

Jestliže je tedy nějaké povzbuzení v Kristu, jestliže je nějaká útěcha lásky, jestliže je nějaké podílnictví na duchu, jestliže je nějaká něžná náklonnost a soucit,  naplňte mou radost tím, že budete téže mysli a budete mít touž lásku, budete v duši spolu spojeni a budete chovat v mysli tu jednu myšlenku, nic nebudete dělat ze svárlivosti, ani neprosazovat sami sebe, ale s ponížeností mysli budete považovat ostatní za sobě nadřazené a nebudete hledět s osobním zájmem jen na své vlastní záležitosti, ale s osobním zájmem i na záležitosti ostatních.“ (Filipanům 2:1-4)

Satan, cherub, který přikrývá totiž zatoužil mít nadřazené postavení a to je ta NESPRAVEDLNOST. Kdy se to u něj projevilo? Ještě před stvořením Země. Je to v Písmu? Ano, jen to musíme chtít pochopit, že nic není v Písmu samo o sobě a že se vše musí chápat Duchem, ne tělesně. Kde to nacházíme?

A v nebi bylo vidět velké znamení: žena oděná sluncem, a pod jejíma nohama byl měsíc a na její hlavě byla koruna z dvanácti hvězd, a byla těhotná. A křičí ve svých bolestech a ve svých porodních mukách. A jiné znamení bylo vidět v nebi, a pohleďme, velký, ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm diadémů; a jeho ocas táhne třetinu nebeských hvězd, a svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která se chystala porodit, aby pohltil její dítě, jakmile je porodí.“ (Zjevení 12:1-4)

Už jsem to vysvětloval zde, ale zopakujme si to vzhledem k těmto myšlenkám. Abychom mohli pochopit co Jan skutečně vidí, musíme porozumět tomu, co znamená ŽENA. Tak jako se stal nebeský Otec ženichem tělesnému Izraeli pokrevní smlouvou obřízky, viz například výrok Cipory, manželky Mojžíše:

Nakonec Cipora vzala křemen a odřízla předkožku svého syna a způsobila, že se dotkla jeho nohou, a řekla: To je proto, že jsi mi ženichem krve.  A tak od něho odešel. Tehdy řekla ženichem krve kvůli obřízce.“ (2. Moj./Exodus 25,26)

Obřízkou byl Izrael oddělen od tohoto Satanova světa. Izrael a Juda se staly manželkami Oholou a Oholibou. A protože to Jan vidí v nebi, že je tam Žena, která je těhotná, aby porodila Krista, muselo tam k něčemu dojít? Musel tam vzniknout odpůrce, který stahuje svým učením a svou moudrostí ty hvězdy, o kterých víme, že jsou to také andělé. Kdy ta potřeba těhotenství nastala?

A položím nepřátelství mezi tebe (Satane) a ženu (ty anděly, kteří zůstali na straně Otce) a mezi tvé semeno (démony, hvězdy, padlé anděly a lidstvo, tedy jeho svět) a její semeno (lidi, kteří nejsou částí světa a chtějí být pod Kristovou vládou).

Zde je už přímá řeč k Satanovi a Jehošuovi: On  ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“ (1. Moj./Genesis 3:15)

A semeno, které jde za Kristem do nebe se stává také součástí ŽENY. Takže když vznikla Satanova vzpoura a on ovlivnil tu třetinu hvězd svými řečmi, že Otec NEPŮSOBÍ, ABY SE STALO DOBRÉ, tak jej, jeho jméno znesvětil, pošpinil. Aby se vše prokázalo, že je to lež a podvod, tak měl nebeský Otec dvě možnosti:

ZAPRVÉ SATANA ZNIČIT

ZADRUHÉ NECHAT SATANOVI MOŽNOST, ABY TO DOKÁZAL

Po čem Satan zatoužil? Být rovný svému Stvořiteli, být jako On. Co chtěl za to, když prokáže že má pravdu? Chtěl to, co nikdo neměl, ani Jehošua. Co to bylo? Nesmrtelnost. A jak nám to Písmo odhaluje?

A tak had řekl ženě: Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ ((1. Moj./Genesis 3:4,5)

Jakou myšlenku Evě podsunul? Přesně tu, po které sám toužil a kdyby jí nemohl obdržet, tak by jej to ani nenapadlo.

Je tento svět krásným místem plným lásky, míru a bezpečí? Ne není. Takže se prokázalo, že Satan nemá pravdu. Kdy tedy se má celý spor ukončit? Do sedmi symbolických dnů. Jednoho Božího týdne. Ten je jak dlouhý? 7000 let. Proč tak dlouho? Opět to Písmo vysvětluje:

Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:9)

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.„(2. Petra 3:8)

Ve kterém jsme roce od stvoření Adama? 5970. Plus 1000 let Kristovy vlády bude necelých 7000 let. Co nám to odhaluje? Že spor musel vzniknout před Adamem. I kdyby vše ještě pokračovalo dalších 3,5 let, stále to bude tak.

Takže kdo tu provádí zvěrstva? Satan, kterému tento svět patří. Ti, kdo patří Otci, skutečně mu patří, toto nečiní, ale raději se sami nechají zabít, než by se podíleli na válce, na dalších ničemnostech. Jak to provádí? Skrze své semeno, anděly, kterým se říká démoni, skrze jemu zasvěcené lidi, Kabalu a Talmud a pokřivené učení Tóry, kde se učí, že mesiáš sice přišel, ale že jeho výroky jsou lež. Dále pak skrze ty, kdo nevěří, že je mohou démoni ovlivňovat, protože jsou přece stejně chytří jako samotný Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH (jehova) Bůh.

Proč nebeský Otec připustil tak dlouhou dobu? Protože se musí plně do budoucna ukázat každý ničemný skutek hříchu, MINUTÍ SE CÍLE. Proč? Protože od 21. kapitoly Zjevení čteme, že chce utvořit vše NOVÉ A CHCE BÝT KAŽDÉMU VŠÍM. A aby tady nedošlo opět ke vzpouře a nezničilo to Lásku AGAPE, tak musí být vše jednou provždy vyřešeno.

A teď se podívejme na to nejdůležitější, ohledně námitek, že je nebeský Otec krvelačný. To je odpověď hlavně pro vás, Satanisty, kteří milujete Satanovo učení o esoterice, bílé a černé magii a hlásáte ateismus a evoluci, aby vás nikdo jako ctitele Satana neodhalil.

Častou zmínkou o krvelačnosti Otce jsou pasáže z Písma, kde je odstraňován Kananejský lid například. Takže co nebeský Otec, skrze Jehošuu, který mluvil s Abrahamem řekl?:

A Jehova řekl Abramovi, když se Lot od něho oddělil: Pozvedni oči, prosím, a z místa, kde jsi, pohlédni na sever a na jih a na východ a na západ, protože celou zemi, na kterou se díváš, tu dám tobě a tvému semeni až na neurčitý čas. A chci učinit tvé semeno jako částečky prachu země, takže kdyby člověk mohl být schopen sečíst částečky prachu země, pak by mohlo být spočítáno tvé semeno. Vstaň, projdi zemí po její délce a po její šířce, protože tobě ji dám. Tak žil Abram dál ve stanech. Později přišel a bydlel mezi velkými stromy Mamre, které jsou v Hebronu; a tam vystavěl Jehovovi oltář.“ (1. Moj./Genesis 13:14-18)

A začal Abramovi říkat: Jistě věz, že se tvé semeno stane cizím usedlíkem v zemi, která není jejich, a budou jim muset sloužit, a ti je jistě budou trápit po čtyři sta let. Ale soudím národ, kterému budou sloužit, a potom vyjdou s mnohým zbožím. A ty, ty půjdeš v pokoji ke svým praotcům; budeš pohřben v dobrém stáří. Ale oni se sem vrátí ve čtvrté generaci, protože provinění Amorejců se ještě nedokončilo. “ (1. Moj./Genesis 15:13-16)

Toto zaznělo okolo roku 1923 př.n.l.!!!!

Jaké provinění má asi nebeský Otec namysli? To samé, jako v Sodomě a Gomoře. A jak rozmouval Abraham s Jehošuou o hledně Sodomy a Gomory?

Seznámil jsem se s ním proto, aby přikázal svým synům a své domácnosti po sobě, aby se opravdu drželi Jehovovy cesty, a tak činili spravedlnost a soud, aby Jehova jistě přivedl na Abrahama to, co o něm mluvil. Jehova proto řekl: Křik stížnosti na Sodomu a Gomoru, ano, ten je hlasitý, a jejich hřích, ano, ten je velmi těžký. Jsem pevně rozhodnut sestoupit, abych viděl, zda jednají zcela podle křiku nad tím, co ke mně došlo, a jestliže ne, mohu se to dozvědět. Vtom se muži odtud obrátili a vydali se na cestu k Sodomě; ale Jehova, ten ještě stál před Abrahamem. Abraham se potom přiblížil a promluvil: Skutečně smeteš spravedlivého s ničemným? Dejme tomu, že je uprostřed města padesát spravedlivých. Smeteš je tedy a nepromineš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Je nemyslitelné, že bys ty jednal tímto způsobem a usmrtil spravedlivého s ničemným, takže by se muselo se spravedlivým stát totéž, co s ničemným! To je od tebe nemyslitelné. Neučiní Soudce celé země, co je správné? Pak Jehova řekl: Jestliže najdu v Sodomě padesát spravedlivých uprostřed města, kvůli nim chci prominout celému místu. Ale Abraham dál odpovídal a řekl: Prosím, vzal jsem na sebe promluvit k Jehovovi, ačkoli jsem prach a popel. Dejme tomu, že by do padesáti spravedlivých chybělo pět. Zničíš pro těch pět celé město? A tak řekl: Nezničím je, jestliže tam naleznu čtyřicet pět. Ale ještě znovu k němu dál promluvil a řekl: Dejme tomu, že se tam nalezne čtyřicet. Zase řekl: Neudělám to kvůli čtyřiceti. Ale on pokračoval: Ať se, prosím, Jehova nerozpálí hněvem, ale dovolí mi dále mluvit: Dejme tomu, že se tam nalezne třicet. Zase řekl: Neudělám to, jestliže tam naleznu třicet. Ale on pokračoval dál: Prosím, vzal jsem na sebe promluvit k Jehovovi: Dejme tomu, že se tam nalezne dvacet. Zase řekl: Nezničím je kvůli dvaceti. Nakonec řekl: Ať se, prosím, Jehova nerozpálí hněvem, ale dovolí mi ještě jedenkrát promluvit: Dejme tomu, že se tam nalezne deset. Zase řekl: Kvůli těm deseti je nezničím. Potom Jehova odešel, když skončil rozmluvu s Abrahamem, a Abraham se vrátil ke svému místu.“ (1. Moj./Genesis 18:19-33)

Skutečně smete nebeský Otec spravedlivého s ničemným? TAK PROČ TO NEUDĚLAL, PROČ SE TAM NENAŠLO DESET, KDYŽ JSOU PŘECE VŠICHNI TAK SKVĚLÍ? JAKTO, ŽE NAŠEL JEN JEDNOHO A TÍM BYL LOT? Zničil jej? Ne, že pánové a dámy, kteří milujete Satana a plníte jeho úkoly, aby nikdo Otce nepoznal?

Když dosáhl Abram devadesáti devíti let, tehdy se Jehova objevil Abramovi a řekl mu: Jsem Všemohoucí Bůh. Choď přede mnou a prokaž se jako bezúhonný. A chci dát svou smlouvu mezi sebe a tebe, abych tě velmi, velmi mnoho rozmnožil.  A tak padl Abram na tvář, a Bůh s ním mluvil dál a řekl:  Pokud jde o mne, pohleď, má smlouva je s tebou a ty se jistě staneš otcem zástupu národů. A nebudeš se již nazývat Abram, a budeš se jmenovat Abraham, protože tě chci učinit otcem zástupu národů. A chci tě učinit velmi, velmi plodným a chci způsobit, že z tebe budou národy a vyjdou z tebe králové. A chci plnit svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým semenem po tobě podle jejich generací jako smlouvu na neurčitý čas, abych se tobě a tvému semeni po tobě prokázal jako Bůh.“ (1. Moj./Genesis 17:1-7)

Toto zaznělo v roce 1900 př.n.l.!!!!

Až je Jehova, tvůj Bůh, před tebou vytlačí, neříkej si takto v srdci: To pro mou vlastní spravedlnost mě Jehova uvedl, abych vzal tuto zemi do vlastnictví, když naopak je Jehova před tebou zahání pro ničemnost těchto národů. Ne pro svou spravedlnost ani pro přímost svého srdce vcházíš, abys vzal do vlastnictví jejich zemi; je to ve skutečnosti pro ničemnost těchto národů, že je Jehova, tvůj Bůh, před tebou zahání, a aby provedl slovo, které Jehova přísahal tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.“ ( 5. Moj./Deuteronomium 9:4,5)

Toto zaznělo v roce 1453 př.n.l.!!!!

Takže to byli spravedliví lidé? A co takové Ninive, Asyrské hlavní město? To taky krvelačně zlikvidoval?

A Bůh řekl Jonášovi: Rozpálil ses hněvem oprávněně pro tu rostlinu, lahvovitou tykev? A tak řekl: Oprávněně jsem se rozpálil hněvem, až k smrti. Ale Jehova řekl: Tobě, tobě bylo líto rostliny, lahvovité tykve, pro kterou ses nelopotil ani jsi nezpůsobil, že vyrostla veliká. Prokázala se jako to, co vyrostlo přes noc, a zanikla jako to, co vyrostlo přes noc. A já, já bych se neměl slitovat nad velkým městem Ninive, v němž existuje kromě mnoha domácích zvířat více než sto dvacet tisíc lidí, kteří vůbec neznají rozdíl mezi svou pravicí a svou levicí?“ (Jonáš 4:9-11)

Proč nebeský Otec nezničil Ninive moudří tohoto světa? Že by bylo jeho vůlí, aby každý dosáhl na pokání?

Konečně začal Jonáš vstupovat do města do vzdálenosti jednoho dne chůze a neustále ohlašoval a říkal: Už jen čtyřicet dnů, a Ninive bude rozvráceno. A muži z Ninive uvěřili Bohu a vyhlásili půst a oblékli se do pytloviny, od největšího z nich až po nejmenšího z nich. Když slovo dospělo ke králi Ninive, vstal ze svého trůnu, svlékl svůj úřední oděv, pokryl se pytlovinou a usedl do popela. Navíc dal volat a dal říkat v Ninive z výnosu krále a jeho velkých slovy: Žádný člověk a žádné domácí zvíře, žádný dobytek ani brav ať vůbec nic neochutná. Nikdo ať nepřijímá potravu. Ani vodu ať nepijí. A ať se pokryjí pytlovinou, člověk i domácí zvíře; a ať silně volají k Bohu a vrátí se každý od své špatné cesty a od násilí, které bylo v jejich rukou. Kdo ví, zda se snad pravý Bůh neobrátí zpět a vskutku nepocítí lítost, a neobrátí se zpět od svého hořícího hněvu, takže nezahyneme? A pravý Bůh uviděl jejich díla, že se obrátili zpět od své špatné cesty; a tak pravý Bůh pocítil lítost nad neštěstím, o němž mluvil, že jim je způsobí; a nezpůsobil je.“ (Jonáš 3:4-10)

Kde je ten krvelačný Bůh, kterého tak rádi kážete? Nemáme i my činit pokání? Nebo jsou naše cesty jen a jen spravedlivé? Sami zvažte, nakolik jsme skutečně sami spravedliví?

A teď k tomu, co jak jeden muž opakujete stále dokola. Co to je? Že nevěří ani svým andělům. Víte kdo to řekl? Temanita Elifaz poté co měl Satanův sen.

Teď se mi pokradmu doneslo slovo a šepot o tom se mi dostal k uchu, v zneklidňujících myšlenkách z nočních vidění, kdy na lidi padá hluboký spánek. Přišel na mne děs a chvění a množství mých kostí to naplnilo děsem. A přes obličej mi přešel duch; zježily se mi chlupy na těle. Zůstal stát, ale já nerozeznal jeho vzhled; před očima jsem měl jakousi podobu; bylo ticho, a tu jsem zaslechl hlas: Smrtelný člověk může být spravedlivější než Bůh? Anebo může být zdatný muž čistší než jeho vlastní Původce? Pohleď, svým sluhům vůbec nevěří a své posly (anděly) obviňuje z nedostatečnosti.“ (Job 4:12-18)

Skutečně? Tak proč nebeského Otce popichoval Satan? Nebo se to nestalo? To si jako ten, kdo vás Stvořil vymýšlí? Přímo lže? Tak si nalistujte toho Joba první dvě kapitoly, abychom pochopili, kdo to dělá. Potřebuje někoho nebeský Otec zkoušet? Nevidí mu do srdce? Takže kdo popichoval Otce, aby poslal Abrahama obětovat Izáka? Aby jej takzvaně vyzkoušel? Ale to by musel někdo přiznat, že on sám je ničemný jako ten Satan, když takto uvažuje.

Proč nechal nebeský Otec zničit Izrael a Judu? Pokud vám bude smilnit manželka, taky jí budete to smilstvo stále dokola odpouštět? Nedělali náhodou ostudu Otcovu jménu, podobně jako to dělají náboženské domy, Velký Babylon? Takže co mu zbylo? Přivést na jejich hlavu jejich vlastní hřích. Zachránil ty spravedlivé? Ano. Kdo se vrátil z Babylonu po roce 536 př.n.l. zpět? To už nebyli Izraelité, tedy hlavně Judejci?

A proč se musí vše prokázat takovým způsobem? Protože hřích vede k bezuzdnému násilí. Nejprve před potopou, nyní před Armagedonem a na konci 1000 letého království Krista. Proč? Protože nebeský Otec hřích nevymyslel a nemá s ním nic společného. Takže nemůže něco opravovat, aby z toho byl zase Adam. Jediná možnost je, nechat to umřít a pak vzkřísit do dokonalého těla a toto je přesně podle slov Písma.

Kéž bychom nikdy nepřiřkli našemu Otci něco nesprávného, abychom neznesvěcovali jeho svaté jméno JeHoVaH, které znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO, ano, jen a jen dobré. To, že něco připouští, nebo odstraňuje, tak to dělá proto, aby ničemnost nebujela, tu chce jen a jen Satan.

Dá se o tom všem napsat mnohem víc, jít do desítek textů, ale kdo bude chtít najít, tak to jistě sám najde. Kéž je to Otec v Kristově jménu, kdo vám tyto myšlenky potvrzuje sám svým Duchem. Protože jej se máme dotazovat. Mohu jenom ukázat směr.

Pokoj vám všem milovaní.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

2 thoughts on “Je to známka, že probíhající ničemnost na tomto světě, že to odhaluje možné chyby samotného Stvořitele nebe a Země?

    1. Děkuji za velmi smysluplný a argumenty podpořený obsáhlý komentář.

Comments are closed.