Tak co se nám to děje ve světě? Rychlý průřez proroctvím Ezechiele. Zaměřme se na prvních osm kapitol. (Část první – úvod)

Spread the love

Abychom proroctví správně porozuměli, dostali jsme několik vodítek, jak vše správně pochopit. Toto porozumění přišlo ke mne poté, kdy nám s mou ženou přišlo určité vidění, které odhalovalo co se děje Satanovi. V něm byl ukazován jako strýček Sam s hůlkou v ruce a mapou světa před sebou. Tou hůlkou svým lidským služebníkům ukazoval poklepem na konkrétní oblasti, co mají učinit. Abychom vidění chápali správně, musíme slyšet co nám sám nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) oznamuje zde:

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, zaměř svůj obličej proti Gogovi ze země Magog, hlavnímu náčelníkovi Mešecha a Tubala, a prorokuj proti němu. A řekneš: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku Mešecha a Tubala. A jistě tě otočím a vložím ti do čelistí háky a vyvedu tě s celou tvou vojenskou silou, koně a jezdce na koních, všechny oblečené s dokonalým vkusem, početný sbor, s velkým štítem a malým kulatým štítem, všechny zacházející s meči; Persii, Etiopii a Put spolu s nimi, všechny s malým kulatým štítem a přilbou; Gomera a všechny jeho tlupy, dům Togarmy z nejodlehlejších severních končin a všechny jeho tlupy, mnoho národů s tebou. Přichystej se a učiň přípravu, ty s celým svým sborem, s těmi, kteří se shromáždili na tvé straně, a ty se staneš jejich stráží.“ (Ezechiel 38:1-7)

Co jsou ty háky? Ve vidění nám bylo ukázáno, že Satan nemůže jako pán tohoto světa učinit nic víc, než je mu dovoleno. Tvářil se velmi kysele nad tím, co je mu dovoleno. Abychom porozuměli, musíme pochopit správně, kdo jsou jednotliví aktéři toho všeho a proč čteme v Genesis 10. kapitole toto:

Synové Jafeta byli Gomer a Magog a Madaj a Javan a Tubal a Mešech a Tiras.  A synové Gomera byli Aškenaz a Rifat a Togarma.“ (Genesis 10:2,3)

V hebrejštině je jméno Gomer odvozeno od slovesa dokončený, nebo také úplný. Mnoho národů, například Velšané tvrdí, že jejich praotcem byl Gomer a jsou označováni jako pozdější Keltové. V Británii se usídlili také potomci Magoga a jejich hlavní okultní místo bylo ve Stonehenge. Potomci Rifata jsou například Řekové, Italové a ti si zachovali vlastní kulturu. Dnes nejsou tyto země nijak důležité, proto není Rifat vzpomenut. Jak nás učí historikové, Keltové získali časem vyšší postavení a vytlačili v Evropě Slovany, jejich kmeny, které tvořili jazykově příbuznou větev staroslovanštinu a byly tvořeny potomky Magoga, Tubala a Mešecha (Mešeka). Vliv Magoga zanikl v čase Římských nájezdů na Británii. Ke Gomerovi se ještě vrátíme.

Tubal = západní slovanské kmeny. Jejich dnešní území tvoří těchto pět zemí. Německo, Česká republika, Polsko, Rakousko a Slovenská republika. Německo bylo správně po druhé světové válce rozděleno na východní část, která v dějinách patřila Slovanům poté co došlo k druhému velkém stěhování národů díky událostem v Samaří okolo roku 723 př.n.l., díky působení Asýrie. První nastalo zmatením jazyků za doby Nimroda. Kdy západní část Německa, která ještě stále podléhala Tubalovi, kdy se na toto území nasunula část Efraima, 10 kmenná populace nebeským Otcem rozptýlená, jako trest za neposlušnost. Vznikl zde základ pro dnešní Dánsko. Dánové, potomci kmene Dan obsadili dnešní oblasti Belgie, Holandska, velkou část Francie a západní hranici Německa.

Třetí velké stěhování národů nastalo po roce 610 př.n.l., kde se podobným způsobem nasunula část prchajících Asyřanů před nadvládou Babylonu a po roce 586 př.n.l. byla do východní části dnešního Německa a České republiky přesunuta část vyhnanců Judy a Benjamina. Obecně Judy. Protože je Juda hlavou všech 12. kmenů Izraele, říká se dnes všem potomkům Židé. Od té doby Keltové, potomci Gomera vnutili svým vlivem uspořádání hranic Tubalova vlivu do podoby po roce 1945 až 1989.

Jak nacházíme v určitých pramenech, tak původní oblast Mešecha, jeho potomků sahala do oblasti soutoku řek Moravy a Dunaje a sahala severně k dnešnímu Slezsku a velké části Moravy. Hlavní centrem byla dnešní Bratislava. To co popisuji se odehrávalo v dávné minulosti a je těžké vysledovat přesný časový rámec toho všeho. Máme k tomu jen střípky informací. Pohybem národů a kmenů došlo k tomu, že se centrum Měšecha přesunulo k dnešnímu Kyjevu, poté k dnešní Moskvě. V určité části dějin až do oblasti, které říkáme Tartárie, protože na kmeny Mešecha působili severní Slované pod vlivem odpadlé Judy, která vytvořila Pravoslaví. Vznikla Kyjevská Rus.

Díky dalším procesům Tartárie jakoby zanikla a Mešech posunul svůj vliv až do podoby SSSR. Jižní Slovanské kmeny, jako bylo území dnešního Maďarska, Slovinska, Rumunska, Srbska, Chorvatska, neboli dnešního Balkánu, byla pod vlivem hlavně potomků Mešecha. Vidět to můžeme na tom, jak Maďarsko vzdoruje určitým tlakům. Nyní se o to pokouší Bulharsko a od 1.10.2023 také Slovensko díky politice pana Fica a jeho Smeru Slovenská sociálná demokracia.

Můžeme si říci, že je vše náhoda, ale není. Proč? Protože ve vidění nám bylo ukázáno, co se vlastně odehrává od roku 1945 až do teď. Tím, že mi byly odhaleny různé země a národy, jak jim rozumět v dnešní době, co která země dnes představuje a proč, lze Ezechielovo proroctví chápat úplně jinak, než bylo dosud chápáno. K tomu mi nebeský Otec dal pokyn minulý týden, abych se zamyslel co o působení skutečného Babylonu, krále Nebukadnecara II. za dnů Ezechiele vím a proč je v kapitolách uvedeno například:

A dále se stalo, že ve dvanáctém roce, ve dvanáctém měsíci, první den měsíce, ke mně přišlo Jehovovo slovo a říkalo:“ (Ezechiel 32:1)

U všech proroků jsem si toho všímal, abych přesně identifikoval čas, kdy toto prorok obdržel, jedině u Ezechiele jsem tomu nevěnoval pozornost. Proč? Přišel bych na to, co mělo být ukryto až do tohoto dne. Pokud čteme dále v této kapitole do 16 verše, tak přesně toto se dnes děje. Zatím nebudu vysvětlovat. Důležité je pochopit, že slovo k Ezechielovi přišlo v roce 584 př.n.l. někdy v březnu. Takže když víme, že už tehdy Egypt nebyl ničím, protože Neko II. v oblasti dnešní Sýrie byl Nebukadnecarem II. poražen v roce 604 př.n.l., nejedná se o události té doby. Poté mi duch odhalil, že se na Ezechiele musíme dívat úplně jinak. Duchovníma očima.

Proč? Ezechiel je rozdělen do tří hlavních částí, které popisují dnešní stav duchovní Izraelské půdy, tedy těch, kdo se hlásí ke Kristu. Máme tu dvě skupiny. Plevel, který jde za Jesusem (Ježíšem)= Satanem, protože nepochopil tuto Agurovu hádanku:

Slova Agura, syna Jakeho, závažné poselství. Výrok zdatného muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi. Vždyť já jsem nerozumnější než kdo jiný a nemám porozumění lidstva; a nenaučil jsem se moudrosti; a poznání Nejsvětějšího neznám. Kdo vystoupil do nebe, aby mohl sestoupit? Kdo nabral vítr do dlaní obou rukou? Kdo zahalil vody do přehozu? Kdo způsobil, že se zvedly všechny konce země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna, víš-li to snad?“ (Přísloví 30:1-4)

Více jak 100x jsem četl nebo poslouchal knihu Přísloví a teprve díky bratrovi, kterému Otec tyto verše odhalil a on mi je poslal, jsem si výroku a hádanky povšiml. Proč je to důležité? Protože zde má plevel a všichni ctitelé Jehovova prasete důkaz, že Vás Satan podvedl. Proto Vám nebylo dovoleno duchem porozumět, v jakých jménech musíme v modlitbě promlouvat, protože je to hádanka.

Proto tu máme druhou skupinu, které vše bylo Otcovým duchem odhaleno. Pokud ten kdo čte a ví, že skutečná jména Otce a Syna jsou JeHoVaH (Jehova) a Jehošua, DÁLE BUDE DRUHÉ ZAVÁDĚT NA SCESTÍ TÍM, ŽE BUDE OSTATNÍ POSÍLAT K CTITELŮM JEHOVOVA PRASETE SDÍLENÍM JEJICH MYŠLENEK, TAK AŤ JE MU TO ZNÁMO, ŽE TÍM PŮJDE PROTI BOŽÍMU DUCHU!!! Co to znamená?

Proto vám říkám: Hřích a rouhání všeho druhu bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu nebude odpuštěno.“ (Matouš 12:31)

Varoval jsem Vás. Je jen na Vás zda si vyvolíte druhou smrt nebo život. Neříká Otec toto?:

Syn, ten ctí otce; a sluha svého vznešeného pána. Jestliže jsem tedy Otcem, kde je úcta ke mně? A jestliže jsem vznešeným Pánem, kde je bázeň přede mnou? řekl Jehova vojsk vám, kněží, kteří opovrhujete mým jménem. A řekli jste: Jak jsme opovrhli tvým jménem?“ (Malachiáš 1:6)

Nepřišlo na Vás v těchto dnech něco jako řeka, která Vám vystoupila až po krk? Cítíte se duchovně v pořádku? Neodešel od Vás duch? Nebylo by moudré se pokořit, učinit pokání a zkoumat co vlastně Izraelskou duchovní půdu nyní postihlo?

Vrátím se k viděnému. Když Satan vymezil na mapě 5 hlavních zemí Tubala, proces se odehrává od roku 1989, oznámil svým sluhům, svým poddaným, že vejce, které tam nasunuli, ty se vylíhla, aby se z nich vyklubala zmije, jenž se v jiném vidění změnila v draka, jenž roztáhl křídla nad každou z těchto zemí. Proto jich bylo pět, pět vajec. Kdo jsou ty symbolické zmije? Politické figurky, dřívější disidenti a pracovníci tajných služeb, jenž způsobili převrat. Jaký byl cíl? NEDOVOLIT TUBALOVI, ABY SE SPOJIL S MEŠECHEM.

Protože Měšechovi Slovensko dědičně patří, ale přešlo pod Tubalův vliv, osměluje se politická garnitura, aby začala provádět svou vlastní politiku nezávislou na Gomerovi, tedy Bruselu. Satan musel odejít a nesměly jeho zmije zvrátit volby. Podobný proces přijde a přichází do Polska. Protože Tubal původně ovládal celý prostor Německa, obdržel od Satana migrační krizi spolu s Rakouskem. Nyní tedy bude muset Německo i s Rakouskem opustit tuto politiku, kterou jim Satan vnutil, ale budou se muset všechny země Tubala dnešních dní spojit a opustit své mocenské plány.

Je jen na obyvatelích tohoto prostoru, jak rychle zatočí se zmijemi a odstoupí od všech šíleností, které Satan připravil skrze OSN a WHO. A ve vidění bylo odhaleno, jak ruský medvěd přichází Tubalovi na pomoc. Když Satan kroužil kolem Ruska, mapy jeho země, byl jako řvoucí lev, který hledá způsob, jak by ho pohltil, ale nebylo mu to dovoleno. A opět se jedná o dobu, která se dá časově vyjádřit. 1985 až 1999. Pak se už mohl jen dívat. Od mapy odešel v roce 2015. V tom čase se ze středu města, jménem Praha vznesla holubice a roztáhla křídla nad oblastí Tubala a začala zmijím bránit, aby Satanův plán se zničením Tubala provedly.

Proč Praha? Vše najdeme na tomto webu. Co je tou holubicí? Vysvětlování procesů, které planeta prožívá na základě biblických proroctví. První článek byl sepsán 16.9.2015 v Praze. Objevil se pro širokou veřejnost na Aeronetu v předvečer výročí VŘSR 6.11.2015, aby byl symbolicky propojen s tím, co VŘSR Tubalovi přineslo. Politici a tajné služby musí začít velmi rychle jednat. Přestat se bát, Vaše závazky a vydírání vzhledem k Satanovým sluhům za politickou oponou jsou Vám prominuty a nebude je moci Satan a jemu sloužící použít. Musí dovolit návrat Tubala před rok 1989 spolu s celým Německem. Všem, kdo se změnou nebudou souhlasit, těm by mělo být umožněno odejít s batůžky a osobními věcmi mimo tuto zónu.

Praha je hlavním městem Tubala, protože byla tvořena jako Nový tělesný Jeruzalém a stala se hlavním okultním centrem světa. Nyní přeruším předkládané informace, abychom jimi nebyly zahlceni.

Jak vždy doporučuji: „Dotazujme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk ve jménu Pána Jehošuy Krista, zda předložené je z ducha.“ . Ty kdo patříš Jehošuovi Kristu, ty se nebudeš do politických procesů vměšovat a zůstaneš oddělen od tohoto světa, aby nepřišla žádná rána na tvou hlavu. Jak odhalím dále, Ezechiel je jako noviny pro tuto dobu. Zjevení odhaluje hrubé rysy, Ezechiel detaily. To je punc pro ty, kdo plně důvěřují svému Stvořiteli, svému Bohu, JeHoVaH (Jehova) je jeho jméno!

Efraim se živí větrem a celý den se honí za východním větrem. Rozmnožuje lhaní a plenění. A uzavírají smlouvu s Asýrií a do Egypta se vozí olej. A Jehova má právní při s Judou, ano, aby účtoval s Jákobem podle jeho cest; oplatí mu podle jeho jednání. V břiše se chopil paty svého bratra a svou dynamickou energií zápolil s Bohem. A stále zápolil s andělem a postupně získal převahu. Plakal, aby si vyprosil přízeň. V Betelu ho našel On a tam s námi začal mluvit. A Jehova, Bůh vojsk, Jehova je jeho pamětní jméno.“ (Ozeáš 12:1-5)

Pánův otrok Igi

Výklad vybraných pojmů:

Král Jihu = USA od roku 1945 se svým dvojčetem Velkou Británií. Dříve Velká Británie od 12. století. Mezi lety 30 př.n.l. a do 12 století pohlcen králem Severu. Od roku 323 př.n.l. do roku 30 př.n.l. Ptolemáiovská dynastie
Král Severu = Od 9.5.1945 SSSR, následník Rusko. Od konce 19. století Prusko do roku 1918 a do roku 1945 následník Německo. Od rozpadu říše Římské, papežem schválení císaři do roku 1452, kdy se stává budoucí papež Pius II. císař Říma. Pak je to vše díky papežství až do nástupu Viléma II. v Prusku zmatečné, protože se rodí novodobý král Jihu Británie. Vše narušuje husitské povstání během Zikmunda, syna Karla IV. A následná reformace. Od Konstantina a vzniku Byzantské říše po Pia II. 324 n.l. do 1452 n.l. . Od roku 64 př.n.l. do roku 324 n.l. římští císaři. První tři byli Pompeus, pak Ceasar a následně Octavián (Augustus). Od roku 323 př.n.l. do roku 64 př.n.l. Seleukovská dynastie
Asýrie = novodobá Asýrie, král Jihu = Slunce
Elam = Irán, také označen jako Persie
Egypt = svět pod vládou Satana jako celek. V určitých verších i doslovná země
Farao = Satan, panovník světa a jeho neviditelná moc
Gomer = dokončený, ve smyslu propojení všech národnostních skupin, jenž podlehli králi Jihu, novodobé Asýrii
Moře = lidstvo, které Satan ovládá
Hory, údolí = vládci a poddaní těmto vládám, jejich řízení
Řečiště = vody, prvky, jenž řídí a ovlivňují názory lidí, například média, jak alternativní, tak hlavního proudu
Nebesa = politická nebesa a skrytá vláda nad nimi
Hvězdy = konkrétní politici
Slunce = Satanovo řízení skrze krále Jihu – Spojené státy a Velká Británie, pod vlivem nebes, tajných spolků. Například Sabatiánský kult, Chazarská mafie, Illuminati, zednářské spolky atd.
Měsíc = území Evropy pod vlivem krále Jihu, vlivem slunce, ale všeobecně všechny země pod jeho vlivem. I chazarský projekt stát Izrael
Babylonský král = novodobý Nebukadnecar II., král Severu, Mešech, Rusko
Mešek (Mešech) = Oblast Evropy a Asie od hranic Polska a Slovenska na východ k Vladivostoku. Centrum Moskva
Tubal = 5 zemí. Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Slovensko
Domácí zvířata = ekonomika
Vody = řízení, vedení, porozumění, také lidé a národy
Projasnění = odstranění korporátního fašistického řízení = znárodnění podle Košického programu z 5.4.1945
Olej = stabilita a poklid
Zpěv nad zástupem = slova o tom, co se těm, jenž byli zničeni stalo
Sidon/ci = Syrsko-libanonská oblast, její obyvatelé
Edom = Saudská Arábie
Moab = Jordánsko
Etiopové, Put = Chamité jako celek a i doslovná část Etiopie, Afrika, také Čína
Libyjci = Severní národy Afriky, Libye jako země
také = odkaz na Turecko, jeho prostor na území skutečné říše, pokud se jedná o určité kroky například Erdogana, nebo této země jako celku
Izraelský lid, Izrael, Efraim = v pozitivním vyjádření – duchovní rozvážné družičky – znají skutečná jména Otce i Beránka
= v negativním vyjádření – křesťanský plevel uctívající Jesuse (Ježíše) a většina nezná skutečné jméno Stvořitele. nerozvážné družičky, panny
Jeruzalém, Juda, chrám = v negativním smyslu – vedení náboženských domů, sekt a náboženských skupin. Dále odpadlá Juda = dnes Chabad Lubavitch
= v pozitivním smyslu 144 tisíc
Prameny vod =hlavní představitelé náboženských směrů, například Papež, Patriarchové pravoslaví, Vedoucí sbor Svědků Jehovových, Adventistů sedmého dne a tak dále
Gog = Satan a jemu podřízení démoni (padlí andělé, kteří se přidali na Satanovu stranu)
Magog = území Anglie a část Francie
Dan = Benelux, Dánsko, část Francie
Boží království = muž a žena jako jedno tělo, základní stavební kámen, vše naplněno Láskou Agape. Vzájemné propojení Agape mezi dalšími stavebními kameny. Po armageddonu se takto naplní v první generaci celá země

Další poznávací znaky dnešní doby:
Obilniny jako odpad = nekvalitní strava jako celek. Nehodnotná duchovní strava = esoterická učení, učení o tvarech, o mimozemských civilizacích, náboženská dogmata a tradice založené na pohanství. Učení o popírání Ďábla a Satana a přesto se o těch, jenž vše řídí, mluví, že jsou satanisté, kteří řídí svět. Evolucionismus, jeho odnože. Ukrajinská a americká GMO produkce a podobně.