Narodit se znovu a být jako malé děti. Jak to souvisí s výrokem Pána Jehošuy Krista, když odpovídá farizeům na jejich otázku: „Nejsme snad i my slepí?“ .

Spread the love

Předmluva pro knihu, kterou mám předložit z článků, jenž právě vychází, pod námětem : „Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost?“ . Pán Jehošua na otázku farizeů odpovídá takto: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Ale nyní říkáte: Vidíme. Váš hřích zůstává.“ .

Protože mnozí říkají, že vidí, a přesto pohrdli nezaslouženou laskavostí našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, je pro nás životně důležité pochopit, jak jim zůstává hřích. Doslovně: „PROČ SE MÍJÍ CÍLE.“ . Co je cílem toho, že jsme byli povoláni k životu? Tím cílem není nad někým panovat, ale být účastníkem na největší události od času, kdy byl stvořen první Boží Syn. TOUTO UDÁLOSTÍ JE SYMBOLICKÁ BERÁNKOVA SVATBA.

Protože o tomto námětu stále rozjímáme s mou milovanou sestrou a ženou Šárkou, kdy nás Otcův duch stále podněcuje skrze myšlenky z Písma tento námět správně pochopit, předkládáme společně skrze Boží vůli tyto níže popsané kroky. Jsou předloženy jako osnova, jak vše správně pochopit. Šárka definuje, jako žena a matka, vždy konkrétní krok a já pak tento krok okomentuji samotným Písmem, jak jej můžeme z Písma pochopit.

Proč jsme museli přistoupit k tomuto společnému dílu? Abychom na konkrétním příkladu porozuměli tomu co znamená: „A STANOU SE JEDNÍM TĚLEM.“ . Jak neuvěřitelně osvěžující je tato spolupráce muže a ženy, když podřídí svůj společný život Otcově vůli, Jeho LÁSCE AGAPE. Co znamená Jeremiášův výrok:

Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ .

Sepsanou sedmou kapitolu nemohu zveřejnit dříve, dokud se tyto myšlenky nestanou známé Vám čtenářům, jak internetových stránek WORLD-EYSBIBLE.COM, tak čtenářům této nové knihy PROČ POTŘEBUJEME BOŽÍ MOUDROST A ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST. Věnujme prosím těmto myšlenkám více jak zvýšenou pozornost, abychom se my sami NEMINULI CÍLE a neztratili možnost, být účastníky na Pánově duchovní svatbě. Komu hřích zůstane, ten bude muset na konci tisíciletého Božího Království k soudu nespravedlivých, aby vyznal hřích, který mu zůstal, učinil pokání a plně se podřídil Lásce Agape, na kterou v tomto životě nedosáhl.

Uvažujme tedy podle toho co můžeme vidět tělesnýma očima a převeďme toto POZNÁNÍ do DUCHOVNÍHO POROZUMĚNÍ. Jaký je tedy první krok?

Každý z nás je zcela originální nezastupitelnou bytostí, naše životní zkušenosti jsou různé. Nemohu více než přiblížit svou vlastní cestu k Bohu.  Pokud se nyní podívám na počátek této cesty vnímám stejnou touhu, kterou je mé srdce naplněno. 

Svět má tendenci nás o tuto touhu připravit, zahltit nás podněty, které nás natolik zaměstnají, že na touhu již nezbyde místo.  

Svůj duchovní zrak stále směřuji k Bohu, to je pro mne jediná cesta jak svět upozadit a nepodlehnout jeho návnadám.

Touha našeho srdce směřuje naší cestu.

V tu hodinu se učedníci přiblížili k Jehošuovi a řekli: Kdo je skutečně největší v nebeském království? Zavolal tedy k sobě malé dítě, postavil je uprostřed nich, a řekl: Vpravdě vám říkám: Jestliže se neobrátíte a nebudete jako malé děti, rozhodně nevstoupíte do nebeského království.“ .

Jehošua odpověděl: Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se někdo nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království.“ .

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ .

Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ .

Když vidím tvá nebesa, díla tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi připravil, co je smrtelný člověk, že ho chováš v mysli, a syn pozemského člověka, že se o něho staráš?“ .

Šťastný je muž (žena), který nechodí podle rady ničemných a nestojí na cestě hříšníků a nesedí na sedadle posměvačů, ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně, a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí. A jistě bude jako strom zasazený při vodních tocích, který dává své vlastní ovoce ve svém období a jehož listí neusychá, a všechno, co dělá, se podaří.“ .

A dále řekl: Slyšte, prosím, má slova. Kdyby byl nějaký váš prorok pro Jehovu, dal bych se mu poznat ve vidění. Mluvil bych k němu ve snu. Ne tak můj sluha Mojžíš! Je mu svěřen celý můj dům. Mluvím k němu od úst k ústům – tak mu ukazuji, a ne skrze hádanky; a vidí Jehovův zjev. Proč jste se tedy nebáli mluvit proti mému sluhovi, proti Mojžíšovi?“ .

Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži (ženě), který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ .

Já, Jehova, jsem tě povolal ve spravedlnosti, a pak jsem tě uchopil za ruku. A budu tě bedlivě střežit a dám tě jako smlouvu lidu, jako světlo národům, abys otvíral slepé oči, vyváděl z kobky vězně, z domu zadržení ty, kteří sedí ve tmě.“ .

Pohleď, přicházejí dny, je Jehovův výrok, a chci uzavřít s izraelským domem a s judským domem novou smlouvu; ne takovou, jakou byla smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, má smlouva, kterou oni porušili, ačkoli jsem je měl v manželském vlastnictví, je Jehovův výrok.“ .

Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ .

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ .

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Bohem Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ .

Potom Jehošua řekl svým učedníkům: Jestliže chce někdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a zvedne svůj mučednický stauros (příčné dřevo, na kterém byl i Pán přibit) a neustále mě následuje.“ .

Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm.“ .

A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé?“ .

Pokud někdo chce duchovně dorůst do mysli a srdce Pána Jehošuy Krista:

Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem. 16Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ .

Musí vědět co znamená:

Jehošua jim proto dále odpověděl a řekl: Vpravdě, vpravdě vám říkám: Syn nemůže dělat ani jedinou věc sám od sebe, ale jenom to, co vidí dělat Otce. Vždyť cokoli On dělá, to dělá podobně i Syn.“ .

Jestliže někdo touží konat Jeho vůli, pozná, zda to učení je od Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.“ .

Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, kdo jej poslal, ten je pravý a není v něm nespravedlnost.“ .

Proto ani já a ani má milovaná sestra a manželka nemluvíme sami od sebe, ale přísně se držíme tohoto Jehošuova výroku:

Proto Jehošua řekl: Až jednou pozvednete Syna člověka, pak poznáte, že jsem to já a že nedělám nic sám od sebe; ale právě jak mě Otec naučil, tak mluvím.“ .

Jehošua jim řekl: Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, neboť jsem vyšel od Boha a jsem zde. Také jsem vůbec nepřišel sám od sebe, ale On mě poslal.“ .

Pokud nebeský Otec není našim Otcem, mnozí klopýtnou o tato slova. Proč? Protože k Vám nepřicházíme sami od sebe. Museli jsme zapřít sami sebe, abychom se stali jedním tělem a získali tak dva podíly na Otcově duchu, o čem bude více řečeno v sedmé kapitole této knihy. Stále se musíme držet Otcovy ruky, stále se musíme dotazovat na Jeho PŘIJATELNOU BOŽÍ VŮLI, ne tu naši. Vždyť sám Pán Jehošua nepřišel v těle, dokud jej sám nebeský Otec nevyučil.

Pokud se začneme hádat o to, kdo má lepší POZNÁNÍ, nikdy nezískáme POROZUMĚNÍ. Stále budeme jako nemluvňata a stále budeme potřebovat mléko, aby nás někdo vyučoval základním Božím věcem. K čemu pak budeme přirovnáni?

Tehdy se nebeské království stane podobným deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět bylo rozvážných. Ty pošetilé si totiž vzaly lampy, ale nevzaly si olej, kdežto ty rozvážné si vzaly s lampami olej v nádobkách. Zatímco se ženich pozdržel, všechny si zdřímly a usnuly. Přímo uprostřed noci nastal křik: Ženich je zde! Vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny ty panny vstaly a daly si do pořádku lampy. Ty pošetilé řekly rozvážným: Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají. Rozvážné odpověděly slovy: Snad by pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte místo toho k těm, kteří jej prodávají, a kupte si. Zatímco si odešly nakoupit, přišel ženich, a panny, které byly přichystané, vešly s ním na svatební hostinu; a dveře se zavřely. Potom přišly také ostatní panny a řekly: Pane, pane, otevři nám! Odpověděl a řekl jim: Povím vám pravdu, neznám vás.“ .

Co je ten symbolický olej a co je lampa? Lampa je POZNÁNÍ. Aby mohla svítit, musí mít OLEJ = POROZUMĚNÍ. Pokud se nestaneme malými dětmi, které dovolí svému Stvořiteli, aby je On sám vyučil, jako to musel učinit i samotný náš Král a Vykupitel, Pán Jehošua, budeme mít lampu, lidské a tělesné POZNÁNÍ, ale bez Otcova ducha nebude v té lampě nic, co by hořelo a vydávalo světlo!!! Neprorokoval snad sám Daniel, který patřil jen ke třem mužům, které by nebeský Otec zachránil pro jejich vlastní spravedlnost, jak to čteme zde:

A kdyby bývali v jejím středu tito tři muži Noe, Daniel a Job, sami by kvůli své spravedlnosti osvobodili svou duši, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“ .

Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a kdybych na ni skutečně vylil svůj vztek s krví, abych z ní odřízl pozemského člověka a domácí zvíře, i kdyby v jejím středu byli Noe, Daniel a Job, jakože jsem živý, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ani syna ani dceru by neosvobodili; sami by kvůli své spravedlnosti osvobodili svou duši.“ .

Neprorokuje toto?:

A ti, kteří mají pochopení (= POROZUMĚNÍ), budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ .

Čím chceme být bratři a sestry? Prázdnou lampou bez světla, nebo lampou, která září jako jas prostoru? Pokud světlem, pak sami musíme dovolit nebeskému Otci, aby nás On sám vyučil a dal nám svého ducha, protože pak se stane toto:

V tom případě by se rozbřesklo tvé světlo právě jako úsvit; a rychle by vyrazilo tvé zotavení. A tvá spravedlnost by jistě kráčela před tebou; samotná Jehovova sláva by byla tvou zadní stráží.“ .

Pokud se nenarodíme znovu z vody a ducha, ne podle učení a POZNÁNÍ smrtelného člověka, ale podle POROZUMĚNÍ, které dává sám nebeský Otec, JEHOVAH BŮH, SKRZE SYNA, PÁNA JEHOŠUU a nepřijmeme své dětské postavení, nikdy na to být světlem, nikdy na to nedosáhneme. Nemáme jít za člověkem, proto si vše musíme ověřovat u samotného nebeského Tatínka.

Kéž se tedy staneme dětmi, které sám nebeský Otec vede za ruku. Kéž tato publikace slouží k potřebnému POROZUMĚNÍ. Pokoj Vám všem.

S Agape sestra Šárka a Váš bratr, Pánův nedokonalý otrok, Igi

Je 21:50 hodin 01.02.2024 přesně 5 hodin 52 minut od mé modlitby, ve které jsem nebeského Otce prosil, zda mohu zveřejnit tuto předmluvu. Odpověď byla NE. Byl jsem zmaten. Proč? Protože jsem už při sepsání prosil Otce, pokud Šárku povede k tomu, aby dala dohromady ty body, které napsala, tak budu vědět, že je to vše skutečně Jeho vůle a ne moje a že budu vědět, že činím správně v Jeho očích.

Vedli jsme s Šárkou na toto téma od sepsání sedmé kapitoly, kterou mohu zveřejnit po nějakém čase, až se k Vám tyto myšlenky dostanou a Vy nad nimi můžete rozjímat. Vedli jsme několika hodinový rozhovor na toto téma skrze myšlenky, jenž nacházíme v Šalomounově Písni písní a v 1. knize Královské až po událost, kdy proroka, jenž neposlechl Otcův příkaz, a proto jej sežral lev.

Buďte střízliví, bděte. Váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ .

Před samotnou žádostí o svolení jsem vedl dva rozhovory se dvěma bratry, kterým jsem slíbil, že článek vydám, až ty rozhovory dokončím. Oba se týkali jejich snů, které jim nebeský Otec dal a úzce s myšlenkami předmluvy a celé knihy souvisely. POVAŽOVAL JSEM ZVEŘEJNĚNÍ ZA PŘEDEM SCHVÁLENOU ZÁLEŽITOST. Jaké bylo tedy mé překvapení, že toto učinit nemohu. Byl jsem tak tím vším zklamán a přišla na mne únava a pocit marnosti a honby za větrem. Musel jsem si jít lehnout a před usnutím jsem Otce prosil, aby mi to dal pochopit. Zda mám úplně mlčet, co je špatně, kde jsem učinil chybu. CO JE ZA DŮVODEM NESCHVÁLENÍ.

Přivedl mne ve spánku do vidění, které popíši až za chvilku. Když mne z něj probouzel, chtěl, abych nad ním přemýšlel, jak souvisí s tím nezveřejněním. Pak mne vedl k tomu, abych vše co jsem viděl a co ke mne duchem při probuzení promlouval, abych to zapsal pod podpis, jak právě činím.

A to vidění v mé hlavě, které ke mne přicházelo bylo takové:

Právě jsem dokončil tuto předmluvu, když tu jsem si vzpomenul, že má ke mne přijít bratr. Nevím koho měl nebeský Otec namysli. Byl to bratr, který byl na návštěvě v České republice. Měli jsme jít spolu do kina na velice důležitý film. V tom se v zámku dveří ozvaly klíče a já myslel, že je to ten bratr, protože jsem mu ty klíče dal, aby mohl jednat samostatně, podle potřeb a své vůle, když přijel navštívit Českou republiku.

Šel jsem jej přivítat. Za dveřmi stál muž, kterého jsem znal. Ten o sobě tvrdí, že miluje nebeského Otce a také Pana Jehošuu, proto se na venek tváří jako duchovní bratr. Mezi námi dvěma byl velký věkový rozdíl. Nebyl to někdo konkrétní, podobně jako není nikdo konkrétní za bratrem, na kterého jsem čekal. Byla s ním, s tímto mladým mužem dámská společnost třech mladých žen. Každá měla svou vnitřní krásu.

Zeptal jsem se jej, jak to že má bratrovy klíče? Odpověděl mi, že se spolu potkali i s těmi ženami a že si potřeboval ještě něco zařídit, tak mu řekl, aby šli ke mne a abychom na bratra počkali, že pak půjdeme společně na ten film. Jak z knihy pochopíme, měli jsme shlédnout NOVÉ CELOSVĚTOVÉ FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ TITANIKU.

Oba bratři se potkali někde v restauraci a ženám se líbilo, jak o novém filmu spolu hovoří a poprosili tedy bratry, aby nás na film doprovodily. Pozval jsem je dál, usadil do obývacího pokoje, nabídl jim nějaké občerstvení a sám jsem se vrátil k počítači. Přemýšlel jsem, co to má znamenat. Proč ten bratr z ciziny toto udělal. Chtěl jsem zůstat milý a nad věcí. Vždyť o nic vlastně nejde. Už se přibližoval čas promítání a bylo potřeba odejít. Bratr stále nepřicházel. Mezitím ke mne přišla první z těch mladých žen. Začala mne svádět a říkat, že bychom se místo filmu mohli trochu pobavit. Zůstat doma a udělat si mejdan. Odmítl jsem jí, protože jsem ženatý a o tuto zábavu nestojím.

Pak přišla druhá a začala se zajímat o mou práci a opět mne začala svádět. Opět jsem jí odmítl. Když už čas vypršel, abychom promítání stihli, přišla ta třetí. Byla z nich nejkrásnější. Ptala se mne proč s nimi nejsem v obýváku, kde se dobře podle smíchu všichni bavili. Řekl jsem jí, že zpoždění, které bratr má nám nedovoluje shlédnout film v naplánovaném čase a že musím najít začátek promítání někde blíže domova a v pozdějším čase.

Ta žena měla rusovlasé dlouhé vlasy a v nich zapletené stříbrné ozdoby a když si úmyslně přede mnou rozpustila vlasy, to co měla ve vlasech se zachytilo o můj knoflík košile. Aby je uvolnila, musela se mne dotknout a nakonec sednout na klín. Uvolnil jsem její vlasy a rozhodl se, že je zanechám a už nebudu čekat a půjdu do kina sám, abych ten film mohl vidět. Vidění skončilo.

Pak ke mne Otec promlouval duchem v myšlenkách, abych vše zapsal. A abych všem předložil tuto myšlenku:

Mým synem a mou dcerou se nestane nikdo, kdo se nechá rozptylovat dnešními událostmi. To jsou ty ženy, ale ten, kdo se stále dotazuje na mou vůli a POROZUMĚNÍ, aby viděl duchovním zrakem. Proto jsem tě zadržel, aby jsi se opět dotazoval, aby poznali, že neděláš nic sám od sebe a čekáš, až přijde mé schválení. Kdo nebude jednat rozvážně, ten film neuvidí a nepochopí, proč jej musí vidět.

Každý musí začít sám u sebe, zda jej jeho vlastní touha po spravedlnosti, ne ta, kterou mám já na mysli, zda jej neodvádí jako ty ženy ode mne. Zda jej dění nevtáhlo a nepohltilo. Zda jej vlasy ženy nelapily do její sítě, protože jim věnoval svou pozornost.“ .

Ať se nebeský Otče, Pane JeHoVaH (Jehovo) děje Tvá vůle, jak v nebi, tak na zemi. Kéž nás rozptylující vlivy neodvádí od Tebe, Tvé svaté vůle, abychom viděli Tvé podivuhodné světlo a světlem od Tebe se stali světlem tomuto světu. Kéž je to Tvůj duch Otče, kdo nás vede cestou života, po které máme chodit v Jehošuově jménu. Amen a amen.

A nyní mohu předmluvu zveřejnit.