Vidění proroka Izaiáše – kapitola sedmá

Spread the love

Běda těm kdo se staví proti duchovnímu Jeruzalému. Proč? Dopadne jako Efraim, který byl rozražen na kusy, když jej Asýrie vyvedla a on nebyl, protože musel splynout s národy země.

Nejprve si vysvětlíme jak se vše naplnilo tělesně, abychom pochopili, že máme před sebou dnes duchovní naplnění, jenž uvidí hlavně ti, kdo mají oči k vidění a uši ke slyšení. Žádný jiný není schopen rozeznat co nastalo.

A tu se za dnů judského krále Achaza, syna Uzijášova syna Jotama, stalo, že k Jeruzalému přitáhl syrský král Recin a izraelský král Pekach, syn Remaljášův, aby proti němu válčili, a prokázal se jako neschopný válčit proti němu. A Davidovu domu podali zprávu, jež říkala: Sýrie se opřela o Efraima. A jeho srdce a srdce jeho lidu se roztřáslo, jako se třesou lesní stromy ve větru.“ (Izaiáš 7:1,2)

Nakonec Menachem ulehl se svými praotci, a začal místo něho vládnout jeho syn Pekachjáš. V padesátém roce judského krále Azarjáše se stal v Samaří na dva roky králem nad Izraelem Pekachjáš, syn Menachemův.“ (2. Královská 15:23)

Ve dvacátém sedmém roce izraelského krále Jeroboama se stal králem Azarjáš, syn judského krále Amacjáše. Šestnáct let mu bylo, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě dvaapadesát let. A jeho matka se jmenovala Jecholja z Jeruzaléma.3A stále činil to, co bylo přímé v Jehovových očích, podle všeho, co dělal jeho otec Amacjáš.“ (2. Královská 15:1,2)

Když tedy bylo Azarjášovi 66 let, stalo se, že Pekach, který nastoupil na Izraelský trůn díky vzpouře jeho otce Menachema, spojil se ze Sýrií, kde vládl Recin. Stalo se to v roce 753 př.n.l. . Toto datum je důležité pro pochopení o 65 letech, kdy bude Efraim rozehnán mezi národy. Než si to v dějinách ukážeme, že se toto stalo přesně podle proroctví v roce 688 př.n.l., musíme si připomenout jednu událost, která se započala v roce 1958 našeho letopočtu.

Co se odehrálo? Započal druhý Vatikánský koncil, který řešil strategii reforem uvnitř nejstarší náboženské instituce, která má stejně jako Pravoslaví svůj počátek v roce 325 n.l. .Cílem tohoto odpadlého domu se stala snaha ekumenie, kdy chce sloučit všechny náboženské domy duchovního Efraima do jednoho celku a tak sesypat do jedné velké nádoby všechny tři nádoby s moukou, kde žena vložila svůj kvas a všechna mouka zkvasila. (Matouš 13:33)

Postupně navázal tento odpadlý dům svůj duchovní nemravný styk i s ostatními odpadlými náboženskými domy včetně domu Svědků Jehovových a Adventistů sedmého dne. Je to zároveň počátek hnutí New Age, které pohlcuje takzvané všechny duchovní směry.

Proto není náhoda, že Efraim utrpí ránu, ze které se jako celek nevzpamatuje. Ve dnech 26-28.12.2021 mi Satan předložil nabídku skrze jednoho muže a sám stál po jeho boku, abych za jedinou větu, jako část dnešního duchovního Jeruzaléma zradil nebeského Otce a Pána Jehošuu tím, že obdržím veškeré potřebné bohatství, plné přednáškové sály po celém světě za jedinou myšlenku, kterou na nich budu propagovat:

Všechny duchovní cesty vedou k poznání nebeského Otce.

Ač Satan nebyl viditelný, přesto si jeho přítomnost ten muž uvědomoval a věřil, že je to samotný Jesus (Ježíš). Proto je tak důležité v dnešní době opustit toto jméno a přijmout Otcovým duchem kdo skutečně přišel v těle, že to byl Pán Jehošua Kristus, tedy Pomazaný Otcovým duchem. Nabídku jsem samozřejmě odmítl, protože je to LEŽ, JAKO VĚŽ.

Od té doby, od té chvíle mi symbolicky „slouží“ samotní andělé, protože od té doby jsem plně nezávislý na tomto ničemném světě. Proto samotný démon v ženě, která patří k vysoce postaveným Chazarům, proto skrze ní veřejně démon prohlásil před pár dny, že mne nemůže zabít, pro ochranu, kterou mi nebeský Otec zajišťuje. Není to pro mou slávu, ale je to pro pochopení, co sedmá kapitola Izaiáše popisuje pro dnešní dny.

Co bylo cílem Recina a Pekacha? Rozdělit Jeruzalém, podobná snaha je i nyní a děje se tak už 65 let od roku 1958. Dnešní Pekach je tedy Vatikán a Sýrie jsou představitelé zbylých náboženských domů. Achaz je nyní symbolicky ten, kdo představuje duchovní Jeruzalém jako celek (144 tisíc). Novodobý duchovní Izaiáš je pak mluvčím samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Jej posílá se zprávou k samotným králům země:

A Jehova pak řekl Izajášovi: Vyjdi, prosím, vstříc Achazovi, ty a tvůj syn Šear-Jašub, na konec vodovodu z horního rybníka u silnice při pradlářově poli. A řekneš mu: Dej na sebe pozor a nerozruš se. Neboj se, a ať tvé srdce není bázlivé kvůli dvěma pahýlům těchto dýmajících polen, kvůli rozpálenému hněvu Recina a Sýrie a Remaljášova syna, protože Sýrie s Efraimem a Remaljášovým synem proti tobě radila, co je špatné, a říkala: Vytáhněme proti Judě a roztrhněme ji a pomocí průlomů se jí zmocněme; a způsobme, aby v ní vládl jiný král, syn Tabeelův.“ Izaiáš 7:3-6)

Šear-Jašub = Ostatek se vrátí. Kdo je dnes tím ostatkem? Jsou to ti, kdo se neposkvrnili se ženami a jsou vskutku panenští, je to tedy Nový Jeruzalém tvořený živými kameny, které sám nebeský Otec vyvolil a jsou rozptýleny po celém světě v zemích všech národů a ti se musí vrátit k nebeskému Otci, ne tím, že by se mu vzdálili, ale aby je sebral do jednoho celku. A tato činnost se nyní děje.

Kdo je Tabeel? I ten má konkrétní podobu a je mi znám. Ač jeho činnost způsobila duchovnímu Jeruzalému velké škody, nebylo mu a nebude mu dovoleno, aby uspěl. Sám ve svém čase pochopí co jej potkalo, když se pokoušel mne odvrátit z cesty, kterou mi určil samotný nebeský Otec, abych se nelíbil lidem, ale Otci a Panu Jehošuovi.

Duchovní Recin a duchovní Pekach jsou v očích nebeského Otce jako dva doutnající pahýly polen. Proč? Protože je proti nim vyřčena kletba.

Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Neobstojí to ani se to nestane. Vždyť hlavou Sýrie je Damašek a hlavou Damašku je Recin; a do šedesáti pěti let bude Efraim roztříštěn na kusy, takže nebude lidem. A Efraimovou hlavou je Samaří a hlavou Samaří je Remaljášův syn. Pokud nebudete mít víru, nebudete mít v tom případě dlouhé trvání. (Izaiáš 7:7-9)

Tak jak byl Damašek určen ke zničení Asýrií a Samaří toto postihlo v roce 723 př.n.l., tak zánik Efraima byl dokončen v roce 688 př.n.l. . Jak? Takže když synové Adramelech a Šarecer zavraždili svého otce Senacheriba, protože neposlechl příkaz samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk/zástupů, že se Asýrie nesmí dotknout Judy a přišla o 185 000 vojáků z 200 tisícové armády Asýrie, došlo k rozvratu říše, kde mohl zbytek Efraima utéct do Evropy a tam splynout s národy zemí. Zavražděn byl na přelomu roku 709/708 př.n.l. . Satan pak Senacheribovi a jeho otci prodloužil jejich období skutečné vlády. Díky Babylonské chronologii a jejich vnitřním poměrům té doby, se dá tento podvod odhalit.

Proto asyrský král Senacherib odtáhl a šel a vrátil se a usídlil se v Ninive. A když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, stalo se, že jeho synové Adramelech a Šarecer ho srazili mečem a sami unikli do země Ararat. A začal místo něho vládnout jeho syn Esar-Chadon“ (2. Královská 19:36,37)

Co tedy čeká dnešního Efraima, jenž se opírá o symbolický Damašek? Asýrie dnešní doby, král Jihu svou politikou donutí dnešní Babylonskou říši, krále Severu, neplést si s Velkým Babylonem, donutí tohoto krále Severu jednat, což způsobí, že náboženské domy padnou a s ním i Efraim a ti kdo mají dostatek duchovního oleje pro svou záchranu splynou s národy země. Protože je určeno 65 let, aby se tak stalo, mělo by se toto uskutečnit ještě letos. Samotný koncil 5 let, do roku 1963, takže pokud by byl rozval uskutečněn později, pořád je to naplnění.

A Jehova ještě dále mluvil k Achazovi a řekl: Vyžádej si znamení od Jehovy, svého Boha, a udělej je tak hluboké jako šeol, nebo je udělej vysoké jako horní kraje.“ (Izaiáš 7:10,11)

Tak jako pochyboval Jeruzalém s Achazem v té době, dostal od samotného nebeského Otce nabídku i dnešní duchovní Achaz, ale stejně jako ten tělesný to neudělal.

Achaz však řekl: Nevyžádám ani nebudu Jehovu zkoušet.“ (Izaiáš 7:12

Protože jsi to Jeruzaléme neudělal, musí ti být dáno samotným nebeským Otcem podobenství, aby jsi pochopil, že není nic co by ti nedal, jen kdyby jsi mu plně důvěřoval ve dnech Vašeho mládí.

A on řekl: Naslouchej, prosím, dome Davidův. Je to pro vás taková maličkost unavovat lidi, že byste měli unavovat i mého Boha? Proto vám Jehova dá znamení sám: Pohleďte, dívka skutečně otěhotní, a rodí syna, a jistě mu dá jméno Imanuel.“ (Izaiáš 7:13,14)

Víme, že se toto tělesně naplnilo na samotném Králi králů a Pánu pánů, samotném Beránkovi, Jehošuovi Kristu. Ale vše má své druhé splnění, které je duchovní, proto dostal Izaiáš toto další pro dnešní dobu, aby to nechal zapsat.

Máslo a med bude jíst do doby, než pozná, jak zavrhnout špatné a vyvolit dobré. Vždyť než chlapec pozná, jak zavrhnout špatné a vyvolit dobré, zemská půda, jejíchž dvou králů se děsíš až k nevolnosti, bude zcela opuštěna.“ (Izaiáš 7:15,16)

Měl jsem se zamyslet nad otázkou: „Potřeboval se Pán Jehošua naučit rozlišovat mezi správným a nesprávným?“ . Ne. Ač si nebyl plně vědom všech detailů o svém předlidském životu v době malého chlapce, jak samotné Písmo vysvětluje, ve 12 letech byl schopen výkladu Písma, že žasli nad jeho moudrostí samotní levité, kněží, když s nimi rozmlouval v chrámu.

A když mu bylo dvanáct let, šli tam podle zvyku toho svátku  a dokončili dny. Ale když se vraceli, zůstal chlapec Jehošua v Jeruzalémě a jeho rodiče si toho nevšimli. Protože se domnívali, že je ve společnosti cestující pohromadě, ušli vzdálenost jednoho dne a potom ho sháněli mezi příbuznými a známými. Ale když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a pilně po něm pátrali. A po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. Ale všichni ti, kteří mu naslouchali, zůstávali ohromeni jeho porozuměním a jeho odpověďmi. Když ho uviděli, žasli, a jeho matka mu řekla: Dítě, proč jsi s námi takhle zacházelo? Hle, tvůj otec a já tě hledáme v duševní tísni. Řekl jim však: Proč jste mě museli jít hledat? Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce? Nepochopili však slovo, které jim řekl.“ (Lukáš 2:42-50)

Máme si povšimnout, že je v obou verších použito slovo chlapec. 12, či 14 let potřebuje chlapec k tomu, aby se naučil rozlišovat mezi dobrým a špatným. Protože je zde potřeba duchovního porozumění, měl jsem pochopit to, co bylo tak důležité pro můj život před 14-ti lety 10.7.2009. Tehdy jak vysvětluji v šesté kapitole jsem byl samotným nebeským Otcem přiveden do hlubokého spánku, abych obdržel odpovědi na svoje otázky, abychom spolu poprvé takto rozmlouvali.

Tak započalo období mého poznávání dobrého a špatného a také mi začalo být odhalováno, co je to Agape a započal jsem psát knihu Láska, nebo obchod?. Byl jsem duchovním nemluvnětem vzhledem k duchovnímu porozumění, ač jsem Písmo zkoumal už 19 let.

Proto než se ten novodobý duchovní chlapec naučí vše, co je Otcovou vůlí, aby se naučil zavrhnout špatné a vyvolit si dobré, moc slavné ekumenie zanikne. Jejich zemská půda bude zcela opuštěna.

Dne 20.8.2023 jsem měl k tomu vidění, které mi ukázalo co pro nebeského Otce u mne znamená zavrhnout špatné a vyvolit si dobré. Musel jsem se opět dotázat nebeského Otce, zda je vše co nyní činím je podle jeho vůle. Důvodem byl komentář, který mne obvinil, že jednám ničemně. Vždy takovou záležitost předkládám Otci, abych se díky své nedokonalosti nedopouštěl ničemnosti.

V tom vidění mi nebeský Tatínek ve své dobrotě propojil všechna má dosavadní vidění, jejich detaily. Dokud se nedokončí to, které se nyní dokončuje, nemohu sdělit víc, než to co mi bylo vysvětleno.

Pokud bych si vyvolil špatné, pak bych byl zesměšněn způsobem, který mi byl odporný. Bylo by to podobné, jako když jsem viděl ve svém životě určité nazdárky, kteří opustili za totality republiku a pak se slavně vrátili a mysleli si ti světáci, jak si mohou dovolit rozkrást tuto zemi. Vidění a všechny ostatní podrobnosti jsem musel předložit sestře Šárce i to dobré a i to špatné co mi bylo ukázáno, takže bude mým svědkem, až vše předložím, abychom pochopili, že to není z vůle člověka, který by toužil po nějakém vyvýšení. Už měsíc a půl jsem jak Alenka v říši divů. A vůbec mne netěší se tu svlékat před Vámi do naha. Proto běž alespoň ty Jeruzaléme k nebeskému Otci, jím si nechej vše vysvětlit. Proč to potřebuješ Jeruzaléme?

Jehova proti tobě a proti tvému lidu a proti domu tvého otce přivede dny, jaké nepřišly ode dne, kdy se Efraim odvrátil od Judova boku, totiž asyrského krále.“ (Izaiáš 7:17)

Tak jako se to stalo v roce 709 př.n.l., kdy k Jeruzalému přitáhl Senacherib, tak i nyní k tobě Jeruzaléme přivedl novodobého asyrského krále, krále Jihu, Bidenovu a Sinakovu politickou kliku, která má způsobit, že král Severu bude jednat ve velikém vzteku, aby vyhladil mnohé. Dotkne se to i tebe Jeruzaléme, pokud nebudeš plně spoléhat na svého Stvořitele. Ač sám Jeruzalém osvobodí, přesto jej čeká určitá rána, velká tíseň z toho všeho co přichází. Vysvětleno mi to bylo na Izaiáš v od kapitol 49. až do kapitoly 62., která je zatím poslední, kterou musím zkoumat, abych vše pochopil.

A toho dne se stane, že Jehova zahvízdá na mouchy, které jsou na nejzazším konci nilských kanálů v Egyptě, a na včely, které jsou v asyrské zemi, a jistě přiletí a všechny se usadí po srázných údolích bystřin a po rozsedlinách skalních útesů a po všech trnitých houštinách a po všech napajedlech.“ (Izaiáš 7:18,19)

Proto nebeský Otec hvízdl na mouchy a včely, na Egypt, což je svět a Asyřana, což je král Jihu, kde jeho jednání je jako bodnutí včel a všichni už jsou na svých místech.

V ten den pomocí najaté břitvy v kraji Řeky, ano pomocí asyrského krále, oholí Jehova hlavu a chlupy na nohách, a ta smete i vous.

A budeš vyzkoušen milovaný Jeruzaléme v jednom dni, tím, co Asyřan připravil a bude to pro nás jako když se zbavujeme celého ochlupení. Mohu jen domýšlet co má nebeský Otec na mysli, nebylo mi to zatím odhaleno, ale může to být spojeno s tím, co chtějí udělat ohledně posledního donucení nechat se označit. Samozřejmě to půjde i k Efraimovi, k rozvážným družičkám. Proto nastane toto:

A v tom dni se stane, že jedinec zachová naživu mladou krávu ze stáda a dvě ovce. A stane se, že se bude tvořit hojnost mléka, a proto bude jíst máslo; protože máslo a med bude jíst každý, kdo zůstane uprostřed země.“ (Izaiáš 7:21,22)

Co je myšleno tím mlékem a medem, něčím co bude k snědku? Protože vše končí tím, že vyjde král Severu, pak dojde k vylití Otcova ducha na všechno tělo a toto způsobí, že budeme všichni nasyceni poznáním samotného Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Přesně jak čteme zde:

Nebudou nijak škodit ani působit zkázu na celé mé svaté hoře, protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“ (Izaiáš 11:9)

Proto důvěřuj Jeruzaléme a nijak nepochybuj!

A v tom dni se stane, že každé místo, kde bývalo tisíc révových keřů v ceně tisíce kousků stříbra, bude – bude pro trnité keře a pro plevel. Přijde tam se šípy a lukem, protože celá země se stane pouhými trnitými keři a plevelem.“ (Izaiáš 7:23,24)

Protože země bude zbavena révy, která opíjela svým vínem duchovního smilstva zemi, stane se podobnou tomu, jako by tam byl jen trnitý keř a plevel, protože ostatek, nevěsta je jako šafrán. A bude to vypadat v duchovním smyslu takto:

A všechny hory, které bývaly vyčištěny od obtížných rostlin motykou – tam nepřijdeš pro strach z trnitých keřů a plevele; a jistě se z toho stane místo pro vypouštění býků a půda, kterou pošlapávají ovce.“ (Izaiáš 7:25)

Hora je symbolem autority a ty hory, náboženské domy ztratí svou autoritu. Jejich autorita byla jako motyka, jenž odstraňovala z jejich středu obtížné rostliny, ty, kdo se nechávali poučit samotným nebeským Otcem, tak ty tam už nepřijdeš sionská dcero, Jeruzaléme. A jakoby býci a ovce, tedy rozvážné družičky, ty to pošlapou, protože se bude oznamovat rok dobré vůle od JeHoVaH (Jehovy) , našeho Boha spolu s dobrou zprávou o Království s pozváním na Beránkovu svatbu. Srovnej s (Matoušem 22:7-14)

Dokud se vše plně nedokončí je Otcova ruka stále vztažena, podobně jako byly vztaženy ruce Mojžíše, když probíhala bitva proti Amalekovi jak o tom všem čteme v Exodu 17. kapitole.

Kéž máme pokoj samotného našeho Boha, našeho Stvořitele. Dotazujme se jej samotného a jemu vzdávejme svou čest a slávu. Ve jménu Pána Jehošuy Krista tak čiňme.

S Agape Váš a Kristův bratr, Pánův otrok Igi