Pláču

Spread the love

Svědectví mé ženy, ke kterým jí vede nebeský Otec, Jehovah Bůh. Postřehy a svědectví č.1.

Pláču nad tímto světem.
Pláču, když vidím, kolik lidí je podvedeno satanem.
Pláču, když vím, že jejich srdce se nedají obměkčit.
Tolik pokusů, tolik nezdaru,…
Pláču nad tímto světem.

Je mi smutno z některých bratrů a sester, kteří si říkají křesťané. Kdyby vůbec tušili, do jaké pasti padli. Je to náboženství, které se tolik vzdálilo od našeho nebeského Otce.

Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“ (Matouš 15:8,9)

Pochválen buď Bůh Jehovah a Otec našeho Pána Jehošuy Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ (2.Korintskym 1:3,4)

Boží děti mohou plakat nad tímto zkaženým světem plným zla, násilí, agrese a nenávisti.

Jen Boží děti vidí, co se skutečně děje, protože sám náš nebeský Tatínek je vyučuje a oni s radostí plní Jeho vůli. Vědí, kdy v nich působí Otcův Duch, ten, kterým vy označujete Ducha svatého, jako nějakou třetí bytost.

Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, On působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.“ (Jan 14:10,11)

Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu? Jehošua mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.“ (Jan 14:23)

Boží děti dělají Boží věci

Boží děti dělají Boží věci, jak prohlásil můj muž. Je jeden z těch Božích dětí, které si náš nebeský Otec zamiloval a dovolil nechat se pokřtít (ponořit) v moři, stejně jako mne. Ten den bylo velmi špatné počasí, pršelo a byla zima. Venku 11 stupňů a v Irsku moře není nijak zvlášť teplé. Přesto všecko, i když satan mi stále podsouval myšlenku, ať to necháme na sobotu, že už nemá pršet a mělo by se oteplit aspoň na 17 stupňů, vydali jsme se ve čtyřech, já, můj muž, naše milovaná sestřička Šárka a náš milovaný bratr Igi, přes to všechno střemhlav rozbouřenému moři, protože jsme chtěli naplnit Otcovu vůli.

Otec Jehovah mi ještě ten den ráno řekl, že by bylo dobré, abychom se teple oblékli a vzali si sebou věci na převléknutí a termosku s čajem. Děkuji našemu nebeskému Tatínkovi, za vše jsem mu moc vděčná a děkuji, že mi dovolil plnit Jeho vůli ve jménu Pána Jehošuy.

První byl ponořen můj milovaný manžel Pepa, se slovy: „Tady jsem Otče, jsem jen Tvůj.“ Pak jsem byla ponořena já, beze slov a s tichou pokorou a oddaností, odevzdáním se našemu nebeskému Otci Jehovovi, ve jménu našeho Krále a Spasitele Pana Jehošuy.

Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o mytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Jehošuy Krista.“ (1.Petrův 3:21)

Jehošua mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“ (Jan 3:5)

Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej Jeho jméno!“ (Srovnej se Skutky 22:16)

Byl to zážitek, který si každý musí prožít sám, byl totiž neopakovatelný a Otec Jehovah ukázal, jaký má smysl pro humor. Takže, pokud si někdo myslí, že vše musí být ve vážnosti a že se má opravdu bát Boha JeHoVaH (Jehovy), potom Ho necítí celým svým srdcem. Máme mít bázeň, to je něco jiného.

S bratrem Igim a sestrou Šárkou tvoříme Duchovní rodinu, my čtyři jsme nyní jedno tělo (tělesní opět budou smýšlet tak, jak předpokládám), ti duchovní vědí, co je tím myšleno. Je to velká láska Agape, která se nedá slovy popsat. V neděli jsme se museli již rozloučit s našimi milovanými, bylo to velmi těžké, ale zároveň jsme měli velikou radost a naplnění v našich srdcích. Když jsme jeli z letiště, satan již začal útočit tak, jak to řekl našemu bratru Igimu náš Otec nebeský. Řekl mu, že Satan bude útočit přes Pepu. Ještě v aute za jízdy mému muži napsala jedna paní na facebook, aby se za ní můj muž pomodlil, že má pořád bolesti. Chvíli jsme si s ní psali a já cítila, jako když do mě bodají jehličky. Tuto paní jsem musela dát z přátel pryč, byla strašně zlá a arogantní. Před tím zas jiná paní už několik let stále opakuje, co se jí děje a stále dělá stejné chyby a zdá se, že chce vše vyřešit stylem, modlete se za mě a já si budu pořád dělat tak, jak to vyhovuje mně. Na vás Otec jistě dá a já při tom nemusím nic.

Další útok Satana se udál v jeden den, kdy náš nebeský Tatínek dal vzkaz přes naši milovanou sestřičku Šárku, aby mi můj muž koupil prstýnek. Jeli jsme ho tedy vybrat do města, vzdáleného asi 15 km. Sehnali jsme až v posledním obchodě ten nejkrásnější, jeli jsme tedy zpět s tím, že vyzvedneme dcery ze školy.

Jen jsme vyjeli za toto město, přestalo nám jet auto. Naftu jsme měli, nechápali jsme, proč se to stalo. Můj muž tedy zavolal na pojišťovnu, aby nás odtáhli, po dlouhém dohadování, tak jak to s některými úředníky bývá, nám do hodiny poslali odtahovou službu. V tom čekání jsme ještě zavolali našemu dobrému kamarádovi Máriovi, jestli by mohl vyzvednout dcery ze školy a vzít je k sobě domů. A já si také vzpomněla, že den před tím jsme seděli na lavičce a kolem procházel mladý muž a zvláštně si začal prohlížet naše kola u auta. Pomyslela jsem si, co tak na to zírá. No a u jednoho z těch kol nám vytekla kapalina, když se nám auto zastavilo. Bylo to tedy nějaké upozornění, kterému jsem nepřikládala důraz.

Konečně do hodiny, když přijel ten pán s odtahovkou, tak se zeptal, co a jak, obhlédl auto, já se mezi tím modlila k našemu nebeskému Otci, aby oprava nebyla tolik drahá a aby jsme byli co nejdříve už s našimi dětmi. Ten pán otevřel haupnu, něco tam dělal zlehka s kabely, pak sedl za volant, nastartoval, vyšel z auta a řekl, že je to hotový, že můžeme jet. Stála jsem v údivu a děkovala našemu Tatínkovi, jak je úžasný. Je to jedno ze svědectví, které sem mohu veřejně napsat.

Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“ (Jeremiáš 29/12-13)

S Agape naše sestra a manželka Renata a Váš a Kristův bratr Pepa