Zajímalo by to i Vás drazí čtenáři?

Spread the love

Byl jsem požádán správcem a mým duchovním bratrem v jedné FB skupině, zda bych nepřipravil studijní texty, které by se týkaly dvou biblických knih, Zjevení a Daniel, ale trochu jinak, než už jsou ta proroctví rozebrána v knize, kterou naleznete ZDE.

Malé upozornění, pro ty, kterým se zobrazuje tmavé pozadí s bílým písmem. Pokud chcete vidět a mít k dispozici hypertextové odkazy, které jsou v modré barvě, tak klikněte vlevo dole na sluníčko… 😉

Když se nad tím zamýšlím, zda investovat svůj čas do skutečně rozsáhlého projektu, kdy je potřeba odkazovat na mnoho dalších věcí a na mnoho biblických textů, ze kterých vyplývá porozumění, proč něco chápat právě tímto způsobem. Potřebuji určitou zpětnou vazbu, jak od Vás čtenářů, tak i od členů konkrétní FB skupiny. Mým cílem není nikoho zavádět na scestí, ale učinit z Písma skutečně velmi zajímavou knihu, která nejenom odhaluje duchovní pozadí mnohých procesů, ale také odhaluje slib Stvořitele nebe a Země, že ukončí tato odporná lidská panství a nahradí je vládou Syna, který pro tuto změnu obětoval vlastní věčný život, aby lidem vrátil to, co prarodiče Adam s Evou ztratili.

Pro mnohé to může znít jako pohádka, pro mnohé tak, že Bible je přece tolikrát přepsaná, že se jí nedá věřit a podobně. Mám teď rozepsán na toto téma článek, ale ještě jsem jej nedokončil, kde se pokusím vysvětlit omyl, kterému uvěřili lidé, jenž se zapletli do esoteriky, do studií Véd a odhalování dějin Slovanů, že nic z toho, co nalezli, neodporuje Písmu, ba naopak Písmo potvrzují, jen nerozumí struktuře Písma a její skutečné dobré zprávě.

Takže učiním pokusný balónek, jak bych to koncipoval. Zkusím nejprve vysvětlit, jak mne nebeský Otec, JeHoVaH Bůh vedl svým Duchem, abych textům obou knih porozuměl. Zda to byl skutečně Boží duch, tak to se musí každý sám dotazovat Stvořitele v Jehošuově jménu.

Bylo mi dáno porozumět tomu, že text knihy Daniel je klíčem k porozumění knihy Zjevení. Musíme si tedy něco o celém textu říci víc, než to, co je na první pohled vidět. První kapitola nás seznamuje s pisatelem této prorocké knihy a odhaluje, jak se octnul na dvoře Nebukadnecara II. Druhá až čtvrtá kapitola je důležitá v tom, že nám ukazuje Nebukadnecara jako člověka. Člověka s jeho chybami, ale i s jeho přednostmi.

Byl to velmi charismatický muž, velký vojevůdce a také velmi nábožensky založený člověk. Aby jednal ve svých očích moudře, utvořil si kolem sebe velkou skupinu rádců a mnozí byli znalci magie a astrologie. Dnes bychom řekli, že měl kolem sebe mnoho esoteriků vysokého stupně zasvěcení a poznání. Protože jednal s praktickou moudrostí, nařídil na územích, která dobyl, aby mladí muži, jenž pocházeli z takzvaných poražených šlechtických rodin, aby se část z nich stala součástí jeho poradního sboru. Toto v dějinách snad neučinil, krom snad ještě Kýra Velikého, nikdo. Není mi to alespoň známo.

Tito mladí muži byli pozváni, když se u nich nalezla moudrost a předpoklady, do prestižní školy, kde se museli naučit jazyku chaldejců a všem dalším dovednostem, jenž s jejich budoucím postavením souviselo. Jak odhaluje druhá kapitola, studia byla delší než dva roky. Proč to víme? Protože nebyl Daniel a jeho tři druhové počítáni mezi ty, kdo měli být na Nabukadnecarův příkaz zabiti, protože mu nedokázali říci, co se mu zdálo a nebyli schopni předložit výklad jeho snu. Tak Nebukadnecar poznal, že nemají spojení se Stvořitelem nebe a Země, JeHoVaH Bohem a že jsou to vlastně podvodníci (přesně tak je nazval), kteří dokáží jen vysvětlit to, co jim Nebukadnecar sám zjevil.

Zde vidíme, že sám Nebukadnecar používal selský rozum. Jak nám odhaluje třetí a čtvrtá kapitola, dokázal si přiznat, že sám jednal nerozumně a pyšně, a dokázal se pokořit, aby před celou svou říší vyznal svůj omyl a nevymlouval se, že to bylo proto a proto. Daniel pochopil, proč Nebukadnecara II. nebeský Otec nazval zlatou hlavou. Právě pro tyto vlastnosti a také o jeho království, v podobě zvířete, které Daniel v jednom z vidění viděl, bylo řečeno, že obdrželo srdce člověka, právě proto když své chyby Nebukadnecar II. pochopil.

V páté kapitole se posouváme do října 539 př.n.l., do noci 29. října, kde Nebukadnecarův potomek Belšacar jednal velmi neuctivě, ač věděl co jeho děd prožil, když si dovolil použít položky z prvního chrámu v Jeruzalémě a použít je na oslavu cizozemských bohů a tak je znesvětit. Stalo se to pro něj osudným, protože se ten den vyplnilo Izaiášovo proroctví o pádu Babylonu. Přesně do Písmene. Učinil to Kýros, jenž byl v době Izaiáše, okolo roku 710 př.n.l., ještě na houbách a dokonce jeho prapředci byli v postavení nižší kasty budoucí Medo-Perské říše.

Tato událost je potvrzena z více nebiblických zdrojů a také Kýrovým válcem, jenž si nechal vyrobit před tím, než se dozvěděl o Izaiášovém proroctví.  Mezi historiky je 29.10.539 př.n.l. považováno za takzvané absolutní datum, od kterého lze počítat přesně události po až do dnešních dní, a kdyby se skutečně drželi tito historikové i chronologie biblické podle knih Paralipomenom, tak i před tímto datem.

Šestá kapitola nám odhaluje nástup místodržitele Dareira, strýce Kýra II. a jeho vztah k Danielovi a také jeho vyvýšení nad oblastmi Medo-Perské říše, po kterém se Kýros dozvěděl, kdo mu porážku Babylonu připravil a kdyby Satan neměl kolem sebe tolik lokajů a lokajíčků, našli bychom toto prohlášení v archeologických vykopávkách, stejně jako ten válec, kde je Marduk (jméno Satana pro oblast přední a západní Asie té doby) jako nejvyššího boha, tedy toho s VELKOU AUTORITOU, jak slovu bůh máme správně rozumět.

Kniha Daniel obsahuje celkem 12 kapitol a ta 7-12 je plná proroctví, která vysvětlují Nebukadnecarův sen, který mu nebyl nikdo schopen říci a podat jeho výklad. Jedině ti, jenž znali skutečného Původce, JeHoVaH Stvořitele nebe a Země. Tím byli Daniel a jeho tři druhové z Judských vyhnanců.

V těchto 6 kapitolách je ukrytý klíč k mnoha proroctvím z knihy Zjevení. Na co jsem měl zaměřit svou pozornost, tak to byly první verše těchto kapitol. Tam jsem si povšiml toho, že jsou tam zaznamenány časy, kdy je Daniel sepsal. Měl jsem je spojit s kontextem kapitol a přemýšlet o tom, proč je to důležité a co tam odhaluji. Zjistil jsem, že vlastní kontext ukazuje na to, co Daniel prožíval, když se setkal s andělem, jehož jméno mnozí znají, protože to byl on, kdo Marii oznámil, že počne Jehošuu, ač bude stále panna do svého porodu. Ten anděl se jmenuje Gabriel. Význam jména se překládá: „BŮH JE SILNÝ„. Doslovně zní jeho jméno takto:

TEN S NEJVĚTŠÍ AUTORITOU JE SILNÝ

protože je spojena tato autorita s Původcem nebe a Země, s jeho jménem JeHoVaH, pak přidáme-li toto jeho jméno, vznikne nám tato věta:

TEN S NEJVĚTŠÍ AUTORITOU, PROTOŽE JE SILNÝ, TEN PŮSOBÍ, ABY SE STALO

Na něco takového Satan, doslovně ODPŮRCE, nikdy nedosáhne. Proto se snaží všemožně Otcovo jméno pošpinit a předkládat například tak, že JeHoVaH je jméno démona. Když to nalézáme v Kabale a víme, kdo Kabalu vytvořil a kdo ji ovládá, pak není těžké porozumět tomu, proč toto ODPŮRCE o svém PŮVODCI tvrdí.

Ale to je na jiné téma. Takže jsem zkoumáním odhalil, že kapitola prvního setkání s Gabrielem má číslo 10, což je logicky špatně a měl jsem přemýšlet o tom, proč měl Daniel tří týdenní půst a proč byl tak znepokojen, a proč říká, že nabyl pochopení pro toto všechno.

Začátek kapitoly mluví o třetím roce vlády Kýra II. A zde je možno rozumět slovům tak, že se jedná o rok 537/536 př.n.l.. Ale to by nedávalo smysl, když v předchozích kapitolách už Daniel Gabriela zná. Takže jsem pochopil, že to je jeho první vidění a mělo by mít označení číslo 7, jako sedmá kapitola. Co se tím naplnilo? To, co Daniel vysvětluje, že se stane v ČASE KONCE, kdy se mnozí budou brodit Písmem sem a tam a PRAVÉ POROZUMĚNÍ SE ROZHOJNÍ.

Neznám nikoho, kdo by zapsání posunul do skutečného třetího roku vlády Kyra II., kterým byl rok 556 př.n.l.. Měl jsem si uvědomit podobnost s 1. kapitolou knihy Zjevení, kde je Jehošua popsán podobně a s 10. kapitolou knihy Zjevení, kde anděl stojí rozkročený nad vodami. Proč? Protože celá tato kapitola je Danielem napsaná tak, aby ten, kdo se skutečně nechce brodit sem a tam, aby ji nikdy nepochopil, k čemu tam vlastně došlo a že jasně dokazuje, že Jehošua je ARCH ↔ NEJSTARŠÍ, ANDĚL.

Toto přijmout pro mnohé znamená, že musí VŠE, ÚPLNĚ VŠE, CO SE AŽ DOTEĎ NAUČILI, OPUSTIT. Jenže to není vůbec lehké, vždyť přece jim to tak hezky zapadá do příběhu, kterým jsou ve svých náboženských domech vyučováni. Zde mohu všem, co o to klopýtají, položit jen tyto dvě otázky: „Co vlastně milujete a po čem skutečně toužíte? Po vlastní moudrosti ač odporuje Písmu, nebo hledáte Pravdu a Otcovu Spravedlnost?!„. Na ně si musíte už odpovědět sami. Pokud nejsme ochotni si přiznat, že jsme přijali omyl, pak nemá cenu, abyste dále četli.

Nejsem pánem nad ničí vírou a nikomu nebráním, aby si věřil čemu chce, ale co vím jistě, je to, ŽE TOTO NENÍ JEDNO ANI JEHOŠUOVI A ANI NEBESKÉMU OTCI. A Kristus v Matoušovi 7:21-23 jasně vysvětlil, proč mu to není jedno a co potká ty, kdo nechtějí hledat skutečnou Pravdu a skutečné porozumění, tedy Otcovu vůli, ŽE SE DOPOUŠTÍ BEZZÁKONNOSTI!

Trvalo mi to asi tři týdny a také jsem měl velmi těžké období, než jsem to vše správně pochopil. Daniel byl rozrušen tím, že jako vysoký vládní úředník se dozvěděl, že je už nyní u moci ten, kdo má porazit Babylon. Nesedělo mu to s časy, které znal ze svitku Jeremiáš, bylo to moc brzy od zničení Jeruzaléma a chrámu. To nastalo v roce 586 př.n.l.. Ne v roce 607 př.n.l., jak se snaží tvrdit náboženský dům Svědkové Jehovovi, kteří, kdyby toto datum akceptovali, tak by pochopili rok 1934 a 35 přesně tak, jak o něm Daniel prorokuje v 11. kapitole.

Také milují raději lež a příběhy o Ch. T. Russellovi a jeho roku 1914. Protože pak by začátek ČASU KONCE netlačili od roku 1914, ale přijali by Danielova slova o tom, že je to USTANOVENÝ ČAS (kapitoly č. 17 a 36). Jak tomu rozumět? Že se v tom období naplní verše až do skutečného počátku ČASU KONCE, který započal 30.9.2015.

V 7. kapitole jsem se měl zaměřit na to, co vlastně Daniel vidí, když se dívá do moře a když z něj vystupují divoká zvířata. Opět jsem se měl zaměřit na Janovo vidění ve 13. kapitole knihy Zjevení, kde je znovu moře použito k tomu, aby něco začalo a vylezlo z něj divoké zvíře poskládané ze zvířat v Danielovi.

Co to jen může být? Opět jsem se musel brodit sem a tam a nyní dějinami Babylonu, Řecka, Medo-Persie a Říma. A pak mi to bylo ukázáno. Okolo roku 600 př.n.l. začaly vedle sebe existovat všechny tyto říše. Takže i ty hlavy musí být vedle sebe v jeden stejný čas. A pak mi bylo ukázáno, že 13. kapitolu knihy Zjevení musím rozdělit do dvou částí, kdy každá začíná ve stejném čase a trvá do plného nástupu Osmého krále.

Podle prvního znamení, které beránek se dvěma rohy provádí a podle toho, že zřizuje obraz tomu zvláštnímu zvířeti a je to OSN a jeho odvozené instituce, které jako na přiklad WHO na svém konci donucují k tomu, aby lidé přijali značku, tak že se musí jednat o rok 1945, jenž je počátkem vidění 13. kapitoly Zjevení.

V sedmé kapitole Daniele můžeme také vidět, že Gabriel i Kristus, nejsou Danielovi neznámí, takže nepadá a není třeba s ním třepat, aby se probral. Ale je stále vidět, jak je tím vším ohromen. Není se čemu divit. Od prvního vidění uplynulo 7 let.

Osmá kapitola byla Danielem zapsána až o dva roky později a i to mělo svůj důvod. Měl jsem nad tím vším přemýšlet. Bylo to proto, že ta sedmá je o králi Jihu a ta osmá o králi severu, který se na konec stane Osmým králem. Toto soupeření dvou králů nacházíme podrobně prorokováno v 11. kapitole Daniele.

I toto odlišení nebylo nikým takto vnímáno, pokud jsem mohl nahlédnout do cizích výkladů, které vznikaly před ČASEM KONCE.

V deváté kapitole jsem měl uvažovat o tom, co Daniel říká v modlitbě, když ví, že má ostatek z Babylonu vyjít a obnovit zničené město, a proč se zmiňuje o 70 letech. Tehdy jsem i já musel opět zkoumat Jeremiáše a další proroky, jak je to vlastně myšleno. A musel jsem se brodit sem a tam a musel jsem jí t i mimo biblické záznamy, abych pochopil, že Jeremiáš prorokuje 70 let nadvlády Babylonu nad ostatními porobenými národy včetně Jeruzaléma. Takže jeho zboření nemělo trvat 70 let, jak si mnozí domysleli, ale vše mělo proběhnout v tomto časovém úseku a splacené sabaty měly trvat 50 let a přesně to se stalo.

Jeruzalém byl zbořen (článek také zde) i s chrámem v roce 586 př.n.l. a návrat Židů byl v jubilejním roce, tedy v roce 536 př.n.l. a chrám byl zasvěcen přesně po 70 letech v roce 516 př.n.l.. Písmo nelže bratři a sestry z náboženského domu Svědkové Jehovovi, jen váš VRO není inspirovaný, takže vám předkládá historické lži a vy jim musíte věřit, protože panuje nad vaší vírou.

V této kapitole jsem také musel hledat a opět si připomenout, jak to bylo skutečně s Longimanem, který ve 20 roce své vlády vydal výnos o obnově Jeruzaléma, kdy začal spoluvládnout s Xerxem I. jako malý chlapec a že to bylo opatření, které odkazovalo na událost z roku 522 př.n.l., kdy se při výpravě do Egypta Kambýsem II. ujal na 8 měsíců vlády nad Medo-Persií Bardija, jenž zastavil stavbu chrámu v Jeruzalémě, aby se něco podobného nezopakovalo v době Xerxových taženích.

Nástupnickým rokem spoluvlády byl pro Longimana rok 475 př.n.l. a jeho 20 rok vlády byl v roce 455 př.n.l.. To přesně odpovídá příchodu Jehošuy na scénu v 15 roce Tiberia na podzim v roce 29 n.l.. Tedy po 483 letech o vydání výnosu o obnově Jeruzaléma za Nehemiáše.

11. kapitola je pak o porozumění událostem od roku 336 př.n.l. až do dnešních dní, kdy se Daniel více rozepisuje o období od roku 64 – 30 př.n.l. a pak o letech 1913 – 1989 n.l., a nakonec od roku 2015 n.l..

12. kapitola vysvětluje události ČASU KONCE, kde se zmiňuje o dvou důležitých prorockých obdobích, jejichž jsme nyní, jak mi to bylo dáno k porozumění svědky a mají svůj popis v knize Zjevení.

Takže si zopakujme to nejdůležitější. Proroctví jsou zapsána v obou knihách stejnou logikou a stejným myšlenkovým postupem, kdy musíme pochopit dobu, ve které se spolu objevují velmoci na scéně. Že jejich charakter a způsob vlády nám pomáhá pochopit hlavy, těch sedm hlav ve Zjevení 13. kapitole a co za uspořádání představují, že jejich společné působení je vidět v obrazu, to je OSN a jsou všechny na světové scéně od roku 1945, jako pevně etablované způsoby vlády nad lidskou populací (kapitoly č. 18). Že to jedno zřízení bylo na čas odstraněno, aby po svém vzkříšení jako Osmý král ovládlo a naplnilo celou Zemi (Zjevení 13:5-7, 17:14).

Pokud vám tento způsob objasňování vyhovuje a přejete si, abych v něm pokračoval. Dejte mi prosím vědět. Samozřejmě se ptejte nebeského Otce, JeHoVaH Boha, ve jménu Jehošuy Krále, zda jsou má slova vedena Otcovým Duchem, aby sláva a čest připadla jim a ne smrtelnému člověku.

Váš a Kristův bratr Igi.