Čtyřicet dnů – symbolika čísla 40

Spread the love

Tato číslovka se v Písmu nachází na mnoha místech. Je to číslo, jenž v sobě obsahuje zprávu. Než si to vysvětlíme, zamysleme se prosím nad myšlenkami, které měla Šárka sepsat, když jsme byli vedeni k tomu, co nacházíme v 1. Samuelově 16. kapitole, kde je řečeno, že Goliáš (Goliat) vycházel po 40 dnů popichovat Izraelská vojska:

Dvě slova sama o sobě nedokáží mnoho říct, když je však v Písmu vyhledám, dostanu dokonalou odpověď.

„A potopa na zemi pokračovala čtyřicet dnů a vod přibývalo a začaly nést archu a ta plula vysoko nad zemí“ – staré zničeno, nové zrozeno

„A zůstal tam u Jehovy čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Nejedl žádný chléb a nepil žádnou vodu. A napsal slova smlouvy, Deset slov, na tabulky“ – pravidla předána

„A ten Filištín stále vycházel časně zrána a navečer a zaujímal své postavení po čtyřicet dnů – Goliáš mnoho podob má, je vším tím, co zdá se být nad síly, co nelze překonat bez víry

„Konečně začal Jonáš vstupovat do města do vzdálenosti jednoho dne chůze a neustále ohlašoval a říkal: Už jen čtyřicet dnů, a Ninive bude rozvráceno“ – Ninive varování zaslechlo, pochopilo a s pokorou a pokáním pokleklo

„Zůstal tedy v pustině čtyřicet dnů, a Satan ho pokoušel, a byl s divokými zvířaty, ale andělé mu sloužili“ – bez zkoušky není vítězství

„Těm se také ukázal živý mnoha nespornými důkazy poté, co trpěl, a vídali ho po čtyřicet dnů a vyprávěl o Božím království – „Dále řekl Tomášovi: Dej sem svůj prst, a podívej se na mé ruce, a vezmi svou ruku, vlož ji do mého boku a přestaň být nevěřící, ale staň se věřícím! Tomáš mu odpověděl a řekl: Můj Pane a můj Bože! Jehošua mu řekl: Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl? Šťastní jsou ti, kteří nevidí, a přece věří“ – „Vždyť izraelští synové chodili pustinou čtyřicet let, dokud celý národ válečníků, kteří vyšli z Egypta a nenaslouchali Jehovovu hlasu, nedospěl ke svému konci. Jim Jehova přísahal, že jim nikdy nedá vidět zemi, o níž Jehova přísahal jejich praotcům, že nám ji dá, zemi, kde teče mléko a med – vše máme na dosah, víra, stav srdce, má vůle svobodná rozhodne, co se mnou bude dál.

Když jednotlivé verše si poskládám, pak odpověď na současno dostávám.

Šárka

K čemu nás vede nebeský Otec svým duchem? Abychom se nad číslovkou zamysleli. Víme co znamená (4) = velké intenzitě. (0) je kruh, to znamená, že symbolizuje uzavřený cyklus. Proto je v tom čtyřiceti denním cyklu prováděno něco, co nás poučuje a kde jsme vystaveni Satanovu tlaku, abychom byli vyzkoušeni, pokud se jedná o tyto dny, a to probíhá s velkou intenzitou.

Neznamená to, že neklopýtneme, ale musíme se tím co se kolem nás odehrává, musíme se tím intenzivně zabývat. Musíme to vnímat tak, že je to k našemu užitku a porozumění. Pokud se zamyslíme nad výše uvedenými texty, tak v nich nacházíme POROZUMĚNÍ, čeho se takové období týká. Na konci pak, když to zvládneme, přichází úleva. Pokud tedy víme, že 06.06.2024 po západu slunce přišlo vylití Ducha, tak po něm přichází 40 dní školení. Všimněme si, kolik lidí kolem nás v tento čas se určitým způsobem proměnilo. Někdo roste a někdo padá, ale děje se to všem.

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání; a chci poprosit Otce a dá vám jiného pomocníka, aby byl s vámi navždy,  ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, protože jej nevidí ani jej nezná. Vy jej znáte, protože s vámi zůstává a je ve vás. Nezanechám vás osiřelé. Přijdu k vám.“ .

Ale pomocník, svatý duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí vše a připomene vám všechno, co jsem vám pověděl.“ .

Jedna zkušenost, kterou mi vyprávěl náš bratr. Má od svého dětství kamaráda. Ten se vždy choval určitým způsobem sobecky, bez potřebné empatie. Při posledním setkání, kdy potřeboval kamarád s něčím pomoci, tak musel zůstat u bratra přes noc. Ráno kamarád odešel dříve než bratr vstal. Na stole mu zanechal zprávu s poděkováním a nějakým příspěvkem pro bratra. To byla velká změna vzhledem k tomu, jak tohoto muže oba známe. Já to vidím i v rodině.

Někdo zažívá to školení velmi intenzivně, protože se musí připravit ti bratři, kteří budou nést odpovědnost za správné vydávání Dobré zprávy a musí do svého života přijmout plně POP a VÚP, aby se staly tyto vlastnosti jejich úplnou součástí a mohli být vzorem pro nás ostatní. Aby nám dokázali ukázat správný směr a Kristus jím byl dokonalým vzorem.

Všímejme si tedy i my, co nás právě v těchto dnech nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh učí, kam vede naše kroky a myšlenky. Podrobujme vše analýze s dotazy, zda jsme vše správně pochopili. Přijměme do svých životů porozumění marnotratných dětí, jak nám to bylo vysvětleno v nedávné úvaze o marnotratném synovi. Svět skutečně pomíjí a s ním i jeho žádost, proto musíme odložit své dřívější osobnosti a obléci si úplnou výzbroj od Boha, jak nám ji představil apoštol Pavel. Nalezneme v dopise Efezanům.

Duch nebyl vylit proto, aby činil zázraky. Byl vylit proto, aby nás uvedl do úplné Pravdy. To však neznamená, že toto získáme lusknutím prstu. Ne. Musíme prokázat kým chceme být a duch nám v tom pomůže. V jakém čase žijeme?:

Také mi říká: Nezapečeťuj slova proroctví tohoto svitku, neboť ustanovený čas je blízko. Kdo jedná nespravedlivě, ať ještě jedná nespravedlivě; a špinavý ať se ještě špiní; ale spravedlivý ať ještě jedná spravedlivě a svatý ať se ještě posvěcuje. Pohleď, přicházím rychle a se mnou je odměna, kterou dávám, abych oplatil každému podle jeho díla.“ .

Jak můžeme vidět na politickém nebi, jsou tato slova potvrzována jejich činy. Jednejme moudře. Mějme k sobě hlubokou náklonnost a úctu. Nenechme se rozptylovat, ale stůjme pevní v těchto ničemných dnech.

Svatý, svatý, svatý, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), náš nebeský Otče. Pomáhej nám prosím porozumět těmto dnům, tomuto zvláštnímu období, abychom dokázali svými životy posvěcovat Tvé a Synovo jméno, aby poznali, že tu máš svůj lid, své povolané a vyvolené, aby Vás mohli začít hledat a mít z těchto dnů plný užitek, tak jako jej máme i my, když se necháváme Tebou Otče vyučit a jdeme v Kristových šlépějích. V Beránkově jméno Otče prosíme o vyslyšení. Amen a amen.

S Láskou a V Lásce Vaše sestra Šárka, Váš bratr, Pánův otrok, Igi (Šági)