Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Habakuk, Nahum, Malachiáš“ . (část dvanáctá – pokračování čtvrté)

Spread the love

A v den, kdy sepisuji tyto myšlenky přišlo k mé ženě, naší sestře toto slovo: „OČISTĚTE SE!“ . A znělo ji v uších až do času, kdy jsme spolu opět vedli rozhovor o třech knihách, které nám odhalovaly, co se právě odehrávalo před našima očima.

A ten čas se podobal tomuto znázornění:

Byli jsme přivezeni na symbolické vlakové nádraží, jako vagóny tažené parní lokomotivou a jejíž součástí byl tendr naplněný uhlím. A ta lokomotiva byla od vagónů odpojena i s uhelným tendrem a vagóny byly připraveny na proměnu v stejné lokomotivy plné uhlí v jejich tendrech. A na koleji čekala jiná lokomotiva, která toužila po těch vagónech, aby je odvezla ke sešrotování.

Aby se z vagónů staly lokomotivy, musely dovolit, aby byly očištěny.“ .

Aby ta lokomotiva mohla jet dopředu, do depa, kde bylo připraveno její místo k ukrytí před přicházející bouří, musela být obsluhována strojvůdcem a topičem.“ .

A bylo tu jiné znázornění, které se vztahovalo k depu pro ty lokomotivy, jenž se z vagónů staly:

A to depo se podobalo ptačímu hnízdu, kde se dočasně uhnízdí samec a samička, aby v ten rok vyvedly své mladé. A bezpečně se v tom hnízdu uhnízdily. A stalo se to hnízdo bezpečným útočištěm.“ .

A nyní bratři a sestry budeme rozjímat nad podobenstvím a nad knihami, kterým bylo potřeba v tom čase věnovat více jak zvýšenou POZORNOST, kdy svět se přibližoval k tomu dni, té hodině a roku a téměř se jej dotýkal. A to POROZUMĚNÍ přicházelo ve dnech mnoha svátků, kterými se svět (duchovní Ninive) zabýval. A byli lidé k těmto svátkům jakoby odneseni:

Pohleďte, kvůli vám přísně napomínám zasetou setbu a po obličejích vám chci rozmetat hnůj, hnůj vašich svátků; a někdo vás k tomu vskutku odnese.“ .

A nevěnovala se tomuto POROZUMĚNÍ skoro žádná POZORNOST. A nebylo to rozšiřováno, protože symbolické vagóny toho času, toto podobenství nevztáhly na sebe a ostatní.

Kdo byl symbolický strojvůdce a symbolický topič? Byl to sám Svrchovaný Pán JeHoVaH (Jehova) a byl to sám Beránek, Jehošua Pomazaný duchem, kdo tu jimi stvořenou duchovní lokomotivu použily, aby vagóny byly přivezeny na to symbolické nádraží, kde se rozhodovalo, zda se vagóny stanou lokomotivami, či šrotem, které odveze ta jiná lokomotiva. A lokomotiva s tendrem symbolizovala muže a ženu, jenž se staly jednou soupravou, řízenou Otcem a Synem.

A ta druhá lokomotiva měla jméno: „Nositel světla = Světlonoš), která byla malach = hebrejsky anděl, posel a stala se těm vagonům jakoby ohněm přečišťovače a jako louh pradlářů. A bylo to před očima vagónů utajeno až do tohoto dne, protože četly knihy proroků bez porozumění. Aby ty vagóny nemohly před ustanoveným časem správně pochopit, co bylo zahaleno do jinotaje, četly myšlenku, nesprávně překládaný verš, v Malachiáši takto:

Pohleďte, posílám svého posla a ten přede mnou pročistí cestu. A náhle přijde ke svému chrámu pravý Pán, kterého hledáte, a posel smlouvy, z něhož se těšíte. Pohleďte, jistě přijde, řekl Jehova vojsk.“ .

A kdo nebyl veden k tomu, aby tři knihy proroků Habakuka, Nahuma a Malachiáše studoval v tomto pořadí, vztáhl slovo posel k našemu Pánu, k Beránkovi. A stalo se to proto, že bylo psáno:

Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ .

Správně přeložený text se nacházel ve studijním překladu Miloše Pavlíka, kde je hebrejské slovo malach odděleno čárkou:

Hle, já, vysílám svého posla (malacha, anděla), ať utváří cestu před mou tváří, i bude náhle do svého chrámu přicházet Jehova, jehož vy hledáte, ano, Anděl smlouvy, jehož jste vy žádostivi; hle, přijde, řekl Jehova zástupů.“ .

Byl stvořen Světlonoš jako anděl, jako malach = posel? Byl. Měl v té době Světlonoš=Satan=Gog ze země Magog ve svých čelistech háky?:

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, zaměř svůj obličej proti Gogovi ze země Magog, hlavnímu náčelníkovi Mešecha a Tubala, a prorokuj proti němu. A řekneš: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku Mešecha a Tubala. A jistě tě otočím a vložím ti do čelistí háky a vyvedu tě s celou tvou vojenskou silou, koně a jezdce na koních, všechny oblečené s dokonalým vkusem, početný sbor, s velkým štítem a malým kulatým štítem, všechny zacházející s meči;“ .

A tak se stal tím poslem. A jak nyní víme, přicházel k chrámu, který byl v tom čase sepisování právě opětovně budován a nebyl stavěn z doslovných kamenů. ale těch živých. Tedy z nás bratři a sestry, přicházel k němu také Velekněz podle způsobu Melchizedeka, Pán Jehošua. Proto bylo potřeba myšlenky správně rozdělit.

A ten kdo se nechal v tom čase očistit, stal se živým kamenem toho chrámu. Hledal porozumění skrze tři knihy proroků, skutečnou moudrost, mohl jinotaji porozumět a pochopit kam v tom čase duchovní Ninive dospělo. A blížil se den zatmění slunce, kde hlavní pás procházel skrze osm míst se jmény Ninive.

A jakým bylo bratři a sestry symbolem město Ninive? Nejprve symbolem velkého POKÁNÍ. To bylo za proroka Jonáše, kterému se také nechtělo oznamovat zničení a bázlivě uprchl na lodi, aby jej dopravila do dnešního Španělska. A tak musel projít smrtí po tři dny, aby byl vyvržen rybou na břeh Středozemního moře a probuzen k životu.

Tak se z něj tehdy stala symbolická lokomotiva. A co nám bylo řečeno samotným Pánem Jehošuou?:

Odpověděl jim a řekl: Ničemná a cizoložná generace stále hledá znamení, ale nebude jí dáno žádné znamení kromě znamení proroka Jonáše.“ .

A jakým dalším symbolem se stalo město Ninive pro tyto dny?:

A stane se, že každý, kdo tě uvidí, prchne od tebe a jistě řekne: Ninive je vypleněno! Kdo mu bude projevovat účast? Kde budu pro tebe hledat utěšitele?“ .

Byli vypleněni? Víme bratři a sestry, že byli. Proč se to stalo? Protože nevztáhli slova proroků na sebe a nepřijali odpovědnost za svůj zubožený duchovní stav, ale bylo to v jejich očích jako CHICHI CHACHA, VŽDYŤ SE MNOU JE VŠE V POŘÁDKU. Nedotazovali se: “ Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), ve jménu Pána Jehošuy, našeho vykupitele, je potřeba něco změnit? Jak se očistit, abych mohl/a předstoupit se schválením?“ .

Vždyť co bylo příčinou jejich skonu? Neosvojili si Sefaniáše 4:3, který by je přivedl jako lokomotivy do depa, do dočasného, hnízda, do nejvnitřnější místnosti svého srdce a své mysli, aby za sebou na krátký čas zavřeli symbolické dveře, než přejde otevřené odsouzení z Otcovy strany.

A dostali jsme v tom čase pokyn: „Připravte hnízdo! Uhnízděte se a už nevěnujte svou pozornost událostem, které máte před očima. Stalo se! Soustřeďte se na dočasné hnízdo, abyste pak jako ta ptáčata mohli vyvést své mladé.“ .

Kdo to bude nebeský Otče, když už jsme ve svém stáří neplodnými?

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ .

Proto bratři a sestry vyjděme na ulice a oznamujme Dobrou zprávu o dobrých věcech, aby byla tato Dobrá zpráva kázána na svědectví všem národům a mohl přijít úplný konec Satanova systému věcí. Amen a amen.

A začal nebeský Otec v tom čase naplňovat postupně svůj slib:

Pohleďte, posílám vám proroka Elijáše před příchodem toho velikého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. A obrátí srdce otců zpět k synům a srdce synů zpět k otcům; abych nepřišel a vskutku neudeřil zemi tím, že bych ji oddal zničení.“ .

A na ty, na které přišlo všechno to zlořečení, které nacházíme v těch třech knihách proroků, tak ti si stále říkali, jako to říkali i farizeové a znalci zákona:

A Jehošua řekl: K takovému soudu jsem přišel na tento svět: Aby ti, kteří nevidí, uviděli, a ti, kteří vidí, aby oslepli. Ti z farizeů, kteří byli s ním, to slyšeli a řekli mu: Nejsme snad i my slepí? Jehošua jim řekl: Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Ale nyní říkáte: Vidíme. Váš hřích zůstává.“ .

A bylo to jejich EGO, které jim Satan polechtal tím, že si říkali: My přece víme, co nám nebeský Otec naznačuje.“ , ale hledali výmluvy a nepřijali za své hříchy odpovědnost, aby se očistili.

Nejednali podle vzoru krále Davida, který zapsal:

Vedoucímu. Davidova melodie. Když k němu potom, co měl poměr s Bat-Šebou, přišel prorok Natan.

Projev mi přízeň, Bože, podle své milující laskavosti. Podle hojnosti projevů svého milosrdenství vymaž mé přestupky. Důkladně mě omyj od mého provinění a očisti mě i od mého hříchu. Sám totiž znám své přestupky, a můj hřích je neustále přede mnou. Proti tobě, tobě samému jsem zhřešil, a učinil jsem, co je špatné v tvých očích, aby ses prokázal jako spravedlivý, když mluvíš, abys byl čistý, když soudíš. Pohleď, v provinění jsem byl zrozen v porodních bolestech a v hříchu mě počala má matka. Pohleď, našel jsi potěšení v pravdivosti v nitru; a kéž způsobíš, abych ve svém skrytém já poznal naprostou moudrost. Kéž mě očistíš od hříchu yzopem, abych byl čistý; kéž mě umyješ, abych se stal bělejším než sníh. Kéž způsobíš, abych slyšel jásot a radování, aby se zaradovaly kosti, které jsi rozdrtil. Skryj svůj obličej před mými hříchy a vymaž dokonce všechna má provinění. Stvoř ve mně i čisté srdce, Bože, a vlož do mne nového ducha, stálého. Neodvrhuj mě od svého obličeje; a svého svatého ducha mi neodnímej. Obnov přece můj jásot ze záchrany od tebe a kéž mě podporuješ dokonce ochotným duchem. Chci vyučovat přestupníky tvým cestám, aby se i hříšníci rovnou obrátili zpět k tobě. Osvoboď mě od viny krve, Bože, Bože mé záchrany, aby můj jazyk radostně vyprávěl o tvé spravedlnosti. Jehovo, kéž otevřeš tyto mé rty, aby má vlastní ústa vyprávěla tvou chválu. Vždyť nemáš potěšení v oběti – jinak bych ji dal; v celé zápalné oběti nenalézáš zalíbení. Oběti Bohu jsou zlomený duch; srdcem zlomeným a zdrceným, Bože, nepohrdneš. Ve své dobré vůli jednej dobře se Sionem; kéž vystavíš zdi Jeruzaléma. V tom případě se budeš těšit z obětí spravedlnosti, ze zápalné oběti a celého obětního daru; v tom případě budou právě na tvém vlastním oltáři obětováni býci.“ .

A co jsou ty úplné zápalné oběti?

Jeho prostřednictvím vždy předkládejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, které se veřejně hlásí k jeho jménu.“ .

A tato slova apoštola Pavla jsou na konci jeho dopisu duchovním Židům, tedy nám bratři a sestry a v dalším pokračování se budeme těmito myšlenkami také zabývat.

A když byla má žena, naše sestra Šárka vedena Otcovým duchem k tomu, aby plně prozkoumala ty tři knihy, byla vedena k tomu, aby si dělala poznámky, jak porozuměla veršům. které právě studovala, abychom o nich mohli rozmlouvat a aby se to mohlo stát návodem pro ten čas, jak se k Otci obracet, aby nám bylo dáno poučení přímo od něj. A měl jsem to co zapsala předložit:

Jen to co cítím jako nejdůležitější sdělení z uvedených knih číslo kapitoly a verše – vlastními slovy, co z verše vnímám

Habakuk 

1:6  –  budím sluhy Satana, aby vzal do vlastnictví srdce člověka

1:10 – Satan se pošklebuje všem, před nikým ani ničím se nezastaví, nezastaví ho hradby kolem srdce člověka

1:11 – útok sluhů Satana bude rychlý, jejich síla je od jejich pána

1:12 – Jehova dovolil toto přezkoušení u někoho k soudu, u někoho k pokárání (podle stavu srdce každého jednotlivce)

1:14 – člověk byl stvořen se svým egem (tvory, nad nimiž nikdo nepanuje) – člověk si svým egem domýšlí, že je sám pánem svého života

1:15 – Satan a jeho sluhové nás loví na háčky na ryby – na vějičky, na třpytky a odvléká nás ve své vlečné síti

 2:1 – Habakuk si je vědom této zkoušky, touží zůstat pevně stát ve víře, po boku Otce, chápe však, že takovou zkoušku dokáže odhalit jen málokdo a tedy i on očekává, že v první chvíli podlehne, proto uvádí „budu na stráži, abych viděl, co bude mluvit mým prostřednictvím a co odvětím na své pokárání“ jinak řečeno bude na stráži, aby odhalil útok Satana a bude na stráži, aby odhalil své nejnitěrnější pocity, které vyvolá pokárání (unese ono pokárání nebo propadne vlastnímu egu?)

2:2 – Habakuk má vše jasně a srozumitelně sepsat a tak lidstvo varovat před touto zkouškou

2:3 – zkouška je pro ustanovený čas.. neopozdí se – děje se nyní

2:4 – kdo podlehne, ten se nadme (nafoukne, bude se cítit dotčen, neustojí případné pokárání), spravedlivý tak jako Habakuk bude stát na stráži 

2:5 – sebejistota vede ke klopýtnutí, sebejistotou se i zdatný muž opije a tak vytvoří podhoubí pro vlastní pád

2:11 – nikdo neunikne svým hříchům a svému pádu, i kámen a trám budou svědky

2:13 – nikdo této zkoušce nezabrání, veškerá činnost lidstva je jen marnost

3:2 – Habakuk dostal strach z této těžké zkoušky.. prosí Jehovu, aby během probíhající zkoušky (znepokojení) pamatoval na milosrdenství – milosrdenství Jehovy je nám dáno, v rámci duchovní rodiny někdo klopýtnutí druhého uvidí a dotyčného upozorní

3:4 – rada jak se zachránit – pevně se držet v pravdě (světle) a dvou paprsků vycházejících z Otcovi ruky – porozumění a pozornost

3:5 – kdo padne? ten ke kterému přijde mor a horečka = mor = izolovanost, není součástí duchovní rodiny, drží se mimo rodinu, horečka = zatemnění mysli

3:17-18 – i kdyby se dělo cokoli, pevně bude Habakuk u Otce stát a jemu slovy vděčnosti děkovat = cesta záchrany pro nás

Nahum

1:1 – prohlášení proti Ninive = proti celé obydlené zemi

1:2 – Jehova vyžaduje výlučnou oddanost

1:3 – v ničivém větru a v bouři – zkouška bude rychlé a krutá

1:4 – vskutku nechá vyschnout = ten, kdo klopýtne bude ponechán vlastnímu klopýtnutí a aniž by si všiml ztratí vše, co jej spojovalo s Otcem (např začne zapomínat verše, přestane nahlížet do Písma aniž by si toho byl plně vědom,…)

1:6 – kdo z nás může obstát? 

1:7 – kdo uspěje, ukryje se u Otce jako v pevnosti. Otec nás sleduje a bere na vědomí ty, kteří v Něm hledají útočiště – bez Otce nemáme naději

1:9 – tíseň podruhé nenastane – další taková zkouška nepřijde

1:12 – ačkoli byli v úplné podobě = jsme stvořeni k obrazu Otce, v úplné podobě = ačkoli daný člověk měl víru a držel se Otce, pokud ve zkoušce neuspěje, bude podťat. Jistě tě ztrápím, takže tě víckrát trápit nebudu = musíme být všichni přezkoušeni, aby vše bylo vykonáno spravedlivě.

1:13 – všichni žijeme v tomto světě, kde vládne Satan, všichni jsme tak jeho loutkami, jen Otec může vodící tyč a provazy přetrhat a tak nás osvobodit

2:1 – Jehova odebral od každého ochranný plot, nepřítel tak přišel před náš obličej – mějme se na pozoru, zesilme ochranu tvořenou naší vírou a pevným poutem s Otcem

2:3 až 2:6 verše mne vedou do Zjevení, blíže Igi

2:7 – vše je dáno pro pevně určený čas, tímto nám odhaleno, a musí se stát, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost

2:9 – ten, kdo padne stane se částí tohoto světa 

2:10 – takovým zůstane jen prázdno a nicota

3:1 až 12 verše mne opět vedou do Zjevení, blíže opět Igi

3:13 – otevřeny nepřátelům, oheň pohltí závory – opět informace, že bude od každého z nás odebrán ochranný Otcův plot

3:14 – je nutno posilnit se vírou, porozuměním a upevnit své pouto s Otcem=postavit kolem sebe svou vírou, vděčností a pozorností ochranný plot

3:16 až 17 – ten kdo k nám po Otcem odstraněném ochranném plotu přichází je jako kobylka, která svlékne svou kůži a zmizí, kobylka žijící v temnotě, prchající před světlem = Satan vydávající se za Otce

3:19 – kdo padne nemá záchrany

Malachiáš

kapitola 1 = obžaloba lidstva

.. kde je úcta ke mě? Kde je bázeň přede mnou?.. opovrhujete mým jménem
… mé jméno bude veliké mezi národy…mé jméno bude vzbuzovat bázeň mezi národy

kapitola 2 = obžaloba kněží potažmo mužů coby hlavy rodiny
… po obličejích vám chci rozmetat hnůj vašich svátků

kapitola 3 =  „závěrečná řeč“

.. přede mnou pročistí cestu…kdo obstojí, až se objeví

Okrade pozemský člověk Boha? Ale vy mě okrádáte… na desátých dílech a na příspěvcích  = okrádáme Otce o čas, stále o něco prosíme, sami však k Otci s poděkováním a vděčností nejdeme. Odpíráme mu svůj čas, svou pozornost, své poděkování a vděčnost. 

přineste do zásobárny, ať je v mém domě jídlo …  nevyleji požehnání až již nebude nedostatek = vděčnost přináší vděčnost, poděkování přináší poděkování, pozornost přináší pozornost, vše co Otci „dáváme“ se nám mnohonásobně vrací zpět formou požehnání
.. vy se stanete zemí potěšení =  Česká republika

kapitola 4 = rozsudek

.. bázeň před mým jménem…
.. pošlapete ničemné…
.. pamatujte na zákon Mojžíše, na předpisy i soudcovská rozhodnutí…“ .

A to vše se dělo v čase, kdy s námi vedl Osmý král válku, válku o naši mysl, ale nezvítězil nad námi, protože byl s námi sám Pán Jehošua a ukazoval nám správný směr, protože byl naším vzorem. A jak se ten náš dokonalý vzor proměnil do našeho života? O tom všem budeme rozjímat v dalších pokračováních.

Kéž náš nebeský Otče, náš Tatínku, kéž nás očistíš Pravdou a svým Svatým duchem moudrosti, abychom činili to, co je správné v Tvých očích Pane JeHoVaH (Jehovo) , skrze dar víry a skrze náš vzor, skrze Beránka, Tvého Syna, Pana Jehošuu. Amen

V Agape Vaše setra Šárka, Váš bratr a Pánův otrok, Igi