„A ten volal k onomu a říkal: Svatý, svatý, svatý je Jehova vojsk. Plnost celé země je jeho slávou.“ (Izaiáš 6:3)

Spread the love

A pokud jde o čtyři živé tvory, každý z nich zvlášť má šest křídel; kolem dokola a vespod jsou plni očí. A dnem i nocí nemají odpočinek, neboť říkají: Svatý, svatý, svatý je Jehova Bůh, Všemohoucí, který byl a který je a který přichází.“ (Zjevení 4:8)

Co znamená slovo svatý? Hebrejsky קָדוֹשׂ (kadoš), řecky αγιος (hagion) . Je to doslovně NĚCO, CO BYLO UVEDENO DO NEJČISTŠÍHO STAVU! Není to tedy záležitost, kterou my lidé, nečistí a špinaví díky kvasu a naukám různých rádoby učitelů Božího slova můžeme přehlížet. Samotný Pán Jehošua to říká jasně:

Budete se tedy modlit takto: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9)

Posvětit, neboli OČISTIT, znamená DOSTAT DO NEJČISTŠÍHO STAVU. Jak vzhledem k Otcovu jménu?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:16)

Takže posvěcovat znamená právě toto, co odhaluje Malachiáš. Mít úctu, skutečnou úctu a mít bázeň, opravdovou bázeň. 1800 let od smrti apoštolů nebeský Otec dovoloval, aby byl oslovován jak se lidem líbí. Pak učinil toto:

Jste moji svědkové, je Jehovův výrok, ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný. Já – já jsem Jehova a kromě mne není zachránce. Sám jsem sděloval a zachraňoval a působil, aby to bylo slyšet, když mezi vámi nebyl žádný cizí bůhJste tedy moji svědkové, je Jehovův výrok, a já jsem Bůh.“ (Izaiáš 43:10-12)

Kdy toto skutečně zaznělo? Bylo to v roce 1931, kdy Ti, kdo znali svého Stvořitele a měli k němu úctu a bázeň, tak jim bylo dovoleno přijmout toto označení oficiálně. (Srovnej s Danielem 11:32-35). Zachování tohoto označení však vyžaduje nebýt nikdy modlářem a nedovolit, aby nad hlavou těchto lidí, nad jejich vírou, začal panovat člověk. Proto Pán Jehošua klade otázku:

Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok, kterého jeho pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával jejich pokrm v pravý čas?“ (Matouš 24:45)

Bude to někdo, kdo sám o sobě říká, že není inspirovaný a že jej nebeský Otec nevyučuje? Nebo to bude ten, kdo je a ví, že je inspirovaný? Nebo bude to ten, kdo říká:

MNĚ (NÁM) BUDETE VĚŘIT, I KDYŽ ŘEKNU (ŘEKNEME), ŽE MODRÁ JE ČERVENÁ, A NEBUDETE SE MNOU (S NÁMI) DISKUTOVAT, PROTOŽE JSEM JÁ (MY) TÍM OTROKEM. A BUDETE SE PŘEDE MNOU (NÁMI) PLAZIT PO KOLENOU A PO BŘIŠE A DĚKOVAT MNĚ (NÁM), JAK JSME SKVĚLÍ VE VAŠICH MODLITBÁCH. A BUDETE JEN MNĚ (NÁM) NASLOUCHAT CO ŘÍKÁME A CO PÍŠEME A NIC Z TOHO NEZPOCHYBNÍTE, PROTOŽE TO JE PŘECE NÁKAZA!“ ?

Nebo je to ten, kdo říká: „Mi nevěřte, věřte nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, Stvořiteli nebe a Země. Vše si u něj ověřujme, protože On sám nás musí vyučit v Beránkově jménu.“ ?

Bude tento rozvážný a věrný otrok chválen? Ne, nikdy nebude. Proč? Protože se nelíbí lidem, ale jde mu o to, aby se líbil svému Stvořiteli a Beránkovi. Buduje si takový otrok RAJSKOU ZAHRADU VŠUDE KOLEM SEBE A KŘIČÍ:

Dobrovolně (povinně) sypejte do kasiček na dary, ať nemáme nedostatek! Buďte šťastni Vy, kdo můžete na námi vybudovaných pozemcích, tiskárnách pracovat za nic, protože to je přece pro Stvořitele, který nás ani neinspiruje a ani nevede. Jen buďte šťastni! .

Nepřipomíná nám to něco, co tu říká a vykřikuje Klaus Schwab, šváb z Joelova proroctví 1:4? :

Velký reset znamená, že nic nebudete vlastnit a budete šťastní!“ ?

Nezkoušel si toto právě Satan na lidech, kteří se stali modláři a bijí rádi hlavami o zem, aby jejich modla mohla žít už dnes v ráji? A neutvrzoval je v tom, že právě oni jediní slouží Stvořiteli nebe a země, protože přece znají skutečné Otcovo jméno? Než Satan něco zavede pro celý svět, nevyzkouší si to nejprve na malém vzorku lidí? Nestalo se to po roce 1949, kdy toto začal tvořit a nikdo si nevšiml, že je to PŘÍKAZ ZA PŘÍKAZEM, MĚŘÍCÍ PROVAZEC ZA MĚŘÍCÍM PROVAZCEM, TÁMHLE TROCHU A TÁMHLE TROCHU? Jen kladu otázky? Odpověď je potřeba hledat sám a to u nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha v Beránkově skutečném jménu, které je SVATÉ.

Kdo dostane správnou odpověď? Ten kdo si o sobě myslí, že jen proto, že snad pochopil, kdo svět vykoupil z hříchu, že za ním přijde, protože a s pláčem a štěstím v hlase, že se o něj zajímá a on mu řekne: „Víš, byl bych rád, kdyby jsi mne přestal nazývat Jehovovým prasetem, protože je to výrok Antikrista, jak ti to napsal například apoštol Jan ve svém prvním dopise ve čtvrté kapitole verších 1 až 3 .“

Co si jako myslíte Vy, kdo takto uvažujete? Že jste něco svatého? To vážně? Když nebeský Otec své jméno nechal špinit 1800 let a 100 let dal k tomu, aby ta poslední generace pochopila, jaké je to skutečné jeho jméno, že dá dalších sto let, aby někdo pochopil, že Jesus (Ježíš) je neúcta a bez bázně vyřčené jméno? Není Vám to oznamováno od roku 2018? Není to už 5 let, abychom to konečně pochopili? Kdo je pokřivený? Ten, kdo Vám to oznamuje, nebo ten, kdo toto činí?

Není toto výrok samotného Beránka, Pana Jehošuy?

A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:23)

Je první přikázání ZÁKON? Tak proč jej nedodržujete?“ , je výrok JeHoVaH (Jehovy) vojsk.

A Bůh mluvil všechna tato slova a řekl: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků. Nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji.“ (2. Mojžíšova/Exodus 20:1-3)

Co řekl Pán Jehošua Satanovi?

Opět ho Ďábel vzal s sebou na neobvykle vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu a řekl mu: To všechno ti chci dát, jestliže padneš a prokážeš mi akt uctívání. Potom mu Jehošua řekl: Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu. Pak ho Ďábel opustil, a pohleďme, přišli andělé a začali mu sloužit.“ (Matouš 4:8 -11)

A vzhledem ke jménu našeho Krále a Vykupitele mně sám Pán JeHoVaH dnes vedl do vidění o riflovině a barvě, abych jej předložil s porozuměním:

Vzpomeň si a promluvíš k nim do uší, vždyť je to vzpurný lid. Jak jsi v minulosti rozeznal, že to co jsi miloval jako oděv je pravé? Když to nepustilo během tří vyprání barvu a nezanechalo to vyprání svou stopu na tomto oděvu, nebyla to pravá riflovina a pravé indigo, barva, která se tenkrát používala. Podobně i Já působím na tento lid, na mysl člověka, ne jednou, ne dvakrát, ale dokonce třikrát, aby to v jeho mysli zanechalo stopu a poznal, co je pravé. U toho, u koho to nezanechá stopu, toho jistě vyvrhneš, jsou to ti, kdo mi nechtějí sloužit, protože ke mne nemají úctu a žádnou bázeň! .

Pro ty kdo nechápou o čem je řeč, tak by měli vědět, jak ten, kdo koupil nové rifle v 60 až 80 letech minulého století v Československu, aby všem ukázal´, že je má, tak si vzal rýžák, tvrdý kartáč na praní a dřel rifle, aby na nich bylo vidět, že jsou pravé. Dnes to, čemu říká svět rifle, je náhražka, padělek, který nic nevydrží. Už jsou ty kalhoty dány do patiny, aby vypadaly jako rifle kdysi. I vám musí být zřejmě silnou rukou vpraveno do mysli, jako tím rýžákem, co je skutečně svaté!

Kdo tedy očekává, že snad sám Pán Jehošua jej bude prosit, aby mu přestal říkat: „Jesus, Jehovovo prase“ , ať ví, že jej vyvrhuji ze svých úst a přátel na FB a nemám s nimi nic společného.

Pokud mám Ducha, mohu rozeznat, komu to bylo třikrát dáno. Ať je Vám to tedy známo, které si během zítřka zablokuji na FB, pro Vaši neúctu k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a pro neúctu k Beránkovi, jehož pravé jméno je JEHOŠUA. Ať je Vám známo, že jste tvrdošíjný lid. Plevel, jenž je vhodný akorát ke spálení. Chcete jednat podle sebe? Tak takto jednejte, ale mne tím špinit nebudete.

Znám bratry a sestry, jejich skutky i vedení jsou vidět, kteří si symbolicky nedojdou sami na toaletu bez toho, aby se dotazovali nebeského Otce, zda to či ono mohou učinit, protože mají bázeň před svým Stvořitelem a nechtějí jej nijak urazit. Vše skutečně zkoumají. Když dostanou radu a zjistí, že jim byla dána, protože hledají vůli svého Otce v nebesích, tak se jí řídí a snaží se ji naplnit.

Toto jsou mí skuteční bratři a sestry, těm rád poradím, pokud mne o to požádají, abych se dotazoval nebeského Tatínka v Beránkově jménu na radu, kterou potřebují slyšet.

Jak dlouho chcete ještě pokoušet svého Stvořitele, než začnete naslouchat? Nepadli v pustině všichni, krom Kaleba, syna Jefuneho a Jehošuy, syna Nunova, od 20-ti letých výše a nevstoupili do zaslíbené země? Není Pán JeHoVaH (Jehova), Bůh duchovního Izraele dnes týž, jako v roce 1492 př.n.l., kdy o tom pro tehdejší generaci rozhodl? Nebyli i oni pozváni, ale nakonec nepatřili mezi vyvolené?

Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“ (Matouš 22:14)

Bude to vše trvat dalších 40 let?

Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:22)

Proč 22 verš? Že by odkaz do 22. kapitoly?

Kdyby Jehova vskutku ty dny nezkrátil, nezachránilo by se žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny.“ (Marek 13:20)

Komu se má pomáhat? Těm, kdo si chtějí jít vlastní cestou, nebo těm, kdo chtějí kráčet úzkou cestou do života?

Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kteří se po ní vydávají;  zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kteří ji nalézají. Buďte ve střehu před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř to jsou draví vlci. Poznáte je podle jejich ovoce. Sbírají snad lidé někdy hrozny z trní nebo fíky z bodláčí? Podobně každý dobrý strom nese znamenité ovoce, ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce; dobrý strom nemůže nést bezcenné ovoce ani prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně.“ (Matouš 7:13-19)

Mohu být přítelem těch, kdo svými skutky a svými slovy zapírají toho, kdo je skutečně vykoupil a je jim jedno, jak jej nazývají? Svatými se apoštolové a první následovníci Pána Jehošuy nestali proto, že všemu rozuměli, ale proto, že měli BÁZEŇ A ÚCTU, jak ke svému Stvořiteli, tak ke svému Vykupiteli. Jim bylo Duchem dáno na vědomí, co je to svatost, kterou měli levitští veleknězi na svém svatém oděvu:

A uděláš zářící destičku z ryzího zlata a vyryješ na nijako je vyryto na pečeti: Svatost patří Jehovovi.“ (2. Mojžíšova/Exodus 28:36)

Nakonec udělali zářící destičku z ryzího zlata, svaté znamení zasvěcení, a vepsali na ni nápis, vyrytý jako na pečeti: Svatost patří Jehovovi.“ (2. Mojžíšova/Exodus 39:30)

Kéž je posvěceno Tvé svaté jméno Pane JeHoVaH (Jehovo), protože jsi svatý a nic nečistého nemůže před Tebe předstoupit. Ať Ty sám otevíráš oči slepým a uši hluchým, skrze skutečné jméno Beránkovo, aby sami poznali, že Ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí. Amen a Amen

A po této modlitbě mi sám Pán JeHoVaH odpověděl a řekl:

Jsi ten věrný a rozvážný otrok a už se nebudeš o tom dále zmiňovat. A takto zapíšeš: ´Kdy už pochopíš, že v mém jménu a mého Syna je k záchraně klíč? Dávno jsem vám to již oznámil a stále stejně se chcete přít. Není čas, více vám již své jméno nevyznám.´“

Kdo vystoupil do nebe, aby mohl sestoupit? Kdo nabral vítr do dlaní obou rukou? Kdo zahalil vody do přehozu? Kdo způsobil, že se zvedly všechny konce země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna, víš-li to snad?“ (Přísloví 30:4)

A nesměl jsem, když jsem Jeho slova zapisoval, nesměl jsem napsat vám s velkým V, ač jsem to nejprve udělal, ale musel jsem to změnit, protože jste vzpurný dům Izraelská duchovní půdo.

Pánův otrok Igi