Je Boží jméno JeHoVaH (Jehova) svaté? Pokud ano, stačí si přečíst co sám JeHoVaH oznamuje v Exodu 20. kapitole. Pak se ptám: „Když někdo, kdo za mne dal svůj věčný život, není i on a jeho jméno svaté?“

Spread the love

Nemám a nesmím odhalovat mnoho věcí, které se nyní dějí, protože Ti kdo nemají oči k vidění stejně nevidí a Ti kdo nemají uši k slyšení, stejně neslyší, přesto si dovolím vzhledem k tomuto výroku:

A dále mi řekl: Synu člověka, jdi, vstup mezi izraelský dům a budeš k nim mluvit mými slovy. Vždyť nejsi posílán k lidu, který má nesrozumitelnou řeč nebo těžký jazyk k izraelskému domu, ne k početným národům s nesrozumitelnou řečí nebo těžkým jazykem, jejichž slova nemůžeš slyšet s porozuměním. Kdybych tě byl poslal k nim, právě ti by ti naslouchali. Ale pokud jde o izraelský dům, oni ti nebudou chtít naslouchat, neboť nechtějí naslouchat mně, protože všichni z izraelského domu jsou tvrdohlaví a mají tvrdé srdce.“ (Ezechiel 3:4-7)

A jdi, vstup mezi vyhnaný lid, mezi syny svého lidu, a budeš k nim mluvit a řekneš jim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova, bez ohledu na to, zda slyší, nebo od toho upustí.“ (Ezechiel 3:11)

přesto si dovolím k Vám mluvit. Zda budete naslouchat, abyste od toho upustili, to už je na Vás vzpurný dome. Takže jak dlouho budete znesvěcovat skutečné jméno Beránka, který dal za Vás život a budete si myslet, že Vás se to přicházející zničení nedotkne? Jak dlouho budete Vy, kterým bylo skrze nezaslouženou laskavost dáno duchem porozumět těmto výrokům?:

Milovaní, nevěřte každému duchu, nýbrž duchy ověřujte, zda jsou z Boha, protože do světa vyšlo mnoho nepravých proroků. Po tomto poznáte Božího Ducha: Každý duch, jenž vyznává Jehošuu Krista přišedšího v těle, je z Boha, a žádný duch, jenž Jehošuu Krista v těle přišedšího nevyznává, z Boha není; a toto je působení antikrista, o němž jste uslyšeli, že přichází, a je ve světě již nyní.“ (1. Jana 4:1-3)

Víte, že když jste byli příslušníky národů, byli jste odváděni k bezhlasým modlám, jak jste kdy byli vedeni; proto vám uvádím v známost, že nikdo, kdo mluví v Božím Duchu, neříká: Jehošua buď proklet, a nikdo nemůže říci: Pán Jehošua, leč v Svatém Duchu.“ (1. Korinťanům 12:2,3)

Jak dlouho se budete urážet nad tím, že posílat druhé za lidmi, kteří se tváří, že jsou následovníky Beránka není správné, ale Duch o nich vydává svědectví, že jsou nástrojem Satana, protože je psáno toto:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla. Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků. Znovu říkám: Ať si nikdo nemyslí, že jsem nerozumný. Jestliže si to přesto myslíte, přijměte mě, i když jako nerozumného, abych se také trochu pochlubil.“ (2. Korinťanům 11:14-16)

Může skutečný Boží služebník, Pánův otrok učit, že člověk má jít za Jehovovým prasetem? Nebo není jméno Jesus ve významu Jehovovo prase? Takže kdo Vás zachránil? Prase, nebo Boží Syn Jehošua, jehož jméno znamená JEHOVAH (Jehova) ZACHRAŇUJE? Neničíte svým jednáním Boží chrám? Neposíláte Ty, kdo Vás sledují k Satanovi a jeho služebníkům, kterým bylo vydáno důkladné svědectví, že jsou falešnými učiteli?

Vám je jedno vzpurný lide, že Vás Satan duchovně hubí, protože zapíráte svými skutky nejenom nebeského Otce, kterého se nedotazujete, zda je v Jeho očích správné, abyste někomu sdíleli to, co vede za prasetem, Ježíšem, Jesusem? Ale je Vám úplně jedno, že špiníte toho, kdo Vám nabídl svým sebeobětováním, nespravedlivou vraždou rukama farizeů, svůj věčný život, abyste mohli žít věčně? Nebyli to právě farizeové, kdo Pilátovi řekli, že jeho jméno je Jesus?

Položím Vám otázku vzpurný dome duchovního Izraele, který se tak rád uráží, protože mu nejsou laikovány ty jeho příspěvky. Kdo umí jen nenávidět, protože nebude přece hledat svou vlastní chybu. Místo hledání Otce a jeho Syna, vytvářením stále nových a nových profilových fotek, videí s tanečky, podobně jako se prodává žena na ulici. Shánění drbů. Vašich myšlenek: „Když to nemám já zbožný/ná, tak to přece nemůžeš mít od nebeského Otce.“ .

Komu z Vás v těchto dnech nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh takto konkrétně odpověděl?

Neboj se, vše uvidíš, vše má svůj čas.
Svět lidi si zotročí.
Své zkušenosti z doby covidu zúročí.
Co nazkoušel, to nyní v praxi uvede.

Vše je tak jak být má.
Ptáš se „co dál, jak dál, komu předat informace mám?“
Vyčkej, do ticha se zachumlej, vyčkávej.
Až přijde ten pravý okamžik, dostaneš odpověď.
Nic nelámej, nespěchej.
Pauzu si dej, o samotě rozjímej, nech mysl plout, odpověď nehledej.
Přijde ve správný čas.

Břehy vod se změnily, cožpak to nevidíš?
Sopky k životu probouzím.
Vše děje se tak, jak bylo řečeno.
Lidé jak rozbouřené moře se hýbají, kam prchnout nevědí, přesouvají se tam i tam, co bylo stabilní to mění se, vše je v pohybu, vše jako vlny převaluje se.

Cožpak nevíš, že i když nepředáš, předal jsi? Cožpak nevíš, že v duchovním světě nic hmotného být nemusí? Cožpak nevíš, že podstatná je myšlenka? Ty ji uchopíš, písmenky přetvoříš, tím z ní vyslanou zprávu vytvoříš, ten komu má být předána, tím je do pomyslné obálky vložena. Ten, kdo má Tvé stránky číst, zveřejněné nic mít nemusí.

A stalo se to po mých úpěnlivých modlitbách, když mi bylo nařízeno, abych psal, ale nemohl jsem a nesmím to zveřejnit.

O jakém slunci to tu mluví Ámos vzpurný dome?

A stane se v ten den, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, že chci nechat slunce zapadnout v pravé poledne a chci způsobit na zemi tmu v jasném dni. A chci obrátit vaše svátky v truchlení a všechny vaše písně v žalozpěv a na všechny boky chci uvést pytlovinu a na každou hlavu lysinu; a chci způsobit situaci, jako když se truchlí pro jediného syna, a její konečný výsledek jako hořký den. Pohleďte, přicházejí dny, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, a chci poslat do země hlad, hlad ne po chlebu, a žízeň ne po vodě, ale po slyšení Jehovových slov. A budou jistě vrávorat od moře až zase k moři a od severu dokonce k východu slunce. Budou se stále toulat a přitom pátrat po Jehovově slově, ale nenajdou je.“ (Ámos 8:9-12)

Je to to slunce na obloze? Nebude to vzpurný lide symbolika? Nestane se to, že budete pátrat po porozumění a nenajdete ho, protože nepůjde internet? Předložte svým oblíbeným kazatelům, ať dají výklad.

Agape jste si spletli s láskou, která lechtá uši. Z Pána Jehošuy a z nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, jste si udělali někoho, kdo se podobá Vašim kamarádům z horní dolní. K vlastním rodičům máte větší úctu než k tomu kdo Vás stvořil a kdo Vás vykoupil. To nevíte, že jsme jen prach?

Pohleď, národy jsou jako krůpěj z vědra; a jsou považovány za povlak prachu na miskách vah. Pohleď, ostrovy zvedá jako pouhý jemný prach.“ (Izaiáš 40:15)

Takže pokud jsme prach, tedy hlína, můžeme si dělat co se nám zlíbí? Asi ne, že? Takže kdo se má pokořit? Nebeský Otec, Jehošua Kristus? Nebo my, když je nám odhaleno, že něco není asi správně? Vždyť horší než fyzická smrt je ta duchovní. Adam s Evou byli duchovně mrtví v očích nebeského Otce a přesto žili. V čem jsme lepší než Adam s Evou pokud se takto míjíme cíle? Nepadl tělesný Izrael pro tvrdost srdce? Nemyslel si také, že mu bude vše odpuštěno? Nemyslí si to dodnes?

Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha ve jménu Krále králů a Pána pánů, Jehošuy Pomazaného, tedy řecky Krista, zda to co oznamuji je správné zamyšlení pro tento čas. Čas konce Satanova systému věcí.

S Agape Pánův otrok Igi