Co je to Velký Babylon? Je potřeba se začít dívat na vše duchovním zrakem a ne tělesně

Spread the love

Aby například Jan dokázal pochopit co zapisuje, musel rozumět symbolice obrazů, které mu byly ukázány. Jejich správné pochopení dovolilo utajit proroctví až do Času Konce, kde nyní žijeme. Vysvětleme si tedy ještě jednou, proč vidí to, co vidí.

Než začneme číst, tak nejprve prosím zaměřme svou mysl k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu skrze Pána Jehošuu Krista a poprosme, abychom viděli duchovním zrakem a to co nyní vysvětlím plně pochopili a přijali. Proč? Zachrání to život nám a našim blízkým. Nechceme ztratit život jenom proto, že jsme byli Satanem dokonale podvedeni.

Abychom některým místům Písma správně porozuměli, musíme určitou kapitolu zkoumat od konce. Začněme tedy tím, co nám Jan oznamuje na konci 17. kapitoly Zjevení:

A říká mi: Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky. “ (Zjevení 17:15)

A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ (Zjevení 17:5)

Musíme nejprve pochopit, proč je Janovi, který vidí ženu, která sedí na divokém zvířeti jako královna, proč říká, že sedí na vodách, které znamenají lidstvo jako celek.

Ale ničemní jsou jako moře, které je rozbouřené, když není schopné se uklidnit, jehož vody vyhazují vzhůru chaluhy a bláto.“ (Izaiáš 57:20)

Co nám Písmo vysvětluje? Že svět lidí je jako voda. Když si tu ženu=Velký Babylon, jejíž jméno je zároveň ZÁHADA, to znamená něco utajeného před mořem lidstva, když si ji představíme jako doslovný Babylon, to co Jan znal a věděl s čím je spojen. Tak přesně porozumíme co skutečně měl vidět a pochopit.

Co vidíme na obrázku? Starověký Babylon. Za Jana ještě stále existoval jako město a on v něm nějakou dobu strávil. Město je tvořeno silnou zdí, která bránila město před zničením. Jak vidíme, byly dvě. Když si ty zdi převedeme do symboliky náboženských organizací, tak ta poslední, ta má na sobě strážné věže. Tato zeď symbolizuje organizaci Svědkové Jehovovi. Ta vnitřní je širší, ta patří Adventistům sedmého dne. Proč?

Protože zakladatelem té venkovní zdi byl muž, pod vlivem učení Adventistů sedmého dne, který tu vnitřní zeď opustil a začal svým učením budovat vnější zeď. Do roku 1879 stála jen ta vnitřní zeď.

Ti co ji v tom roce opustili, tak ti vyšli mimo město a začali se dotazovat samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, jak to je. Chtěli být poučováni přímo jím.

Uprostřed města Babylon stál Zikkurat, chrám boha Marduka=Satana. Ten měl na vrcholu zikkuratu svůj chrám a své lůžko, kde měl kolem sebe kněžku, která s ním měla poměr a on si bral na sebe lidskou podobu. Tak jako to dělá i dnes, když potřebuje vydat příkazy svým zasvěceným, svým Chazarům a svým zasvěceným z domu Lubavitch. Což je odpadlá Juda.

Protože byl Ch. T. Russell zasvěceným, dostal příkaz, aby ty, kdo město opustili, aby je přivedl zpět a spolu s ním postavili venkovní zeď města. Lid mimo město uvěřil, že je prorok. Proč? Protože přišel s proroctvím o roku 1914, kdy předpověděl, že začne válka a tvrdil, že je to rok druhého příchodu Krista. Protože byl okultista, jeho hlavním zaměřením bylo zkoumat velkou pyramidu. Tim dal najevo, s kým je propojen. Egypt je totiž zasvěcen knize Mrtvých. Ta je hlavní knihou Kabaly.

Dům Sion, který je domem potomků Chazarů, kteří nejsou Židy, jen přijali judaismus, tak ten na rozdíl od domu Chabad Lubavitch, který tvoří skuteční potomci Jákoba, tak ten dům Sion nemá žádný problém vyslovovat skutečné Boží jméno. Aby bylo všem zasvěceným jasné, komu venkovní zeď patří, nazval Ch. T. Russell tu zeď Sionskou strážnou věží. On sám propagoval hlavní cíl domu Sion. Tím cílem bylo vytvořit stát Izrael, aby jej mohl Satan i s Jeruzalémem zničit ve válce, o které věděl že přijde, když proběhne nejprve válka rozdělená na dvě části.

Slíbil totiž domu Sion, svým věrným, že jim pomůže opět vybudovat ztracenou říši, Novou Chazárii, která se má vrátit do svých původních hranic a z města Astana, že budou vládnout celému světu. Původní říše se nacházela na územích dnešního Kazachstánu, Novoruska, což je Donbas a okolí až k Podněstří a na Krymu. Proto dům Sion potřebuje zničit a rozkouskovat Ukrajinu, zbavit jí obyvatel, vymazat na Krymu rusky hovořící obyvatelstvo a ponechat tam jen turkistické potomstvo Tatary.

Světová válka, která už začala má podle plánů domu Sion zničit Izrael a převzít svět, vládu nad ním skrze Chazarskou říši. Lidé nechápou, že ač se na území Izraele nachází 90% Chazarů, že toto je proto, aby svou politikou nenávisti obrátili okolní národy proti Izraeli a tak skutečným Židům zničili jejich milované město Jeruzalém a aby se tam nemohli nikdy vrátit. Ale to je tělesné porozumění pro skutečná proroctví Písma.

Protože Russell se připojil k mrtvým, byl povolán jeho nejbližší spolupracovník Rutherford, který se stavbou vnější duchovní zdi duchovního Babylonu pokračoval a to tím, že z Russella učinil modlu a sám oznamoval další data o tom, že už už přijde Armageddon. Ten předložil pro venkovní lid smlouvu se šeolem, že ti, kdo přežijí Armageddon, že ti nikdy nezemřou. Což je samozřejmě lež, která odporuje Písmu. I velký zástup musí zemřít, aby mohl být ve dni soudu na konci 1000 let vzkříšen podle Jehošuova slibu. (Izaiáš 28. ; Jan 6:44)

Takže Velký Babylon = svět, který patří Satanovi. Je to duchovní město, kde uprostřed je Satanova synagoga. V ní má své věrné a oddané. Ti staví duchovní domy uprostřed města. Ty, jenž patří domu Chabad, tak ty vyznávají Ježíše, což znamená Jehovovo prase, ale nevyznávají Pana Jehošuu, což znamená Jehovah zachraňuje. Dům Sion vystavěl krom Islámu, ostatní náboženské domy. Ateismus, budhismus až po šamanismus.

Islám je projektem odpadlé Judy dnes zastřešené domem Chabad. Ten má paradoxně Jeruzalém zachránit před zničením tak, že Chazary vyžene z půdy Izraele. To je ta věčná válka muslimského světa se sionistickým režimem. Islám vytvořila katolická církev, která potřebovala zničit ty, kdo se stále drželi Krista, jak to činili na počátku první křesťané.

Jen porozumění skutečným dějinám nám může odhalit, jak máme chápat Velký Babylon. Že je to svět, kde vládnou náboženské domy pod Satanovým duchovním Zikkuratem. Protože skutečný Babylon stál na vodách řeky Eufrat, která zajišťovala jeho nedobytnost, jsou národy a jazyky přirovnány k této vodě, která zničení Satanova světa brání. Proto Pán Jehošua svým skutečným následovníkům, kteří se nechali vyučit samotným nebeským Otcem říká:

Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.“ (Jan 15:19)

Pokud zůstaneme duchovně pod Velkým Babylonem a nedovolíme nebeskému Otci, aby to byl On sám, kdo nás vyučí, vždy budeme nenávidět nevěstu, 144 tisíc, protože ta jediná se tím Babylonem nenechala znečistit. Proto jí nenávidí všechny náboženské organizace i ta, která zná skutečné jméno nebeského Otce. Proto je dnes nevěsta z 90% tvořena těmi, kdo nějakým způsobem prošli venkovní zdí duchovního Velkého Babylonu a proto ti, kdo vůbec netuší, jak a co zeď vyučuje, tak rádi nálepkují nevěstu jako jehovisty, což je neúcta ke svatému jménu Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu. Kéž Vám to nebeský Otec odpustí, že toto činíte.

Pokud neporozumíme symbolice, nikdy z velkého Babylonu nemůžeme vyjít a nikdy nemůžeme správně porozumět Izaiášovi a dalším prorokům.

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví.“ (Zjevení 18:4,5)

Máme na to už jen velmi krátký čas. Kéž se tak stane těm, kdo čtou s porozuměním.

Neplač nevěsto, že tě svět nechápe, natož tví blízcí, vždyť aby pochopili, musí být vyučeni samotným Otcem. Kdy se jim to stane? Při vylití Otcova ducha na všechno tělo.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

One thought on “Co je to Velký Babylon? Je potřeba se začít dívat na vše duchovním zrakem a ne tělesně

  1. Na téma založení islámu katolickou církví velmi doporučuji knihu Tajné dějiny jezuitů (Novotný, Polák 2008), která je vydatně informačně výživná a obsahuje i mnoho jiných zajímavých a šokujících informací.
    Ke stažení je na internetu zdarma v PDF.

Comments are closed.