Velké slavnostní shromáždění ve čtvrtek 14.4.2022 po západu slunce. Způsob, jak prokázat svou důvěru k našemu Stvořiteli, JeHoVaH (jehovovi) Bohu, a jak vzdát úctu nebeským Otcem schválenému a pomazanému Králi.

Spread the love

Než vůbec začnu psát o naší účasti na této nejdůležitější události, rád bych předložil co sepsal bratr Martin Krištof Píša k tomuto slavnostnímu shromáždění:

„Stále to čiňte na mou Památku“ (Lukáš 22:19)

Drazí bratři a sestry a přátelé,

přiblížila se zlomová doba velkého soužení. Nezbývá mnoho času na povzbuzování se ke znamenitým skutkům víry. Pokud srdcem toužíte naplnit Kristův příkaz, můžeme se setkat a zvážit možnost uspořádání Památky na Kristovu smrt. Tato slavnost bude výjimečná. Píše o ní prorok Joel, když pojednává o podivné armádě Seveřana, kterého podle Daniela a Zjevení identifikujeme jako zvláštní armády Ruska v průběhu páté trubky.

Podlé mých poznatků se nacházíme v páté trubce, dva měsíce před vypuknutím největšího soužení v dějinách lidstva. Co říká Joel o Slavnosti?

1:13 Opásejte se a bijte se do prsou, kněží. Kvílejte, služebníci oltáře. Vejděte, stravte noc v pytlovině, služebníci mého Boha; vždyť obilná oběť a tekutá oběť byly odepřeny domu vašeho Boha. 14 Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte starší muže, všechny obyvatele země, k domu Jehovy, vašeho Boha, a volejte k Jehovovi o přispění.15 Běda pro ten den; protože Jehovův den je blízko a přijde jako plenění od Všemohoucího!

2:12 A nyní také,“ je Jehovův výrok, „vraťte se ke mně s celým srdcem a s postem a s pláčem a s bědováním. 13 A roztrhněte své srdce, a ne své oděvy; a vraťte se k Jehovovi, svému Bohu, neboť je milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti, a jistě pocítí lítost kvůli tomu neštěstí.
14 Kdo ví, zda se obrátí zpět a skutečně pocítí lítost a zanechá po tom požehnání, obilnou oběť a tekutou oběť pro Jehovu, vašeho Boha? 15 Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. 16 Shromážděte lid. Posvěťte sbor. Seberte starší muže. Shromážděte děti a ty, kdo sají z prsů. Ať ženich vyjde ze své vnitřní místnosti a nevěsta ze své svatební komnaty. 23 A vy, synové Sionu, mějte radost a radujte se v Jehovovi, svém Bohu; neboť vám určitě dá podzimní déšť ve správné míře spustí na vás liják, podzimní déšť a jarní déšť jako zprvu.28 A potom se stane, že vyleji svého ducha na tělo všeho druhu a vaši synové a vaše dcery budou jistě prorokovat. Pokud jde o vaše starce, ti budou snít sny. Pokud jde o vaše mladé muže, ti uvidí vidění. 29 A dokonce i na sluhy a na služky vyleji v těch dnech svého ducha. 30 A dám předzvěsti v nebesích a na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu. 31 Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. 32 A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sion a v Jeruzalémě se prokážou být ti, kdo unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.

Tento závěrečný verš milovaný apoštol Petr, při své citaci adresoval nám do POSLEDNÍCH dnů. Ty jsou zde… ŽENICH A NEVĚSTA se připravují.

„Prosím nepodceňujte tyto dny a slavnost, která se přibližuje. Nebude již mnoho příležitostí oslavit Památku, kterou nám přikázal Pán Jehošua každý rok slavit. Jeho Nevěsta brzy opustí zemi. A tak každý, kdo má připravené srdce, a bude se chtít připojit ke vzpomínkovému večeru, nechť prosím dá jasně vědět.“

Uspořádáme slavnost společně. Podle slov Joela, Jakuba a Zjevení očekáváme vylití Otcova svatého ducha právě v našich dnech a pomazání dvou olivovníků k činnosti, která na zemi v takovém rozsahu nikdy nebyla. Technickou část setkání v určitých lokalitách prodiskutujeme v soukromých zprávách. Slavnost slaví převážně rodiny v malých skupinkách s modlitbami, čtením Písma a případně zpěvem.Kéž máte pokoj od našeho Boha Jehovy a také od našeho Krále a Mesiáše.

Otrok Pána Jehošuy „Krištof“ Martin Píša

Uspořádat toto slavnostní shromáždění nese sebou velkou odpovědnost. Proto s bratrem Martinem hledáme co nejjednodušší způsob, aby mohl být účastníkem každý, kdo projeví zájem. Nejvhodnější způsob vnímáme skrze stream. Samozřejmě kde je to možné a už se někteří osobně znají, tak by mohl někdo dát k dispozici svůj byt a dům a pozvat tak tyto bratry a sestry k sobě, kde se opět propojíme společně. Jak mi teď bratr Martin oznámil, bude chtít uspořádat slavnost až 15.4.2022. To samozřejmě není špatně vzhledem k tomu co říká samotný Jehošua:

Stále to čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22:19)

Vytvářet kolem data slavnosti spor by bylo nemoudré. Někdo z vážných důvodů tak nemůže učinit ve čtvrtek, ale pátek už může. Proto nikoho nesuďme a nedohadujme se zbytečně o slovech. Zaměřme se spíše na účel a tím prokázanou úctu k Otci a k Jehošuovi , našemu Pánu. Joel slibuje, že po tomto slavnostním shromáždění bude vylit Otcův Duch, který způsobí, abychom plně dosáhli na Dary, které měli v prvním století apoštolové a skuteční následovníci našeho Pána. Dojde k vylití tohoto Ducha už během shromáždění? To nevíme. Vnímám to spíše tak, že má toto shromáždění formu přípravy, abychom jej obdrželi například o Letnicích tohoto roku. Ty začínají 5.6.2022 po západu slunce a pokračují 6.6.2022.

Do této doby budeme jistě schopni se naučit, jak se spojit v jednu velkou eklesii, jak se v Písmu nazývá správně toto shromáždění a Jehošua vysvětluje, že vzniká tak, když se dva, nebo tři sejdou společně v jeho jménu a on je pak uprostřed. Cílem této eklesie je povzbudit se vzájemně k LÁSCE A ZNAMENITÝM SKUTKŮM. Mohou být na takovém setkání rozebrány určité otázky, ale nemělo by to být tak, jak se děje v náboženským domech Velkého Babylonu, že se takové shromáždění promění v poslech přednášek. Proč? Protože by to pak bylo učení člověka. Vždyť co říká Jehošua jako základ toho, abychom byli k němu přivedeni?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:44,45)

Je-li tím základem vyučení samotným nebeským Otcem, pak kdo může jeho Duchu odporovat? Kdo může změnit jediné písmenko, či čárku na tom, co nás sám nebeský Otec učí? Agape je největším poutem jednoty a ta může přijít jen pod plným vedením Otcova ducha. Toto máme mít na mysli v našich životech a o to máme prosit našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha, aby nám svého Ducha dal a skrze něj, abychom mohli rozlišit mezi správným a nesprávným. Každá eklesia by se měla činit uspořádaně, jak na to upozornil drahý bratr a apoštol Pavel. Vždy by se měl takového setkání ujmout ten, jenž naplňuje to, co sděluje Pavel Timoteovi.

Cílem takového bratra, kterému eklesia svěří svou důvěru, CÍLEM musí být jeho touha podílet se na díle našeho Pána Jehošuy co by otroka, který slouží a ne který panuje. Jsme tedy vybízeni k tomu, abychom sebe sama zkoumali nejenom před přijetím chleba a vína při připomínce na Pánovu smrt, zda jsme toho hodni, protože zde máme jeden důležitý přiklad z doby před smrtí Pána Jehošuy.

A Jakub a Jan, dva Zebedeovi synové, k němu přikročili a řekli mu: Učiteli, chceme, abys pro nás udělal, o cokoli tě poprosíme. Řekl jim: Co chcete, abych pro vás udělal? Řekli mu: Dej, abychom se v tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici.  Ale Jehošua jim řekl: Nevíte, o co prosíte. Jste schopni pít kalich, který piji já, nebo být pokřtěni křtem, kterým jsem já křtěn?  Řekli mu: Jsme schopni. Jehošua jim na to řekl: Kalich, který piji, budete pít, a křtem, kterým jsem křtěn, budete pokřtěni. Avšak není na mně, abych vám dal posadit se po mé pravici nebo po mé levici, ale patří to těm, pro které to bylo připraveno. “ (Marek 10:35)

Nesprávná pohnutka přijmout Kristův pohár může přivodit soud. Stejně jej může přivodit nehodné přijetí vína a chleba. Toto nám zdůrazňuje bratr Pavel když píše:

Přijal jsem totiž od Pána to, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, ve které měl být vydán, vzal chléb, a když vzdal díky, lámal ho a řekl: To znamená mé tělo, které je ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku. Když se navečeřel, učinil totéž i s pohárem a řekl: Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve. Stále to čiňte, kdykoli jej budete pít, na mou památku. Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete tento pohár, ohlašujete Pánovu smrt, dokud on nepřijde. Kdo tedy jí chléb nebo pije Pánův pohár nehodně, bude vinen vzhledem k tělu a krvi Pána. Nejprve ať se člověk po pečlivém zkoumání schválí, a tak ať jí z chleba a pije z poháru. Kdo totiž jí a pije, jí a pije soud proti sobě, jestliže nerozlišuje tělo. Proto jsou mnozí mezi vámi slabí a churaví a celkem dost jich spí ve smrti. Ale kdybychom rozlišili, co sami jsme, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni, jsme ukázňováni Jehovou, abychom nebyli odsouzeni se světem. Moji bratři, když se tedy sejdete, abyste to jedli, čekejte jeden na druhého. Jestliže je někdo hladový, ať se nají doma, abyste se nescházeli k soudu. Ale zbývající záležitosti chci dát do pořádku, až tam přijdu.“ (1. Korinťanům 11:24-34)

Co je tedy Kristův pohár? Je to touha jít v jeho šlépějích. Je to touha plně odevzdat Otci a Kristu svůj život, abychom byli pokřtěni Otcovým duchem. Plně vyznat svůj hřích a hříchy, které učinili naši praotcové, jak nás k tomu vede Daniel v 9, kapitole. Pročtěme si velmi pozorně co Daniel učinil. Otcův duch nám sám sdělí, zda jsme toho už nyní hodni.

Skrze Joela nás nebeský Otec vybízí k tomu, abychom roztrhali své srdce. Proč? A jak tomu máme rozumět?:

A stane se v ten den, že budu usilovat, abych vyhladil všechny národy, které přicházejí proti Jeruzalému. A chci vylít na Davidův dům a na obyvatele Jeruzaléma ducha přízně a snažných proseb, a jistě budou vzhlížet k Tomu, jehož probodli, a jistě nad Ním budou bědovat jako při bědování nad jediným synem; a bude nad ním hořekování, jako když se hořekuje nad prvorozeným synem.“ (zechariáš 12:9,10)

Je to tělesný Jeruzalém, o kterém prorok mluví? Ne, je to nový Jeruzalém, který není tvořen rukama, ale stejně jako chrám, je tvořen živými kameny. Jací obyvatelé se stávají Davidovým domem a obyvateli Jeruzaléma? Nejsme to my. Dva olivovníky, kdy ten první patří duchovně Davidovi a ten druhý jiným ovcím, které se stávají jedním stádem jednoho pastýře?

 V ten den bude bědování v Jeruzalémě velké, jako bědování Hadadrimonu na údolní pláni Megida. A země bude jistě bědovat, každá rodina sama o sobě; rodina domu Davidova sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; rodina domu Natanova sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; rodina domu Leviho sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; rodina Šimeitů sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; všechny rodiny, které zůstanou, každá rodina sama o sobě, a jejich ženy samy o sobě.“ (Zechariáš 12:11-14)

Mnozí jsme nyní pod velkým tlakem, protože naše rodiny často nechtějí slyšet a nechtějí rozumět. Pro ně je určena tato část proroctví. My však musíme činit pokání už nyní podle Danielova příkladu. Proto by nás nemělo nic oddělit od Otce a Krista, abychom následovali Kristův příklad:

Zatímco ještě mluvil k zástupům, pohleďme, jeho matka a bratři se postavili venku a snažili se s ním promluvit. Někdo mu tedy řekl: Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit. Tomu, kdo mu to povídal, odpověděl a řekl: Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?  A vztáhl ruku ke svým učedníkům a řekl: Pohleďte, má matka a moji bratři! Každý totiž, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebi, ten je můj bratr a sestra a matka.“ (Matouš 12:46-50)

Mějme víru milovaní, že jejich čas prozření přijde. Vždyť se máme radovat ve dnech Božího království a ne truchlit nad ztrátou. Skutky se projevuje víra a ne slovy.

Ten, jenž po svém zkoumání pocítí Otcovo vedení, ten ať se mi ozve emailem, abychom technicky dokončili přípravu, jak to vše co nejdůstojněji uspořádat. Také ti, kdo dají k dispozici svůj prostor, své obydlí. Pište prosím na tento email: slavnostnishromazdeni@seznam.cz

Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Velké slavnostní shromáždění ve čtvrtek 14.4.2022 po západu slunce. Způsob, jak prokázat svou důvěru k našemu Stvořiteli, JeHoVaH (jehovovi) Bohu, a jak vzdát úctu nebeským Otcem schválenému a pomazanému Králi.

  1. Rád bych se účastnil Památky na Kristovu smrt.Prosím nějaký kontakt v jižních čechách?Děkuji.

Comments are closed.