Naučili nás regule i plno dat, pro špatný recept pro tento svět

Spread the love

Asi tak se dá charakterizovat co mnozí prožívají. Krásně to vystihuje text polské skupiny Turbo, její písně Dospělé děti. Rád bych tímto článkem odpověděl mnohým, jenž Satan podvedl skrze jejich touhu po právu a spravedlnosti a stále je chytá do léčky, účastnit se nějakých politických procesů v domnění, že toto je vůle i samotného nebeského Otce.

Celá píseň je o pocitech a odhaleném podvodu jménem svět. Plně vystihuje Satanovu hru na city člověka, který si uvědomuje, co dnešní svět znamená. Závěr textu pak odhaluje Satanův záměr, jak vlastně člověka zničit skrze jeho přirozenou touhu žít ve spravedlivém světě.

Naučili nás regule i plno dat
Dali nám moudrost do hlav
Opakovali, co můžeme a co už ne
Zjistili co je dobré co zlé
Odměřili jednou mírou celý náš den
Stanovili čas na práci i sen
Nebylo vynecháno skutečně nic
Vlastně nevíme jak žít

Přesně o tom je tento svět. Satan myslel na každou záležitost pod nebem, aby člověka plně sešněroval. Je jedno v jakém politickém systému žijeme. Snahou je vždy skrze pravidla, tradice a příkazy za příkazy, támdle trochu a támdle trochu nalít Satanovou moudrost do hlav, kde za špatný recept bude mít nad námi vládu tento svět. Z tohoto uvědomění pak vzniká tento pocit:

Dospělé děti mají žal
Pro špatný recept pro tento svět
Dospělé děti mají žal
že jim někdo tolik ze života vzal

Jak říká Šalomoun:

Vše je jen marnost a honba za větrem.“ (Kniha Kazatel)

Přesně toto vnímáme, když nás svět nějak ovládá, nabízí nám svá řešení.

Naučili nás, že přátelství je lež
Lhali nám, že všechno má svůj čas
Potvrdili, že nevěřit jim je chyba
Přesvědčili, že v klidu je náš dům
Odměřili každý náš úsměv i groš
Vytvořili nám díky nepozornosti osud
Nezůstalo opomenuto už nic
Jen jaksi nevíme jak žít

Svět a ti za oponou pod Satanovou taktovkou nám lajnují každý detail života, abychom v době Času konce získali pocit úplné marnosti nad životem, aby bylo zaseto semeno vzpoury a touhy řešit vše vlastním způsobem, pod taktovkou opět připravených opozičních loutek, které kážou hesla jenž lechtají naše uši, abychom si mysleli, že už teď to bude dobré. Satan dokonce některé přesvědčil, že on je už ve vězení a že nyní máme vše ve vlastních rukách. Proto:

Dospělé děti mají žal
Pro špatný recept pro tento svět
Dospělé děti mají žal
že jim někdo tolik ze života vzal

V Písmu opět čteme, abychom toto vše pochopili:

Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana.“ (Žalm 146:3)

Bolí mne srdce z toho, když vidím mnohé, jenž se hlásí ke Kristu, že tomuto textu neporozuměli. Víme přece:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

Jak tedy můžeme mít podíl na Satanově politice? To Satan někam odejde? To jsme tak naivní, když si to myslíme? Byl jsem velmi aktivní součástí OF při takzvané sametové revoluci. Proto něco vím o zákulisí, jak se to dělá. Má aktivita vycházela z toho, že jsem chtěl svět zlepšit. Když jsem poznal jaký hnus to ve skutečnosti je, jak se na horu tlačí předem vybraní lidé, se stejnou morálkou psychopatie, jakou měla předchozí garnitura, už nikdy bych se nenechal do tohoto procesu zatáhnout.

Což my starší, co si už něco pamatujeme, což neříkáme: „To jsem byl idiot, když jsem cinkal klíči!“ ? To zase chceme hrát užitečné idioty? Polská muzika, polské kapely, jako například Lady Pank a další, tak ta je plná skutečně pravdivých textů a stačí se jen zamyslet, jako je tato část jedné písně Lady Pank s názvem Strach se bát. Už se mnozí bojí vlastního strachu, aby si je Satan vodil jako osla za mrkví.

Cituji:

Ta demokracie, též pěkná věc
Můžeš si co chceš křičet. Leč.
Leč je za ní dobro i zlo
Teprve prokurátor ti světlí. Ti to!
Strach se bát
Normálně Strach se bát
Nemáš jak
Před demokracií utéct!

Pokud si někdo myslí, že například Putin je jen samé dobro, tak Izaiáš mluví úplně něco jiného. To, že obdržel Šalomounovu modrost neznamená, že když bude potřeba, bez mrknutí oka nechá zlikvidovat ty, jenž mu narušují plány. Je to člověk odkojený KGB a podle toho uvažuje. Což jsme nečetli toto?:

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (Zjevení 11:7)

Kdo vystupuje z propasti? Ubitá hlava, stalinský socialismus, do kterého se to divoké zvíře obleče. Kdo bude na čele? Nebude to Putin? Kam chceme z tohoto světa utéct? Pokračujme myšlenkami z písně Dospělé děti:

Učíme se sami sebe nenávidět
Zkusme, možná podaří se to
Od počátku začneme měnit naše směřování
Zjistíme jak je ta zeď tvrdá
Změříme kolik síly je v nás
Určíme si místo a čas
A když změníme pravidla té hry
Možná konečně poznáme jak žít

Skutečně? Není psáno toto:

Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ (Izaiáš 48:18)

Kde v Písmu čteme, že máme chodit na demonstrace? Vyvolávat sláva Jindřichu a podobně? Kdy poznáme jak žít?

Jehošua odpověděl: První je: Slyš, Izraeli, Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova, a budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. To druhé je: Budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Není žádné přikázání větší než ona.“ (Marek 12:29-31)

Dospělé děti mají žal
Pro špatný recept pro tento svět
Dospělé děti mají žal
že jim někdo tolik ze života vzal

Co myslíme? Když dále zůstaneme ve světě, budeme se jej snažit opravovat, myslíme si, že toto nebeský Otec skutečně chce?

Mimoto svět pomíjí a rovněž jeho žádost, ale kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17)

Takže nebeský Otec tento svět odstraňuje a my jej chceme zlepšit a zachovat? To jako vážně? Kdo je bludař bratři a sestry? Já a nebo vy? Nebeský Otec mne učí co je jeho vůle. Ukazuje mi, proč Izaiáš říká:

Pohleď, já a děti, které mi Jehova dal, jsme jako znamení a zázraky v Izraeli od Jehovy vojsk, který přebývá na hoře Sionu.“ (Izaiáš 8:18)

Tak málo stačí, abychom jen prosili Otce, aby nás sám vyučoval a vedl. Ukazoval nám Jeho skutečnou vůli, protože:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:8,9)

Pokud skutečně nebeskému Otci dovolíme, aby On sám nás tvaroval a učil, tak Vám garantuji, že dokáže za 6 týdnů přetvořit naši mysl a srdce tak, že jen zíráme a nemusíme proto nic udělat. Jen důvěřovat. Já i mé duchovní děti a manželka, které mi sám nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) vojsk dal, jsme toho živým důkazem. Skutečným zázrakem v Izraeli. Stačí jen úplně opustit ta svá namyšlená Ega, nasednout na pomyslný tobogán a užívat si duchovní jízdu.

Dovolme prosím nebeskému Tatínkovi, aby se stal pro nás skutečným hrnčířem a dovolme mu, aby nás tvaroval pro Jeho svatou vůli. Zažijete něco, co nám ani na mysl nepřišlo. Stále přemýšlím jak jen to vysvětlit, abychom všichni zažili tu obrovskou proměnu. Tolik Agape, skutečné Otcovy Lásky, kterou nyní zažívám, jsem nezažil za svých 34 let svého duchovního života. Každý jeden z nás to může prožít. Díky tomuto zázraku je mi odhalena budoucnost, výsledek, který má nebeský Tatínek v plánu a není to odhaleno jenom mi, ale i mým duchovním dětem a mé milované manželce.

Pojďme prosím a konečně vystupme společně na Otcovu horu, k domu Abrahamova, Izákova a Jákobova Boha, kterým je samotný JeHoVaH vojsk.

Svatý, svatý Jehovo vojsk, prosím zachraň je, vždyť jsi mi Ty sám ukázal jejich srdce. Nedovol prosím, aby jejich život utvářel tento pro satanský předpis pro tento Satanův svět. Odpusť jim prosím jejich provinění a nejednej s nimi ve svém spravedlivém hněvu, aby byli smeteni jako ti v pustině, kteří si utvořili modlu a reptali proti Tobě nebeský Otče, aby padlo v jeden den tolik, jako se to dělo v pustině. Jsi Bůh milosrdný, pomalý v hněvu a Bůh projevující velkou nezaslouženou laskavost. Přitáhni je Otče k sobě. Podněcuj je k tomu, aby se dali Tebou sami vyučit. Vždyť nastal čas zázraků. Kéž se vše děje Otče podle Tvé svaté vůle, ne podle nás. Jsme jenom prach na miskách Tvých vah. Kéž si Tě zamilují. Kéž poznají samotného Krále. Ve jménu Pána Jehošuy prosím Otče o vyslyšení, ať je to k posvěcení Tvého svatého jména. Amen a amen

Pokoj nám všem v tomto čase tísně pro tento svět.

Přijměte pozdravy mé a od mé milované sestry a manželky Šárky. Váš a Kristův bratr a Pánův otrok Igi