Pro ženy, které žijí s nevěřícím manželem. Jak se stát součástí zázraku v duchovním Izraeli?

Spread the love

Nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) slíbil, že v Čase konce učiní rozdíl mezi tím, kdo mu slouží a kdo ne. Izaiáš zase vysvětluje, že toto bude pro mnohé, jako zázrak v Izraeli. Protože i toto se má naplnit v Čase konce, nejedná se o tělesný Izrael, ale o duchovní, ke kterému se hlásí ti, jenž se nechali vyučit samotným nebeským Otcem ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Podíváme-li se do Daniele, pak je tam opět něco, co s tím o čem budeme nyní uvažovat, co s tím souvisí:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ (Daniel 12:3)

Jak získáme pochopení? Opět se dostáváme ke stále stejné myšlence. Tou je dovolit, aby nás sám nebeský Otec vyučil. To se lehce řekne, ale pro mnohé se to zdá jako něco nemožného. Proč? Protože s námi nebeský Otec nekomunikuje lidským hlasem. Toto se děje jen těm, které nebeský Otec vyvolil pro prorockou službu. Jeho hlas k nám promlouvá myšlenkou a pocitem, kdy cítíme naplnění duchem. Nedá se toto popsat slovy, ale každý kdo toto zažil ví, kdy se to děje.

K mé ženě Otec promlouvá a také jí dává vidění, skrze nějž máme pochopit Otcův cíl a záměr. O jednom jsem už tuším psal, ale pokud ne, pak v něm jí bylo ukázáno toto:

Viděla vlakové nástupiště, kde do přistaveného vlaku nastupovalo stejné množství žen a mužů a ty nastupovali jakoby za sebe. Nebyla mezi nimi žádná komunikace. Vlak se rozjel. Když přijel do cílové stanice, vystupovaly z něj šťastné manželské páry.

Co tím nebeský Otec odhaluje? Že on pro nás připravil symbolický vlak, kde nastoupit mohou jen ti, kdo začnou naslouchat jeho hlasu a nechají se jím vést, aby oni sami a jejich partneři dosáhli na splynutí do symbolického jednoho těla. Tehdy začnou zářit jako jas prostoru. Stanou se symbolickými hvězdami na neurčitý čas, ano na vždy.

Vše je o komunikaci. Proto je mi i mé sestře a manželce kladeno na srdce, abychom přiměli každého, kdo chce tímto vlakem cestovat, aby obnovil se svými věřícími i nevěřícími partnery úplnou komunikaci, kde nejsou žádná tabu. Netouží potom, abychom své polovičky poučovali o duchovních věcech, to chce a učiní On sám. Pro Otce je důležité, aby ten, kdo má s ním vztah, aby učinil několik důležitých věcí. Zaprvé musí chtít získat zpět svého partnera, kterého mu nebeský Otec dal. Musí se s ním vrátit jakoby do první třídy základní školy vztahu. Jít prostě na začátek, i když spolu žijí například 50 let.

Zadruhé je důležité jít k Otci i ke Kristu s Jejich skutečnými jmény. Kdo toto neučiní, do vlaku života nevstoupí. Proč? Protože toto čteme zde:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží.“ (Malachiáš 3:16,17)

Ten zvláštní majetek se započal utvářet od 26.8.2023. Pro každého cestujícího je připraveno místo i pro jeho protějšek. Proto ti, jenž jsou nyní sami obdrží svého manželského partnera, svou manželskou družku. Po nás se žádá, abychom nebeského Tatínka požádali, aby nás proměnil do pro něj potřebné duchovní nádoby a abychom prosili o moudrost k tomu, jak správně komunikovat. Musíme prosit s důvěrou, proto Jakub zapsal:

Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem. Ať ten člověk vskutku nepředpokládá, že něco od Jehovy obdrží; je to nerozhodný muž, nestálý na všech svých cestách.“ (Jakub 1:5-8)

Mít sebemenší pochybnost znamená, že vlak nestihneme. Součástí procesu je to co Jakub dodává v dalších verších:

Ať však ponížený bratr jásá nad svým vyvýšením a bohatý nad svým pokořením, protože pomine jako květ rostlinstva. Slunce totiž vychází se svým palčivým žárem a působí, že rostlinstvo vadne a jeho květ opadává a krása jeho vnějšího vzhledu zaniká. Tak rovněž bude bohatý chřadnout na svých životních cestách. Šťastný je muž, který dál vytrvává ve zkoušce, protože potom, co je schválen, přijme korunu života, kterou Jehova slíbil těm, kteří ho stále milují.“ (Jakub 1:9-12)

Než dojde k vyvýšení, je nutné se pokořit. To znamená opustit vlastní důležitost, vlastní ego a jen nechat nebeského Tatínka tvořit. Prosme ve svých modlitbách o ducha moudrosti, jak obnovit komunikaci. Nejde v ní o to, že si předáváme biblické myšlenky, jde v ní o to, abychom se naučili si vzájemně naslouchat. Ženy potřebují prosit s plnou důvěrou, aby se mužova života ujal Otec sám tím, že mu navrátí touhu naslouchat své ženě. Ta skrze skutky své víry manželovi ukáže, proč si zamilovala naslouchat Božím přikázáním s porozuměním. Toto způsobí, že nevěřící muž začne milovat manželčinu duchovní stránku, což jej povede k nebeskému Otci.

Z vlastní zkušenosti s mou manželkou víme, když jsme se plně odevzdali do rukou Otci, jak velké změny v nás sám provedl a my jsme proto nemuseli nic udělat, jen to dovolit. Přesně toto musíme udělat všichni, kdo chceme jet vlakem života. Prosím prosme, ať to pro nás Tatínek udělá. Mnoho sester je vyčerpáno z toho, že jejich manžel nehledá tu správnou cestu. Samy k tomu přispívají tím, že neprosí nebeského Otce, aby přiměl jejich muže naslouchat a obnovit ztracenou komunikaci.

Chápu, že teorie je jedna věc a praxe druhá. Abychom to vše viděli na něčem konkrétním, zkusím se podělit o zkušenosti. Prvním velkým zážitkem pro mne bylo to, když jsem rozmlouval s Šárkou o tom, jak vnímá cestování, protože já se snažím s těmi, se kterými komunikuji, snažím se s nimi potkávat. Záhadou pro mne bylo, proč nás Otec spojuje, když ona sama je introvert. V Irsku je duchovní bratr a sestra, manželé, kteří touží po křtu. Otcův duch mne vedl k tomu, že to máme být my dva se Šárkou, kdo toto uskuteční.

Představte si to překvapení, když jsem se dozvěděl, že má milovaná žena není schopna opustit hranice ČR. Že vždy, když toto podstoupila, že to v ní vyvolalo úzkost. Krásné bylo na tom všem to, že tento svůj pocit, svou obavu, sama předložila Otci, aby jí s tím pomohl. Ten ji stále ujišťoval: „Neboj se, neboj se.“ . Já jsem věděl, že nemohu v této záležitosti nic udělat, že to musí Otec. Jen jsem jí oznámil, že mi Otec dává najevo, kdo křest má provést. Trvalo to jen pár dní, možná jen jeden, když mi Šárka oznámila, že i ona ví, že poletí do Irska. A že je ujištěna, že se zpět vrátí a vše bude v pořádku.

S tím souvisí i její předchozí nastavení, že nemá nijak vybočovat z řady, účastnit se nějakých akcí a podobně. Říkala mi, že je bojínek. Psát takto o ní veřejně, no to už vůbec ne. Dnes se těší na to, že se setkáme s našimi bratry a sestrami. Vždy myslí okamžitě na to, jak by předala na památku něco malého těm, s kým se setkáme. Má první manželka byla stejný introvert, proto vím, co sama Šárka prožívala. Otec jí tak proměnil mysl za 6 týdnů, udělal s ní takovou změnu, že pro mne je to skutečný zázrak, už pro mou 23 letou zkušenost s mou první ženou. Co udělala? Jen to vše co vedle mne má prožívat, jen to předložila Otci, aby jí s tím pomohl a nechala to být.

Přesně toto od nás nebeský Tatínek žádá. Nechat to být znamená, plně mu v tom důvěřovat, že On dokáže veškeré obavy odstranit. U mne se děje to, že mne učí naslouchat a dává mi porozumění, proč mi něco Šárka říká. Já nemám problém se přizpůsobit a vlastně si užívám takové změny. Proč? Protože vidím její radost a její štěstí.

Stále mi říká o svých obavách, o tom jak velké kroky v její mysli činí, když se pro něco rozhodne. Pro mne je to závazek jí v tom nezklamat. Což mne učí být hlavou, láskyplnou hlavou. Zda se mi to daří, tak to se musíte ptát jí osobně. Stále se snažím o jedno, aby toto řídil nebeský Otec, skutečně vedl můj krok.

Je neskutečně moudrý a laskavý. Když jsme se vzali, pak jsem potřeboval zajet s bratrem, který se naší svatby zúčastnil zajet natankovat. Byli jsme kousek od polských hranic, tak jsem mu řekl, ať se přesuneme na blízkou tamní benzínovou pumpu. Překročili jsme hranice a Šárka nezaznamenala žádnou předchozí úzkost. Tak jí dal nebeský Tatínek ochutnávku toho, když příští týden poletíme do Irska, že to vlastně ani nezaznamená.

Proměnu, která nás čeká, když vše odevzdáme Otci a nebudeme do toho vnášet vlastní sílu, tak tu nám ukazuje Písmo na události Izraele, přechodu Rudým mořem a následném putování pustinou. Pokud by Izrael dal Otci volnou ruku, mohli být všichni v zaslíbené zemi hned další rok. Co jim v tom bránilo? Strach, způsob života, na který si navykli v Egyptě. Měli před očima neustálou přítomnost nebeského Otce a Jeho Syna, Jehošuy, když jako anděl byl ukryt za dne ve sloupu dýmu a za noci ve sloupu ohně.

Vše mi Otec odhalil už před 5-ti lety. Tehdy jsem se měl zamyslet, pro koho otevíral Rudé moře. Vysvětlil mi, že pro Káleba a Jozua. Mojžíš byl vybraným vůdcem a Áron byl jeho mluvčím, takže symbolizovali Otce JeHoVaH (Jehovu) a Syna Jehošuu, který je slovem a mluvčím, stejně jako Áron.

Ti dva, Hošea, do češtiny překládáno jako Jozue, syn Nunův a Káleb, tak ti se dívali na výsledek. Na to co dobrého to pro všechny přinese. Nezajímali je nějací obři, mocný filištínský a kananejský lid. Ne. Oni věděli, že to bude dobré, protože nebeský Otec PŮSOBÍ, ABY SE STALO dobré. Nehleděli na přítomný den, že by jim snad mohla hrozit smrt, že by neměli dostatek jídla, nebo se neměli čeho napít. Žili radou, kterou dal sám Pán Jehošua:

Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:33,34)

A to je přesně ono. Musíme pochopit celkový obraz, ve který chce nás nebeský Otec přetvořit s našimi životními partnery. Vědět, že to co Otec tvoří, to je vždy dobré a nechat to vše plynout jen s prosbou a díkůvzdáním na rtech.

Ostatní Izraelité té doby pořád do všeho vkládali své představy a ty je odváděly k nevěře. Satan si pak s démony mohli hrát tu svou hru. Když toto pochopíme, tak zjistíme jedno. Satan a démoni na nás nemohou. Proč? Šli by proti nebeskému Otci, Jeho duchu. Takže mohou jen a jen koukat a tiše zuřit. Kdo připouští, zda něco se odehraje? Jen a jen Otec.

Proč nebeský Otec nyní činí tyto zázraky? Protože potřebuje pevný základ svého duchovního chrámu, který má vyučovat a oznamovat skutečnou Dobrou zprávu o dobrých věcech.

Toto poznání a porozumění mne přivádí k velké pokoře a žasnutí, jak má vše nebeský Otec vymyšleno. Příště si řekneme více o tom, proč potřebuje, abychom byly šťastné páry, jenž se stanou jakoby jedním tělem, proč je to důležité pro naši budoucnost věčného života. Možná vás napadá Jehošuův výrok o tom, že v nebi se muži nežení a ženy nevdávají a jsou jako andělé. Takže nám to nemusí dávat logiku. Vysvětlím. Porozumění mi přišlo teprve teď. Zkusíme si říci o Božím království více, jak to odhaluje Nová píseň, kterou plně pochopí jen 144 tisíc těch, kdo mají na svých čelech pečeť se skutečným jménem Otce i Beránka.

Proč je komunikace skutečným základem všeho dobrého? Co dělá Satan? Snaží se nás stále rozdělovat, abychom mezi sebou nekomunikovali. Nejkrásnější příkladem této Satanovy snahy je Cokoli19. Rozestupy. Roušky. Úplná izolace. K čemu došlo? Že společnost jako celek přestala spolu komunikovat. Vše přešlo do samotných rodinných vztahů. Ta pravá komunikace, která nám dává možnost tvořit Agape, tak ta je bez negativních emocí. Co dáváme takovou komunikací najevo? Že chceme být jako Pán Jehošua a nebeský Otec. Oba jsou zosobněním Agape.

Proto neskákejme Satanovi na jeho hru. Nebeský Otec je připraven nám v tom pomoci. On ví co potřebujeme, abychom byli šťastní. S ním vše zvládneme.

Chvalme J-aH. Dotazujme se jej, zda jsou předkládané myšlenky Otcovou vůlí a zda je vše pochopeno správně. Čiňme to v Jehošuově jméně. Pokud mi povolí naši bratři a sestry vyjádřit veřejně něco z jejich zázraků, které je potkaly, pak předložím i další věci k povzbuzení. Zázračné působení nebeského Otce v jejich životech.

Kéž máme Kristův pokoj, kéž nám nebeský Otec dává svou moudrost a svého ducha, k porozumění pro tento Čas konce.

S Agape Váš a Pánův bratr Igi a jeho milovaná manželka Šárka