40 dnů – Proč se vylití ducha projevuje jinak než všichni očekávali? Moudrost a ochrana, kterou je potřeba pochopit, ale jsme jen tělesní lidé, jak to vysvětluje Pavel, proto to nevidíme. Vše odhaluje Písmo přátelé.

Spread the love

Bratrům a sestrám v Korintu věnoval apoštol Pavel větší než malou pozornost. Byl v té oblasti minimálně 3x. Proto jim napsal toto slovo:

A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé?“ .

Proč jim to takto oznamuje? Protože místo aby hledali toho, kdo je skutečně může vyučit, tak se jen dohadují, který dres (křest) je lepší, proto apoštol Pavel jasně říká, že jen ukazuje směr:

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ .

A kdo je tím Bohem? JeHoVaH (Jehova), náš nebeský Otec bratři a sestry, přátelé Pravdy. Koho zajímá, co se nyní skutečně děje? Toho, kdo se nedotazuje, kdo neprosí, aby POROZUMĚL? Jaký duchovní vzrůst to v nás asi způsobí? Máme k dispozici celé Písmo a tím samým Pavlem je nám řečeno:

Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ .

Jak můžeme být způsobilí pro každé dobré dílo, když nás to celé Písmo vlastně vůbec nezajímá. Když v něm nehledáme odpovědi. Co hledáme? Válku a zázraky. Bylo nám dáno 40 dní a nocí k tomu, abychom se už konečně probrali a začali vzývat nebeského Otce celým srdcem, myslí a silou a prosili o to, abychom dorostli do srdce a myslí Pána Jehošuy. Ne podle tradic a nauk lidských!!! Opět je to jako za doby Izraele, který dostal příkaz propátrat zemi.

Takže co se stalo? Vyšlo šest dvojic. Odcházeli z oblasti, kde stál před nimi Pán Jehošua v podobě ohnivého sloupu za noci a oblaku za dne. Po čem měli pátrat? Po dobrých věcech, které lze v Kanaánu najít, aby pochopili, do jak nádherné oblasti jsou nebeským Otcem přiváděni. A co se těm 5-ti dvojicím stalo? První den se procházeli a říkali si: „Super, to bude nádhera, až si zemi podmaníme.“ . A jak dny přibývaly, tak se začali bát. Proč? Protože jim viděné zázraky nedaly VÍRU. Dokonce ani POZORNOST, ÚCTU, PROSBY O ODPUŠTĚNÍ, HLEDÁNÍ ÚCTY A BÁZNĚ, POKÁNÍ. ŽÁDNOU POKORU A POROZUMĚNÍ.

Takže na co nedosáhlo těch pět dvojic? Na POŽEHNÁNÍ, OCHRANU a VÍTĚZSTVÍ. Ještě za sebou strhli celé shromáždění.

40 dnů zázraků. Tak by se dalo označit období 10-ti ran nad Egyptem. Pak je tu 40 denní cesta k hoře zákona.

Místo na tomto obrázku je místem, kde už všichni klopýtli. Dokonce Mojžíš, protože byl z celého shromáždění pod tak velkým tlakem, že v rozčílení nevzdal chválu Otci. Pak přišel 30 den a už jim nestačilo vidět to, co se odehrávalo dva měsíce zpět. Mnozí když to čtou, tak si říkají: „No to je hrozné, jak je možné, že se takto Izrael zachoval? To mi by se stát nikdy nemohlo.“ . Kdy to říkáme? Tehdy, když jsme jako Petr, který Pánu Jehošuovi řekl, že s ním raději zemře a než kohout třikrát zakokrhal, třikrát jej zradil a zapřel.

Proč se mu to asi tak stalo bratři a sestry? Viděl zázraky? Viděl. Mohl je sám činit? Mohl, přesto zapřel. Takže to asi nebude v moci dělat zázraky, že? Asi je v tom příběhu něco jiného, co si máme uvědomit. Proč nedokázal zachovat si věrnost. Že nestačí říkat, že já znám nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha a že znám Pána Jehošuu Krista! Ne. V prvé řadě je to o tom, zda Oni sami jsou ochotni se k nám přihlásit. A to se stane kdy? Když jdeme cestou POP = POZORNOSTI, ODPUŠTĚNÍ, POKÁNÍ. Tím získáváme VDĚČNOST, ÚCTU a POKORU, což je POROZUMĚNÍ. Co Petrovi chybělo? POROZUMĚNÍ, proč toto nebeský Otec takto připustil.

Není to dnes o tom samém? Všichni by chtěli už, už, nějaký ten viditelný zázrak učinit, aby jejich EGO bylo polechtáno, protože pak by si jich okolí všimlo. Byl by tu boom, jako na počátku, že? Ale k čemu to vedlo, to nikoho nezajímá. Kdo si udržel víru? Ti co ve velkém ještě za života apoštolů odpadli, protože byli jako nemluvňata? Nebo Ti, kdo šli ve šlépějích Pána Jehošuy, který se musel nejprve nechat vyučit? Ještě to není ani 30 dní, co nám byl POMOCNÍK opět dán a už jsme zase jako ten Izrael. POMOCNÍK NÁS MÁ UVÉST DO PLNÉHO POROZUMĚNÍ.

Co si říkáme: „Zase nic, takže můžeme zpět ke svým věcem. Tak se otočíme na druhý bůček a budeme čekat, až něco uvidíme.“ ? To vážně? Nemáme zůstat bdělí, aby nás ten den nezastihl jako zloděj, který přichází v noci? Neřekl Pán Jehošua farizeům toto?:

Jakmile se přiblížil k silnici dolů z Olivové hory, celé množství učedníků se začalo radovat a silným hlasem chválit Boha za všechny mocné skutky, které viděli, a říkali: Požehnaný je Ten, kdo přichází jako Král v Jehovově jménu! Pokoj v nebi a sláva na nejvyšších místech! Někteří farizeové ze zástupu mu však řekli: Učiteli, napomeň přísně své učedníky.  Odpověděl jim však a řekl: Povídám vám: Kdyby oni mlčeli, křičely by kameny.“ .

Nenecháme se vyučit, nehledáme moudrost a porozumění? Pak budou křičet kameny, ale nám to nic neprospěje. Pokud by nyní přišly zázraky, tak nás Satan vyhubí a začne pronásledovat, podobně jako to udělal v prvním století. Proč? Protože je tu plevel, který nebyl ještě odstraněn. Co dělal Káleb s Hošeou (Jozuem) těch 40 dní, když procházeli jako zvědové Kanaán? Šli cestou POP A VÚP. Stále mezi sebou rozmlouvali a podporovali se ve víře, když spolu rozmlouvali, co pro ně učinil v těch dnech sám Svrchovaný Pán JeHoVaH (Jehova).

Nemáme toto činit i my?:

A dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování, jak někteří mají ve zvyku, ale povzbuzujme jeden druhého, a to tím více, když vidíte, že se ten den blíží.“ .

K jaké lásce a k jakým skutkům se nyní shromažďujeme? „A, zase jenom řeči. Viděl jsi, že se něco děje? Žádné požehnání nepřišlo. Proč tomu věřit.“ . Dokonce Ti, kteří si povšimli, tak raději mlčí, místo toho, aby vydali svá osobní svědectví. Tak se pak nedivme, že žádná shromáždění nemáme a když ano, tak je to tlachání o druhých.

Už mi to připomíná dobu, kdy Pán Jehošua byl opuštěn svými nejvěrnějšími apoštoly, protože neměli žádný dar víry. Jen nějakou vzpomínku na určité mocné skutky, které skrze ně nebeský Otec učinil. Učinil to pro vlastní slávu, ne slávu člověka, protože nedosáhli na POROZUMĚNÍ, tak byli zaskočeni.

Proč neprozkoumáme do detailu všechna ta 40 denní období, jejich výsledek? Co nám má být ještě více ukázáno, abychom už nebyli nemluvňata, ale začali se živit ne mlékem, ale hutnou duchovní stravou? Nemáme se radovat, že to můžeme dělat, abychom duchovně rostli? V Jakém čase nám to má být všechno oznámeno? Když je válka, když nic nefunguje? Nebo v čase relativního POKOJE?

Sami si musíme na výše uvedené otázky odpovědět. To je naše odpovědnost a nikdo to za nikoho neudělá. Když je pro většinu z nás zatěžko byť jen článek dočíst do konce, pak je jasné, jak těžké to musí být, se sami nebeského Otce dotazovat, jak tento čas správně využít, jak naplnit Jeho svatou vůli.

Od 08.06.2024 vychází pro duchovně smýšlející lidi velmi srozumitelné myšlenky, které nám POP a VÚP dokáží selským rozumem objasnit, stačí si najít příslušná místa v Písmu a spojit je s tím co se dozvídáme. Jen sami musíme chtít dát to nejcennější, tím je náš ČAS. Vše ostatní je úplně zdarma.

Kéž Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), náš Stvořiteli, náš Bože a Otče, kéž se probudíme a toužíme po Tvém duchovním pokrmu jako po maně v pustině, abychom se Tvým slovem, Tvými myšlenkami nasytili. Ne mlékem, které patří nemluvňatům, ale hutným pokrmem pro lidi, kterým je skrze Tvého ducha dána rozlišovací schopnost, aby nemusely zázračně křičet kameny. Kéž se tak stane v Jehošuově jménu, skrze nějž prosíme o vyslyšení. Amen a amen.

Šági