Ester – kniha, která nám ukazuje v dnešním čase správný směr

Spread the love

A máme tu další zamyšlení, které nám dává porozumění, co znamená tento Čas Konce. Jak vše souvisí s tím, co nastalo 06.06.2024 po západu slunce nad ČR a Slovenskem. Opět nejprve k čemu byla vedena Šárka ohledně knihy Ester:

Ester 8:11 … král povoluje Židům, kteří jsou ve všech různých městech, aby se sešli a zastali se svých duší …

V jaké situaci jsme? Čemu čelíme? Ať se na současnou dobu z jakéhokoli úhlu podívám, pak vidím, že jde mi o život. Nemoci, očkování, jed v jídle, vodě, ve vzduchu, válečné zbraně připraveny zabíjet. Mám snad úniku? Mohu sbalit si batůžek a odejít? Jistě. Však opravdu těmto hrozbám uniknu? Pandemie, očkování, jed, postihlo celý svět. Vždyť i v Brazílii domorodé obyvatele v pralese hledali, jen aby je mohli očkovat. I v Rusku, kam mnozí dnes dívají se s nadějí, nemohli bez očkování nakoupit. Mám tedy kam uniknout? Nemyslím.

Tak jako v době Ester Židé před genocidou stojící dostali jsme možnost záchrany. Tehdy oni mohli na svou obranu se postavit, ozbrojit se vším, co doma nalezli, domluvit se se sousedy a společně čelit těm, kdo chtěli jim vzít život i majetek.

A my dnes? I my máme možnost záchrany. K Otci JeHoVaH (Jehovovi) se uschovat, Jím se nechat vést. Kdo jiný by nás mohl zachránit? Kdo jiný než Ten, kdo ví zcela vše. Kdo jiný než Ten, kdo práva a spravedlnosti je zárukou.

Při svém hledání potkala jsem se v online světě se Sergejem Mihalem. Tehdy pro mé srdce zmučené bylo jeho kázání o vytržení jako hojivá mast. Díky jemu pochopila jsem, že Bůh má pro nás plán. Plán jak nás zachránit. Dlouho jsem pana Mihala sledovala a na jeho kázání se vždy těšila. Jenže, jak šla jsem v hledání a následně ve studiu Písma dál a dál, pochopila jsem, že na kázání o vytržení se verš Jeremiáše 3:23 vztahuje

Jeremiáš 3:23Pahorky a hlučení na horách opravdu patří falši. Záchrana Izraele je opravdu v Jehovovi, našem Bohu.“ .

Pokud bych u kázání o vytržení zůstala, pak lehce by se mi mohlo stát, že ustrnula bych a jen čekala. Pomyslně složila bych ruce do klína. A to velmi zrádné je. Co stane se, když přestanu Písmo studovat, když přestanu se Otce Jehovah (Jehovy) ptát, prosit o porozumění? Nejen, že nepůjdu v porozumění dál, ale postupně, aniž bych si povšimla, můj vztah k Otci Jehovah (Jehovovi) ochladne. A jakmile vztah by začal ochládat, pak prostor vládci tohoto světa nechávám

Pokud složím ruce do klína a budu jen tak na záchranu vyčkávat, pak má víra poleví. Židé v době Ester nikdo nepřišel zachránit, byla jim dána možnost bránit se. Jak se tedy mohu podle toho dnes zachovat? Jaké porozumění mi tento příběh v Písmu zapsaný dnes předává = studuj Písmo, na vše se Otce ptej, Jemu víru zachovej, do zbroje víry obleč se, to pro Tebe a Tvou rodinu záchrany cesta je.

Efezanům 6:11-17  „Konečně dál získávejte moc v Pánu a v mohutnosti jeho síly. Oblečte si úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni pevně stát proti Ďáblovým pletichám, protože nezápasíme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této tmy, proti ničemným duchovním silám v nebeských místech. Proto uchopte úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni odporovat v ničemném dnu a pevně stát, až všechno důkladně vykonáte. Stůjte proto pevně s bedry opásanými pravdou a mějte na sobě pancíř spravedlnosti, a s nohama obutýma výstrojí dobré zprávy o pokoji. Především uchopte velký štít víry,  kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely toho ničemného. Přijměte také přilbu záchrany a meč ducha, to je Boží slovo .

Znovu se narodit, svobodnou vůli směrem k Otci Jehovah (Jehovovi) projevit, o vyučení požádat, k Němu se uschovat. Jedno k druhému jako velká mozaika zapadá, dílek po dílku, až můžeme na sebe obléci Boží zbroj, až máme tu záchranu svou a své rodiny záchranu.

Šárka

Co je cílem našeho studia Bible? Vidět duchovníma očima v Čase Konce vše, podobně jako to viděli tělesní Izraelité ve svůj čas. Proto apoštol Pavel říká:

Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ .

Příběhy, které v Písmu čteme se nám právě nyní odehrávají před očima. Proto je vylití ducha podobné situaci, kdy 12 zvědů propátrává zemi. Co tam vidí? Obry, mocné lidi. Strach je odvádí od víry, že jim je dána země samotným Stvořitelem nebe a země, JeHoVaH (Jehovou) Bohem, že je to On, kdo ničemné odstraní z jejich dědičného vlastnictví.

Co vidíme my? Zemi, kde jsou symboličtí duchovní obři, Chazaři a Chabat Lubavitch za oponou, jenž jako Haman připravili meč, kterým nás chtějí vyhubit. A místo toho, abychom s vírou se dotazovali nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, jak všemu správně rozumět, aby se na nás vyplnilo co říká sám nebeský Otec:

V tom čase, je Jehovův výrok, se stanu Bohem všech izraelských rodin; a oni, oni se stanou mým lidem. Tak řekl Jehova: Lid vytvořený těmi, kteří přežili meč, nalezl přízeň v pustině, když Izrael kráčel, aby dosáhl spočinutí.“ .

Místo toho slyšíme jen hlučení lží a falše na duchovních horách, jak nic dělat nemusíme, že už už budeme vzati do nebe, protože přece stačí „věřit“ a milovat cosi, jako hosp Odina a Jesuse (Ježíše). Nikdo neříká: „MUSÍME SE SKRZE STUDIUM PÍSMA NECHAT VYUČIT SAMOTNÝM STVOŘITELEM, JEHOŽ SVATÉ JMÉNO JE JEHOVAH (Jehova) A TO VE JMÉNU PÁNA JEHOŠUY KRISTA.“ . Není duchovní smrt způsobena zabitím duchovním mečem?

A opět není vylití ducha podobno tomu, co čteme ve skutcích apoštolů? Jaký pokoj tam nacházíme. Nebylo to duchovní pronásledování co apoštolové zažili? Nenechal je Satan například seřezat, aby už nemluvili o Panu Jehošuovi, kterého Židé nechali pro nedostatek víry zabít?

Takže co máme očekávat? Pokoj, nebo tlak? Satanův tlak do té míry, že to až nejsme schopni psychicky vydržet? A není dnešní čas podoben událostem kolem Jericha? Co nás to učí? Žena uprostřed města s vírou, ale s nedostatkem duchovního oleje (porozumění), musí vírou shromáždit své blízké, svou domácnost, protože pro město přichází tíseň. A jako skutek víry musí dát okenicí najevo skrze šarlatovou šňůru, která ji může prozradit, že je na straně Stvořitele. Nezačala se obracet ve svých modlitbách k nebeskému Otci, aby jí dal POROZUMĚNÍ?

Není ta žena podobná rozvážným pannám (družičkám), které si sebou vzaly lampy i s nádobkou oleje a ten pak musely do své lampy nalít, aby mohly na svatební hostinu? Čemu se ten čas podobá? Nezdřímli si někteří a když se nyní probouzí, nacházejí olej v připravených nádobkách? Kdo ten olej nemá? Není to ten, kdo nestudoval Písmo s prosbou, aby jej sám nebeský Otec vyučil? Nejsou tu také ty panny, které podlehly učením duchovních pastýřů na duchovních horách?

Co nás učí příběh z knihy Ester? Že se Židé museli připravit na svou vlastní záchranu skrze boj. Nemáme se i my připravit, ale duchovně? A co si máme obléci? Šárka to tu už zmínila. Je to úplná výzbroj od Boha a na obranu máme uchopit MEČ DUCHA, TO JE PÍSMO. A opět jsme u studia, osobního studia, ne u učení lidí, kteří lechtají uši, že stačí říct: „VĚŘÍM!“ . Není psáno?:

Věříš, že je jeden Bůh, že? Děláš zcela dobře. A přece démoni věří a třesou se.“ .

Proč se démoni třesou? Protože jim chybí POP a VÚP. A to je úplná výzbroj od našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha. A kde nás to učí na duchovních horách? Raději zkoumáme, zda ti co to vyučují, zda odpovídají náboženským naukám a tradicím. Kouří? NO FUJ, FUJ, FUJ!!! Nemají razítko od úřadů? JAKÁ TO HRŮZA A ŠPATNOST!!! Že nám vlastní ZÁCHRANA UNIKÁ, protože činíme podle Římanům 2:1-11, tak to nám nedochází. Neptáme se svého Stvořitele:Je to z Tvého ducha nebeský Otče, Pane JeHoVaH (Jehovo)?“ .

Pokud bychom žili duchovně příběhy, které jsou nám do Písma zapsány PRO NAŠE POUČENÍ a nenechali se zblbnout například apokryfními texty, pak bychom porozuměli tomu, co to znamená 40 dní propátrávat zaslíbenou zemi. Co nastalo po návratu zvědů. Nemohu vám vše odhalit, protože nejsme na počátku dvou tisíc let, jako za dnů apoštolů, kde nebyla ta generace přivedena k soudu, jako je přivedena tato poslední generace, kde se vše plní nejprve duchovně.

Co je dnes Izrael před Jerichem? Není to 144 tisíc, kteří si jdou do města pro své družičky (Rachab)? A co jim bylo těm Izraelitům řečeno?:

A město se stane tím, co je oddané zničení; se vším, co v něm je, patří Jehovovi. Jen prostitutka Raab ať zůstane dál naživu, ona a všichni, kteří jsou s ní v domě, protože schovala posly, které jsme vyslali. Pokud jde o vás, jen se vyhýbejte tomu, co je oddáno zničení, abyste nezatoužili a skutečně nevzali něco z toho, co je oddáno zničení, a opravdu byste učinili izraelský tábor tím, co je oddáno zničení, a přivedli na něj veřejné odsouzení. Ale všechno stříbro a zlato a měděné a železné předměty jsou něčím svatým Jehovovi. Mělo by to přijít do Jehovova pokladu.“ .

Pokud je tehdejší Izrael symbolem dnešních 144 tisíc, pak co je to TO, CO MÁ BÝT ODDÁNO ZNIČENÍ? Nejsou to náhodou lidské nauky a příkazy, náboženská učení přinášena těmi, kdo hlučí na horách? A co jsou ty poklady? Nejsou to lidé, kteří jsou popsáni v tomto podobenství?

Konečně vyšel kolem jedenácté hodiny a našel jiné, kteří stáli, a řekl jim: Proč tu stojíte celý den bez zaměstnání?  Řekli mu: Protože nás nikdo nenajal. Řekl jim: Jděte i vy na vinici.“ .

Není to také o tomto podobenství?:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ .

U jakého stolu spočinou?:

Nemůžete pít Jehovův kalich a kalich démonů; nemůžete se účastnit Jehovova stolu a stolu démonů.“ .

Není to JeHoVaH (Jehovův) stůl? A co je jeho základem? Není to učení samotného nebeského Otce? A pokud ano, kde jej nacházíme? Není to celé Písmo, které je inspirováno samotným nebeským Otcem? A kdo inspiruje ty duchovní pastýře na duchovních horách? Co říkají? „Dal nám to Jesus (Ježíš), náš Pán.“ . A jiní zase: „Dal nám to Odin, náš bůh.“ . A jiní zase říkají: „Nejsme inspirováni, ale věřit tomu musíte, protože přece známe skutečné jméno Boha.“ . I démoni znají skutečné jméno Boha.

A jak potvrzuje Pán Jehošua sám tyto inspirované myšlenky?:

Dále přijdou lidé z východních a západních končin a od severu a jihu a spočinou u stolu v Božím království.“ .

Co je to Boží království. Je to PANSTVÍ. JE TO AUTORITA SAMOTNÉHO NEBESKÉHO OTCE, JEHOVAH (JEHOVY) BOHA! Kdy se pod tuto AUTORITU usadíme? Když se nám stane Otcem. A kdy se nám stane Otcem? Když se jím necháme vyučit. Kde je tu prostor pro lidské nauky a příkazy? A kdy se jím necháváme vyučit? Když se brodíme Písmem sem a tam a prosíme o duchovní POROZUMĚNÍ. Přijmeme do svých životů POP a VÚP. Tak jednoduché to je. Ale k tomu musíme připravit svá srdce. Stejně, jako se museli připravit Izraelité v čase Ester a Hamana.

Kéž nám dáš nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo) moudrost a porozumění, abychom unikli meči a vyšli z duchovní pustiny do místa odpočinku. Do Tvé široké náruče Otče. Pomož nám přece Pane Jehošuo posílit víru, která nám chybí a přimluv se za nás u našeho Otce, aby mohla být tato modlitba vyslyšena. Amen a amen

Vaše sestra Šárka a Váš bratr Igi, Pánův otrok (Šági)

A zde pro ty, kdo nevidí, jeden příklad toho, kde se skutečně nacházíme v proudu času. Jak dělá skrytý Haman za oponou vše proto, aby nás mohl vyhubit a my se nebránili. Článek zde.