Svobodná vůle, co pro nás znamená a co nás učí?

Spread the love

Toto další zamyšlení máme předložit všem, kdo přišli v tomto čase ke dni soudu. Opět nejprve zamyšlení skrze Šárku:

Matouš 7:7 Neustále proste, a bude vám dáno; neustále hledejte, a naleznete; neustále klepejte, a bude vám otevřeno.“ .

Jan 10:9 „Já jsem ty dveře; kdokoli vstupuje skrze mne, bude zachráněn a bude vcházet a vycházet a najde pastvu.“ .

Když dám si pojem svobodná vůle vyhledat, pak naleznu dva rozdílné názory – dle wikipedie je svobodná vůle, pojem, jenž ve filosofii označuje myšlenku, že člověk jedná jen na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí, nikoli pod vlivem vnějších podnětů. Neurobiolog Robert Sapolsky naopak tvrdí, že nic takového jako svobodná vůle neexistuje, že svobodná vůle je jen pouhou iluzí. Pan Sapolsky je přesvědčen, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí.

Na první pohled si tak mohu vybrat, kterému názoru dám přednost. Budu se považovat za člověka se svobodnou vůlí nebo za člověka, který má svá rozhodnutí předurčena? Dalo by se říct, že o nic vlastně nejde, že se mohu přiklonit k tomu či tomu názoru, jenže za rozhodnutím, kterému z názoru dám přednost, vidím dalekosáhlé následky. Pokud přijmu svobodnou vůli, pak nesu za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost, pokud přijmu svobodnou vůli coby pouhou iluzi, pak se mohu postavit do pozice oběti bez vlastní zodpovědnosti.

Co však duchovní stránka mého rozhodnutí? Mohu se takto lehce zříci následků? Mohu se zbavit odpovědnosti? Svobodná vůle od počátku lidstvo provází a s ní také daného rozhodnutí následky. Ze svobodné vůle Eva ovoce utrhla. Svobodně se Kain pro vraždu svého bratra rozhodl. Svobodně Noe Otci Jehovah (Jehovovi) začal naslouchat. Svobodné bylo rozhodnutí Cháma o nahotě svého otce bratrům říct. A tak bychom mohli v Písmu „jít“ dál a dál.

Vždy na počátku bylo rozhodnutí, jak dle své svobodné vůle k dané situaci se postavit a pak následky. Následek prvotního rozhodnutí neseme si i v těchto dnech.

Zdálo by se, že doba ve které žijeme, je od dob v Písmu zmíněné, velmi vzdálená. Časově jistě, jinak však ne. Tak jako tehdy i dnes na základě své svobodné vůle volíme a pak také následky svého rozhodnutí nést musíme.

Matouš 7:13 14 „Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají;  zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají“ .

Šárka

Touto úvahou Šárky se opět dostáváme k tomuto obrázku níže, který byl namalován z vůle našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) Boha. Proč? Protože jeden obrázek je více než tisíc slov. Je jako dopis, který když prozkoumáme a pochopíme autora, co jím chce říci, nám do mysli vtiskne svou vlastní myšlenku a je na nás, zda se tou myšlenku budeme řídit. A to je SVOBODNÁ VŮLE.

Nebudu opět rozebírat co je v něm zakomponováno. Každý sám si to může najít a každý sám si může odpovědět svou svobodnou vůlí, zda na to co je v obrázku ukryto, zda na to dosahuje, či se myšlenkám vysměje.

Mohl bych nyní mluvit o Kainovi, jak se mu hřích krčil u vchodu jeho mysli. Jak šel Adam svou svobodnou vůli, když od Evy přijal ovoce ze stromu POZNÁNÍ DOBRÉHO A ŠPATNÉHO. Jak je tato událost lidem předložena na trvalou připomínku tímto obrazovým symbolem:

§

Para grad (dva v zahradě), ale i o tom už bylo napsáno mnoho slov. Pokud si uvědomujeme, proč byl vylit Duch právě 06.06.2024 po západu slunce nad ČR a Slovenskem a máme dějinnou paměť, tak víme co se ten den stalo před 80 lety a víme, že byl ten den označen DNEM D.

Tehdy takzvaný král Jihu vstoupil na březích Francie do poslední fáze války s tehdejším králem Severu, nacistickým a fašistickým Německem. V jeho plánech byl s touto operací spojen plán NEMYSLITELNÉ, který Churchill světu představil v březnu 1945. A když máme povědomí o tom, kdo skutečně stál za VELKOU VÁLKOU, která měla dvě fáze. A v obou válkách byl stejný plán krále Jihu zničit Mešeka a postavit jej proti potomkům Tubala, aby nedošlo k naplnění Ezechiele 38. a 39. kapitoly, tak víme proč bylo toto datum zvoleno k vylití Ducha. Vylití ducha je vylitím k soudu člověka.

Satanem vymyšlený škodlivý plán s operací NEMYSLITELNÉ nevyšel. Proč? Protože v něm sehrála hlavní roli SVOBODNÁ VŮLE GENERÁLŮ KRÁLOVSTVÍ JIHU. Ti zabránili Chazarskému Churchillovi a Satanovým sluhům za oponou použít proti čtyřem symbolům druhé světové války, Moskvě, Kyjevu, Leningradu a Stalingradu 01.07.1945 čtyři jaderné bomby, které byly vyrobeny v Německu na podzim roku 1944, ke konečnému zničení Sovětského svazu, potažmo Rusku, proti Mešekovým potomkům.

Adolf Hitler byl agentem MI6, nejstarší tajné služby. Bomby předal králi Jihu v čase svého úniku z Německa, asi den před svou předstíranou sebevraždou. Král Jihu pak dvě z bomb svrhl na Nagasaki a Hirošimu. Vše je zdokumentováno.

Churchill byl premiérem Velké Británie na konci Velké války, na konci druhé části. Přesto byl sesazen z této funkce. Vítěz? Jak je to možné? NEMYSLITELNÉ ŽE? Bylo to proti Satanovým plánům a opět tu byla SVOBODNÁ VŮLE TĚCH, KDO VĚDĚLI CO JE CHURCHILL ZAČ. Ti se postarali o jeho úklid na krátkou dobu.

Co oznámil Vladimír Vladimírovič Putin prostřednictvím Jurije Barančika 3 dny před vylitím Ducha? OPERACI NEMYSLITELNÉ!!!! V ní se nachází reálný scénář toho, co můžeme čekat. Více informací nalezneme v tomto videu.

A nyní je na každém z nás, zda pochopíme, co je tím oznámeno. Kdy to pochopíme? Když se budeme vysmívat tomu, co znamená hlučení na duchovních horách, jak jsme to vysvětlovali v předchozím článku? Nebo přijmeme do svého života POP a VÚP na základě NAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE a začneme hledat PLNÉ POROZUMĚNÍ pro tento verš z Jeremiáše, který už po několikáté předkládáme s Šárkou k zamyšlení?

V tom čase (po vylití Ducha), je Jehovův výrok, se stanu Bohem všech (duchovních) izraelských rodin; a oni, oni se stanou mým lidem. Tak řekl Jehova: Lid vytvořený těmi, kteří přežili meč, nalezl přízeň v pustině (dnešním Satanově světě lidí), když Izrael kráčel, aby dosáhl spočinutí.“ .

A opět nám bylo mnohokráte vysvětlováno, že DUCHOVNÍ PŘEDCHÁZÍ TĚLESNÉMU. Nejprve musí přijít duchovní smrt, která přichází díky vlastní svobodné vůli, a teprve poté přichází USMRCENÍ SKUTEČNÝM MEČEM. A bylo mi dáno vidění jak bude nebeský Otec pokračovat, aby nikdo nemohl říci, že nevěděl, aby se verše splnily nejprve duchovně a poté tělesně.

A porozumění bychom měli hledat jak ve viděném, tak v symbolice čísel. 79 LET byly zástupci SSSR a následně Ruska pozváni na západní pláže Francie k připomenutí si DNE D 06.06.. Po 80-ti LETECH si byli událost připomenout jen význační pohrobci nacizmu, synové a vnuci fašistických pohlavářů, Duda, Scholz a další v čele s dnešním největším symbolem, nacistou Zelenským.

A měli bychom vědět, že Francie se v roce 1944 oficiálně přihlásila na stranu krále Jihu a její dnešní hlavní představitel je Chazar.

Máme svobodnou vůli, zda se budeme brodit nejenom Písmem sem a tam, ale i událostmi, které můžeme vidět svýma očima. Hledat v nich POTŘEBNÉ POROZUMĚNÍ. A měli bychom se zamyslet, co se odehrálo po vylití Ducha při volbách do EU a proč je výsledek takový, jaký je. Kdo sice nezvítězil, ale přesto výrazně posílil a proč má většinu stále skupina těch, kdo stojí na straně fašismu.

Můžeme v tomto čase SOUDU POSLEDNÍ GENERACE jen ukázat směr. Nelze nikoho nutit, jak se svým životem naloží, protože jsme nebyli stvořeni jako stroje, jako roboti. Chceme vstoupit úzkou branou do života? Pak musíme vystoupat po schodech POP a VÚP. CHCEME KRÁČET ŠIROKOU CESTOU DO ZNIČENÍ? Ani v tom nám nebude nebeský Otec, Tvůrce života bránit.

Je někomu k smíchu informace, že nikdy Duchem nepřijal skutečné jméno nebeského Otce, Svrchovaného Pána JeHoVaH (Jehovy), Stvořitele nebe a země a také nepřijal skutečné jméno Beránka, Pana Jehošuy. Že nikdy nepřijal nabídku, aby jej sám nebeský Otec vyučil a Pán Jehošua jej pak mohl vzkřísit v posledním dnu. TAK AŤ SE DÁLE VYSMÍVÁ, JE TO JEHO SVOBODNÁ VŮLE. Následky si nese každý jednotlivec sám.

Svatý, svatý, svatý JeHoVaH (Jehovo) vojsk, náš nebeský Otče, kéž Ty sám zkoumáš srdce a ledviny každého z nás. Kéž vylitím ducha jsme souzeni Tvou vlastní Spravedlností a Právem s projevy velkého Milosrdenství těm, kdo kráčí cestou pozornosti, odpuštění a pokání, tedy POP. Aby nalezli VDĚČNOST, ÚCTU, POKORU, aby mohli vstoupit do Božího království, tedy VÚP. Kéž podle Práva a Spravedlnosti, které jsi dal jako měřící provazec oplatíš těm, kdo nechtějí dosáhnout na Tvou svatou vůli. Nechtějí činit POKÁNÍ a přijmout TVÉ POROZUMĚNÍ PRAVDY. Ať se tak stane, pokud je to Tvá vůle Otče a to ve jménu Syna, Beránka našeho. Amen a amen

V Agape Vaše sestra a Váš bratr, Pánův otrok, Šárka a Igi (Šági)