Dnes, 30.11.2023, měly vlády světa poslední možnost vytáhnout hlavy občanů ze smyčky nikým nevolených lidí, kteří stojí za WHO. Co je to PŘIROZENÉ PRÁVO? Proč všichni, kdo AGENDU WHO prosazují, PROČ BUDOU ZNIČENI A NIKDY JIM NEBUDE ODPUŠTĚNO?

Spread the love

Žijeme v čase, kdy je svět symbolicky rozdělován na OVCE a KOZLY. Ovce buďto přežijí, nebo, pokud se připojí k našim praotcům, pak budou vzkříšeny k životu v den soudu, aby se naučily PŘIROZENÉMU PRÁVU. Jeho trvalá aplikace do života živých bytostí nastane, po skončení Božího království, kdy bude vláda vrácena samotným Jehošuou Pomazaným Božím duchem, zvaným řecky Kristem, aby se nebeský Otec, Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh, stal každému vším. Je psáno:

Kristus však byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kteří usnuli ve smrti. Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka. Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu budou všichni oživeni. Ale každý ve svém vlastním pořadí: Kristus, první ovoce, potom ti, kteří patří Kristu během jeho přítomnosti. Potom konec, až předá království svému Bohu a Otci, když přivede vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc. Musí totiž kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny nepřátele pod nohy. Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt. Bůh totiž mu všechno podřídil pod nohy. Ale když říká, že všechno bylo podřízeno, je zřejmé, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil.“ (1. Korinťanům 15:20-27)

Ač se může zdát někomu tento text nesrozumitelný, obsahuje v sobě TAJEMSTVÍ, které je lidstvu skryto a které Satan odňal lidem na samotném počátku světa, když dokonale podvedl Evu a skrze ní pak Adama svou lstivostí.

Co postihne kozly? Někteří budou nyní zabiti. Ti co přežijí do času, kdy bude velký zástup oddělen od zbytku tohoto světa, odejdou všichni kozlové do zničení. V Písmu do místa symbolicky nazvaného GEHENNA! To neznamená, že po vzkříšení USMRCENÝCH KOZLŮ jim bude jejich vědomé jednání prominuto. A toto se dává NA VĚDOMÍ tímto všem, politikům, okultním společnostem, lidem za těmito společnostmi!

VAŠE JEDNÁNÍ PROTI PŘIROZENÉMU PRÁVU JE JEDNÁNÍ PROTI BOŽÍMU DUCHU!!!

Co to znamená?

Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.  Proto vám říkám: Hřích a rouhání všeho druhu bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu nebude odpuštěno. Kdokoli například mluví slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno; kdokoli však mluví proti svatému duchu, nebude mu to odpuštěno, nikoli, ani v tomto systému věcí ani v budoucím. Buď působíte, že je strom znamenitý a jeho ovoce znamenité, nebo působíte, že strom shnije a jeho ovoce shnije; strom se totiž pozná podle svého ovoce. Potomstvo zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste ničemní? Vždyť z hojnosti srdce mluví ústa.“ (Matouš 12:30-34)

I kdyby byla ničemnému projevena přízeň, prostě se nenaučí spravedlnosti. V zemi přímočarosti (Božím království) bude jednat protiprávně a neuvidí Jehovovu vznešenost.“ (Izaiáš 26:10)

Plačte a bijte se v prsa, protože na mnohé z vás přichází pomsta od samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Neporozuměli jste a není vám to dáno k pochopení, co říká samotný Stvořitel nebe a země, když oznamuje, co učiní:

Ha, Asyřan, prut pro můj hněv a hůl, která je v jejich ruce pro mé otevřené odsouzení! Pošlu ho proti odpadlému národu, a proti lidu mého rozlícení mu vydám příkaz, aby vzal mnoho kořisti a aby mnoho vydrancoval a aby z něho udělal místo k pošlapání podobné hlíně v ulicích. Ačkoli možná není takový, zachce se mu; ačkoli jeho srdce možná není takové, bude úkladně plánovat, protože v srdci má, aby vyhlazoval a odřízl nemálo národů. Řekne totiž: Nejsou má knížata současně králi?“ (Izaiáš 10:5-8)

Kdo je ten Asyřan? Není to ten, o kterém se mluví v Danielovi 7. kapitole? Nejsou to ti, kdo stojí za novodobou Asýrií a znají co je to PŘIROZENÉ PRÁVO? Co vědí, kdo je skutečným pánem světa odcizeného skutečnému Stvořiteli? Neříká si tento novodobý Asyřan, že mnohé své symbolické knížata, své politické loutky, sám dosadil jako krále? Ať je vám to „knížata“ dáno k porozumění proč k vám přichází tato slova až nyní. MUSELA JSTE PROKÁZAT VLASTNÍ NIČEMNOST!

Jak jste ji prokázala? Například tím, co jste věděla o genové terapii a nyní dáváte své národy do rukou WHO, nadnárodní fašistické korporátní lobby. Udělala jste svými kroky národy podobné hlíně, po které se šlape. Což se vás nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) neptá?

Není Kalno právě jako Karkemiš? Není Hamat právě jako Arpad? Není Samaří právě jako Damašek? Kdykoli má ruka dosáhla království nehodnotného boha, jehož rytin je více než těch v Jeruzalémě a v Samaří, nebude to tak, že právě jak učiním Samaří a jeho nehodnotným bohům, právě tak učiním Jeruzalému a jeho modlám? A až Jehova ukončí všechno své dílo na hoře Sionu a v Jeruzalémě, stane se, že provedu účtování za ovoce nestoudnosti srdce asyrského krále a za nadutost jeho povýšených očí.“ (Izaiáš 10:9-12)

Víte vy slavná knížata, která jste zničila svým lokajstvím mnoho životů a svou příslušností k novodobému Asyrskému králi, králi Jihu. USA a Velké Británii, protože je to beránek se dvěma rohy ze Zjevení 13. kapitoly, který musel připravit cestu Osmému králi, aby na poslední symbolickou hodinu nad světem zvítězil a mohli být kozlové zničeni, tak je vám okolo roku 720 př.n.l. položena otázka, abyste se zamyslela nad Karkemišem, co se tam odehrálo v čase Neka II., čí moc byla definitivně zlomena?

Co je Samaří? Není to Palestina? V jakém stavu je Damašek? Proč jsem mluvil o tom, že byl duchovní Jeruzalém a jeho duchovní chrám v těchto dnech zbořen? Ale pro vás lokajové cizí moci, lokajové novodobé Asýrie, vám není dáno vidět duchovně, proto uvidíte, až Izrael, ten chazarský, padne, aby byl podoben Damašku a Palestině.

Jste přirovnáni k vzrostlým stromů, k lesu. A nepovšimli jste si, že určité stromy byly právě podetnuty. Což nepadl ten, který byl skutečně knížetem? A co včera, jaký strom ukončil svou životní cestu? Nebyly jeho polibky jako kobří jed? Nebyl symbolem moci a nadřazenosti krále Jihu do tohoto dne od 60 let minulého století? Je to vše jen náhoda?

Henry Kissinger 27.5.1923 – 29.11.2023

Tak jako byl vámi milovaný Karel, tak byl i líbající Henry zasvěcen do porozumění PŘIROZENÉHO PRÁVA. A nyní si řekneme a ukážeme skrze Písmo, proč je toto tajemství jednáním proti Božímu duchu a proč nebude odpuštěno.

Karel Schwarzenberg 10.12.1937-12.11.2023

Člověk byl stvořen jako lidská bytost s NEZCIZITELNÝMI PRÁVY, stejně jako bylo toto PŘIROZENÉ PRÁVO DÁNO DUCHOVNÍM BYTOSTEM, ANDĚLŮM. Jaké Právo to je?

PRÁVO NA BEZPEČÍ

Toto právo, tento ZÁKON (§), NARUŠIL PRAHAD, Satan a Ďábel tím, že chtěl uzurpovat MOC = BOŽSTVÍ = AUTORITĚ, která je výhradním vlastnictvím samotného Stvořitele nebe a země, jehož jméno je JeHoVaH (ČTE SE JEHOVA), proto sám oznamuje:

Já – já jsem Jehova a kromě mne není zachránce. Sám jsem sděloval a zachraňoval a působil, aby to bylo slyšet, když mezi vámi nebyl žádný cizí bůh. Jste tedy moji svědkové, je Jehovův výrok, a já jsem Bůh.

Ano, jen On jediný je skutečný Bůh, skutečná AUTORITA! Proto vám oznamuje toto:

Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám, neboť není žádná autorita kromě od Boha; existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem.“ (Římanům 13:1)

Čím je zajišťováno PRÁVO NA BEZPEČÍ? Tím, že nikdo nezcizí, neukradne jeho autoritu. Přesto se jeden domýšlivý anděl našel, který měl obrovskou moudrost jako dar při svém stvoření. Pokud by sám sebe nezkazil, bylo by vše DOBRÉ, až do tohoto dne. Čeho se měl držet? Těchto dvou Zákonů:

Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně? Řekl mu: Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: Budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon a Proroci.“ (Matouš 22:36-40)

Jak porušil tato dvě přikázání, tyto dva ZÁKONY? Tak že nejprve začal nenávidět toho, kdo se stal nejstarším stvořením. Toho, kdo se jmenoval Michael, jehož jméno znamená – KDO JE JAKO BŮH?. Tento Arch-anděl, nejstarší a zároveň nejpřednější ANDĚL mu byl trnem v oku. Proč? Protože vše co bylo skrze něj dále tvořeno, bylo skrze něho a pro něho.

On je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření, protože jeho prostřednictvím byly stvořeny všechny jiné věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, ať již jsou to trůny nebo panství nebo vlády nebo autority. Všechny jiné věci byly stvořeny skrze něho a pro něho. Je také přede všemi jinými věcmi, a jeho prostřednictvím byly všechny jiné věci uvedeny v existenci, a je hlavou těla, sboru. Je počátkem, prvorozeným z mrtvých, aby se stal tím, kdo je ve všem první; protože Bůh uznal za dobré, aby v něm přebývala všechna plnost a aby skrze něho opět smířil se sebou všechny jiné věci, ať již jsou to věci na zemi nebo věci na nebesích, tím, že způsobil pokoj prostřednictvím krve, kterou prolil na PŘÍČNÉM DŘEVĚ. (Stauru řecky)“ (Kolosským 1:15-20)

A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření:“ (Zjevení 3:14)

Protože Baelzebub (Světlonoš) neunesl, že by se měl podřizovat s Láskou Agape svému nejstaršímu bratrovi Michaelovi, začal jednat tak, až zkazil svou mysl. Protože byl Tyrský král podoben tomuto andělovi, byl prorokem Ezechielem sepsán tento žalozpěv nad Satanem a zároveň byl směřován i ke králi Tyru, Králi Fenicie.

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: A ty, synu člověka, ty pozvedni hlas v žalozpěvu nad Tyrem, a řekneš Tyru: Ty, která bydlíš u vchodů do moře, obchodnice národů pro mnoho ostrovů, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Tyre, sám jsi řekl: Jsem dokonalý v kráse. Tvá území jsou v srdci moří. Tvoji vlastní stavitelé zdokonalili tvou krásu.“ (Ezechiel 27:1-4)

Co je v symbolice moře?

Ale ničemní jsou jako moře, které je rozbouřené, když není schopné se uklidnit, jehož vody vyhazují vzhůru chaluhy a bláto.“ (Izaiáš 57:20)

Kdo zdokonalili Satanovu krásu? Stavitelé. Jak? Například tím, že si v Babylonu udělal skrze ně jako bůh Marduk svůj trůn, když si nechal dostavět Zikkurat a na něm chrám s lůžkem, kde obcoval s kněžkami, jak dokládá řecký historik Herodotos. Co dále o něm říká Ezechiel?

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, řekni tyrskému vůdci: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Jelikož se tvé srdce stalo domýšlivým a stále říkáš: Jsem bůh. Posadil jsem se na sedadlo boha v srdci širého moře, zatímco jsi pozemský člověk, a ne bůh, a stále své srdce činíš podobným srdci boha pohleď, jsi moudřejší než Daniel. Nejsou žádná tajemství, která jsi nerozluštil. Svou moudrostí a svou rozlišovací schopností sis nadělal jmění a stále získáváš do svých zásobáren zlato a stříbro. Své jmění jsi rozhojnil hojností své moudrosti, svým prodejním zbožím, a tvé srdce začalo být kvůli tvému jmění domýšlivé.“ (Ezechiel 28:1-5)

Proč začalo být Baelzabubovo srdce, krále duchovního Tyru domýšlivé? Co je to prodejní zboží? To jsou myšlenky, které skrze své anděly (démony) a skrze své poddané rozšířil, protože věřil, že je moudřejší než Daniel, muž který byl v té době u trůnu krále Nebukadnecara II., kterému sám nebeský Otce propůjčil takovou moudrost, aby dokonce poznal a porozuměl snům krále Nabukadnecara II. . Jen si knížata otevřete Písmo a čtěte nahlas s porozuměním druhou kapitolu knihy Daniel a buďte rozrušeni, protože přichází na vás řada.

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, vznes žalozpěv o tyrském králi, a řekneš mu: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Zpečeťuješ vzor, plný moudrosti a dokonalý v kráse. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě. Tvým přikrytím byl každý drahokam, rubín, topas a jaspis; chryzolit, onyx a nefrit; safír, tyrkys a smaragd; a zpracování tvých obrouček a tvých lůžek v tobě bylo ze zlata. Byly přichystány v den, kdy jsi byl stvořen.“ Ezechiel 28:11-13)

I vy asyrská knížata jste si ve svém srdci řekla, že jste moudrá, ač vaše postavení v autoritě je relativní a bylo toto postavení dovoleno samotným Stvořitelem nebe a země, aby se prokázala ničemnost vašich srdcí, protože zpečeťujete vzor svého panovníka nad vámi.

Jsi pomazaný cherubín, jenž přikrývá, a dosadil jsem tě. Byl jsi na svaté Boží hoře. Uprostřed ohnivých kamenů ses procházel. Byl jsi bezúhonný ve svých cestách ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla nespravedlnost.“ (Ezechiel 28:14,15)

I vy jste byli při svém stvoření bezúhonní, dokud se ve vás nenašla nespravedlnost, touha šlapat po druhých jako po hlíně, protože jste si zamilovali jmění, víc než Agape a své bližní, natož svého Stvořitele.

Kvůli hojnosti tvého prodejního zboží naplnili tvé nitro násilím, a začal jsi hřešit (míjet se cíle, pro který byl stvořen). A odstraním tě z Boží hory jako neposvátného, a zničím tě, cherubíne, jenž přikrýváš, ze středu ohnivých kamenů. Tvé srdce se stalo domýšlivým pro tvou krásu. Kvůli své zářivé nádheře jsi zničil svou moudrost. Chci tě shodit k zemi. Chci tě postavit před krále, aby se na tebe dívali.“ (Ezechiel 28:16,17)

Otevři jim Pane JeHoVaH (Jehovo) oči, aby viděli na koho se mají dívat. Prosím v Jehošuově jménu Svatý skutečného duchovního Izraele, aby poznali, komu podlehli. Kéž se tak stane. Amen a amen.

Proto nikdo neměl zcizit autoritu, aby se mu nestalo to, co se stalo Satanovi, andělu jménem Baelzebub (Světlonoš). Proto byl svržen k zemi jako symbolická hvězda jménem Pelyněk, aby všechny zasažené vody po něm zhořkly.

A třetí anděl zatroubil na svou trubku. A velká hvězda hořící jako lampa spadla z nebe a padla na třetinu řek a na prameny vod. A té hvězdě je dáno jméno Pelyněk. A třetina vod se změnila v pelyněk a mnozí z lidí zemřeli po těch vodách, protože zhořkly.“ (Zjevení 8:10,11)

A co je těmi vodami? To jste vy knížata novodobé Asýrie a jsou to ti, kdo prosadili korporátní fašistické praktiky do řízení zemí, do obchodu a práce námezdných dělníků skrze genové inženýrství, skrze WHO. TÍM JSTE NARUŠILI PŘIROZENÉ PRÁVO NA BEZPEČÍ.

Každá narozená bytost, stvořena zázrakem početí, kde se setkají chromozomy muže a ženy s Božím jménem v těchto chromozomech, má PRÁVO V RÁMCI BEZPEČÍ NA ŽIVOT, STŘECHU NAD HLAVOU, ZÁKLADNÍ POTRAVINY A ČISTOU VODU, ZDRAVÉ OVZDUŠÍ, ÚPLNOU RODINU SPOJENOU V LÁSCE AGAPE, KTERÁ JE ZALOŽENA NA PŘIROZENÉM MORÁLNÍM ZÁKONU, KDY NEBUDE DANÁ BYTOST ČINIT NIC, CO BY SAMA NECHTĚLA, ABY BYLO ČINĚNO JÍ!!!

Tento přirozený MORÁLNÍ ZÁKON zcizil Satan (Baelzebub) tím, že Evě lhal, když řekl Evě, zda je Pravda že nesmí jíst z žádného stromu v zahradě, ač věděl, že je to lež. Tak Evu dostal pod emoce, aby jí nakonec vnutil myšlenku, že jsou s Adamem svým Stvořitelem podváděni, protože On se bojí toho, aby se nestaly bohy, vlastní autoritou.

Vaše kroky zcizily vašim nátlakem přirozené právo člověka rozhodnout se, zda má přijmout do svého těla jed. Kroky, které vás k tomu vedly byly vedeny touhou po božství=moci=autoritě. Jako nenažraná prasata jste lačně běželi za penězi. Ty vám nepomohou. Kdyby jste přirozeně milovali své bližní jako sami sebe, nikdy byste toto nedovolili.

Král Jihu, Spojené státy americké s Vekou Británií, ta dnešní novodobá Asýrie, padne, protože nemá schopnost vést válku velké intenzity. Sám sebe král Jihu svou pýchou odzbrojil a odzbrojil i vás, jeho knížata. V Agape platí:

Chce-li někdo „panovat“, musí se stát otrokem těch, kterým má složit jako moudrý vládce. Nesmí milovat nepoctivý zisk.

PŘIROZENÝ ZÁKON DOVOLUJE ČLOVĚKU, ABY JEDNAL TAK, ŽE SVÝM JEDNÁNÍM NEOHROŽUJE ŽIVOT DRUHÝCH. Vše musí vycházet z toho, že nebude dělat věci, které nezvládá.

Potřebuje lidská společnost, ve které je dodržován PŘIROZENÝ ZÁKON, například povolení k řízení motorových vozidel? NE, NEPOTŘEBUJE!!! Proč? Protože se takto řízená společnost drží porozumění, že daná osoba za volant usedne až tehdy, pokud se naučí motorové vozidlo ovládnout. Svou rychlost na silnici přirozeně přizpůsobí svým schopnostem a bude řídit toto motorové vozidlo tak, aby jeho vozidlo neohrozilo a neomezilo na právech ostatní účastníky silničního provozu.

Toto přirozené právo nesmí být TAJEMSTVÍM, KTERÉ STŘEŽÍ OKULTNÍ SKUPINY OSOB, ALE MUSÍ BÝT BYTOSTEM VŠTĚPOVÁNO OD DOBY JEJICH STVOŘENÍ. Proč to okultní skupiny vědí, ale skrývají toto TAJEMSTVÍ, před lidskou společností, kterou ovládají? Protože pak by ztratily tyto okultní společnosti své božství, SVOU AUTORITU. Kdo by tratil nejvíce? SATAN a jeho DÉMONI.

Okultní znamená SKRYTÉ DUCHOVNÍ JEDNÁNÍ V NEPROSPĚCH SVÝCH BLIŽNÍCH. Viděl někdo z Vás Satana, nebo démona (padlého anděla)? Ne, jen ti, kdo jsou nejvyššími okultisty a také ti, kdo ví že existují a plně důvěřují svému Stvořiteli. Před těmi se nemusí skrývat. Proč? Protože ví, že znají PRAVDU. První skupina má s nimi svou zkušenost, protože jsou ochotni učinit pro Satana a démony cokoli, jen aby z toho měla první skupina osobní prospěch.

Proto neváhají tito lidé klidně vyvraždit 90% populace. K nim se pak přidávají další loutky, protože jim zajišťují skrze podvod, papírové peníze, jedničky a nuly na kontech, pocit klidu a bezpečí. Za ně si pak ty loutky hromadí majetek, aby jím sytili svou potřebu krátkodobých zážitků, kterým mylně říkají štěstí.

Jaké štěstí asi nyní zažívá pán Zelenskyj, když vidí, že je všemi opouštěn a žít bude tak dlouho, dokud jej bude hegemon, král Jihu potřebovat? Ty dvě jachty, které si pořídil, kdy je využije? NIKDY!!! A co vy, komu je určen tento článek? Jak dlouho si myslíte, že máte před sebou? Dvacet, třicet let života? Co když skončí zítra, za měsíc, za rok? Fakt vám to stojí za to?

Boží království, které přichází skrze nejstaršího anděla a první stvoření, Pána Jehošuu Krista, který byl a je také stále Michael, kníže svého lidu:

A během toho času povstane Michael, velký kníže, který stojí ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně, jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.“ (Daniel 12:1)

Tak to Boží království již brzy naplní celou obydlenou zemi a vstoupí tam jen Ti, kteří si už nyní zamilovali PŘIROZENÝ ZÁKON AGAPE, aby tam zakusili, co přijde poté, až Kristus vrátí svou vládu svému a našemu Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, kdy se On sám stane každému vším. Proč toto přechodové období? Protože se lidé budou stále rodit s dědičným hříchem, který může být odstraněn až smrtí člověka skrze vzkříšení.

Krom poslední generace 1000 letého Království sice budou lidé umírat po 100 letech života, ale v plném zdraví a mladosti. Bude jim vštěpován PŘIROZENÝ ZÁKON AGAPE, ale jejich skon nebude o tragédiích, jak tomu je dnes. Všichni budou vědět, že večer usnou a vzbudí se až k soudu spravedlivých a nespravedlivých.

Tehdy, během soudu, bude smrt jednou provždy hozena do Gehenny, symbolického jezera ohně. Zůstane jen ta druhá, pokud by někdo chtěl ukrást PŘIROZENÉ PRÁVO STVOŘENÉ BYTOSTI, ABY SE CHTĚL STÁT OPĚT SÁM BOHEM, TEDY NĚKÝM S AUTORITOU. Poslední generace Božího království pod vlivem dědičného hříchu dospěje k přesvědčení, že svého Stvořitele opět nepotřebuje.

Satan napadne jejich mysl, protože bude propuštěn ze svého vězení, které je už pro něj připraveno, a bude útočit tak jako u Evy na to, že nejsou svobodní. Opět bude hrát na emoce a dědičný hřích a zvítězí nad Agape. Bude to dovoleno proto, aby nebeský Otec jednou provždy zbavil člověka dědičného hříchu skrze jejich usmrcení a opětovné vzkříšení.

Vylepšovat hříšného člověka ze strany Stvořitele by znamenalo, že byl Bůh sám strůjcem hříchu. Tím strůjcem byla svobodná vůle Adama, který se rozhodl naslouchat své manželce a ne tomu co mu bylo oznámeno samotným Bohem. Mohl se nejprve dotázat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, co to má znamenat, že Eva jí a nezemřela. Tělesné se pro něj stalo více, než to duchovní.

Kdo krade PŘIROZENÉ PRÁVO a je poučen, TEN HŘEŠÍ PROTI BOŽÍMU DUCHU. TENTO HŘÍCH NEBUDE ODPUŠTĚN! Boží duch není osoba, ale ruach, neboli doslovně Boží dech, skrze který je proneseno slovo samotného Stvořitele nebe a země. Proto je psáno:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky. Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit, a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb, takové se prokáže mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55:8-11)

To, čím označujete ve svých zemích symbolicky jako vámi vydaný zákon – §, je starobylá runa, která odkazuje na hada. Grad = zahrada, byl označen runou ve tvaru hada S. Pro nás dnešní písmeno ES, které odkazuje na hadí sykot. Dvě es spojeny do sebe (§) říkají, že byli dva, které had podvedl, protože porušili Boží zákon tím, že chtěli dosáhnout na božství, na rovnost se svým Stvořitelem. Protože se to stalo díky okultnímu vlivu anděla, jménem Světlonoš (Baelzebub), který se před nimi schoval a nastrčil za sebe hada, kterého si pro tento podvod sám stvořil, nešel Adam s Evou proti Duchu. Za svou chybu zaplatili smrtí.

Proč? PROTOŽE MZDA ZA HŘÍCH JE SMRT! Jejich vzkříšení nastane jako poslední v řadě, kdy budou lidé kříšeni na konci Božího království následovně. Nejprve Ti, kdo zemřeli poslední, aby mohli přivítat své rodiče, kteří budou vzkříšeni jako druzí. Ti pak přivítají své rodiče a tak to půjde až k Adamovi a Evě.

Nyní žijeme v poslední generaci Satanova světa, kde je lidstvo rozdělováno už nyní na ovce a kozly. Kristova přítomnost je neviditelná, ač dal jasné informace, co ta poslední generace zažije, aby duchovníma očima viděla Pánovu přítomnost na znameních, které se odehrávají na duchovním nebi, tedy v politice řízené okultismem. Aby člověk viděl, musí se nechat vyučit samotným Stvořitelem nebe a země, jehož jméno znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO! CO? DOBRÉ! Co je to dobré? Tím je ZÁKON AGAPE, skrze nějž můžeme porozumět TAJEMSTVÍ PŘIROZENÉHO PRÁVA ZALOŽENÉHO NA DVOU NEJVĚTŠÍCH ZÁKONECH:

MILOVAT SVÉHO STVOŘITELE, JEHOVAH BOHA CELOU SVOU MYSLÍ, CELÝM SVÝM SRDCEM A CELOU SVOU ŽIVOTNÍ SILOU A MILOVAT SVÉHO BLIŽNÍHO, JAKO SÁM SEBE!

Na těchto zásadách stojí celé Písmo, jeho zákon a proroci. Není na člověku, aby jiné učil, pokud mu to není dáno samotným Stvořitelem. Proto musí každý sám jít k tomuto Stvořiteli a jej se sám dotazovat ve jménu Beránka, zda jsou tyto myšlenky skutečně pravdivé. Pokud ano, jsme povinni se jimi řídit. Pokud ne, je to jen lidská filozofie.

UČINILI JSTE PRÁVO SLEPÝM, ALE TO PŘIROZENÉ PRÁVO MUSÍ VIDĚT A TAKÉ VIDÍ!

S Agape Pánův otrok Igi