Kdo je Tvým přítelem člověče? Ten, kdo Ti lechtá uši, proto jej miluješ? Nebo ten, kdo s Pravdou přichází, abys byl probuzen, ač s nenávistí se pak potýká?

Spread the love

Nechtěl jsem o tom psát už v minulém článku, ač mne Duch k těmto myšlenkám vedl. Byl to samotný nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh kdo mi oznámil, abych o tom mluvil. Ne z vůle smrtelného člověka předkládám toto slovo duchovní Izraelský dome, ale z vůle samotného Stvořitele nebe a země a z vůle toho, kdo byl poslán na zem, aby tento vzpurný dům byl přiveden k záchraně.

Než budu pokračovat v myšlenkách, ke kterým mne Otec vede, mám vysvětlit co Jej k tomu vede a jak i já sám to vnímám. Mnozí se při čtení budou zřejmě cítit ne úplně dobře. Proč? Protože to není o slovech, které někomu mají lechtat uši. Použiji tedy znázornění, na kterém doufám pochopíme, proč jsem já sám nechtěl tyto myšlenky sdělovat.

Když máme ve své podřízenosti naše malé děti, častokrát se stává, že musí dojít k jejich usměrnění a není to slovem. Musíme použít trest i fyzický, který dětem vštípí, že jejich jednání není správné. Co se v tu chvíli stane? Přestaneme je milovat? Ne. MUSÍME SI ZAKÁZAT, AČ TO NENÍ NAŠÍ PŘIROZENOSTÍ, MÍT S NIMI SOUCIT A OMLUVIT JEJICH CHOVÁNÍ. Čtěme pozorně co nám několikrát v Písmu oznamuje nebeský Otec, JEHOVAH (JEHOVA) BŮH:

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: A pokud jde o tebe, synu člověka, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova izraelské půdě: Konec, jistý konec přišel na čtyři nejzazší konce země. Nyní na tebe přišel konec, a já pošlu svůj hněv proti tobě a chci tě soudit podle tvých cest a přivedu na tebe všechny tvé odporné věci. A mé oko tě nebude litovat ani nechci pocítit soucit, protože na tebe přivedu tvé vlastní cesty a uprostřed tebe se ocitnou tvé vlastní odporné věci; a budete muset poznat, že já jsem Jehova.“ (Ezechiel 7:1-4)

Já, Jehova, jsem mluvil. Přijde to a chci jednat. Nezanedbám to ani nebudu litovat ani nepocítím lítost. Budou tě jistě soudit podle tvých cest a podle tvých jednání, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“ (Ezechiel 24:14)

Kdy něco nezanedbáme a kdy nepocítíme lítost? Když přivádíme trest na naše vlastní děti. Do Pana Jehošuy bylo vše o tělesné izraelské půdě, od Krista je to o duchovní izraelské půdě a jak brzy zjistíme, celý Ezechiel mluví k duchovní izraelské půdě. Tedy ne k těm, kdo si říkali Izrael podle těla, ale k těm, kdo si říkají Izrael podle ducha. Proč? Protože měl s námi nebeský Otec 3,5 roku soucit a projevoval nám lítost, ale ten čas už skončil. Srovnej se Zjevením 12. kapitolou.

Věřte mi prosím, že i já tedy mohu nyní takto činit, ač mnohé chápu, proč se nám ty věci dějí. Jsem jen člověk, přesto už nemohu projevovat lítost tak, jak jsem jí projevoval v dřívějším čase. Zdám se Vám tvrdý. Kdo mne zná ví, že takový nejsem. Mnozí z Vás, ač mne poznali osobně, jste mne stejně začali nakonec nenávidět. Vždy mne to mrzelo. Přestože jsem mnohé z Vás chápal, proč se Vám to stalo a nikdy jsem k nikomu neměl zášť. Nemám ji ani nyní. To mohou někteří dosvědčit, kdo zůstali se mnou díky Otci v kontaktu.

Protože jsem byl já sám mnohokráte v minulosti Satanem podveden, abych pochopil všechny jeho léčky na vlastním těle a nestal se k nikomu nespravedlivý, musel jsem být ochoten si ten podvod připustit, že to bylo díky mému vlastnímu selhání, díky mé nedůvěře k Otci, k Jeho znamenitým radám. Vše bylo připuštěno pro můj duchovní vzrůst, pokud se z těchto klopýtnutí sám osobně poučím. Vím jak velkou trpělivost sám nebeský Otec i Pán Jehošua vůči mne projevovali a jsem jim vděčný za tuto školu života, že jí připustili. Ať tedy čteme s porozuměním, co nám bylo oznámeno těmito verši:

Ve svém zápolení proti tomu hříchu jste ještě nikdy neodporovali až do krve, ale úplně jste zapomněli na vybídnutí, které vás oslovuje jako syny: Můj synu, nezlehčuj kázeň od Jehovy ani neochabuj, když tě vede k nápravě;  koho totiž Jehova miluje, toho ukázňuje; vskutku mrská každého, koho přijímá za syna.  Když vytrváváte, je to dobré ke kázni. Bůh s vámi jedná jako se syny. Vždyť kterého syna otec neukázňuje? Jste-li však bez ukázňování, jehož se všichni stali účastníky, jste ve skutečnosti nemanželské děti, a ne synové.“ (Židům 12:4-8)

Když je někdo ve zkoušce, ať neříká: Jsem zkoušen Bohem. Vždyť Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší. Každý je však zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní žádostí. Když se pak žádost stane plodnou, porodí hřích; hřích zase, když je dovršen, zplodí smrt.“ (Jakub 1:13-15)

Připuštěním toho, že Satan může působit, je na nás vyléván Otcův hněv, protože On sám si musí zakázat slitování s námi. Je pak na nás samotných, zda prozkoumáme to co nás postihlo s porozuměním, abychom poté prosili nebeského Otce v Jeho skutečném jménu a ve skutečném jménu Beránka o odpuštění a nehledali vinu u druhých.

Vždyť je psáno:

Sluha se nedá napravit pouhými slovy, protože rozumí, ale nedbá.“ (Přísloví 29:19)

Vizte nyní, že já já to jsem a nejsou spolu se mnou žádní bohové. Usmrcuji i oživuji. Krutě jsem ranil a já já chci uzdravit, a nikdo nevychvacuje z mé ruky.“ (5. Mojžíšova/Deuteronomium 32:39)

Tvořím ovoce rtů. Bude trvalý pokoj pro toho, kdo je daleko, a pro toho, kdo je blízko, řekl Jehova, a chci ho uzdravit.“ (Izaiáš 57:19)

Ještě jednou prosím a dávám na vědomí: „Nechtěl jsem o tom psát!“ , právě proto, že mnohé chápu víc než sami tušíte. Právě proto, že mne mnozí začali bez příčiny nenávidět.

Toto mi nebeský Otec odpověděl 16.11.2023 ve 3:40 poté, co mi přikázal o tom všem mluvit:

Svět tvrdý k Tobě je, Tvé čelo je však tvrdší, tvrdší než si svět představit dokáže. Tvrdost světa stupňovat bude se, mými křídly Tě přikryji, do své lásky uschovám, do ucha budu šeptat „nejsi sám“.

A mám mluvit k Vám, kteří mne nenávidíte pro vlastní ničemnost svého srdce, pro nedostatek své vlastní důvěry k nebeskému Otci. Mám mluvit k Vám, kdo stále říká: „Ty sám jsi pokrytec, manipulátor, bez lásky. Ty, který stále zraňuješ něčí city.“ . Což jste nebyli varováni?

Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními žádostmi, aby jim lechtali uši;  a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám.“ (2. Timoteovi 4:3,4)

O jakém čase tu nebeský Otec mluví skrze apoštola Pavla? O minulosti? O budoucnosti? O teď? Kdo by Vám měl říci: „Je to už nyní!“ ? Kolikrát jste vzpurný dome sami říkali, že toto je přece Vaše krédo?

Ale vám, kteří nasloucháte, říkám: Milujte dál své nepřátele, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás urážejí.“ (Lukáš 6:27,28)

Není to z Vaší strany pokrytecké toto tvrdit? Pokud jsem nepřítel, kde jsou Vaše skutky? Nehodí se na Vás tento výrok?

Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se navenek jeví vskutku krásnými, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých lidí a nečistoty všeho druhu. Tak i vy, ovšem navenek, se jevíte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a bezzákonnosti. Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte hroby proroků a zdobíte pamětní hrobky spravedlivých  a říkáte: Kdybychom byli za dnů svých praotců, nebyli bychom s nimi podílníky na krvi proroků.“ (Matouš 23:27-30)

Což neoslavujete mrtvé? Nepodivujete se nad tím, jak to jen mohli tomu Beránkovi udělat? Když k Vám někdo přijde a řekne: „Prozkoumej s modlitbou k Otci tuto cestu, tento směr v Beránkově a Otcově skutečném jménu.“ , že se urážíte? Nejste už mrtvé kosti ač žijete? Nečetli jste?

Proto vám říkám: Hřích a rouhání všeho druhu bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu nebude odpuštěno.“ (Matouš 12:31)

Jak poznáme, že je něco z ducha, když se sami nebudeme dotazovat? Co je rouhání proti duchu? Není to toto?

Víte, že když jste byli příslušníky národů, byli jste odváděni k bezhlasým modlám, jak jste kdy byli vedeni; proto vám uvádím v známost, že nikdo, kdo mluví v Božím Duchu, neříká: Jehošua buď proklet, a nikdo nemůže říci: Pán Jehošua, leč v Svatém Duchu.“ (1. Korinťanům 12:2,3)

Je-li to Duch kdo dává porozumění pro skutečné jméno Syna, oznamovat druhým něco jiného, vést je k lidem, kteří to jméno neznají a nechtějí přijmout za svaté, neznamená to jít proti Otcovu duchu? Koho se máme ptát? Svých pocitů? Ale já jsem přece manipulátor když řeknu: „U samotného nebeského Otce se dotazujte v Jehošuově jménu.“ . Co Vám ten Jesus (Ježíš) asi tak řekne, když se budete dotazovat v tomto jménu?

Jej neposlouchej, vždyť jen manipuluje. Já Vás všechny miluji. Jste ovce mé pastvy.“

Lže Vám ten, kdo se ukrývá za tímto jménem? Ne. Proč? Protože to není Otcem Pomazaný Syn, ale Satan. Čí odpověď jste si vyžádali, takovou i dostanete. V jaké jménu plevel vyhání démony a koná skutky uzdravování a kdoví co ještě? Jesus? Ježíš? Pak se nemůže divit co mu bude řečeno:

Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost. Proto každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude přirovnán k rozvážnému muži, který vystavěl svůj dům na skále. A lil se déšť a přišly záplavy a vanuly větry a bičovaly dům, ten se však nezbortil, protože byl založen na skále. Dále, každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude přirovnán k pošetilému muži, který vystavěl svůj dům na písku. A lil se déšť a přišly záplavy a vanuly větry a udeřily na dům, a ten se zbortil a jeho zhroucení bylo veliké. Když potom Jehošua ukončil tato slova, zástupy žasly nad jeho způsobem vyučování, neboť je vyučoval jako osoba, která má autoritu, a ne jako jejich znalci Zákona.“ (Matouš 7:22-29)

Není bezzákonnost náhodou činit určité skutky ve jménu Jehovova prasete? Jaká autorita přichází od Vás? Opakování náboženských manter, které tady někdo po dobu 2000 let vytvořil, ale není v nich žádné porozumění.

Co děláš Izraelský dome, když vyvěšuješ biblické texty z překladů, které překrucují skutečné myšlenky? Napadlo Tě se dotázat nebeského Otce, zda to co předkládáš je dobré? V čem si tu v česky mluvící skupině libujete? Překlad B21, že? Největší paskvil sepsán tak, aby vyhovoval plevelu. Tak si to ukážeme, co milujete?

Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí.“ (B 21)

Nechť vás nikdo podvodně o cenu nepřipravuje, svévolně si počínaje v pokoře a uctívání andělů, vtíraje se do věcí, jež neuviděl, bezdůvodně se nadouvaje myslí svého masa.“ (Miloš Pavlík)

Nikdo vás nesváděj svévolně pokorou a ctěním andělů pouštěje se do věcí, kterých neviděl, bez příčiny se nadýmaje smyslem těla svého.“ (Sýkorův překlad Nového zákona z roku 1922)

Ať vás nepřipravuje o vítěznou odměnu ten, kdo si libuje v (dělané) pokoře a v (přepjatém) uctívání andělů, kdo je ve viděních jako doma; bez důvodu se nadýmá pod tělesnými dojmy.“ (Škrábal Nový zákon 1951)

Tito tři nezávislí překladatelé se evidentně nezávisle shodli, že myšlenka je jiná, než ji nacházíme v B 21. O žádném andělském náboženství, jeho uctívání ani slovo. Kde něco takového nacházíme? U katolíků. U esoteriků. Jsem esoterik, když toto někdo publikuje na základě toho, že dostal ne jednou upozornění, že Jesus, Ježíš není správná cesta? Kdo je nepokorný? Vím komu byla adresována slova s B 21. Když mne dotyční lidé podrobovali výslechu, že vše se mnou není v pořádku, tak jsem neútočil, ale nejprve jsem hledal u sebe, ještě jsem poděkoval, že mi toto říkají.

Neradil jsem mnohým, aby pátrali v překladech i jiných? Proč? Protože překlady vytváří nedokonalí lidé a pokud jim není dáno Duchem myšlenku správně pochopit vytvoří směr, který vyhovuje Satanovi. Pro rozdělování, pro vlastní pocit, že já sám nic zkoumat nemusím, protože u mne je vše přece v pořádku.

Nyní si ukážeme na konkrétním příkladu jedné ženy, která se stala velmi aktivní a ráda druhým ukazuje směr a staví se do role učitele. Vše začíná tak, že si dotyčný člověk vyzobne určitou myšlenku z Písma a vůbec nezkoumá další výroky, či kontext, aby pochopil smysl všeho, co je mu skutečně Pavlem předloženo. Samozřejmě pak hrozí, že jde proti Božímu duchu, proti Otcově vůli a to hned v několika směrech. První neporozumění je, že pouze DUCHEM můžeme říci: „Pán Jehošua přišel v těle.“ Žádný Jesus (Ježíš) = Satan, ten nikdy v těle nepřišel, aby svět lidí pod hříchem vykoupil.

Kéž prosím sestro pochopíš, že tě chce nebeský Otec zachránit a sneseš jeho pokárání, protože tato slova nepíši ze své vůle. Byl to Otcův duch, který mne na to co sdílíš upozornil, abych na něm odhalil Satanovu léčku. Nalezl v Tobě něco dobrého, ale nevyšla jsi z Velkého Babylonu, proto je potřeba snést část Jeho ran, které nyní na duchovní Izrael přišly. Srovnej se Zjevením 18:4. Cituji:

Ef 2:18: „neboť skrze něho všichni máme přístup k Otci v jednom Duchu.“

Začnu tedy tím, co se snaží Pavel vysvětlit hned na počátku druhé kapitoly. Použiji k tomu Studijní překlad Miloše Pavlíka, který je k dispozici na stránkách obohu.cz , kde lze provést v tomto překladu překlopení hanlivého jména z Jesus na Jehošua, či Odin na JEHOVAH, abychom mohli číst s duchem moudrosti a ne pod Satanovým duchem.

A vás, kteří jste byli mrtvi v svých proviněních a hříších – v nichž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle toho, jenž vládne pravomocí nad ovzduším, ducha, jenž nyní působí v synech neposlušnosti, mezi nimiž jsme se kdysi v chtivostech našeho masa pohybovali i my, konajíce věci, jež si přálo maso a myšlenky rozumu, i byli jsme přirozeností dětmi hněvu jako i ostatní, Bůh však, jsa pro svou velikou lásku, jíž nás miloval, bohat soucitem, nás, když jsme také byli mrtvi v proviněních, s KRISTEM oživil, (milostí jste zachráněni,) a společně vzkřísil a společně v nebeských místech posadil v Kristu Jehošuovi, aby ve věcích, jež nadcházejí, ukázal přenesmírné bohatství své milosti ve vlídnosti k nám v Kristu Jehošuovi.“ (Efezanům 2:1-7)

Zaprvé si musíme položit otázku: „S kým a ke komu Pavel mluví?“ . Je to k plevelu, tedy těm, jenž křičí, že vše co činí, činí ve jménu Jesuse (Ježíše) Krista? Nebo k těm, kteří splňují podmínky, které stanovil samotný Pán Jehošua Kristus, ten skutečný Imanuel, jehož jméno znamená: „S NÁMI JE BŮH„?

PODMÍNKA PRVNÍ:

Jehošua tedy odpověděl a řekl jim: Nereptejte mezi sebou. Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát. V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně – ne že někdo Otce uviděl, leč ten, jenž je od Boha; ten uviděl Otce.“ (Jan 6:43-46)

Jakého Boha má Pán Jehošua namysli?

Jako oheň zapaluje les a jako plamen zažehá hory, tak kéž je pronásleduješ svou bouří a lekáš je svou vichřicí, naplň jejich tvář hanbou, ať dbají o tvé jméno, Jehovo, nechť jsou zostuzováni a na věky věku otřásáni, a nechť se stydí a hynou a nechť vědí, že ty – tvé jméno je Jehova, ty samoten jsi Nejvyšší nade vší zemí!“ (Žalm 83:14-18)

Kdo bude zahanben? Nebude to plevel, který tvrdí, že jméno Stvořitele není důležité?

Tehdy se mající Jehovu v úctě jali navzájem umlouvat a Jehova se jal dávat pozor a uslyšel, i byla před jeho tváří psána kniha připomínky o majících Jehovu v úctě a o cenících si jeho jména, i stanou se mi, řekl Jehova zástupů, v den, jejž já připravuji, zvláštním pokladem, a budu se nad nimi slitovávat, jako se člověk slitovává nad svým synem obsluhujícím ho. A když se budete vracet, budete umět rozeznávat mezi spravedlivým a zlovolným, mezi obsluhujícím (sloužícím) Boha a tím, jenž ho neobsluhuje.“ (Malachiáš 3:16-18)

Co plevel stále říká? „Je jedno jaké oznamuji jméno svého Stvořitele. Důležitý je Jesus (Jehovovo prase)“ . Kdo je Jehovovým prasetem? Satan.

O čem nyní rozmlouváme? O tom, kdo Božím duchem přijal, že Pán Jehošua je ten, kdo přišel v těle. K těm Pavel mluví. Co museli učinit na počátku?

PODMÍNKA DRUHÁ -neznamená, že nebyla na počátku, ale vzhledem k porozumění ji uvádím jako druhou:

Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu, i prchne od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, vy, kteří jste dvojité mysli; pociťte svou bídu a dejte se do hořekování a pláče; váš smích nechť se převrátí v hoře a radost v skleslost; pokořte se před Jehovou a povýší vás.“ (Jakub 4:7-10)

Takže když zjistíme, že jsme byli stvořeni, to zjistil i plevel, musíme se přiblížit ke komu? K BOHU, JEHOVAH (JEHOVOVI), ne k Odinovi, či jiným paskvilům, jak jej plevel označuje pod Satanovým vlivem Jesus! Proč?

V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně“ (Jan 6:45)

Kde?

nýbrž smlouva, již s domem Isráélovým po oněch dnech budu uzavírat, bude tato – prohlášeno Jehovou -: Dám svůj zákon v jejich nitro a chci jej napsat na jejich srdce, a stanu se jim Bohem a oni mi budou lidem, aniž budou ještě jeden druhého a navzájem se učit s výrokem: Poznejte Jehovu, neboť oni všichni mě budou znát, totiž od nejmenšího z nich až po největšího z nich, prohlášeno Jehovou, neboť budu odpouštět stran jejich nepravosti, aniž ještě budu vzpomínat na jejich hřích.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Kdy jej všichni budou znát?

V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně“ (Jan 6:45)

Co udělali ti, kdo toto slyšeli?

Tyto věci řekl v synagoze, když v Kafarnaúmu vyučoval; mnozí z jeho učedníků tedy, uslyševše to, řekli: Toto slovo je tvrdé – kdo mu může naslouchat? Jehošua však, věda sám v sobě, že jeho učedníci na to reptají, jim řekl: To vás uráží? Nu a budete-li spatřovat Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl prve? Co oživuje, je Duch, maso (tělo) není nic platno; výroky, jež jsem k vám promluvil já, duch jsou, a jsou život, ale z vás jsou někteří, kteří nevěří, Jehošua totiž od počátku věděl, kteří ti nevěřící jsou a kdo je to, jenž ho vydá, a pravil: Pro tuto příčinu jsem vám pověděl, že ke mně nemůže přijít nikdo, není-li mu dáno od Otce. Od toho času odešli mnozí z jeho učedníků nazpět a již s ním nechodili. Jehošua tedy řekl těm dvanácti: Chcete se snad vzdalovat i vy? Šimon-Petr mu odpověděl: Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Boží Svatý.“ (Jan 6:61-68)

Neoznamuje sám Pavel v osmé kapitole dopisu Židům totéž?

Kdyby přece ona první (smlouva) byla bez závady, nehledalo by se místo pro druhou; shledáváť závadu, když jim praví: Hle, přicházejí dni, praví Jehova, a sjednám vzhledem na dům Israélův a vzhledem na dům Júdův novou úmluvu, ne podle té úmluvy, již jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem se chopil jejich ruky, bych je vyvedl z egyptské země, protože oni v té mé úmluvě nesetrvali a mně na nich přestalo záležet, praví Jehova; protože úmluva, již si po oněch dnech s domem Israélovým umluvím, bude tato, praví Jehova: Kladouc své zákony do jejich myslí, napíši je i na jejich srdce, i budu jim za Boha a oni mi budou za lid. A nikterak nebudou každý svého spoluobčana a každý svého bratra vyučovat, říkajíce: Poznej Jehovu, protože mě všichni budou znát sami od sebe, od malého [mezi nimi] po velikého mezi nimi; protože budu milostiv jejich nepravostem a nikdy již nevzpomenu na jejich hříchy a na jejich bezzákonnosti. Tím, že praví: novou, uznal první za starou; co však stárne a věkem schází, je blízké zániku“ (Židům 8:7-13)

Kdo reptá? Nejsou to ti, o kterých Jakub říká, že mají dvojjakou mysl? Pokud jsou Jehošuova slova Duch, život, pak víme, že to co oznamuji JE Z OTCOVA DUCHA! Takže kdo manipuluje? Kdo je pokrytec? Tyto podmínky tedy musíme splnit, abychom nereptali sami mezi sebou:

SAMI MUSÍME POPROSIT NEBESKÉHO OTCE JEHOVAH (JEHOVU) BOHA, ABY NÁS ON SÁM VYUČIL. DAL NÁM SVÉHO DUCHA MOUDROSTI A ŽIVOTA. A POTÉ JEJ MUSÍME SAMI PROSIT, ABY NÁS ON SÁM PŘIVEDL KE KRISTU!!!!

Toto neoznamuje Zemánek Igor. Toto skutečně učí Písmo. Proto vyzobávat nějaký verš Písma, jen proto, aby se nám hodil do našeho porozumění, za kterým stojí Satan, o kterém Pavel hovoří hned na počátku druhé kapitoly dopisu Efezanům, fakt není moudré. Co z toho vznikne? Tato myšlenka. Cituji tě:

Někdo chce věřit, že bez Syna to lze. Že stačí mít Otce.

K Otci se nemá nikdo jak dostat, před jeho Svatý trůn, kdyby nebylo jeho Syna, kterého svým slovem splodil, i řekl Bůh, Achazovi, narodí se panně syn, bude se nazývát Imanuel, což v překladu znamená: ,,Bůh s námi“. Ježíš je smlouvou mezi námi a Otcem. Bez něho, bez Ježišove obětí, by to nikdy nebylo možné. Protože mzdou hříchu je smrt. To jsme si každý do jedného zasloužili a zasloužíme.

Víš co oznamuje Izaiáš těm, kdo toto budou učit?

Protože tento lid zavrhl vody Šilóachu, jež tiše tekou, ale je jásot při Recínovi a synu Remaljáhúovu, ano, proto se, hle, Pán chystá na ně vyvést vody Řeky, mohutné a mnohé – krále Aššúru a všechnu jeho moc, i bude vystupovat nad všechna svá řečiště a půjde nad všechny své břehy a projde Júdou, provalí se a přelije se, bude dosahovat až po krk, a bude se dít: Rozpětí jeho křídel budou náplní šíře tvé země, Immánú-Éli!“ (Izaiáš 8:6-8)

Máš porozumění pro tato slova? Pokud ne, tak si najdi zde na stránkách výklad Izaiáše 8. kapitoly. Co je to v duchovním smyslu voda. Víš co oznamuje Pán Jehošua?

Hle, dopouštím, aby ze Satanovy synagogy těch, kteří o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, nýbrž lžou – hle, přiměji je, aby přišli a před tvýma nohama se poklonili a poznali, že já jsem tě miloval.“ (Zjevení 3:9)

Kdo je ta Satanova synagoga? Jsou to ti, kdo stojí za novodobou duchovní Asýrii (Aššúrem), králem Jihu. Spojenými státy a Velkou Británií. Jsou to ti, kdo stvořili na pokyn Satana, ne Stvořitele nebe a země stát Izrael, aby jej všichni milovali a tak zavrhli vody Šilolachu. Skutečnou moudrost od samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk.

Vzdali mi někteří z této Synagogy čest? Ano. Dokonce jedna osoba veřejně na FB. Dokonce v jejich slovech zaznělo, že mne nemohou zabít, ač o to usilovali, protože si mne Pán Jehošua zamiloval. Chci se vyvyšovat? Ať se to nikdy nestane. Jsem jen prach na miskách Božích vah. Všimni si k čemu to tvé vyjádření bez porozumění vedlo. Reakce:

super vysvětlené

Nezavedla jsi tohoto člověka špatným směrem? Má žena vyučovat? Co oznamuje Pavel?

Žena nechť se v tichosti učí ve vší podřízenosti, vyučovat však ženě nepovoluji, ani ovládat muže, nýbrž být v tichosti.“ (1. Timoteovi 2:11,12)

Chceš sdílet svou víru? Toto jistě můžeš, ale opět to má svá jasná pravidla. Nikdy nemůžeme jednat tak, kór ženy, že toto je to pravé ořechové, pokud nás k tomu nevede přímo Otcův duch. Takže když napíšeš, že toto jsi pochopila, byť špatně, jsme jenom lidé, tak dáváš prostor se druhým zamyslet. Když přidáš, ale sami se dotazujme samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk (zástupů) ve jménu Pána Jehošuy Krista, dáš prostor k diskuzi, ne hádkám.

Protože mne samotný nebeský Otec ustanovil ve svém čase do postavení učitele nad duchovním Izraelem této doby, neučinil jsem toto sám od sebe, dal mi k tomu porozumění, jako nezasloužený dar pro celé Písmo. Jak sama vidíš, tento dar ti dán nebyl. Pokud se urazíš nad mou odpovědí, protože jsi mi na můj dotaz jak rozumíš Jakubovi 4:8 a Janovi 6:43-45 napsala toto, cituji:

Napiš mi prosím, jak to chápeš Ty.

pak má slova, má odpověď nepadla na znamenitou půdu. Jak jsem napsal v počátku této odpovědi: „Nebeský Otec nalezl něco dobrého v Tvém srdci.“ , proto věřím, že mou odpověď přijmeš s pochopením. Jak brzy odhalím a bude to skutečně pro celý svět, nejenom pro ty, kdo rozumí česky, bylo nám až do dnešních dní utajeno, jak správně porozumět Ezechielovi. Sám nebeský Otec učinil něco, co jsem nechápal proč se s tímto webem děje. Sám jej nechal přeložit do všech jazyků a umístil jej na zatím utajený server, aby Ti, jenž přežijí fyzicky to co nyní přichází, aby mohli číst a vědět, kdo sám je NEJVYŠŠÍ NAD CELOU OBYDLENOU ZEMÍ!

Proč? Protože Satan svými myšlenkami vylil za ženou svou symbolickou řeku, tu, o které mluví Izaiáš, aby jí utopil a Ta země přišla Té duchovní ženě, skutečné nevěstě, 144 tisícům živým duchovním kamenům na pomoc, aby tu jeho duchovní řeku pohltila a těch 143 613, které svým působením duchovně zabil, aby mohly být ty kameny oživeny.

A v nebi jsem uslyšel silný hlas, pravící: Teď nastalo vysvobození a síla a království našeho Boha a pravomoc jeho KRISTA, protože žalobce našich bratrů, jenž je před naším Bohem dnem i nocí obžalovával, byl svržen; a oni nad ním zvítězili pro Beránkovu krev a pro slovo svého svědectví, a své žití nemilovali až do smrti. Pro tuto příčinu se veselte, vy nebesa i vy, kteří v nich bydlíte. Běda zemi a moři, protože ďábel sestoupil k vám a má veliký vztek, věda, že má málo času. A když ten drak uviděl, že byl svržen na zem, jal se tu ženu, jež porodila to dítě mužského pohlaví, pronásledovat. I byla té ženě dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde je pryč od toho hada po dobu a doby a půl doby živena. A had za tou ženou vypustil ze svých úst vodu jako řeku, aby ji učinil kořistí řeky. A té ženě pomohla země; i otevřela země svá ústa a tu řeku, již drak ze svých úst vypustil, pohltila.“ (Zjevení 12:10-16)

A teď se obracím ke všem, kdo dočetli až na samotný závěr: „Necháš se znovu vybudovat duchovní Jeruzaléme a Ty, jenž bys měl být součástí duchovního chrámu? Nebo Tě tvá vlastní pýcha, Tvé vlastní Ego zanechá mezi duchovně mrtvými?“ . Kéž sám nebeský Otec dá ducha těm, jenž mají být oživeni. Kéž se tak stane v Tvém jménu Pane Jehošuo. Amen a amen

Sláva a čest patří nebeskému Otci a Beránkovi navždy!

Pánův otrok Igi

One thought on “Kdo je Tvým přítelem člověče? Ten, kdo Ti lechtá uši, proto jej miluješ? Nebo ten, kdo s Pravdou přichází, abys byl probuzen, ač s nenávistí se pak potýká?

 1. Vedla jsem s manželem diskuzi o různých překladech Bible, na základě této diskuze níže připisuji svou osobní zkušenost:
  Co je to 5 let v lidském životě?
  Jen úsek kratičký, uběhne jako nic, když na konci ohlédneme se zpět, pak můžeme konstatovat, buď že mnohé se změnilo nebo, že ve svých kolejích „jedeme“ dál.
  5 let uběhlo, kdy jsem poprvé do Písma nahlédla. Překlad nového světa jsem tehdy otevřela a tak, jak jsem byla zvyklá vždy číst, od první stránky se do Něj začetla. Jenže nešlo mi číst, nerozuměla jsem mnohému, a mnohé mne také nutilo odvrátit hlavu svou krutostí. Odložila jsem tedy Písmo stranou.

  Pak narazila jsem kdesi na radu, že bych Písmo měla začít studovat , nikoli číst, od Nového zákona, s dovětkem, že Bible se každému, kdo Jí čte sama vykládá. Zaujalo mne vše to, co mi bylo onou radou řečeno. A tak začala jsem si ve své mysli hloubat, cože je to studovat a nikoli číst a jak je možné a jak to vlastně i v praxi probíhá, že se Bible sama člověku vykládá. Při tom všem hloubání jsem hledala i takový překlad-vydání, který by mi byl bližší svým jazykem, tehdy jednoznačně pro mne Bible21 vyhrála. A tak dle výše uvedené rady, že mám začít od Nového zákona, začala jsem Bibli číst/studovat.

  Bohu, Otci JeHoVaH, naše srdce o nás samotných vypráví. Touhy našeho srdce jsou naším „vysvědčením“ i hnacím motorem.

  Toužila jsem se Otci JeHoVaH přiblížit víc, být mu blíž, porozumět všemu, co Nám v Bibli k porozumění zanechal. Tato touha mne od Bible21 zpět k Překladu nového světa přivedla. Proč? Bible21 mne mnohokrát v mém studiu na scestí zavedla.

  Bible21 je stále v mé knihovně, již se k ní však nevracím, je „jen“ připomínkou mého hledání, mé touhy, která mne až k pochopení, cože je to studovat a nikoli číst a jak je možné a jak to vlastně i v praxi probíhá, že se Bible sama člověku vykládá, přivedla.

  Každý, bez výjimky, má možnost dojít k tomuto pochopení-poznání.
  Každý, v tom je krása i bolest ukrytá.
  Krása – nikdo nemusí být v tomto světě sám a ztracený, každý může se díky Písmu k Otci JeHoVaH přiblížit.
  Bolest – mnoho lidí tuto možnost odmítá, raději světem se zabývá.

  Ezekiel 8:18 ….Mé oko nebude litovat ani nepocítím soucit A jistě mi budou silným hlasem volat do uší, ale neuslyším je.

Comments are closed.