Kapitola 21.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-21-

Král SEVERU pochází z ŘECKA

.

   Toto je důležitá informace. Může se vám to jevit jako protimluv, protože teď [už] víme, že Řím je tím pokračovatelem, ale Danielovi bylo dáno porozumět víc, než to může být patrné při pouhém čtení Písma. Naštěstí je v nebi Jehova Bůh, jenž je zjevovatelem posvátných tajemství a ty dává poznat těm, jenž chovají k němu bázeň, aby nikdo nemohl říci, že nebyl varován!

   „V třetím roce kralování Bélšaccara, krále, se mi – mně, Danielovi – ukázalo vidění, po tom, jež se mi ukázalo na počátku;“ (Daniel 8:1)

   Daniel v letech 547/546 př.n.l. ve třetím roce Bélšacarovi spoluvlády s Nabonidem, jeho otcem, bylo dáno další vidění, které je důležité pro chápání dnešního světa, politických událostí a přicházející změny, kterou už předpovídá a potvrzuje i kreslený seriál The Simp´s ve 25 sérii v epizodě č. 22. My o ní informujeme už od konce podzimu roku 2015, kdy nám bylo dáno porozumět akci Golgota, kterou chazariát upekl v roce 1983 s tehdejším vůdcem KGB Jurijem Vladimirovičem Andropovem. Právě tehdy byl vybrán ten, jemuž se už nyní klaní mnozí, mladík jménem Vladimir Vladimirovič Putin. V té době započala příprava jeho politické nevěsty, chazarské dcery Adolfa Hitlera, Angely Merkel. Svatba těch dvou proběhla v létě 2018, kdy za svým ženichem přiletěla na společné jednání do Soči v bílém jako nevěsta.

Soči 2018

   „a ve vidění jsem zřel, že se v mém zření stalo, že jsem já byl v Šúšánu, v paláci, v kraji Élámu, a ve vidění jsem zřel, že jsem se já octl u řeky Úlaje.“ (Daniel 8:2)

   Kam se to Daniel ve vidění dostal? Bylo to hlavní město Médo-Perského království Šušan, kudy protékala řeka Ulaj. Proč právě tam? Je to proto, že se v tomto městě v dalších letech událo několik důležitých záležitostí, které si dodnes připomínají Židé po celém světě. Bylo to za vlády krále Xerxe I, kdy se oženil s židovkou Ester, se kterou pak měli syna Longimana. Tehdy situace vypadala tak, že Židé budou úplně vyhlazeni, protože v Médo-Persii platil zákon, který říkal, že každá záležitost, kterou král rozhodl učinit, se nemůže zrušit ani samotným králem. Satan si mnul ruce, že se mu podařilo vytvořit systém, kdy donutí Xerxe I k tomu, aby vyhubil Boží lid po celé říši, a že on sám to nebude schopen zrušit. Jak to dopadlo si přečtěte v knize Ester. To si máme vybavit, když budeme číst toto vidění. Satan si myslí, že připravil stejnou lest i pro dnešní dobu, která zajistí, že Boží lid vyhubí a nikdo to nebude schopen změnit. Srovnej se Zjevením 12:6-16.

   „I pozvedl jsem své oči a uviděl jsem, že hle, před řekou stál jeden beran, jenž měl dva rohy, a ty dva rohy byly vysoké, ale jeden byl vyšší než druhý, a ten vyšší vzrůstal později.“ (Daniel 8:3) /splnění 640 – 556 př.n.l./

   Beran, o kterém Daniel mluví je Médo-Perská říše, proto ty dva rohy. Ten vyšší perský, ten vzešel posléze. Jak se to stalo? Médové byli až do doby Kýra II Velikého vládci ve vyšším postavení. Za Kýra II se to změnilo a on, ten roh, se vyvýšil nad médský. Médové nedosáhli vítězství nad Babylonem, ale Peršané. Myšleno ve smyslu řízení těch dvou národů či kast.

   „Viděl jsem toho berana trkajícího k západu a k severu a k jihu, takže žádná zvířata před ním nemohla obstát a nebylo vyprošťujícího z jeho dosahu, i choval se podle své libosti a stal se velikým.“ (Daniel 8:4)

   Přesně jak Daniel píše. Médo-Persie se rozrostla na západ, sever a jih. Trkání probíhalo od roku 640 př.n.l. až do roku 499 př.n.l.. Pak nastalo toto:

   „A když jsem se já jal uvažovat, hle, od západu na tvář vší země přicházel kozel, aniž zavadil o zem, ten kozel – mezi jeho očima byl nápadný roh;“ (Daniel 8:5) /splnění 336 – 331 př.n.l./

   Daniel najednou vidí kozla, tím je Řecko, to se započalo trkat s beranem v roce 499 př.n.l.. V roce 336 měl ten kozel velmi výrazný roh, kterým byl Alexandr Makedonský. Ten přitáhl na berana s takovou rychlostí, že se nic podobného v dějinách nestalo. Skutečně šel tak rychle, jako by se nedotýkal země.

   „i přišel až k tomu beranovi, vládnoucímu těmi dvěma rohy, jehož jsem uviděl stojícího před řekou, a rozběhl se proti němu v popuzení své síly.“ (Daniel 8:6)

   Daniel vysvětluje, že Kozel nejprve přišel, a pak vyrazil. Přesně tak to Alexander udělal. S malou armádou asi 30 tisíc mužů se postavil asi desetkrát silnějšímu vojsku, které svým výpadem rozdupal. A to v roce 331 př.n.l..

   „I uviděl jsem ho dorazivšího vedle toho berana, i vrhl se rozhořčeně na něho a udeřil toho berana a zlámal jeho dva rohy, aniž se v tom beranu projevila síla k obstání před ním, nýbrž ho shodil na zem a jal se ho pošlapávat a nevyskytl se vyprošťující berana z jeho moci.“ (Daniel 8:7)

   Díky druhému výpadu se Alexandrovi podařilo to, co Daniel popisuje. Už nebyl nikdo, kdo by Médo-Persii osvobodil. Stále jsme v roce 331 př.n.l..

   „A ten kozel se stal nesmírně velikým, a když nabyl moci, zlámal se ten veliký roh a místo něho vzrostly čtyři nápadné rohy ke čtyřem větrům nebes;“ (Daniel 8:8) /splnění 331-323 př.n.l./

   Alexander Makedonský je znám tím, že se mu říká Veliký. Když dosáhl všeho co chtěl, tak 13.6. v roce 323 př.n.l náhle umírá. Je několik teorií. Jedna tvrdí, že to byla malárie, která jej skolila a druhá, že byl otráven. Jak už jsme si uvedli při rozboru 11. kapitoly a prvních 28 verších, je tam vše dopodrobna popsáno. Čtyři jeho velitelé si rozdělili jeho říši.

   „a z jednoho z nich vyšel jeden maličký roh, jenž se mimořádně zvětšil k jihu a ke vzcházení a k okrase,“ (Daniel 8:9) /splnění od 323 př.n.l. – až do úplného konce/

   Ten maličký roh, tak ten se velmi zvětšil, a dosahoval a několikrát také vstoupil do okrasy. Tím je myšlena Palestina nebo také Izrael. Vzpomeňme na Ptolemaiovu dynastii, která díky chazariátu je aktivní dodnes a největším kamarádem Izraele jsou Spojené státy. Vzpomeňme si na to, že král Severu, který byl ze Seleukovské větve, tak ten už nebyl k nalezení. Teď nám tedy zůstává pouze Ptolemaiova větev, ale ta však splynula s Římskou říší, která má na hlavě korunu krále Severu. Toto nepochopilo mnoho dřívějších vykladačů Danielova proroctví. Jak si ukážeme dále, Seleukovská dynastie je nahrazena tou Ptolemaiovou. A aby celé vidění dostalo smysl, tak král Severu od roku 64 př.n.l. vlastně čeká na řeckého potomka z rodu Ptolemaiovců.

   Všimněte si také toho, jak Bibi (Netanjahu) lez(e/l) do pozadí V.V.Putina. To není náhoda, protože nám to Daniel brzy vysvětlí.

   Další náznak toho, že je ten roh nástupníkem posléze severu, je to, že se vypíná k Jihu. To není jen taková bezvýznamná informace, protože tím Daniel naznačuje určitou změnu, která skutečně nastala ve chvíli, kdy nechal chazariát vyvraždit Romanovce v Rusku. Více si to ještě rozebereme dále.

   „ano, zvětšil se až k osazenstvu nebes a z toho osazenstva posrážel na zem, i z hvězd, a pošlapal je,“ (Daniel 8:10)

   Zde už se dostáváme do dnešních a budoucích dnů. Osazenstvo nebes a hvězdy jsou zde myšleni ti, kdo budou přeměněni v den druhého příchodu Jehošuy. Ano tento král Severu, jenž má původ v jižním království, ale dále si udržel na hlavě korunu krále Severu, ten se velmi zvětšil. Myšlen je jeho politický vliv, protože si bez jeho souhlasu od 28.9.2015 na tomto politickém nebi nikdo ani nepšoukne.

   „a vzepjal se až ke Knížeti toho osazenstva, takže od něho odňal ustavičnou oběť a základ jeho svatyně byl shozen,“ (Daniel 8:11)

   Knížetem toho osazenstva je Jehošua Kristus. Díky jeho krokům onoho rohu bude těžké, aby byla přinášena chvála nebeskému Otci Jehovovi. Základ jeho svatyně jsou kameny z lidí, o kterých mluví Zjevení, že jsou části duchovního chrámu, který Kristus vybudoval ve třech dnech. Jak? Když byl po třech dnech vzkříšen, dal základ této stavbě a ta byla založena pro celou věčnost. Není to chrám vybudovaný rukama, ale ten, jenž spoluvládne s Kristem.

   Veškeré Babylonské chrámy dnešních církví Velkého Babylonu mají své kamenné stavby, pevnou formu. A ten skutečný chrám, který tvoří skuteční následovníci Krista, tak ti nic takového nemají. Nezakládají viditelné sbory. Ty [se] vytváří tak, že tam, kde se sejdou dva nebo tři v Kristově jménu, je on uprostřed nich. Oni spolu komunikují neustále, například tím, že si vytvoří skupinu na FB, která není nakažena morem dnešních nauk a falešných pohledů na Písmo. Je totiž skrze Božího Ducha spojuje Otec a Kristus. Oproti ostatním skupinám jich není mnoho. Někteří se sejdou společně v malých skupinkách, ale nikdo tam není vyšší či menší. Nikdo nepanuje nad druhým a nad jeho vírou. Oni znají svého Otce Jehovu a jeho Syna Jehošuu, hlásí se k němu veřejně v diskuzích a vyučují ty, co jsou na falešném mléku, protože ví, že jim patří oznámit DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ. To nepatří té dvou miliardě lidí, kteří tak rádi vytrubují do světa, že jsou Kristovy ovce, ale sami Otce neznají, takže nemají ani Syna. Přesto si myslí pravý opak. Jim pak Jehošua vyzná: „Běžte ode mne pryč vy, kdo činíte bezzákonnost, nikdy jsem vás neznal!“ (Matouš 7:21-23). Napravte se, čiňte pokání!!!

   Drazí a milovaní, vy jenž si říkáte: „Jsme Jehovovými svědky“, jste sice na pravém mléku, ale jenom na mléku! Jste modláři, uctíváte člověka, lidi, kteří panují nad vaší vírou a kteří vám nedovolují přijmout hutný pokrm! Opusťte VELKÝ BABYLON!!! Pojďte s námi a vystupme společně na Jehovovu horu, do domu našeho Otce! Chodíte sice dveře od dveří, ale 99% to nedělá z lásky, ale z donucení! Máte z toho deprese a přesto vám to není nic platné! Jsou to stejně prázdné oběti, tak jak je přinášeli Izraelité. Vy nevíte, že vám Otec vidí do srdcí, že je to pokrytectví? Kdy vám Otec přikázal, že si máte vést záznam o své službě? Nepřikázal vám to člověk?! Nemáme věci dělat na odiv, aby nás někdo falešně chválil, ale vše jakoby v skrytu!!! Nevidíte? Nechápete? Také i vy čiňte pokání z prázdných skutků!!!

   „a proti ustavičné oběti bylo v bezbožnosti vypravováno vojsko, i jal se na zem shazovat pravdu, a když tak jednal, měl úspěch.“ (Daniel 8:12)

   Ano, skrze vojenské prostředky a represivní složky se dostane k moci. To můžeme vidět z jednání v Sýrii. Je to příprava, která povede k jeho celosvětové dominanci, která je už nyní, a ta zajistí, že bude Pravda o BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ shazována, a bude úspěšný. Odhalení v této knize způsobí, že bude proti tomuto odhalení bojovat.

   „I uslyšel jsem jednoho svatého mluvícího, a jiný svatý tomu dotyčnému, jenž mluvil, řekl: Až dokdy – toto vidění o ustavičné oběti, a ta pustošící bezbožnost, vydávání i svatyně i osazenstva v pošlapávání?“ (Daniel 8:13)

   O jakých svatých zde Daniel mluví? Jsou to andělé. Otázka je položena tak, aby vše, co se děje, mělo mít svůj přesný časový údaj. To však neznamená, že se vše výše popsané bude dít stále, a to je další nepochopení, protože všichni zaměřili svou pozornost na výklad, ale ne na detaily popisu. Takže, jak to máme chápat? Že se všechny tyto věci splní během tohoto ‚času konce‘, pro nějž je vyhrazena přesná časová mez! Jak tedy bude to časové období dlouhé?

  „A řekl k němu: Až do dvou tisíc a tří set večerů-jiter; pak bude svatyně očištěna.“ (Daniel 8:14)

   Tím, že je řečeno, že se to odehraje ve večerech a jitrech, to znamená, že ode dne, kdy toto započne a kdy se začnou plnit události výše popsané, to bude trvat 2300 dnů. Někteří komentátoři to vztáhli na dobu Makabejského období, ale nějak jim uniklo, že není tak dlouhé, ač se to snažili napasovat a hlavně, jak anděl i dále vysvětlí, je to o ‚čase konce‘. Tedy ne o době, která konec neměla.

   Mnozí si zákonitě položili otázku: „Kdy máme začít počítat?“. Detailně to rozebereme až v další části, ale dopočítávání nastalo v pondělí 28.9.2015.

↓↓↓ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↓↓↓

Nejprve jsme mysleli, že počátkem je datum oznámení RF v OSN, že vstupuje do konfliktu v Sýrii, ale teprve 2.8.2021 nám bylo vše upřesněno Otcovým duchem a skrze tento obrázek, který někdo vložil na Wikipedii a po našem odhalení jej opět někdo odstranil.

Museli jsme pochopit, že vojska musí být umístěna než odpočítávání mohlo začít. To se stalo 30.9.2015 po západu slunce. Více v dalším upřesnění.

↑↑↑ DOPLNĚNO 09.06.2022 ↑↑↑

   „A když jsem já, Daniel, uzřel to vidění a chtěl jsem zvědět jeho význam, stalo se, že hle, naproti mně stálo jakoby vzezření muže.“  (Daniel 8:15)

   Tento muž nás velmi bude zajímat. Věnujeme mu další kapitolu, která vyvrátí učení těch, jenž tvrdí, že byl Jehošua Otcovou myšlenkou a že neměl předlidskou existenci.

One thought on “Kapitola 21.

Comments are closed.