Vnitřní struktura knihy Zjevení – klíč ke správnému porozumění zapsaných proroctví? (Část druhá – 12. až 19. kapitola)

Spread the love

Bezpečnostní zámek, který má plnit funkci dobrého zabezpečení dveří nebývá uvnitř stejný, takže i zoubky na klíči mají na druhé straně trochu jinou charakteristiku. Přesně toto nacházíme od 12. kapitoly knihy Zjevení. Pojďme si to ukázat na detailech a proč byla tato struktura zvolena.

Cílem bezpečnosti je, aby nepovolaný člověk nemohl proniknout skrze tyto duchovní dveře, protože je psáno:

Jak veliká jsou tvá díla, Jehovo! Velmi hluboké jsou tvé myšlenky. Žádný nerozumný muž je nemůže poznat a žádný hlupák tomu neporozumí.“ (Žalm 92:5,6)

Kdo je v dějinách lidstva největším studentem Písma? Je to samotný Satan. Ten touží porozumět utajeným věcem, aby je mohl svou činností zmařit. Jak můžeme vidět, ani jeho prozatimní věčnost mu nedovolila vše pochopit správně. Proč? Protože musíme duchovní věci zkoumat duchovně a ne tělesně. Samotná 12. kapitola je toho důkazem.

Mnozí si vzpomenou na nedávnou dobu, kdy všichni upřeně hleděli na nebe, to fyzické, aby na něm dokázali, že bude nějaké předčasné vytržení. Vše spojovali právě s tím, co nacházíme v prvních verších dvanácté kapitoly. Co činili? Dotazovali se hvězd. Kdo se dotazuje hvězd? Astrologové. Komu astrologové patří? Satanovi.

Takže co tam vlastně je popsáno? Pokud se podíváme do první kapitoly, která je zrcadlem duchovního zoubku duchovního klíče, tak tam vlastně nacházíme určitý počátek. Tím počátkem je oslavený Jehošua, jako Král králů a Pán pánů. Je to jeden z motivů prvních 11. kapitol, jak se tato moc bude projevovat. Podobným počátkem je to, co čteme zde:

A v nebi bylo vidět velké znamení: žena oděná sluncem, a pod jejíma nohama byl měsíc a na její hlavě byla koruna z dvanácti hvězd, a byla těhotná. A křičí ve svých bolestech a ve svých porodních mukách.“ (Zjevení 12:1,2)

Kdo nerozumí tomu, co se odehrálo před tím, než byl stvořen svět a nerozumí biblické symbolice, tak ten si může tyto verše vyložit skutečně velmi kreativně a když se z pohledu hvězd objeví podobný výjev, nechá se lehce podvést, aby uvěřil falešným historkám.

Tyto dva verše nás v čase posunují před stvoření Adama, před roky 3949 př.n.l., kdy byl Adam stvořen a symbolikou nás dostává do roku 3 př.n.l.. Pokud by nenastala v nebi vzpoura, nebylo by potřeba Boží rodinu rozdělit na symbolickou ženu a její semeno a na hada a jeho semeno. Satanovou vzpourou se duchovní svět rozdělil do dvou táborů, na ty, KDO OTCI DŮVĚŘUJÍ a na ty, KDO MU NEDŮVĚŘUJÍ.

Že tomu máme takto rozumět nám odhaluje vůbec první proroctví vyřčené k lidskému semeni hada, kde nebeský Otec říká toto:

A Jehova Bůh pak řekl hadovi: Protože jsi to udělal, jsi prokletý mezi všemi domácími zvířaty a mezi všemi divokými polními zvířaty. Budeš lézt po břiše a budeš žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu. Ženě řekl: Velmi zvětším útrapy tvého těhotenství; v porodních křečích budeš rodit děti a budeš žádostivě toužit po svém manželovi, a on bude nad tebou panovat.“ (1. Moj./Genesis 3:14-16)

Mnozí chápou, že toto je duchovní řeč, ale jen velmi malá část chápe skutečnou hloubku tohoto výroku. Například nerozumí slovům, že se bude plazit a žrát prach. Ač je to jednoduché k pochopení, protože jsme vytvořeni z prachu, tak ten duchovní prahad, Satan a Ďábel v jedné osobě, se musí symbolicky plazit po tváři země a požírat ty, kdo mu budou sloužit. Takže kdo si myslí, že plazi v Božím království budou žrát prach jako nějaký trest, tak to se skutečně velmi mýlí.

Aby jeho vláda a moc mohla fungovat, musí pro své plány stále získávat nově se rodící „prach“ lidí. Když se vrátíme ke Zjevení, tak aby mohlo být předsevzetí s nebem a zemí uskutečněno, musela nebeská žena, tedy ti, kdo pevně stáli na straně nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha, dát, symbolicky porodit někoho, kdo vrátí lidem věčný život. A protože to nemohl být jen tak někdo z nich, musel to být ten, KDO JE JAKO BŮH a komu patří všichni andělé, protože ti byli tvořeni skrze něho a pro něho. A kdo obdržel toto jméno? Jehošua, protože Michael znamená KDO JE JAKO BŮH?. Nebo úplně přesně do češtiny přeloženo, KDO MÁ STEJNOU AUTORITU?.

Toto pochopení potvrzuje ihned třetí verš, kde je Janovi ukázán Satan.

A jiné znamení bylo vidět v nebi, a pohleďme, velký, ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm diadémů; a jeho ocas táhne třetinu nebeských hvězd, a svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která se chystala porodit, aby pohltil její dítě, jakmile je porodí. A porodila syna, mužského rodu, který má pást všechny národy železným prutem. A její dítě bylo uchváceno k Bohu a k jeho trůnu.“ (Zjevení 12:3-5)

Těch sedm hlav odkazuje na 13. a 17. kapitolu, abychom porozuměli co se v dějinách stalo. Satan vytvořil sedm hlavních ideologií:

otrokářství – Egypt
fašismus – Asýrii
feudální koncepci – Babylon
kastovní systém – Medo-Persie
základy socialismu – Řecko a mimo vliv Izraele Védy – Slovanskou společnost
Toto padlo s příchodem šesté ideologie
theokracie – Řím vrcholem byl božský Augustus
kapitalismus – Anglo-Americký konglomerát (beránek se dvěma rohy)

Celá 12. kapitola zkráceně ukazuje na SPOR mezi Ženou a jejím semenem a Hadem a jeho semenem. Protože jsou na drakově chvostu andělé, kteří se přidali na jeho stranu a symbolika vysvětluje, že jsou hvězdami, tak je svou činností tahá k zemi, aby tu škodili. Vše končí v tomto vidění poslední symbolickou hodinou, kdy se děje toto:

A drak se na ženu rozzlobil a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají dílo vydávání svědectví pro Jehošuu.“ (Zjevení 12:17)

Takže je celá tato kapitola o skutečných dějinách od nevysledovatelného počátku, kdy došlo k rozdělení, až do dnešních dnů. K Ženě je připojen první olivovník, který má na svém čele pečeť a semeno Ženy je druhý olivovník, přátelé nevěsty a ženicha. Ten není počtem ohraničen, ale musí splňovat stejnou podmínku jako nevěsta. Musí toužit po tom, aby bylo toto semeno naplněno Otcovým duchem a bylo jím vyučeno, protože jinak by nemohli přijít na svatbu beránka. Mohl bych jít do mnoha detailů, jen díky této jedné kapitole a musel bych to zapsat do knihy, abych vše plně propojil s prvním proroctvím, které jsem citoval. Například to, že Žena bude toužit po svém manželovi, tak to v duchovním ohledu znamená, že celá společnost Božích ctitelů, ať v nebi, nebo na Zemi, dychtivě očekává, kdy se Jehošua ujme viditelně své moci, aby se na konci vzdal své autority a Ženu se vším všudy odevzdal Otci Jehovovi, jako jeho nevěstu. Toto nastane na konci 1000 letého Kristova panování, jak vysvětluje apoštol Pavel.

13. kapitola je rozdělena do dvou hlavních obrazů, které vysvětlují události od roku 1945 do dnešních dní, kdy na konci nastupuje na jednu symbolickou hodinu Osmý král, zavražděná ideologie Socialismu Stalinského modelu řízení pro celý svět. Druhý obraz nám dovoluje rozeznat Anglo-Americkou říši, která se v závěru do 16.1.2022 stala jediným hegemonem a nastolila korporátní fašismus Asyrského typu, kdy ta skutečná Asýrie slibovala díky stěhování porobených národů zlepšení jejich životních podmínek, takže se tvářila jako beránek, ale když to začala činit, byly ty národy tak zotročeny, že neměli lidé pod její kuratelou žádnou hodnotu, jen hodnotu zboží.

Každé zboží se prodává pod značkou, takže musel tento dnešní beránek takovou značku vytvořit a vnutit ji lidem, aby se stali zbožím jeho korporátní moci. Proto donucuje dokonce svobodné, malé i velké, aby se nechali touto značkou označit. Tím je vnucená genová terapie, skrze testy a genové roztoky, mylně označené za vakcíny. Když lidstvo pochopí, co mu bylo provedeno, půjde v obdivu za Osmým králem, aby přijalo ideologii, kde jsou si všichni rovni tím, že nic nevlastní, jen to, co je potřebné pro jejich život a vše patří všem.

14. a 15. kapitola navazuje na tyto události, které se plně prokážou po vzkříšení obou olivovníků. 14. kapitola se zaměřuje na takzvanou Kristovu manželku a co to způsobí těm, kdo zůstanou v odporu proti Beránkovi zde na zemi.

A slyšel jsem hlas z nebe, který řekl: Piš: Šťastní jsou mrtví, kteří od tohoto času umírají ve spojení s Pánem. Ano, říká duch, ať si odpočinou od své namáhavé práce, neboť věci, které dělali, jdou přímo s nimi. “ (Zjevení 14:13)

Kdy jsou šťastní? No když ví, že jejich usmrcení povede k jejich vzkříšení po 3,5 dnech, protože pak už jim nikdo nemůže vzít slíbenou odměnu. Mnozí to chápou, jako období, které bude trvat nějaký čas. Jenže toto vysvětluje Daniel, že se jedná o konkrétní den. Je psáno:

Šťastný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům!“ (Daniel 12:12)

Přesný den zatím neznáme. Když budeme číst od 14 verše této kapitoly dále, pak víme, že musí být oznámena po jejich vzkříšení Dobrá zpráva, aby vznikl plný počet těch, jenž nejdou spočítat a budou na čas ukryti v nejvnitřnějších místnostech, kam vstoupí s vírou ve svou záchranu, kterou jim zajistí Otec a Kristus, VELKÝ ZÁSTUP, ač si svět bude myslet, že to je místo, kde ztratí život. Tak se naplní Kristova slova, kde oznamuje:

Kdokoli chce totiž zachránit svou duši, ztratí ji; kdokoli však ztrácí svou duši kvůli mně, nalezne ji.“ (Matouš 16:25)

Pokud bychom se zaměřili na určitý detail, který není na první pohled zřejmý, tak například Daniel 12:12, toto číslování není náhodné. Je to ukazatel, který nám říká, že předsevzetí, které nacházíme skrze 12. kapitolu Zjevení vyvrcholí 45 dní po době z 12:11, kde je odkaz na Zjevení 11. kapitolu a kde je čas upřesněn, jak dlouhé to působení oliv skutečně bude. Matouš 16:25 zase odkazuje na Zjevení 13. kapitolu, kde je do dvou obrazů vložena zpráva, která zní:

Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Kdy to zajetí nastává? Je to vzkaz pro Velký zástup, aby pochopil, kde má hledat své útočiště, až budou olivovníky pozvednuty. Ne všude je toto takto zašifrováno. Proto se musíme brodit sem a tam, abychom si toho povšimli. Kdo zabíjí mečem? To jsou ti, kdo chtějí Velký zástup odstranit. Ti pak zemřou ve vzájemném pobití, jak se to stalo dříve některým pod horou Megido v údolí Jehošafat. Proto Armagedon, neboli hora Megido.

15. kapitola je o skleněném moři a jeho zástupu, který zpívá píseň Mojžíšovu o záchraně, ale neznají tu Novou píseň, kterou se může naučit zpívat jen a jen 144 tisíc Duchem zapečetěných, ta skutečná Kristova manželka z ČASU KONCE. To je ten olivovník, který stojí před Pánem celé obydlené Země. A co Jan vidí, že když začne zpívat i ten druhý? Jsou tak připraveny rány, sedm ran. Kdy začínají zpívat? Až v nebi? Ne. Když zjistí, jak to vše je. Rány jsou zároveň bědy, pod kterými se hroutí celý Satanův systém.

Tyto rány vysvětluje 16. kapitola a první se odehrává v době po páté trubce, kdy genově upravení lidé mají ve svých tělech nezhojitelné rány, tedy vřed, který jim způsobuje převážně oxid grafenu, protože je to nejostřejší žiletka, kterou tělo neumí rozložit. Další dvě se dějí po zaznění 6 trubky, kdy se lidé stávají pro našeho nebeského Otce těmi, kdo jsou sice živí, ale jsou jakoby mrtvou krví, protože jejich plodivá síla byla odňata, protože aby se mohl utvořit život, musí dojít na chromozomech matky a otce ke spojení jména Stvořitele života. Protože je touto značkou toto jméno odstraněno, je to vlastně jen mrtvá krev.

Aby někdo mohl tuto značku odstranit, je potřeba, aby se našel někdo, kdo jim dá svůj věčný život. Kristus už jim ho nabídl, ale zavrhli jej a podle Práva a Spravedlnosti je potřeba nové oběti. To vysvětluje, proč má nevěsta stejný podíl na Kristu a proč obdrží nesmrtelnost. Neznamená to však, že se úloha Jehošuy nějak snižuje, ba přesně naopak, protože v pokání po vzkříšení olivovníků musí tito lidé prosit o přikrytí svých hříchů Krista, protože nevěsta nikdy nebyla bezhříšná jako Jehošua. Je to neskutečné milosrdenství, které Otec podle Práva a Spravedlnosti projevuje i těm, kdo nechtěli přijmout Kristův věčný život.

Co je skutečnou Otcovou vůlí? ABY VŠICHNI PŘIŠLI K POKÁNÍ A POROZUMĚNÍ PRAVDY, ABY MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČELO NAD SOUDEM!!!! Další čtyři rány pak dokončují zničení Satanova systému. První běda, první rána už nastala.

17. kapitola nás posouvá nejprve k tomu, abychom pochopili, co je skutečně myšleno Velkým Babylonem, že je to vše falešné, co Satan vyučuje. Kdy to započalo? Nimrodem okolo roku 2000 př.n.l.. Zmatení jazyků způsobilo, že ta prvotní matka porodila dcery a tyto dcery pak zkazily celé lidstvo. To největší zkažení nastalo, když byly postupně utvořeny tři misky, tři díže, tří sádky s moukou, ke kterým byl přidán kvas, falešné nauky a falešné historky až všechna ta mouka se proměnila ve tvárné těsto, které ovládají Nikolaité, Satanova synagoga, židé, kteří nejsou duchovními Židy. A kdy se to stalo? No bylo sedm hlavních říší se svými ideologickými směry, pět padlo, jeden za Jana právě byl a ten sedmý bude od roku 1776 n.l., proto ještě nepřišel, ale bude vzhledem k času jen na krátký čas, než se v roce 1945 n.l. objeví to zvíře, které si ta žena, jménem ZÁHADA, hezky osedlá a bude si myslet, že ona je nevěsta, kterou nikdo ze sedla nedostane.

Její omyl můžete číst už v 17. kapitole a to co se jí přihodí hlavně po vzkříšení olivovníků, pochopíme z 18. kapitoly. Nejprve dojde k tomu, že její činnost bude narušena. Stalo se v březnu 2020, kdy všechny náboženské, kulturní a sportovní akce byly zrušeny a náboženské domy uzavřeny. Tehdy zazněla vybídka: „VYJDĚTE Z NĚJ MŮJ LIDE, ABYSTE NEOBDRŽELI ČÁST JEHO RAN!!!„. Mnozí skutečně vyšli, ale přesto ne úplně. Proč zmiňuji i kulturní a sportovní akce? Protože náboženství je spojeno s uctíváním model. A modlami jsou i různé osobnosti z tohoto prostředí.

Jak dojde k definitivnímu zničení Velkého Babylonu? Nejde o to, aby byla odstraněna jen struktura, tedy řeky a prameny vod, jak to říká Zjevení 16. kapitola, musí padnout veškerá filozofie. Toto může nastat jen v jedinou chvíli, když všichni uvidí vzkříšení. Proto bude celý Velký Babylon vržen jako mlýnský kámen do moře v jednu jedinou chvíli a už nic po něm nezbude.

19. kapitola nám odhaluje, jakou radost toto učiní samotnému nebi, kde už není žádný démon a ani Satan, protože ti už byli „dávno“ před tím svrženi na Zem. Nevěsta a přátelé nevěsty a ženicha jsou poté přivedeni na svatbu, kterou pro ně nebeský Otec připravil. Velký zástup odchází krátce po jejich pozvednutí se skrýt do nejvnitřnějších místností, kde za nimi nebeský Otec pevně zavře dveře, aby ani jediný nechyběl, protože se v tom čase naplní to, co oznamuje Ezekiel ve 38. kapitole, kdy do jejich domovů náhle vstoupí Gog, ze Země Magog se svými loupeživými tlupami, aby jim vše vzal a je poslal na smrt. A bude to tak, že ten kdo si bude chtít zachránit život, tak ten jej ztratí a ten kdo se jej vzdá, tak ten jej získá. Píši vám to předem milovaní, aby nikdo nemohl říci, že je tím vším překvapen.

Jak dále 19. kapitola vysvětluje, ten první jezdec je skutečně Kristus a jede se svou armádou zajistit, aby bojoval.

A viděl jsem divoké zvíře a krále země a jejich vojska shromážděné, aby vedli válku s tím, který seděl na koni, a s jeho vojskem. A divoké zvíře bylo chyceno a spolu s ním falešný prorok, který před ním prováděl znamení, jimiž zaváděl na scestí ty, kteří přijali označení divokého zvířete, a ty, kteří prokazují uctívání jeho obrazu. Ještě zaživa byli oba uvrženi do ohnivého jezera, které hoří sírou.“ (Zjevení 19:19,20)

Satan, démoni a lidé, kteří jim podlehli, včetně králů, tak ti nebudou chtít prohrát. Proto je řečeno, že se shromáždí, jakoby k bitvě. Andělé musí pochytat démony a Satana. Ten jde na 1000 let do propasti, hezky živý a bude si vychutnávat každou vteřinu své vlastní nádhery a své vlastní moudrosti. Divoké zvíře, celý politický systém Osmého krále skončí. proto je řečeno, že odchází na právě vytvořené místo jménem Gehenna, odkud není naděje na vzkříšení. Proč je tam síra zmíněná? Protože proces hoření je chemická reakce. Při ní nelze nic vrátit do původního stavu. Síra se v údolí Hynnomových synů přidávala právě proto, aby odpadky a kosti byly spáleny dokonale. Takže je to místo opět jen symbolem. Stejně jako je symbolem šeol, řecky hádes, které se překládá nesprávně jako peklo, podle mytologické Hádovy říše, kde existuje posmrtný život duší. Ale toto Judaismus nikdy neučil.

Falešný prorok, to jsou lidské instituce a jednotlivci, kteří předkládají falešnou naději. Bude to nějaké ministerstvo „pravdy“, které bude říkat, že jen tomu a tomu se musí věřit. Je zmínka i o obrazu, tedy OSN a bude to zaživa, takže musí ta instituce existovat do konce, ale bude změněna, až Osmý král definitivně ovládne centrum okultního řízení, Prahu. 19. kapitola je tedy teprve před námi, stejně jako věci, které nacházíme ve 20. a 21. kapitole. Protože je potřeba tyto kapitoly více rozebrat. Budu se jim věnovat ve třetí části.

Už je to i tak mnoho informací, které by se samozřejmě daly rozebrat v celých knihách, jak lze určitá naplnění vidět. Uvidím časem, zda mne k tomu Otec povede. Samozřejmě se dotazujte nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha, zda je tomu tak. Čiňme vždy v Jehošuově jménu. Kéž jsou tyto myšlenky k jejich chvále a slávě, pokud v nich naleznete moudrost.

Pokoj vám všem. Váš bratr a Pánův otrok Igi.