Povzbuzení pro Ty, jenž zůstali věrní svému Stvořiteli nebe a země. JeHoVaH (Jehova) je jeho jméno.

Spread the love

Přišlo ke mne Otcovo slovo, abych vysvětlil a mluvil do uší těm, kdo stále říkají, že hořké je sladké a sladké je hořké. Vždyť urážejí svými skutky samotného JeHoVaH (Jehovu) vojsk. Proto vám bude nyní odhaleno, co čeká ty, kdo takto jednají a nepoučili se. Nehledali skálu svých životů, svého Boha a nedotazovali se, jak jim bylo oznamováno, protože hledali vlastní cestu. Vlastní spravedlnost!

Než si vše ukážeme, mám vám zkráceně připomenout co postihlo generála Vlasova, jeho život. Tento muž se stal generálem Stalinových vojsk SSSR před druhou světovou válkou. Byl považován za jednoho z nejschopnějších generálů své doby. Když začala Velká vlastenecká válka, bojoval po boku Rudé armády. V roce 1942 byl tento muž, který několikrát se svými vojsky dokázal německé armádě uštědřit velké ztráty jak u Kyjeva, tak u Moskvy a nakonec u Lenigradu zajat.

Byl to Ukrajinec. Pro německou propagandu se stal tím nejdůležitějším mužem, protože jej Němci přesvědčili, aby se podílel na vzniku ROA, takzvané Ruské osvobozenecké armády. Její jednotky páchaly ty největší zvěrstva, horší než jednotky SS. Čemu uvěřil, že se dal na stranu svých nepřátel? Uvěřil tomu, že si se Stalinem a jeho lidmi ve vedení, kteří přežili čistky v letech 1937-38, vyřídí účty za celý Ukrajinský národ, až Německo zvítězí a Stalina porazí, protože je vinil za hladomor na Ukrajině.

Když končila druhá světová válka, snažil se probojovat do zóny takzvaných spojenců a jím se vzdát, protože věřil králi Jihu (duchovní Asýrii), že jej nevydá. Proto jeho ROA prošla Prahou v květnu 1945. 12.5.1945 jej Američané předali králi Severu a v roce 1946 byl nejprve odsouzen a poté 1.8. popraven za vlastizradu.

Proč ti má být připomenut tento muž člověče? Protože jsi nehledal svého Stvořitele celým svým srdcem, celou svou myslí a silou. Hledal jsi vlastní spravedlnost podobně jako jí hledal Vlasov. Díky těmto krokům jsi jednal ničemně, jako se to stalo i jemu. Nedotazoval jsi se svého Boha a tak vás potkal pád, o kterém jsme četli v čase září až prosince roku 2023 v článcích na těchto stránkách. Kde bylo jasně oznámeno, že byl duchovní Jeruzalém zničen spolu s duchovním chrámem a musel začít být opět budován. Poslouchej tedy co ti říká samotný JeHoVaH (Jehova) vojsk (zástupů). Proč? Protože je psáno:

Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu dobré věci, zatímco ničemný člověk ze svého ničemného pokladu vynáší ničemné věci. Povídám vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé pronesou, budou skládat účty v Soudném dnu;  podle svých slov totiž budeš prohlášen za spravedlivého a podle svých slov budeš odsouzen.“ (Matouš 12:35-37)

Hledali jste špínu tam kde není a svou vlastní jste neodstranili. Tak k vám přišlo dopředu toto slovo, protože sám JeHoVaH (Jehova) Bůh je spravedlivý, ale nenaslouchali jste Jeho hlasu a nehledali Jeho spravedlnost.

A přišlo ke mně Jehovovo slovo a říkalo: Jdi a budeš volat do uší Jeruzaléma a říkat: Tak řekl Jehova: Dobře si u tebe vzpomínám na milující laskavost tvého mládí, na lásku během tvého zasnoubení, jak jsi za mnou chodila v pustině, v zemi neoseté semenem. Izrael byl Jehovovi něčím svatým, prvním výnosem pro něho. Kterékoli osoby by ho pohlcovaly, uvalovaly by na sebe vinu. Přicházelo by na ně neštěstí, byl Jehovův výrok. Slyš Jehovovo slovo, Jákobův dome a všechny rodiny izraelského domu. Tak řekl Jehova: Jaké bezpráví ve mně našli vaši otcové, takže se ode mne oddálili a chodili za marnou modlou a sami se stali marnými? A neřekli: Kde je Jehova, Ten, který nás vyvedl z egyptské země, Ten, který nás převedl pustinou, zemí pouštních plání a jam, zemí bez vody a s hlubokým stínem, zemí, kterou neprocházel žádný muž a v níž nebydlel žádný pozemský člověk? A posléze jsem vás dovedl do země sadu, abyste jedli její ovoce a její dobré věci. Ale vešli jste a poskvrnili mou zemi; a mé vlastní dědictví jste učinili něčím odporným. Sami kněží neříkali: Kde je Jehova? A právě ti, kteří zacházeli se zákonem, mě neznali; a pastýři proti mně přestupovali, a dokonce proroci prorokovali při Baalovi a chodili za těmi, kteří nemohli přinést žádný prospěch.

Kde jsi byl člověče, než jsi byl pozván? Byl jsi v duchovním Egyptě, v duchovní pustině. Když jsi byl uchopen za ruku, aby jsi pochopil, proč musel Syn přijít na svět. Tak jsi se radoval, ale záhy jsi opustil své radování.

Zazlívám ti však, že jsi opustil lásku, kterou jsi měl zprvu. Proto si vzpomeň, od čeho jsi odpadl, a čiň pokání a konej dřívější skutky. Jestliže to neučiníš, přijdu k tobě a chci odstranit tvůj svícen z jeho místa, pokud nebudeš činit pokání.

Odbočil jsi a začal jsi milovat novodobou duchovní Asýrii. Všechny ty sekty a náboženské domy, jenž mají svá sídla v zemi krále Jihu, v duchovní Asýrii. Uvěřil jsi raději falešným prorokům, než aby jsi se nechal vyučit.

V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.

Začni vidět duchovníma očima Sionská dcero a nejenom tělesným zrakem, aby jsi pochopila co se ti přihodilo odpadlá duchovní ženo. Proč? Protože si říkáš:

Říkáš však: Zůstala jsem nevinná. Jeho hněv se ode mne jistě obrátil zpět. Hle, zahajuji s tebou spor kvůli tomu, že jsi řekla: Nezhřešila jsem.

Neptala jsi se jak na tebe pohlíží samotný Stvořitel:

Může panna zapomenout na své ozdoby, nevěsta na své stuhy přes prsa? A přece můj vlastní lid, zapomínají na mne bezpočet dnů. Proč vylepšuješ svou cestu, ženo, abys hledala lásku? Proto jsi také své cesty vyučila špatnostem. Na tvých suknicích se také našly stopy krve duší nevinných chudáků. Nenalezl jsem je při vloupání, ale jsou na nich na všech.

Co jsi nepochopila Sionská dcero?

Slepí opět vidí a chromí se procházejí, malomocní jsou očišťováni a hluší slyší a mrtví jsou probouzeni a chudým se oznamuje dobrá zpráva; a šťastný je ten, kdo ve mně nenachází příčinu ke klopýtání.

Potom svým učedníkům řekl: Je nevyhnutelné, aby přicházely příčiny ke klopýtání. Přesto běda tomu, skrze něhož přijdou!

Protože Syn člověka odchází, jak je vyznačeno; přesto běda tomu člověku, skrze něhož je zrazován!

Čeho jsi se dopustila?

Proč považuješ změnu své cesty za velmi nevýznamnou? I za Egypt se zastydíš, právě jako ses zastyděla za Asýrii.

Nerozeznala jsi co znamená Egypt a nerozeznala jsi co znamená Asýrie dnešních dní. Vyučila jsi se v duchovní Asýrii, vrátila jsi se k věcem světa, jenž je Egypt. Jak jsi to učinila a jak jsi se zastyděla? Svou důvěru jsi nejprve vložila do rukou Asyrského krále, do rukou krále Jihu odkud pochází tvé učení. Když jsi zjistila, že je z této strany útlak, začala jsi vkládat svou důvěru v krále Severu. Nepochopila jsi a na tom jsi klopýtla, že jediná záchrana je v Synu člověka, který sestoupil z nebe, aby přišel v těle, a který vystoupil zpět. Že jeho jméno je JeHoVaH (Jehova) zachraňuje. Ale raději jsi uvěřila tomu, že jeho jméno je JeHoVaH (Jehovovo) prase, protože ti to nebylo dáno duchem.

Přesto i těm, kterým to duchem bylo dáno, přesto začali vkládat důvěru v krále Severu. Jak se to projevilo? Nesdílíš tak vše co se odehrává ve světě (Egyptě) a nenabádáš ostatní, aby se na nich splnilo toto slovo?

Povstane totiž národ (národnostní skupina, etnikum) proti národu a království proti království (král Jihu a král Severu) a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí.

Kdy se to stalo? Včera, dnes, před měsícem? Nebyl ukrajinský majdan počátkem těchto věcí? Neprobíhala v roce 2014 a 2015 první vlna velké migrační krize, aby se text mohl naplnit a nebyl to počátek tísnivých bolestí? A co rok 2020? Nezačalo se dít toto?

Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.

Nebyla jsi v soužení pro dobrovolné a přesto násilné přijetí značky 6.6.6.? Nedonucoval tě král Jihu, který to vše spustil, ta novodobá duchovní Asýrie k tomu, aby jsi značku přijala, protože jinak ti nedovolí nakupovat a prodávat, jezdit na dovolené, bavit se? Jak ses cítila, když jsi jí odolávala? Zabijí ta genetická úprava ty, kdo jí přijaly? Nečteš náhodou stále?

„ZEMŘEL NÁHLE!“

Ty sis však myslela, že musíš být pronásledována fyzicky a usmrcována. Není duchovní smrt víc než ta tělesná? A proč se to stalo? Pro Jehošuovo jméno. Co znamená? JeHoVaH (Jehova) zachraňuje! A co se děje genetickou úpravou? Z chromozomů v DNA se odstraňuje Boží podpis JHVH. Když ten podpis v DNA člověk nemá, Jehošua jej nemůže zachránit. Takže už chápeš jak je to myšleno v tom Matouši 24. kapitole?

Až vše proběhne i na fyzické úrovni Sionská dcero, protože i to se naplní, už to bude soud nad tebou, aby jsi poznala, že tvé odbočení nebylo ničím bezvýznamným. Stala jsi se součástí světa nabádáním k boji a vzpouře. Co jsi dále nepochopila?

A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.

Vše se nejprve naplňuje na duchovní úrovni, tedy na nebi, duchovním politickém nebi a teprve v samotném závěru fyzicky. Takže jak král Severu zaplavuje a prochází? Není to tak, že naplňuje svými kroky mediální prostor, aby za ním šli všichni v obdivu? Své zboží, své suroviny posílá skrze Čínu, Turecko a další země na lodích, aby je přivezly jako suroviny krále Jihu, a tak zaplavuje, protože už je to veřejným tajemstvím, jak je vše v ekonomice závislé na skrytých pokladech země, nad kterými panuje. Král Severu vše určuje, ale krále Jihu i s jeho loutkami nechává promlouvat, že vše je jinak.

Protože se ví, že toto vše je ze strany krále Jihu lež, může být král Severu vykreslován jako zachránce. Co udělal Hitler s Vlasovem? Hitler nabídl Vlasovovi „lidskou spravedlnost“, současný svět-Satan nabízí opět tobě Sionská dcero „lidskou spravedlnost“, kdy tě chytá do léčky tím, že je třeba se bouřit a tak si to vyřídit s těmi, kdo slouží králi Jihu. Kdy už pochopíš ženo Sionu, že vše je jenom hra a operace Golgota, aby Osmý král, král Severu přinesl stalinistický model socialismu, jenž má být „Božím královstvím“ bez Pána Jehošuy a bez Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) vojsk? Zato ve velkém se tam bude chválit ten, jenž se schovává za jménem Jesus (Ježíš).

Co ti bylo řečeno novodobá Sionská dcero?

Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují;  abyste se prokázali jako synové svého Otce, který je v nebesích, protože působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže totiž milujete ty, kteří milují vás, jakou máte odměnu? Nedělají i výběrčí daní totéž? A jestliže zdravíte pouze své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají i lidé z národů totéž?

Kde je tvé porozumění, že tví nepřátelé jsou podvedení lidé a že nemáš nenávidět podvedené, ale toho kdo je podvádí? Proto se ti stalo toto:

V jeho den budou lidé na Západě vskutku zírat v ohromení, a dokonce i lidí na Východě se zmocní třes. Jen to jsou bydliště provinilce a to je místo toho, kdo neznal Boha.

Co tedy máme činit, abychom nepadli do Satanovy léčky nenávisti?

Chvalte Jah! Šťastný je muž, který se bojí Jehovy, v jehož přikázáních našel velmi mnoho potěšení.“ 

Kdo z nás nalezl duchovní Jeruzaléme potěšení v příkazech nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, ten se stal podobný:

Proto každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude přirovnán k rozvážnému muži, který vystavěl svůj dům na skále.

Jeho potomstvo se na zemi stane mocným. Generace přímých, ta bude požehnaná. V jeho domě jsou hodnotné věci a bohatství; a jeho spravedlnost zůstává navždy.

Sám Daniel prorokuje o těch kdo toto činí:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.

Proto Žalmista dále oznamuje:

Vyšlehl ve tmě jako světlo přímým. Je milostivý a milosrdný a spravedlivý. Ten muž (žena) je dobrý, který je milostivý a půjčuje. Podpírá své záležitosti právem. Nikdy totiž nebude přiveden k potácení. Spravedlivý jistě bude pro připomínku na neurčitý čas. Nebude se bát ani špatné zprávy. Jeho srdce je stálé, spolehlo na Jehovu.“

Spravedlivý v těchto dnech zažívá pokoj. Nehledá záchranu u člověka, kterému není záchrana určena. Nebojí se věcí, které právě přišly na celou obydlenou zemi. Inflace, nedostatku potravy, nemocí v podobě moru, protože je jeho srdce u samotné Skály, u Krále a Beránka v jedné osobě a u svého nebeského Otce, protože ti jej podpoří, aby se Žalm naplnil a stalo se to známé celému světu:

A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.

Zůstaň spravedlivý duchovní Jeruzaléme, jenž jsi opět vybudovaný na zničeném duchovním Jeruzalému a jeho duchovním chrámu. Strach tě neopanuje dokud nepřijde to co jsi četl ve Zjevení v 11., 13. a 17. kapitole s porozuměním. Přesto ti bude v ten den pomoženo.

Jeho srdce je neotřesitelné; on se nebude bát, dokud nepohlédne na své protivníky.

Proč Ti bude pomoženo?

Rozdílel jsi doširoka; dával chudým. Jeho spravedlnost zůstává navždy. Jeho vlastní roh bude vyvýšen se slávou. Ničemný to uvidí a jistě se stane rozmrzelým. I zuby bude skřípat a skutečně roztaje. Touha ničemných zanikne.

Vraťte se ke mne, je JeHoVaH (Jehovův) výrok, celým srdcem, myslí a životní silou, aby nastala záchrana v Jehošuově jménu.

S Agape Váš bratr Igi, Pánův otrok