Vidění proroka Izaiáše – kapitola osmá

Spread the love

Pokračování myšlenek ze sedmé kapitoly, které jsou ukončeny v deváté kapitole, jenž Izaiáš zapsal v roce 753 př.n.l. . Proroctví proti duchovní Judě a duchovnímu Efraimovi, jejich stavu i pro Čas Konce. Nechej se napravit Jeruzaléme, milované město!

Mnozí takzvaní křesťané jsou přesvědčeni, že když se hlásí ke Kristu, že je jejich duchovní stav přijatelný pro samotného nebeského Otce. Opak je pravdou. Příčina je v tom, že představa, jak přijatelně uctívat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha mají ve svých rukou a Otec se nám bude přizpůsobovat. To je ten největší sebeklam. Kdyby nás nebeský Otec skutečně nemiloval jako své děti a neprojevil nám nezaslouženou laskavost, kdo by mohl obstát?

Mnozí si neuvědomují co vysvětluje v těchto slovech:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:8,9)

Na různých fórech to vypadá tak, že pokud nebude nebeský Otec smýšlet jako my, pak nás není hoden. Samozvaní učitelé vstupují na tato fóra v domnění, že jejich náboženský duch a jejich poznání, je jediné skutečné poznání a jsou horší než buldozer. Někdo se zacyklí u jediné myšlenky a tu stále opakuje, jako když Goebbels stále dokola opakoval nějakou propagandu s tím, že 100x opakovaná lež se musí stát pravdou.

Podobná situace postihovala tělesný Izrael jako celek. Ani on se nedotazoval svého Stvořitele, co si o daných myšlenkách a daném jednání On sám myslí. Jejich duchovní stav byl plný prázdnoty a přesvědčení o jejich vlastní výjimečnosti. Ne, že hrnčíř tvaruje sám svou hlínu, aby se stala něčím užitečným, ale naopak hlína určovala, jak s ní má hrnčíř zacházet. Proto nebeský Otec Izaiášovi řekl:

A Jehova mi pak řekl: Vezmi si velkou tabulku a piš na ni rydlem smrtelného člověka: Maher-Šalal-Chaš-Baz.“ (Izaiáš 8:1)

Kdo z nás pátral po významu těchto slov? Tak ať je Nám to svědectvím: „ Rychlá kořist, chvatný lup!“ . Pokud si myslíme, že stojíme pevně, že jsme moudří ve svých očích, právě toto se nám stane svědectvím, toto nás postihne.

A ať mám pro sebe osvědčení věrných svědků, kněze Urijáše a Zecharjáše, syna Jeberechjášova.“ (Izaiáš 8:2)

Izaiáš si musel vzít za svědky ty, k čemu byl pověřen, dva muže, dva věrné svědky, aby mu dosvědčili, co má nebeský Otec v plánu. I mne pověřil, abych si přivedl 26.8.2023 dva věrné svědky, aby i oni poznali, co má nebeský Otec v plánu, aby dosvědčili, že to co Otec učinil je z Jeho vůle a ne z vůle smrtelného člověka.

Pak jsem se přiblížil k prorokyni, a otěhotněla a časem porodila syna. Nyní mi Jehova řekl: Dej mu jméno Maher-Šalal-Chaš-Baz, vždyť než bude chlapec vědět, jak se volá Můj otče! a Má matko!, někdo odnese jmění Damašku a kořist Samaří před asyrským králem.“ (Izaiáš 8:3,4)

Stejně jako napřahovala Asýrie své ruce po majetku a jmění Damašku, tak stejně dnešní duchovní Asýrie, král Jihu napřahuje své špinavé ruce po jmění národů, aby se nad národy vypínala, jak je zvyklá až do tohoto dne. Její plány na barevné revoluce se obrátí plně proti ní, tak jak se jí to děje už nyní například v Nigeru. A stane se to dříve, než sama Asýrie tuší, protože ten duchovní chlapec se nezrodí s tělesného svazku, ale z duchovního a bude se jmenovat:  Rychlá kořist, chvatný lup.

A Jehova ke mně mluvil ještě dále a říkal: Protože tento lid zavrhl vody Šiloachu, které plynou klidně, a jásá nad Recinem a Remaljášovým synem; právě proto, pohleď, Jehova proti nim přivádí mohutné a mnohé vody Řeky, asyrského krále a všechnu jeho slávu. A jistě vystoupí nad všechna svá řečiště a přeteče ze všech svých břehů a projde Judou. Skutečně zaplaví a přelije se. Dosáhne až po krk. A stane se, že rozprostření jeho křídel naplní šíři tvé země, Imanueli!“ (Izaiáš 8:5-8)

Kdo dostal jméno Imanuel? Nebyl to sám Pána Jehošua? Není toto jako svědectví v evangeliích? Není Recin jako Damašek a není Remaljáš jako Efraim? Kdo jsou tito symboličtí muži dnes, nad kterými se jásá? Není to Vatikán a jeho ekumenické hnutí, nad kterým se jásá, že zajistí „jednotu“? Není tu New Age s představiteli náboženských domů, kteří říkají: „Všechny cesty vedou ke Stvořiteli!„? Neprosazují jako celek tuto myšlenku všichni militantní falešní učitelé, kteří prosazují svou takzvanou zbožnost, podle jejich vlastního učení, jenž má základ v kvasu a mnozí tyto názory laikují a dohadují se s druhými?

Kdo z nich říká: „Jděme se dotazovat samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk, zda je to Pravda co učím!“ ? Proto přišla činnost Asýrie, která je jako řeka, jenž až přes své břehy přelila, aby odnesla pokoj svými podvratnými činnostmi, takže se to dotklo samotné duchovní Judy? Nebylo to od samotného nebeského Otce, aby toto mohl král Jihu činit posledních 65 let?

Působte škodu, národy, a buďte roztříštěny na kusy; a dopřejte sluchu, vy všichni ve vzdálených končinách země! Opásejte se a buďte roztříštěni na kusy! Opásejte se a buďte roztříštěni na kusy! Naplánujte úklad, a ten bude zmařen! Promluvte jakékoli slovo, a neobstojí, neboť Bůh je s námi!“ (Izaiáš 8:9,10)

Nenaplánovali jste úklad? Vše sjednotit do jednoho celku, protože tvrdíte: “ Bůh je s námi!“ ? Proto se stalo toto:

Vždyť tak mi řekl Jehova se silou ruky, aby mě přiměl odbočit, a já nekráčel cestou tohoto lidu, slovy: Nebudete říkat: Spiknutí! o všem, o čem tento lid říká: Spiknutí!, a nebudete se bát předmětu jejich strachu ani se před ním nebudete chvět.“ (Izaiáš 8:11,12)

Pro mnohé jsou slova tohoto webu spiknutím, protože to narušuje jejich představy o tom kým je samotný Stvořitel nebe a země a kým je Pán Jehošua Kristus, Beránek Boží. Nebudeš se držet Judo jejich slov a nebudeš se třást strachem proto co přichází na konci těchto 65 let.

Jehova vojsk – on je Ten, s nímž byste měli zacházet jako se svatým, a on by měl být předmětem vašeho strachu, a on by měl být Ten, kdo působí, abyste se chvěli. A stane se jakoby posvátným místem; ale oběma izraelským domům jakoby kamenem, o který se udeří, a skálou, o niž klopýtnou, jakoby pastí a jakoby léčkou obyvatelům Jeruzaléma.“ (Izaiáš 8:13,14)

Vždyť jen ti, kdo se nechali vyučit samotným nebeským Otcem, ti mají skutečnou bázeň před ním a mají v úctě Jeho svaté jméno:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Jakou bázeň a úctu projevujeme? Jak to vnímáš Jeruzaléme? Ty který tvrdíš, že jsi nevěsta. Kdy skutečně přijdeš a začneš se dotazovat toho, kdo tě skutečně stvořil v břiše tvé matky? Běda těm, kdo se prohlašují za nevěstu, za Nový Jeruzalém, ač nikdy nebyli nebeským Otcem vyučeni a přivedeni k Panu Jehošuovi! Vždyť je to neúcta k samotnému Bohu a Jeho Beránkovi.

A mnozí mezi nimi určitě klopýtnou a padnou a rozbijí se a padnou do léčky a budou chyceni. Sbal osvědčení, zapečeť zákon mezi mými učedníky!“ (Izaiáš 8:15,16)

Ať se tak stane nebeský Otče ve jménu Krále, Jehošuy Krista.

A chci očekávat Jehovu, který skrývá obličej před Jákobovým domem, a chci v něho doufat. Pohleď, já a děti, které mi Jehova dal, jsme jako znamení a zázraky v Izraeli od Jehovy vojsk, který přebývá na hoře Sionu.“ (Izaiáš 8:17,18)

V Tebe jsem vložil nebeský Otče svou důvěru a děkuji za děti, které jsi mi dal, protože vidím na vlastní oči zázraky, neboť jsou znamením od Tebe, náš milovaný Bože.

A v případě, že by vám říkali: Obraťte se na spiritistická média nebo na ty, kteří mají ducha předpovídání, kteří pípají a tlumeným tónem pronášejí výroky neměl by se každý lid obracet na svého Boha? Měl by se snad obracet na mrtvé ve prospěch živých?“ (Izaiáš 8:19)

Což vám neříkají mnozí, abyste se pošpinili esoterikou, knihami, které uctívají mrtvé, jako je kniha Henoch. Což Vás nelákají uctívat mrtvé, ve prospěch živých? Ptáte se: „Kdy jsme to udělali?“ . Což není Marie a další, což nejsou mrtví a spí ve smrti? Proč se nedotazujeme živého Boha?

K zákonu a k osvědčení! Určitě budou říkat, co je podle tohoto prohlášení, jež nebude mít žádné světlo úsvitu.“ (Izaiáš 8:20)

Jak se postaví k tomuto porozumění? Nebudou jej zpochybňovat? Nebudou tvrdit: „Toto není z ducha nebeského Otce!“ ?

A každý jistě potáhne zemí tvrdě sevřen a hladový; a stane se, protože je hladový a protože se rozhořčil, že bude opravdu svolávat zlo na svého krále a na svého Boha a jistě se zahledí vzhůru. A pohlédne na zemi, a hle – tíseň a tma, příšeří, těžké časy a zatmění bez jasu.“ (Izaiáš 8:21,22)

Proto to na Vás přichází, protože jste se radovali, ale ne podle rady samotného Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Podle kvasu, náboženských tradic jste měli své hostiny, svá slavnostní shromáždění s tamburínou, harfou a tanci.

Proto mi dnes nebeský Otec ukázal co prožijí ti, jenž v něj vložili svou plnou důvěru, své celé srdce, aby si jej nechali jím samotným obřezat a stali se duchovním Izraelem. Spojenou holí Judy a Efraima, jak je zapsáno prorokem Ezekielem ve 37. kapitole. Ty se nebudeš bát, půjdeš cestou, kterou máme chodit, protože ty znáš svého Tvůrce i svého Vykupitele. Svatého Izraele, protože nás On sám vyučil, od nejmenšího, po největšího z nás. Proto přichází dny podle slibu, že ti, jenž mají porozumění, ti budou zářit jako jas přiděleného prostoru. A ti kdo přivádí ke spravedlnosti, jako jitřní hvězdy na vždy. (Srovnej s Danielem 12:3)

Každý kdo s plnou důvěrou vzývá jméno JEHOVAH a jméno JEHOŠUA, ten bezpečně vyvázne. Protože tak mluvila samotná ústa JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Proč nenasloucháš, sodomský lide, aby jsi byl uzdraven? Proto stále zůstává Boží pravice vztažena a nevrátila se zpět.

Naslouchej lide, naslouchejte národy země, národnostní skupiny, co oznamuje skrze proroka Izaiáše nebeský Otec, Jehovah Bůh v deváté kapitole.

Dotazujme se nebeského Otce, zda je to správné porozumění, správný výklad a to skrze Beránka, Krále našeho. Pokud ano, čest a sláva patří jim. Pokud ne, pak není potřeba brát do úvahu tento výklad a nesplní se 65 let, po kterých má být symbolický Efraim rozdrcen i se symbolickým Damaškem.

Pokoj nám všem od našeho Otce a Jeho Beránka.

S Agape Váš a Kristův bratr, Pánův otrok Igi