Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? Duchovní porozumění pro první proroctví. (část pátá)

Spread the love

V minulé úvaze jsme si ukázali, proč je Písmo spojeno s potravou pro ducha. Jaký je rozdíl mezi POZNÁNÍM a POROZUMĚNÍM. S tím souvisí i další téma, kterým je vůbec první proroctví, které v Písmu nacházíme. Než si jej ukážeme, musíme porozumět a připomenout si toto varování apoštola Pavla:

Co mám pak říci? Že to, co je obětováno modle, je něco nebo že modla je něco? Ne; ale říkám, že věci, které obětují národy, obětují démonům, a ne Bohu; a nechci, abyste se stali podílníky s démony.  Nemůžete pít Jehovův kalich a kalich démonů; nemůžete se účastnit Jehovova stolu a stolu démonů. Nebo snad podněcujeme Jehovu k žárlivosti? Jsme snad silnější, než je on?“ .

Co znamená doslovně slovo OBĚTOVAT? Znamená to DÁVAT TO, NA ČEM SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ. Správná otázka tedy zní:

„KOMU VĚDOMĚ ČI NEVĚDOMĚ OBĚTUJEME A KOMU NA TAKOVÉ OBĚTI SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ?“ .

Z Pavlových slov jasně chápeme, že tu máme dvě strany. První stranou je samotný nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh a druhou stranou je Satan a jeho společníci, padlí andělé = démoni. Žádný normální člověk nechce obětovat démonům. Proč? Protože přirozeně chápe, že je to zlo. Proto dochází k tomu, o čem nyní budeme do hloubky uvažovat, abychom to pochopili na prvním vyřčeném proroctví, co národy, svět postihlo. Proč nevědomě obětují to, po čem skutečně Satan a démoni touží. Co to je? Tím je náš ČAS!!! Stálým zaměstnáváním naši mysli nám berou potřebný ČAS být blízko našemu nebeskému Otci, který člověka stvořil s potřebou uctívat.

Toto POROZUMĚNÍ nám vysvětluje výrok apoštola Pavla, proč tělesný Izrael nebyl schopen vstoupit do PLNÉHO, TRVALÉHO ODPOČINKU. Co to je? Je to skutečný DUCHOVNÍ ODPOČINEK OD TOHOTO ZKAŽENÉHO SVĚTA, KDY SVOU MYSL STÁLE UPÍNÁME K NEBESKÉMU OTCI:

Ale komu přísahal, že nevstoupí do jeho odpočinku, než těm, kteří jednali neposlušně?“ .

Kdyby je byl totiž Jozue dovedl na místo odpočinku, nemluvil by potom Bůh o jiném dnu.“ .

Kdo totiž vstoupil do Božího odpočinku, sám odpočinul i od svých vlastních děl, právě jako Bůh odpočinul od svých vlastních. Vynasnažme se proto, abychom vstoupili do onoho odpočinku, aby někdo nepadl podle téhož vzoru neposlušnosti.“ .

Satan ví, jak byl člověk stvořen a co je jeho nejpřirozenější touhou, proto Satan stvořil člověku modly. Nemůže svým ovcím, kterému naletěly, říci tuto PRAVDU, jenž se vlastně nachází právě v prvním proroctví:

Jehova Bůh tedy řekl ženě: Co jsi to udělala? Žena na to odpověděla: Had – on mě podvedl, a tak jsem jedla. A Jehova Bůh pak řekl hadovi: Protože jsi to udělal, jsi prokletý mezi všemi domácími zvířaty a mezi všemi divokými polními zvířaty. Budeš lézt po břiše a budeš žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“ .

Část, kterou jsem zvýraznil červeně, je klíčem k správnému porozumění i dalších slov, která byla Hadovi řečena. Kdo je had? Mnozí, tedy většina, chápou slova proroctví tělesně, protože je náboženské domy vyučují myšlence, že toto je výrok pro plazy jako celek. Že ve svůj čas skutečně nastane to, že se hadi budou živit prachem země.

Pokud by to tak bylo myšleno, dopustil by se samotný Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh LŽI. Proč? Protože říká, že se to bude dít hadovi po všechny dny jeho života. Vidíme na hadech něco takového? Ne. Může vzniknout námitka, že dotyčný had už zemřel a týkalo se to tedy opět fyzického plaza. Zde by se však jednalo o nesmyslné vyjádření samotného Stvořitele života. Proč? Protože nic z toho co čteme v Písmu do potopy není o tomto naplnění známo a jistě by nás Stvořitel nebe a země o tomto informoval.

Že vše musí být jinak, to nám opět potvrzují pod Satanem řízené náboženské domy, když tvrdí, že to hadům teprve nastane jako trest za to, že se had podílel na Satanovu podvodu Evy a Adama. Co Satan nemůže skrýt? Další slova o tom, že had zhmoždí patu semeni ženy a to semeno mu rozdrtí hlavu. Všichni chápou, že slova jsou duchovního charakteru a že oním semenem je myšlen Pán Jehošua Kristus.

Had je tedy metafora, přirovnání a nebeský Otec zde hovoří k Satanovi. Kniha Zjevení nazývá Satana prahadem, tedy původcem plaza, kterého si Satan stvořil k tomu, aby Evu skrze něj podvedl. Nás zajímá, proč bylo Satanovi řečeno, že bude prokletý mezi všemi divokými a domácími zvířaty po celou dobu, co bude existovat a proč mu bylo řečeno, že se bude plazit po břiše a bude se živit prachem?

Už úvod nám ukázal, proč musíme věci zkoumat duchovně, protože tělesné zkoumání nám nedá správnou odpověď. Co čteme v Písmu o prachu?

A Jehova Bůh pak vytvořil člověka z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech života, a člověk se stal živou duší.“ .

První indicii nalézáme zde. Jaký život vdechl do chřípí Adama nebeský Otec? VĚČNÝ ŽIVOT. Pokud bychom žili už dnes věčně, neomezoval by nás čas. Ale MINUTÍM SE CÍLE (doslovný význam slova hřích) ADAMA A EVY jsme se stali na čase bytostně závislými. Naše plány jsou závislé od toho, zda nám náš vyměřený čas v tomto životě dovolí si své plány splnit, či ne.

Nikdo rozumný nechce žít věčně, pokud je nemocný, žije v nejistotě a v stálém strachu, zda se zítra ráno probudí a nebude kolem něj všechno jinak. Jsme-li plní sil, nic nás nesužuje, pak si dokážeme představit, že i za 300 let například bude co objevovat, čím naplňovat naší mysl dobrými věcmi.

Druhá indicie je v tomto verši slovo prach, která vysvětluje, čím se bude had během své existence živit. Co je ještě o člověku řečeno?

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do zemské půdy, neboť z ní jsi byl vzat. Jsi totiž prach a do prachu se vrátíš.“ .

Satan požírá člověka tím, že jej zaměstnává myšlenkami, které mu kradou čas. Samotný Šalomoun to vysvětluje tímto výrokem:

Viděl jsem všechna díla, která byla vykonána pod sluncem, a pohleď, všechno byla marnost a honba za větrem.“ .

Smrtí člověka se stává z jeho děl MARNOST A HONBA ZA VĚTREM! Proč? Protože na dílech jeho rukou už buduje někdo jiný a původní záměr tvořeného díla ztrácí svůj prvotní význam. Kdy tedy toto nenastane? Pokud vstoupíme do trvalého ODPOČINKU (trvalého šabatu). Co nám tento ODPOČINEK zajistí? Ochranu před démony a Satanem. Jak se to stane a co proto musíme udělat?

Už jsme si vysvětlili v druhé úvaze, jak důležitá je svobodná vůle člověka. Ve třetí jsme si ukázali, že potřebujeme skutečnou komunikaci s naším nebeským Otcem a ve čtvrté pak, že duchovní člověk potřebuje přijímat tu správnou duchovní stravu, která mu zajistí POROZUMĚNÍ A MOUDROST. Díky porozumění a moudrosti, které sestupují ze shora, díky působení Božího ducha začneme postupně rozumět celému Písmu.

Už to nebude znalost, POZNÁNÍ, ale bude to POROZUMĚNÍ, které nám odhaluje, kde se právě nacházíme v proudu času. Komunikace a blízkost k nebeskému Otci nám dává Pánův Pokoj, ne ten, který dává svět. Proč? Protože si začneme uvědomovat, že pouze VĚČNÝ ŽIVOT dává smysl. To nám dovoluje odložit lidské plány a plně se soustředit na budování našeho vztahu s naším Stvořitelem, který se nám stane skutečným Otcem. Sami pak zjišťujeme, že se naše mysl a uvažování proměňuje do Kristova srdce a mysli.

Začneme přirozeně chápat, o co Satanovi a démonům skutečně jde. My těmito kroky začneme chápat Lásku Agape, jak je skutečně myšlena a také začneme rozumět Boží vůli. To nám přinese toto:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ .

Otevřou se nám symbolické a zároveň skutečné dveře do Božího království. Ne za sto let, či po naší smrti. Už nyní, protože se stáváme součástí dokonalé velké duchovní rodiny, kde hlavou je sám Beránek, Pán Jehošua Kristus a jeho hlavou je sám JeHoVaH (Jehova) Bůh. Tato rodina nepotřebuje žádné náboženské domy z cihel a kamenů. Naše společenství není založeno na setkávání se na konkrétním místě. Proč? Protože je to samotný Boží duch a také Pán Jehošua, který je vždy v našem středu, když se sejdeme dva nebo tři v jeho jménu Jehošua, což znamená JEHOVAH (JEHOVA) ZACHRAŇUJE. A nás to skutečně zachraňuje. Proč? Protože nás to vede k Agape a znamenitým skutkům.

Prokletí mezi polními divokými zvířaty a domácími zvířaty je v tom, že se zde opět jedná o symboliku, protože mezi takovými lidmi, kteří byli Satanem požráni, jenž se podobají poddajným ovcím a druhá skupina divokým šelmám, tak jim chybí právě Agape. Proto musíme takto vše chápat symbolicky.

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ .

Skutečná duchovní rodina naplněná Láskou Agape nikdy nenechá bratra a sestru padnout, ale skutky něžné náklonnosti, potřebnou tělesnou pomocí zajistí, aby se všem dobře dařilo. Tak svět poznává, že jsme skutečně Jehošuovi následovníci, protože je mezi námi skutečná Agape. Ne to, co učí náboženské domy. Otcův duch nám odhaluje potřeby nás všech a také zajišťuje, aby byly potřeby poskytovány v souladu s Otcovou vůlí.

Líbí se to Satanovi? Vůbec. Proto dal člověku modly, které jej odvádějí od nebeského Otce, od Jeho společenství s ním, abychom nezůstali v Otcově trvalém ODPOČINKU. Pokud nemáme Otcova ducha, ztrácíme Pokoj a Satan spolu s démony může působit na naše emoce. Tak se stáváme jeho potravou, protože jsme prach. Začneme se sytit u stolu démonů a začneme se MÍJET CÍLE. Jakého cíle? Tím je věčný život, který nebeský Otec nabízí skrze Beránka lidským synům a dcerám, pokud chtějí setrvat v Božím ODPOČINKU.

Co se nám děje, když v něm setrváváme? Otec nás vede ke svému duchovnímu stolu, ve kterém nacházíme POROZUMĚNÍ a MOUDROST pro dnešní dobu. Otevírá nám oči a zprůchodňuje uši, abychom nebyli součástí vzpurného domu, kterým se stal tělesný Izrael. Ten obdržel pokyn, že se musí alespoň jeden den v týdnu zaměřit na zkoumání Boží vůle skrze zákon, aby alespoň na krátkou chvíli odpočinuli od svých děl, svých plánů a svět mohl vidět co to znamená být Božím lidem.

Protože nesmýšleli duchovně, nebylo jejich oko prosté. ŠABAT, BOŽÍ ODPOČINEK SE JIM STAL PŘÍTĚŽÍ. Ze zákona udělali rituál. Z obětí učinili oběť démonům a Satanovi. Nepochopili totiž smysl toho všeho, že je zákon vedl ke Kristu.

Jedním z nejúčinnějších nástrojů Satana a démonů je STÁLÁ PŘÍPRAVA NA BOJ, VZÁJEMNÉ SOUPEŘENÍ. Vše je předkládáno tak, že se jedná o vyšší dobro. Co to způsobuje si ukážeme v další části. V té pochopíme tento výrok:

Nyní, nemoudrý lide, který jsi bez srdce, slyš: Mají oči, ale nemohou vidět; mají uši, ale nemohou slyšet.“ .

Co tedy říci na závěr? Musíme stále přemýšlet, čím sytíme svou mysl, protože se ten prahad symbolicky stále plazí po svém symbolickém břiše a hledá prach, kterým by se nasytil. Sám už ví, jakou hodnotu má ČAS, VĚČNÝ ŽIVOT, o který přišel, ač ještě žije a neokusil smrt. Nedovolme bratři a sestry, aby se mu podařilo díky jeho činnosti i nám tento věčný život ztratit například tím, že do naši mysli zaseje nenávist. Přemýšlejme čemu v mysli věnujeme čas. Ten si nikdo nemůže koupit a také jej nemůže ztratit, pokud to svou svobodnou vůli nedovolíme.

ZTRATIT NADĚJI NA VĚČNÝ ŽIVOT ZNAMENÁ DUCHOVNÍ SMRT! Ta je horší, než ta fyzická. V té fyzické zanikají naše myšlenky, v té duchovní si začneme uvědomovat, že vše je v tomto Satanově světě jen MARNOST A HONBA ZA VĚTREM. Proto žijme pro budoucnost, kterou nám nikdo nemůže vzít, pokud se budeme sytit u Otcova duchovního stolu a ne u stolu démonů, jak to vysvětluje náš milovaný bratr Pavel, kde mnohé jeho myšlenky jsou tělesným lidem bez duchovního zraku těžko srozumitelné.

Kéž máme Otcova ducha, Boží nezaslouženou laskavost, jsme stále na něj napojeni a probíhá mezi námi a Jím tichá a vřelá komunikace, plna Lásky Agape. Má milovaná žena by řekla:

Proč to neukážeš na skutečné rodině. Vždyť kde je v této rodině Agape, tam je i vzájemná komunikace a výměna myšlenek, kde chtějí rodinní příslušníci stále setrvat. Je v ní radost, pokoj, laskavost, dobrota. Děti si váží svých rodičů a hledají přirozeně rodičovské vedení.“ .

Myslím, že toto bratři a setry říkat nemusím, že sami víme jak to v takové rodině chodí. Kéž ji kolem sebe máme a Otcův duch nás sjednocuje stejným myšlenkovým postupem. Pán s Vámi.

V Agape Váš bratr a Pánův nedokonalý otrok Igi