1.Samuelova – Hana = žena, která v trápení a strastech nalezla skutečné Boží požehnání

Spread the love

Začněme prosím opět myšlenkami, které měla sepsat Šárka, abychom se zamysleli nejenom nad Hanou, ale nad prvními dvěma kapitolami První knihy Samuelovi. Opět zde nalezneme jeden z důkazů, že byl duch vylit 06.06.2024 po západu slunce nad Českou a Slovenskou republikou na všechno tělo:

Při čtení Písma se nám může leccos jako nespravedlivé zdát. Vždyť co spravedlivého je, když   … Hana, kterou miloval, a pokud jde o Jehovu, ten zavřel její lůno… ?

Pokud se podívám na příběh Hany z jednoho úhlu  pak v pár větách mohu konstatovat = Hana byla milována manželem, druhou manželkou však pro svou neplodnost ponižována. Ústrky a vlastní pocit nedostatečnosti Hanu vedl k prohloubení víry. Víra jí pak přivedla k vyslovení prosby o syna a zároveň složení slibu odevzdání syna do služeb Bohu.

Tento příběh pak pro mne je obrazem hluboké víry a mohu si ono uzavření lůna vysvětlit,  jako opatření Otce Jehovah (Jehovy), jak Hanu přivést na cestu pevné víry.

Pokud se na stejný příběh podívám z jiného úhlu, kdy za skutečnost přijmu, že Jehova ví vše

Izajáš 55:8 Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami  ani mé cesty nejsou vašimi cestami,“ je Jehovův výrok. „Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.

A ví i mnohem víc

Jeremjáš 1:5 „Než jsem tě utvářel v břiše, znal jsem tě, a než jsi přistoupil k tomu, abys vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Udělal jsem tě prorokem pro národy.“

Dále pak připojím fakt, že až 90% naší osobnosti se formuje během prvních tří let života, přičemž matka je základem pro náš život i budoucnost, pak „uvidím“ příběh Hany „více do hloubky“ a i onu „nespravedlnost“ začnu vnímat zcela jinak

Čemu byla neplodná Hana vystavena – ústrkům, ponižování. Čemu toto jednání Hanu vedlo – k pokoře a tichosti (byla si vědoma svého „nedostatku“ a tedy s pokorou a tichostí tento posměch přijímala).

Otec Jehovah (Jehova) měl plán. Na svět chtěl přivést muže coby předobraz zachránce-mesiáše-pomazaného. Jaké matce takové dítě může svěřit? Tiché a pokorné. Tak jako každý člověk i tato budoucí matka musí s plánem vyjádřit souhlas na základě své svobodné vůle – modlitba Hany:

Ó Jehovo vojsk, jestliže zcela jistě shlédneš na trápení své otrokyně a skutečně na mne vzpomeneš a nezapomeneš na svou otrokyni a skutečně dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Jehovovi na všechny dny jeho života, a na jeho hlavu nevejde břitva.

Tento druhý pohled na Hanin příběh mne přivádí do současnosti, do mého vlastního života.  Otec má plán pro každého z nás. Jeden příklad z mého okolí = starší žena, nevěřící, intuice jí vedla, aby začala do a z práce chodit pěšky (cca 3km), ačkoli měla možnost využívat hromadnou dopravu. Během 6 měsíců pravidelnou a svižnou chůzí „odložila“ přebytečná kila, celkově fyzicky omládla. Po pár měsících jí soud svěřil do péče její vnoučata. Pokud by neprošla fyzickým omlazením na péči o vnoučata by si netroufla.

Po světě chodím více než půl století a až nyní mohu říct, že rčení „nevidím si dál, než na špičky vlastních bot“ plně rozumím. Co bude, se mohu jen domnívat, předpokládat, očekávat a to vše, mi vlastní rozum podsouvá.  Pokud se však pevně držím ruky Otce Jehovah (Jehovy) a nechávám se jím vést, pak mohu, tak jako dítě, odložit hledání vlastního řešení a jen si vše užívat.

Odložme naše lidské „házení vidlí“ do plánů Boha Jehovah (Jehovy). Jen On ví, proč a nač nás připravuje. Jen On ví, proč tu či onu z našeho pohledu nepříjemnost či nedostatek v našem životě dopouští. Přibližme se k Otci Jehovah (Jehovovi), naslouchejme, s tichostí a pokorou přijměme Jeho vedení, jen tak máme možnost obstát.

——————————————————————————————————————–

Příběh Hany jsem se snažila pro lepší srozumitelnost popsat jako nezávislý pozorovatel ačkoli mám s Otcem Jehovah (Jehovou) pevné pouto, pouto mezi milujícím Otcem a jeho dítětem.

Velmi dobře si pamatuji dobu, kdy jsem se toulala životem sama. Nemohu ani napsat, že jsem životem šla, byly to toulky nikoli ucelená cesta. Dnes, když se pevně držím Otce Jehovah (Jehovy) za ruku, se popravdě divím, že jsem všechno to životní toulání zvládla. Přijít k Otci bylo pro mne, jako navrátit se zpět do dětství. Na nic již nejsem nikdy sama. Když přijdou problémy, či starosti, utíkám se k Němu schovat do náručí (postačí mi jen zavřít oči) a vždy dostanu stejnou odpověď: „Neboj se.“ a problémy, starosti se vyřeší, často tak, jak bych nečekala

Pokud by se mne někdo zeptal, co pro mne znamená vztah s Otcem Jehovah (Jehovou), pak bych odpověděla jediným slovem: „Vše.“ .

Každý den v rámci modlitby opakuji stejné přání. Prosím Otce o vyučení. Být vyučena Otcem je pro mne nejvíce, co mohu na tomto světě, v tomto životě získat.

Někdy je mi smutno, smutno ze „ztracených lidí“, jak zoufale hledají vlastní řešení. Přitom vše má každý na dosah. Postačí z hloubi svého srdce přijít v modlitbě k Otci Jehovah (Jehovovi), vložit Mu do rukou pomyslné otěže svého života, požádat Jej o vedení a vyučení. Tak jednoduché to je.

Přeji všem, aby opět mohl být každý malým dítětem schovaným v pevném Otcově náručí.

Šárka

Sleduj Chorvatsko můj lide.“ , je JeHoVaH (Jehovův) výrok. „Zaměř svou pozornost k prvním dvěma kapitolám z 1. knihy Samuelovy a nechej se jimi poučit, abys zmoudřel můj synu a má dcero.“ , je výrok samotného Boha, Pána, JeHoVaH (Jehovy) vojsk

Rozbor těchto dvou kapitol se stal v nedávných dnech, kdy jsem toto měl sepsat, velkou zkouškou naší víry, zda s Šárkou půjdeme vůlí našeho nebeského Otce, nebo nás to rozdělí. Cíl byl ze strany nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha takový, abychom porozuměli, PROČ MUSÍ I ŠÁRKA UTVÁŘET OBSAH TĚCHTO ČLÁNKŮ.

Její přirozená pokora jí v tom bránila. Měla oprávněné obavy, aby její slova nebral někdo jako vyučování, protože ctí vůli nebeského Otce, že toto ženám nepřísluší. Proto jsou v jejich slovech jen takové myšlenky, které mají zvláště ženám ukázat, jak je samotné nebeský Otec vyučuje. Když jsme oba pochopili, proč nebeský Otec připustil tuto zkoušku víry, došlo mezi námi ještě k hlubšímu spojení, jak vzhledem k nám samotným, tak také k propojení s nebeským Tatínkem a Jeho Synem, naším Bratrem, Panem Jehošuou.

Nyní tedy vkládám už sepsaný text z 03.06.2024:

Byla k nám skrze článek ze dne 02.06.2024 obrácena pozornost a byl nám ukázán náš nedostatek víry před tím slavným dnem, jenž přichází po západu slunce nad Československem 06.06.2024 pro celý Satanův svět. A nyní je potřeba prozkoumat první dvě kapitoly, o kterých je psáno v nadpisu článku, protože je v nich moudrost a porozumění, pro důležitá slova POŽEHNÁNÍ a ZLOŘEČENÍ. Co to znamená a jak se to projevuje. Jako potvrzení sledujme co přichází na Chorvatsko. Bylo mi to ukázáno dopoledne 02.06.2024, ale nemám zatím o tom mluvit. Sami to musíme vidět.

Čeho je symbolem Chorvatsko pro velkou část Československého lidu? Je to místo odpočinku a pokoje ve dnech, kdy odpočíváme od práce a od starostí tohoto světa. Je to jako Sabat Izraele, pro duši člověka. Místo, které nám bylo ukázáno v mnoha filmech, jenž se zabývaly Právem a Spravedlností, které jsme si jako děti zamilovaly, pro krásu scenerií, pro krásu krajiny, ve filmových ztvárněních o Vinetuovi, náčelníkovi Apačů. To místo je před našima očima jako zahrada Eden.

Obdivujeme v něm krásu stvoření, ale nevidíme v něm svého Stvořitele, JeHoVaH (Jehovu) vojsk, protože naše mysl je naladěna na uspokojování těla a ne na uspokojení ducha. Proto se nechali mnozí podvést svými náboženskými vůdci kázáními O PROSPERITĚ, KTEŘÍ MEZI SLEPÉ OVCE BOŽÍHO LIDU VSTOUPILI V BERÁNČÍCH KŮŽÍCH, JAKO VLCI, aby si naplnili svá břicha z desátků, které jim ovce přinášejí.

1.Samuelova 2:30-36; Římanům 2:1-11

Tito vlci jsou jako Chovni a Pinechas, synové Eliho, jenž se stal podle práva veleknězem nad Izraelem v letech 1158 až 1118 př.n.l. na 40 let. V tom čase žila Hana, manželka Efrajimovce Elkany a byla bezdětná. Její život byl velmi hořký a ještě více ji ho sužovala druhá manželka Elkany Penina. Každá žena, která touží naplnit své poslání, aby na svět přivedla děti, se cítí nesmírně pokořená a neexistuje pro ni žádná útěcha, protože se cítí nedostatečná (nemůže naplnit své poslání).

Toto pokoření, tato strast ji pomohla k tomu, aby svůj život a život svého zatím nenarozeného syna vložila do rukou svého Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Nechala se jím nést s vírou a byla nebeským Otcem požehnána, protože se jí narodilo nakonec celkem šest dětí. Čtyři synové a dvě dcery. Z prvního syna, kterému dala jméno Samuel (Vyžádán od Boha = JEHOVAH /Jehovy/) učinila syna, zasvěceného Bohu, nazirejce. Po odstavení jej přivedla k Elimu do Šila, kde stál stan setkání, dům Pravého Boha a nechala jej u něj. To se dělo v tom čase zpravidla ve věku 4 let dítěte.

Každá matka ví, co to pro ni znamená, když ztratí z dohledu a přestane vychovávat své dítě, po kterém tak toužila.. Teprve až odrostl a kdy jej jednou ročně navštěvovala a přinášela mu šaty se stalo, že opět otěhotněla. Jak se dívala na své trápení? Dívala se na něj jako na to, čím skutečně bylo, JAKO NA POŽEHNÁNÍ. Její kroky vedla VÍRA a VDĚČNOST. Proč? Ona věřila, že když dá svému nebeskému Otci to nejlepší co jí v životě potkalo a splní své slavnostní sliby, že ji nebeský Otec požehná a opět otěhotní. SLEDOVALA VÝSLEDEK, NE MOMENTÁLNÍ STAV. A to je první poučení pro nás, co to skutečně znamená JÍT VÍROU.

Víra je jako květina.

Co musíš udělat, aby žádoucí rostlina vyrostla? Co nutné je, aby byla úroda? Rostlinu zasadit, nad jejím růstem bdít, hýčkat ji a včas pohnojit. Správné živiny dodat jí. Čas je nejvyšší, tak jako zahradník, jeden z nejlepších, o svou víru pečovat. Na její růst dohlížet, živit ji, aby v daný čas mohl zazářit její květ. Ostatním, kolem stojícím, pak postačí ke květu víry přivonět a vše pro ně změní se.

Kytka naší víry

A nyní se vraťme k Chorvatsku a něco si o něm řekněme. Tato oblast byla a je jižní hranicí potomků Tubala. Žije v něm také mnoho potomků Mešeka. Celá oblast byla od časů Řecka, které se stalo díky Makedonii a Alexandra Velikého světovou velmocí své doby a následně působením Říma oblastí, kde můžeme vidět osud podobný kmenům Izraele za dob soudců. Řecko a Řím, to bylo pro tu oblast jako Filištíni pro Izrael za dob soudců. Za života Samuela žil jako soudce Samson. Země byla v relativním poklidu 80 let od soudce Ehuda. I tato oblast takového Ehuda měla. Byl jím Josip Broz Tito. Tento Slovinec po druhé světové válce v roce 1945 sjednotil Tubalovy a Meškovy kmeny do soustátí zvaného Jugoslávie.

Po jeho smrti se jednota kmenů začala štěpit a celý proces se začal zrychlovat po roce 1984. Nakonec se podařilo novodobým Filištínům (Chazarům) přivést tuto oblast do války. Jednou z příčin byl náboženský vliv. Chorvatsko vždy tíhlo více ke katolicismu než k pravoslaví, tedy hlavně mezi elitami byl tento náboženský dům v oblibě. Proto za druhé světové války takzvaní Ustašovci, kteří z Chorvatska učinili Italskou kolonii fašismu, rádi vraždili pravoslavné kněze. Vidět to můžeme ve filmu Okupace ve 26 obrazech.

Chorvatsko si prošlo od počátku 90 let minulého století dvěma etapami novodobého fašismu a velkým krveprolitím. Země byla a ještě stále je, rozdělena nenávistí ke svým Mešekovým bratřím, Srbům. Jejich elity, pod vlivem Filištínů se chovají podobně, jako elity Tubala a Mešeka v ČR (Česká republika) a v SR (Slovenská republika), kdy strkají své hlavy do zadních otvorů svých západních pánů. Chorvaté, obyčejní občané, ti vždy milovali Čechoslováky. Jejich elity hlavně tehdy, když potřebovali obnovit svůj turistický ruch. Jakmile krize pominula, vždy začali Čechoslováky pohrdat a otevřeli své resorty takzvané bohatší západní klientele.

Problém Chorvatska je v tom, že pár kilometrů od pobřeží je to už velmi chudá oblast a mnozí si tak zajišťují svůj celoroční příjem právě díky turistům. Letos svým Tubalovým a Mešekovým bratřím ze severu, tedy z oblasti Československa, zase náramně přitvrdili. Jejich jednání se opět podobá synům Eliho, Chovniho a Pinechase. Posledních 20 let mají nad Chorvatskem novodobí Filištíni pré. Přesně jako se to dělo za doby Samsona a Eliho. Samson kmenům Izraele zajistil jakouž takovou suverenitu, ale přesto jej nakonec Filištíni dostali.

Eli, Samson a Chovni s bratrem Pinechasem byli usmrceni a na místo soudce a také velekněze nastoupil Samuel. Koho předstiňoval? Pána Jehošuu. Pokud čteme pozorně druhou kapitolu 1. knihy Samuela, tak nám neuniknou tyto myšlenky:

A Eli byl velmi starý a slyšel o všem, co dělají jeho synové celému Izraeli, a jak lehají se ženami, které slouží u vchodu do stanu setkání.“ .

Eli byl velmi starý, i Chorvatsko je velmi staré. Eliho synové smilnili i Chorvatsko smilní. Chovni a Pinechas to dělali u vchodu před stanem setkání a Chorvaté to dělají u vchodu do Tubalovy a Mešekovy země.

A říkával jim: Proč pořád děláte takové věci? Vždyť věci, které o vás slyším ode všech lidí, jsou špatné. Ne, synové moji, protože zpráva, kterou slyším, kterou Jehovův lid uvádí do oběhu, není dobrá.“ .

Tak jako Eli říkával svým synům, ale nezakročil, tak říkají dějiny Chorvatským synům, že to není dobré a nyní ta zpráva přichází na ně skrze JeHoVaH (Jehovův) lid. Ale nikdo nezasahuje.

Kdyby člověk zhřešil proti člověku, Bůh bude pro něho rozsuzovat; ale kdyby člověk zhřešil proti Jehovovi, kdo se za něho bude modlit? Nenaslouchali však hlasu svého otce, protože Jehovovi se nyní zlíbilo usmrtit je.“ .

A viděl jsem to ve vidění, o kterém nesmím více mluvit, než nyní sděluji.

Zatím chlapec Samuel rostl a byl stále milejší jak ze stanoviska Jehovova, tak z lidského.“ .

Tak jako si lidé zamilovali Samuela a rostl před jejich očima, tak si skutečný Boží lid zamilovává dnešního Samuela, Pána Jehošuu a ten v jejich očích roste.

A k Elimu přišel Boží muž a řekl mu: Tak řekl Jehova: Nezjevil jsem se vskutku domu tvého praotce, když byli v Egyptě jako otroci faraónova domu? A byl vyvolen ze všech kmenů Izraele pro mne, aby působil jako kněz a vystupoval na můj oltář, aby nechával vzdouvat obětní dým, aby přede mnou nosil efod, abych dal domu tvého praotce všechny ohnivé oběti izraelských synů.“ .

A nyní slyš Velký Babylone, který se podobáš Chorvatům. Nebyl to sám Pán JeHoVaH, který Tě vyvedl z duchovního Egypta svou mocnou rukou skrze oběť svého Syna? Neustanovil tohoto muže nad Vámi? Abyste obětovali své oběti, ovoce rtů, tak jako on?

Proč kopete do mé oběti a do mého obětního daru, které jsem přikázal ve svém obydlí, a stále ctíš své syny víc než mne tím, že se vykrmujete z toho nejlepšího z každé oběti mého lidu Izraele?“ .

Koho ctíte více než mne?“ , je výrok našeho Boha, našeho Stvořitele. Neberou si vlci v beránčích rouších to nejlepší pro sebe z každé oběti duchovního Izraele?

Proto výrok Jehovy, Boha Izraele, je: Vskutku jsem řekl: Pokud jde o tvůj dům a dům tvého praotce, budou přede mnou chodit na neurčitý čas. Ale nyní Jehovův výrok je: Je to z mé strany nemyslitelné, protože budu ctít ty, kteří ctí mne, a ti, kteří mnou pohrdají, budou nevýznamní.“ .

Komu se věnuje pozornost? Věnuje se pozornost Božím výrokům, nebo výrokům, naukám těch, kteří nemají úctu ke svému Stvořiteli? Kdo je jako Hana a kdo je jako Chovni a Pinechas?

Pohleď, přicházejí dny, kdy jistě odetnu tvou paži a paži domu tvého praotce, takže ve tvém domě nebude stařec. A skutečně pohlédneš na protivníka v mém obydlí uprostřed všeho dobrého, jež se činí Izraeli; a ve tvém domě nikdy nebude stařec. A přece je jeden muž z tvých, kterého neodříznu od svého oltáře, takže bych způsobil, že tvé oči selžou, a přiměl tvou duši, aby tesknila; ale větší počet z tvého domu, ti všichni zemřou mečem lidí.“ .

Naslouchej Velký Babylone, naslouchej chorvatský lide.

A to je pro tebe znamení, které přijde na tvé dva syny, Chofniho a Pinechase: Oba zemřou v jeden den.“ .

Padne váš představený, Pinechas = Katolická církev a Chofni = Pravoslavná církev.

A jistě si vzbudím věrného kněze. (144 tisíc) Bude činit v souladu s tím, co je v mém srdci a v mé duši; a jistě pro něho postavím trvalý dům a jistě bude vždycky chodit před mým pomazaným (Jehošuou). A stane se, že kdokoli zůstane ve tvém domě, přijde a pokloní se mu pro vyplacení peněz a kulatý chléb a jistě řekne: Začleň mě, prosím, do jednoho z kněžských úřadů, abych pojedl kus chleba. (věrné družičky)“ .

Ať je to vše k posvěcení Vašich jmen Otče a Beránku. Ať národy, jazyky země poznají, že Ty sám jsi nevyšší nad celou obydlenou zemí Pane JeHoVaH (Jehovo). Ať poznají, že Ty sám ustanovuješ Svého Syna na Sionu, že dosazuješ a odstraňuješ krále podle Tvé vlastní moudrosti, náš Bože. Ať se děje Tvá vůle Otče v Beránkově jménu, kam jsi ukryl Své vlastní svaté jméno. Amen a amen

V Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi (Šági)

Dnes, to je 14.06.2024 vyšla tato zpráva, která souvisí s tím, co mi bylo nebeským Otcem ukázáno ve vidění, které úplně zazdilo myšlenky o Haně. Mohu jen sdělit toto:

Na konkrétní místo v Chorvatsku přiletěly dvě hypersonické rakety.“ .

Ptejme se nebeského Otce sami, co to znamená, když si přečteme, co pronesl srbský prezident Vučič. Článek nalezneme zde. Vzpomeňme na operaci NEMYSLITELNÉ z předchozího článku.

Když jsem se dnes v noci 14.06.2024 od 01:00 do 03:00 hod. modlil k Otci, rozmlouval s ním a s Panem Jehošuou, prosil o moudrost a další věci v náš prospěch, prosil jsem také o porozumění ohledně toho, co jsem o Chorvatsku napsal, protože jsem věděl, že vše mám dnes zveřejnit. V tom čase byla má žena vedena Otcovým duchem, protože pracuje v noci, aby začala hledat události, které se v dějinách odehrály 06.06.. To co jí Otec označil mi měla poslat, jako odpověď na mou modlitbu.

Byly v ní tyto události:

6.6.1415 Husovo první slyšení u kostnického tribunálu
6.6.1944 vylodění v Normandii
6.6.1945 Rusové nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler 6.6.1965 Anglická skupina Rolling Stones vydala svou nejznámější skladbu Satisfaction
6.6.1974 Při dopravní nehodě u Podolínce na východním Slovensku zahynulo 9 dětí
6.6.1984 Vyrobena hra Tetris, kterou vyvinul ruský programátor a vývojář Alexej Pažitnov

Dále mi měla poslat tento obrázek:

Je tam napsáno: Miluji Tě nekonečně, Plamínkovi….

Dále mi měla předložit názvy knih, které ji nabídl FB jako reklamu k nákupu knih v nějakém antikvariátu. Jmenovali se:

Umění KALIGRAFIE
Vidění
Dětská encyklopedie
3 a 1/2 roku
Tajná zahrada

A když mi to posílala, byl jsem veden k tomu, aniž bych tušil co dělá, abych se s ní přes messenger spojil. Myslela si, že už dávno spím. A měli jsem se společně zamyslet, jak vše souvisí s odpovědí.

První co mi nebeský Otec vložil na mysl, když jsem uviděl obrázek a věnování PLAMÍNKOVI, začala mi v hlavě znít tato píseň Tublatanky, která byla složena pod Otcovou inspirací. Jmenuje se Žeravé znamenie osudu. Zpívá se tam:

Som dieťa plameňov
Cestu vám osvetlím

Pak mne vedl k zamyšlení, proč Kaligrafie a proč 3 a půl roku. Kaligrafie je umění PSÁT. Odpověď musela být v některém z článků před 3 a půl lety. Tam jsem nalezl tento článek:

Jsou tam velmi zajímavé myšlenky. Celá série analýz je v pěti článcích, kdy ve třech posledních se zabývám Adolfem Hitlerem. Jeho údajné tělo po fingované sebevraždě se našlo právě 06.06.1945.

Pak jsem se měl zamyslet nad Husem. Ten obhajoval Biblickou Pravdu, kterou načerpal při osobním studiu Písma. Pak jsem se měl zaměřit na to, co je Rolling Stones a co znamená slovo Satisfakce. V písní se zpívá, že stále nenachází zpěvák potřebnou Satisfakci. Stala se jejich nejslavnější písní a byla zveřejněna 06.06.1964. Název kapely do češtiny znamená Valící se kameny. Okamžitě jsem byl veden k Danielovi 2:34-36 a 43-45

Díval ses dál, až byl vysekán kámen, nikoli rukama, a udeřil obraz do jeho chodidel ze železa a z tvarované hlíny a rozdrtil je. Tehdy byly rozdrceny železo, tvarovaná hlína, měď, stříbro a zlato, všechny spolu, a staly se podobnými plevám z letního mlatu a odnesl je vítr, takže se po nich nenašla ani stopa. A z kamene, který udeřil do obrazu, z toho se stala velká hora a naplnila celou zemi. To je ten sen, a řekneme před králem jeho výklad.“ .

Ježto jsi spatřil železo smíšené s vlhkou hlínou, smíchají se s potomstvem lidstva; ale nebudou držet pohromadě, jeden s druhým, právě jako se železo nemísí s tvarovanou hlínou. A ve dnech těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy; ježto jsi spatřil, že z hory byl vysekán kámen, nikoli rukama, a že rozdrtil železo, měď, tvarovanou hlínu, stříbro a zlato. Vznešený Bůh dal králi na vědomí, co se má dít potom. A sen je spolehlivý a jeho výklad je důvěryhodný.“ .

Hus = Pravda, Satisfakce = Kámen, který se valí a není vysekán rukama. Už víme kdy a kde vzniká BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.

Pak tu máme tragickou událost, kdy bylo zabito devět dětí. To mne vedlo k tomuto článku, který byl sepsán přesně před 3 a půl lety.

Opět tu máme linku s tím, co se 3 a půl roku dělo. Že nebylo zatím dosaženo Satisfakce za plán, jak zabít k Otci obrácené děti, to je ta číslovka (9). Pak tu máme tyto knihy:

Vidění
Dětská encyklopedie
Tajná zahrada

Po celou dobu mi dával nebeský Otec vidění, abychom pochopili Dětskou encyklopedii, což je Písmo a stali se Božími dětmi, abychom mohli vstoupit do Tajné zahrady, kterou je BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. A jak s tím vším souvisí TETRIS, který byl vydán 06.06.1984?

O čem píšu celou dobu a je to KALIGRAFIE? O tajné OPERACI GOLGOTA, která započala 06.06.1984. A abychom jí pochopili, musíme si správně jako ve hře TETRIS poskládat jednotlivé padající dílky z nebe, abychom dokázali jít nahoru, dosáhnout vyšších levelů po schodech POP a VÚP. Jinak do TAJNÉ ZAHRADY NEMŮŽEME VSTOUPIT. Vše se odehrává ve 3 a půl letech, kdy působila OHAVNOST, KTERÁ SE JMENUJE ZEMŘEL NÁHLE.

Nikdo to za nás neodpracuje. Jediná možnost jak tu hru hrát správně je ta, že se necháme vyučit samotným nebeským Otcem a do svých životů POP a VÚP přijmeme. K tomu slouží vylití Otcova ducha, abychom pro tento čas měli vedle sebe POMOCNÍKA, který už jednou působil, ale trochu jinak, než dnes. Byla jiná doba a jiný čas.

Kdo půjde k Otci celým svým srdcem, myslí a silou, ten vylití ducha pozná. Kdo se bude držet svých hlučících pastýřů a jejich učení, ten to pozná až vše uvidí na vlastní oči. Věřte mi prosím, že, že ve druhém případě zbývá takovému člověku JENOM PLÁČ A SKŘÍPÁNÍ ZUBŮ. Toto nikomu s Šárkou nepřejeme. Pokud Vám jsou ty myšlenky potvrzeny Otcovým duchem, začněte prosím upozorňovat všechny lidi kolem sebe, aby věnovali svou pozornost výroku prezidenta Vučiče. Kdo už je v Tajné Boží zahradě, ten se nepotřebuje zásobovat.

Váš bratr Igi