BUĎME VŽDY NA STRANĚ PRAVDY

Spread the love

Sdílím tyto důležité myšlenky, které sepsal bratr a můj velký přítel, Martin Maleňák. Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH Boha, zda je to pro nás ten správný směr uvažování v tomto Čase Konce v Jehošuově jménu.

BUĎME NA STRANĚ PRAVDY

Jak pracuje satan? Zákulisně, skrytě, vše totiž musí vypadat přirozeně, nikdo nesmí odhalit jeho totožnost a ovlivňování. Největším úspěchem satana je, když okolnost zařídí tak, aby si daná oběť myslela, že satanem našeptaná strategie pochází z jeho hlavy. Oběť pak jásá nad tím, jaký dostala nápad, myšlenku, tezi, inspiraci a neuvědomuje si, že se stala obětí manipulace. Jehošua Kristus chránil své učedníky před nečistými duchy. Na konci služby mohl prohlásit Otci, že: „z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho“.

Nebo můžeme číst, – Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy, (Marek 6:7). Kristus dal svým učedníkům moc nad nečistými duchy, v jakém smyslu? Co je tím nečistým duchem? V evangeliu Marka dále čteme, že učedníci měli moc nad doslovnými démony, kteří zaplevelili židovský národ, a to jak tělesně, tak duchovně. Apoštol Jan nás ve svém dopise upozorňuje dopředu, čteme v něm – Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa (1 Janův 4:1).

Satan a démoni ve skrytu manipulují s člověkem k dosažení svých cílů. Cílem satana je, aby žádný člověk nepřilnul k Bohu a pravdě. Jedinou účinnou obranou je být ve spojení s Bohem skrze jeho syna Krista. Bůh, jehož jméno je Jehova a jeho syn Jehošua jsou vlastníci skutečné pravdy, svatého Ducha, a jako jediní nás umí dostat do celé pravdy. Rozlišovací schopnost je darem od Boha. Apoštol Pavel to vyjádřil v dopise Filipanům takto, – Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Jehošuovi. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Jehošuy Krista roste k slávě a chvále Boží (Filipským 1:8-11).

Duchovní člověk rozhojňuje lásku, poznání, hlubokou vnímavost, aby rozeznal, na čem záleží. Také zmiňuje ovoce spravedlnosti, které pochází z moci Kristovy. Z veršů, které jsme četli vyplývá jednoznačně, že chceme-li mít rozlišovací moudrost, musíme ji hledat u Boha, zdroje pravdy. Bůh takové hledá, podporuje a přivádí k Synovi. Dnešní svět je značně polarizován. Díky pandemii a nyní i krizi na Ukrajině můžeme vidět, jak působí informační pole na lidi. Kdo má vnímavost a je ve spojení s Bohem a Kristem, nachází v informačním poli nesrovnalosti, lži, fabulace, dezinformace a manipulaci. Upřímní, aktivní věřící touží znát pravdu a to, ať je jakákoli. Upřímný věřící je apolitický a stejně jako Jehošua se nezapojuje do žádného politického uskupení, (neziskovky, hnutí) atd. Máme své spolu otroky na obou stranách konfliktu a stav války nám není lhostejný, odsuzujeme násilí. Ale zcela jistě pod tíhou spravedlnosti nepoužíváme dvojí metr, Bůh je v tomto jednoznačný. Bůh nás ale také nenechává neinformované a situace, která se nyní odehrává ve světě je pod Boží kontrolou. V písmu čteme o boji mezi králi severu a jihu. Král severu je současné Rusko a král jihu angloamerická velmoc. Pro nás, kteří sledujeme dějinné události ve světle písma, nezůstává nic skryto. Bůh vždy dával najevo svou vůli skrze své služebníky na zemi. Tuto službu prováděli vždy proroci a kněží s prorockým darem.

Ano, prorokování je darem od Boha, nikdo není schopen říci cokoli k budoucnosti, není-li pod vlivem svatého Ducha. Předpovědi tak zvaných proroků, spíše věštců typu Nostradamus, baba Vanga, Sybila a dalších, jsou z jiného, falešného zdroje. Projevuje se to tak, že se jejich věštby neplní z cela, něco vyjde, něco ne, tito věštci, nejsou schopni předpovídat s jistotou. Víme, že magie, věštectví, astrologie, vykladačství jsou Bohem zatracovány, a ti, kdo toto provádí budou odstraněni (Zj 20:8, 21:15).

Důvodem je původ toho všeho, který najdeme v působení démonů. Lidé, kteří nehledají Boha jsou jak vlna na moři, zmítaná sem a tam, podle toho, kam vane politický vítr. Jsou ochotni přijmout jakoukoli cestu, filozofii, víru a ta pravá jim stále uniká. Proč to tak je? Přísloví 17:20 „Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má proradný jazyk, upadne do zla“. Příčinou bývá vnitřní nastavení. Samospravedlnost, ego, narcismus, sobectví dnes vládne světu. Jak je předpovězeno, lidé si budou libovat v rozkoších, ve lžích, v samolibosti, tj, v satanových nectnostech.

Apoštol Pavel to předpověděl a na rozdíl od věštců se nemýlil v ničem, čteme – Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí (1 Timoteovi 4:1, 2).

Nebo zde – Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat (2 Timoteovi 3:1-5 ).

Máme zde takové časy? Někdo namítne, že to sedí na každou dobu! Ne, v takové míře to nikdy nebylo, lidé byli zbožnější, protože většina lidí věřila v Boha. Až dnešní doba pokroku, kdy jsme se dostali do vesmíru a žádného Boha tam neviděli, kdy jsme díky vědeckému pokroku se dostali přes období páry až k digitalizaci, jsme nabyli pocitu vlastního zbožštění a místo Boha uctívají lidé věci, modly v podobě celebrit, různé psychopaty a egomaniaky na politické scéně, oddávají se hrám, přehnanému kultu těla, sportu a vlastní kariéry, kdy pro peníze a slávu jsou ochotni obětovat velmi mnoho. Takto uzavírají smlouvu s ďáblem. Sociální sítě pohltily jejich čas a satan si mne ruce, jak to všechno pěkně zařídil. Pro věřící je tato doba velmi složitá a pokud nepřilneme k Bohu a neoblékneme se do Krista, prohráváme jednotlivé bitvy.

Musíme bojovat a postavit se ďáblu, jak je psáno, ďábel pak od nás uteče. List Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Ano, nebude mít v nás místo, protože místo bude obsazeno Bohem a Kristem, kteří si v nás utvoří svůj příbytek, viz. – Jan 14:23 Jehošua mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Chápeme? Nejsme na to sami! Bez Boha lidé nad satanem nevyhrají, protože se odehrává duchovní boj a v něm jsme ponecháni v satanově světě, pod mocí ducha tohoto světa. Duch světa je toxický!

My, ale usilujeme, abychom nebyli částí tohoto světa, nezapojujeme se do politiky, pomáháme si navzájem, podporujeme se. Já osobně jsem Božím svědkem, že Bůh se dokáže o věřícího člověka postarat a to nečekaným, až někdy překvapivým způsobem, kdy zpětně hodnotím, jak bylo vše vyřešeno v pravý čas, nic se neopozdilo. Mějme důvěru v Boha, modleme se o moudrost a dejme prostor tomu, aby se v nás zabydlel Bůh se svým synem Jehošuou. Pak se nemusíme obávat prohry války se satanem.Je před námi důležitá událost a sice připomínka uzavření Nové smlouvy mezi námi a Bohem, skrze Krista. Můžeme-li dát této události místo, udělejme to.

Má to svůj hluboký duchovní rozměr, který se na této události všem připomene. Když Kristus tento akt zavedl, nařídil, abychom si ho připomínali, dokud nepřijde. Krátce po této události byl Jehošua zajat o odveden, svou obětí nás pak usmířil s Bohem. Poté o letnicích byl na učedníky vylit svatý Duch a započala největší zvěstovatelská činnost, jaká neměla do dnes obdoby. O víře Kristových následovníků se dozvěděl celý svět (Řím 1:8). Dnes očekáváme, dle Boží předpovědi, ještě větší zvěstování, kdy má být vylit svatý Duch na mnoho lidí, kteří budou zvěstovat, prorokovat, kázat a tato událost neunikne živé duši. Jak zareagujeme? Opět bude potřeba mít rozlišovací schopnost, protože vyjdou falešní Kristové, aby zavedli lidi na scestí.

Modleme se o moudrost shora. Nebuďme jak ta vlna na moři, a používejme modlitbu s prosbou o rozlišení co je Boží a co je démonické, falešné, zcestné. Jedině tak zvítězíme v nerovném boji. Na závěr ještě osobní zkušenost. Čím blíže jsme k Bohu a jeho spravedlnosti, tím více nám dá Bůh svého Ducha k rozpoznání pravdy. Samo spravedlnost zde nesmí mít místo! Ani vnucovaná spravedlnost, dle duchovních hodnostářů církví. Hledat máme Otcovu spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno, to prohlásil Kristus (Mat 6:33). Matouš 5:20 Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

1 Janův 1:5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

Boží spravedlnost přesahuje samo spravedlnost zákoníků a farizeů o MNOHO! Mějme to na paměti, když budeme hledat pravdu. Satan zasel do náboženství mnoho lživých, temných nauk zkreslující pravdu o Bohu a Kristu, přidal do nauk těžká břemena, například celibát, nebo modlářství, zotročil tak věřící tolika duchovními jedy, že jsou věřící lidé vystaveni vlastnímu sebezničení. V čase konce a konečném zúčtování budou všechny tyto lži odhaleny. Pomůže pouze upřímná modlitba za odpuštění vlastních omylů a přijetí Boží pravdy, nefalšované, čisté. Vše se očišťuje krví, a i v tomto případě to nebude jinak. Židům 9:22 Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. Židům 12:24 a před Jehošuou, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.

1 Janův 1:7 Jestliže však chodíme v světle, jako on (Bůh) je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Jehošuy, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

Buďme světlem ve tmě.

Bratr v Kristu Martin

One thought on “BUĎME VŽDY NA STRANĚ PRAVDY

  1. Perfektní! Naprosto se ztotožňuji s každým slovem. Děkuji.

Comments are closed.