Vidění proroka Izaiáše – kapitola druhá

Spread the love

první kapitola

Slyšte národy země, co čeká tento svět v jeho konečné části dnů poté, co silný muž se stane koudelí a jeho činnost zapálila oheň. Proroctví o nevěstě, o 144 tisících těch, jenž mají na svých čelech jméno Otce a jméno Beránka, jako svatou pečeť poté, co byli zapečetěni.

Co viděl ve vidění Izajáš, syn Amocův, o Judě a Jeruzalému:“ (Izaiáš 2:1)

O Jakém městě o jaké Judě je zde řeč? Je to fyzické město na blízkém východě? Je to území dnešní Palestiny? Jsme duchovní lidé, proto musíme prosit nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha skrze pravé jméno Beránka o duchovní porozumění. Co nám o tom městě říkají jiné texty?

Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha je připravený jako nevěsta ozdobená pro svého manžela.“ (Zjevení 21:2)

A viděl jsem trůny a byli tam ti, kteří se na ně posadili, a byla jim dána moc, aby soudili. Ano, viděl jsem duše těch, kteří byli popraveni sekerou za svědectví, jež vydávali o Jehošuovi, a za to, že mluvili o Bohu, a ty, kteří neuctívali ani divoké zvíře ani jeho obraz a nepřijali označení na čelo ani na ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let. To je první vzkříšení. Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá autoritu, ale budou kněží Boží a Kristovi a budou s ním kralovat těch tisíc let. Jakmile skončí těch tisíc let, Satan bude uvolněn ze svého vězení a vyjde, aby zaváděl na scestí ty národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k válce. Jejich počet je jako mořského písku. A postupovali po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a milované město. Ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“ (Zjevení 20:4-9)

Koho Jan vidí? Dvě skupiny. První, která je součást velmi starých kostí, jak to vysvětluje Ezekiel ve 37. kapitole a Jan o nich mluví takto:

Potom jsem se okamžitě ocitl v moci ducha: A pohleďme, na svém místě v nebi byl trůn a na trůnu někdo sedí. A ten, který sedí, je vzhledem jako jaspis a červeně zbarvený drahokam, a kolem dokola trůnu je duha, vzhledem jako smaragd. A kolem dokola trůnu je čtyřiadvacet trůnů a na těch trůnech jsem viděl sedět čtyřiadvacet starších, oblečených do bílých svrchních oděvů, a na jejich hlavách zlaté koruny. “ (Zjevení 4:2-4)

To jsou ti, kdo trvale zůstávají v nebi po prvním vzkříšení. Jsou tam apoštolové, Hus a další a další. Například zrno, které bylo usmrceno v letech 1935-1945, protože znali svého Boha a nesli jeho jméno před národy země.

A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním.“ (Daniel 11:32,33)

Pak je tam druhá skupina, která sestupuje z nebe a tvoří ji svatí. Zde patří jak družičky, rozvážné panny, tak 144 tisíc. Ale 144 tisíc je zároveň tím milovaným městem, které sestupuje od nebeského Otce jako nevěsta. Ezekiel je vidí jako Judovu hůl, která je spojena s těmi, kdo nevěstu doprovází a jsou přáteli nevěsty, proto družičky, jenž je přivádějí svým porozuměním k Ženichovi, k Panu Jehošuovi. Proč? Protože družičky nemají dostatek duchovního oleje, dostatek porozumění. Proto jsou nazvány Efraimovou holí, jak je vidí Ezekiel ve 37. kapitole.

Pro skutečné porozumění mezi duchovním a tělesným jsem musel vložit článek o tom, čím je stát Izrael, který nalezneme zde. Takže co uvidíme a děje se to již nyní, ale úplné naplnění nastane až po válce. Až bude plevel spálen ohněm díky silnému muži. Díky králi Severu:

A v konečné části dnů se staneže hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit všechny národy.“ (Izaiáš 2:2)

Hora je symbolem autority. Proto bude na konci Času konce, v konečné části těchto dnů autorita Otcova domu pozvednuta nad ostatní autority, nad ostatní hory a pahorky a budou k tomuto domu přivedeny národy. Jak?

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete. Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu.“ ( Matouš 22:7-10)

Kdo nebyl hoden přijít? Náboženský plevel, nerozvážné panny. Jak Boží a Pánovi otroci, duchovní Juda, 144 tisíc bude všechny shromažďovat? Tím, že zopakuje to, co se dělo po vzkříšení Beránka s jeho učedníky, kdy jim byl dán pomocník, Svatý duch, jenž bude vylit na všechno tělo, aby mohlo spočinout u stolu. Jakého?

Nemůžete pít Jehovův kalich a kalich démonů; nemůžete se účastnit Jehovova stolu a stolu démonů.“ (1. Korinťanům 10:21)

Duchovní porozumění je přirovnáno k pokrmu, které se předkládá buď na stole nebeského Otce, proto Jehovův stůl, nebo na stole démonů. Samotný Pán Jehošua k to mu dal toto zamyšlení:

Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok, kterého jeho pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával jejich pokrm v pravý čas?“ (Matouš 24:45)

Na tento text se rádi odkazují ti, kdo ze sebe udělali horu, vlastní horu a kteří uzavřeli smlouvu se šeolem, s hrobem lidstva, že už do něj nesestoupí ti, kdo se budou sytit u jejich stolu.

Vždyť stoly se všechny naplnily nechutnými zvratky – není místo, kde by nebylyKoho bude někdo poučovat v poznání a komu dá někdo porozumět tomu, co bylo vyslechnuto? Těm, kteří byli odstaveni od mléka, těm odsunutým od prsů?“ (Izaiáš 28:8,9)

Co vysvětluje apoštol Pavel?

Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm.“ (Židům 5:12)

Jak nazývá nebeský Otec ty, kdo předkládají zvratky?

Běda vznešené koruně efraimských opilců a vadnoucímu květu jeho spanilé okrasy, jež je na hlavě úrodného údolí těch, kteří jsou přemoženi vínem!“ (Izaiáš 28:1)

Kdysi, v ustanoveném čase to byla skutečná OKRASA. Díky vínu smilstva, propojení s domem Sion, jeho vlivem, došlo k opití a celý ten otrok začal usedat s opilci a začal bít své bratry.

Ale kdyby si snad někdy onen zlý otrok řekl ve svém srdci: Můj pán otálí a začal by bít své spoluotroky a jedl a pil by s nenapravitelnými opilci, pán onoho otroka přijde v den, kdy to neočekává, a v hodinu, kterou nezná, a s největší přísností ho potrestá a určí mu díl s pokrytci. Tam bude jeho pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 24:48-51)

Kdy začal ten zlý ve svém srdci uvažovat, že Pán s příchodem otálí? Bylo to v roce 1975, kdy se nevyplnila další jeho předpověď. Tak začal bít své spoluotroky. Aby to bylo vidět, vyhodil na ulici bratra Reymonda Franze, který chtěl odstranit to co bylo od počátku špatné v učení tohoto náboženského domu. Co to bylo? Modla, rok 1914, takzvaný čas druhého příchodu Jehošuy Krista.

Co by nastalo, kdy se datum změnilo? Padla by modla Ch.T.Russell a padla by modla jeho pokračovatele a padla by modla takzvaného vedoucího sboru. Proto ten dům zkvasil do dnešní podoby. Proto ten dům skrýval pedofily uprostřed svých sborů a stvořil největší modláře, kteří neuctívají předměty udělané rukama, jako se to děje jinde, ale stvořil modlu, které se musí všichni klanět, TAKZVANÉHO VĚRNÉHO A ROZVÁŽNÉHO OTROKA, KTERÝ JE VŠAK ZLÝM OTROKEM, KTERÝ NEPOČKAL NA SKUTEČNÝ PŘÍCHOD PÁNA JEHOŠUY!!!

A jak odtrhl od prsů, od mléka ač sám by měl být poučen něčím, co je pouhé mléko? Tak, že přikazuje, že jen jeho pokrm plný duchovních zvratků je pokrmem Jehovova stolu. A kdy Ženich skutečně přichází a vidí to i družičky? Když přichází odstraňování plevele.

Klademe si otázku, proč král Severu stále otálí na Ukrajině? Není to proto, že je odstraňován plevel? Nedostává tam Velký Babylon své rány? A co ničení chrámů? Kolik z těch mužů a žen, jak na straně Ukrajiny, tak na straně Ruska uctívá to, co Velký Babylon vyučuje?

Je nám nyní předkládán duchovní pokrm? Z jakého stolu jej přijímáme? Koho se musíme dotazovat? Mne? Smrtelného člověka? Nebo toho, kdo nás Stvořil v Beránkově jménu? Neukazuji pouhý směr? Kdo dává duchovní vzrůst, duchovní porozumění?

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst. Kdo tedy sází a kdo zalévá, jsou jedno, ale každý obdrží svou vlastní odměnu podle své vlastní namáhavé práce.“ (1. Korinťanům 3:6-8)

Jakou slávou se tedy ten zlý otrok obdařil? Proč musí být uctíván? Není nic. Proto Pán Jehošua říká:

Šťastný je tento otrok, jestliže ho jeho pán při svém příchodu najde, že tak činí. Vpravdě vám říkám: Ustanoví ho nade vším svým majetkem.“ (Matouš 24:46,47)

Když dojde k vylití ducha, pak nastane toto:

A mnoho lidí jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách, a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.“ (Izaiáš 2:3)

Kdy ten zlý otrok řekl, abychom byli vyučeni samotným nebeským Otcem, abychom se jej na vše dotazovali a tak rozeznali, z jakého zdroje to učení pochází? Zda ze stolu démonů, či Jehovova stolu? A není to jenom zeď Velkého Babylonu, kde vlaje jméno nebeského Otce, ale není tam skutečné jméno Beránka, které může být přijato jen a jen duchem, ale je to ve všech domech Velkého duchovního města, města Babylonu.

Co chce tím spočinutím u skutečného Jehovova stolu nebeský Otec dosáhnout?

A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce.“ (Izaiáš 2:4)

Který národ a která země je souzena jako první? Nejsou to Spojené státy a Velká Británie, jejichž budoucnost je zpečetěna, jak to vysvětluje Daniel?

Dál jsem si prohlížel ty rohy, a pohleďme, vzešel mezi nimi jiný roh, malý, a byly před ním vytrženy tři z těch prvních rohů. A pohleďme, v tom rohu byly oči podobné očím člověka a byla tam ústa mluvící velikášské věci.“ (Daniel 7:8)

Netvoří beránka co mluví jako drak dvě země, dva rohy? Nebyl nejprve jednou zemí, která byla malá, až se z ní stala říše, nad kterou nezapadá slunce? Nerozdělila se v roce 4.7.1776 na dvě země, aby se opět spojila v roce 1915 do jednoho těla se dvěma rohy v ustanoveném čase? Není to USA a VB? Nevytrhl tento roh tři země v roce 1945, když jim vnutil svou zprávu, svou nadřazenost? Nebylo to Německo, Japonsko a Itálie? Nemáme to pochopit až v Čase konce, takže výklady Daniele před nejsou skutečným porozuměním? Kde se musíme dotazovat?

Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý na dny se posadil. Jeho oblečení bylo bílé právě jako sníh a vlasy na hlavě měl jako čistou vlnu. Jeho trůn byl plameny ohně; jeho kola byla hořící oheň. Z místa před ním tekl a vycházel ohnivý proud. Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a desettisíckrát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy. Díval jsem se tehdy dál kvůli zvuku velikášských slov, jež mluvil ten roh; díval jsem se dál, až bylo zvíře zabito a jeho tělo bylo zničeno a bylo vydáno hořícímu ohni.“ (Daniel 7:9-11)

Jaká velikášská slova tento roh pronáší? Že jen jeho zájmům musí všichni sloužit. Kdo jej ovládá? Satan přes kanceláře domu Sion v Londýně a Washingtonu. A jak si vynucuje poslušnost? Sankcemi, finančním vydíráním, rozpoutáváním válek a převratů všude tam, kde se mu staví na odpor.

A kdy poznáme, že jsme v době soudu? Když bude tělo, tento beránek zničen válečným konfliktem, protože to je oheň, který vykoná a zapálí svou činností silný muž, král Severu. A co má nastat pro ostatní země?

Pokud však jde o ostatní zvířata, jejich panství byla odňata a bylo jim dáno prodloužení života o čas a období.“ (Daniel 7:12)

Takže co se změní? Přijde panství na jednu hodinu osmého krále, krále Severu s myšlenkou ubité hlavy, která byla oživena a její rouhavé jméno, Socialismus, bude uplatněn na celý svět. Budeme tomu říkat socialismus? Ne, budeme tomu říkat Ruský svět.

Proto bude možné vyjít do ulic a na silnice, abychom pozvali k Jehovovu stolu do symbolické svatební místnosti všechny, jak spravedlivé tak ničemné. Bude se to líbit Osmému králi? Ne.

Vy z Jákobova domu, pojďte a choďme v Jehovově světle.“ (Izaiáš 2:5)

Kdo patří k duchovnímu domu Jákoba? Není to duchovní Efraim a nejsou to družičky, které si pospinkali během duchovní noci, místo toho, aby se nechali poučit samotným nebeským Otcem, tak jako to učinila duchovní Juda?

Opustil jsi totiž svůj lid, Jákobův dům. Vždyť se naplnili tím, co je z Východu, a provozují magii jako Filištíni a rozhojňují se dětmi cizinců. A jejich země je naplněna stříbrem a zlatem a jejich pokladům není konec. A jejich země je naplněna koňmi a jejich dvoukolým vozům není konec. A jejich země je naplněna nehodnotnými bohy. Klanějí se dílu něčích rukou, tomu, co udělaly něčí prsty.“ (Izaiáš 2:6-8)

Nestalo se Vám právě toto? Že se odkazujete na bohatství ve svých Babylonských domech. Že jsou Vaše chvály k Ježíši, který není Beránkem, že jsou plné zaříkávaní, kde stále zpíváte dokola to samé, protože je s Vámi prováděn okultní rituál? Kde to v Žalmech vidíme, že něco takového se má činit? Uráží Vás tato slova? To skutečně chcete shořet s domem Sion? Jak se na to dívá ten, kdo nás Stvořil?

A pozemský člověk se klaní a muž se snižuje, a vůbec jim nemůžeš prominout.“ (Izaiáš 2:9)

Vždyť co je psáno že se stane?

A stále říkají horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před obličejem Toho, který sedí na trůnu, a před Beránkovou zlobou,“ (Zjevení 6:16)

Není to o tom co stejně učiní ten, jenž nedůvěřuje svému Původci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a nevzývají jeho jméno, aby bezpečně vyvázli? Proto učiňte toto vy, kdo se nechcete nechat napravit:

Vstup do skály a schovej se v prachu kvůli Jehovově děsivosti a před jeho nádhernou nadřazeností. Domýšlivé oči pozemského člověka budou sníženy a povýšenost mužů se skloní; a jediný Jehova bude vyvýšen v ten den.“ (Izaiáš 2:10,11)

Je to popis Armageddonu? Ne. protože je to den, hodina a rok při zvuku šesté trubky, protože přichází na všechny. (Srovnej se Zjevením 9:13-21; Danielem 8:25 a 11:44,45):

Vždyť je to den, který patří Jehovovi vojsk. Přichází na každého samolibého a povýšeného a na každého pozvednutého či nízkého; a na všechny libanonské cedry, které jsou vznosné a pozvednuté, a na všechny mohutné bašanské stromy; a na všechny vznosné hory a na všechny pahorky, které jsou pozvednuty; a na každou vysokou věž a na každou opevněnou zeď; a na všechny lodě z Taršiše a na všechny žádoucí čluny. A domýšlivost pozemského člověka se skloní a povýšenost mužů se sníží; a jediný Jehova bude vyvýšen v ten den.“ (Izaiáš 2:12-17)

Co je Taršiš? A co je Libanon, Bašan? Obchod a místa blahobytu, tak jako v dobách Izaiáše.

A nehodnotní bohové úplně pominou. A lidé vstoupí do skalních jeskyní a do prašných děr pro Jehovovu děsivost a před jeho nádhernou nadřazeností, až povstane, aby země utrpěla otřesy.“ (Izaiáš 2:18,19)

Myslíte si, že vám Vaši bohové budou ku pomoci? Tak sám Pán JeHoVaH (Jehova) vojsk ukáže komu sloužíte a jejich autorita, ta nad Vámi zanikne, proto pominou. Dokonce i bohatství, o které se opíráte nebude mít žádnou hodnotu. Plačte exekutoři, bankovní magnáti, politici, soudci a právníci, jenž jste si zlato a stříbro učinily za bohy.

Plačte vy všichni v Babylonských domech a na jeho ochranné zdi, protože toto nastane:

Své bezcenné stříbrné bohy a své nehodnotné zlaté bohy, které mu udělali, aby se před nimi klaněl, hodí toho dne pozemský člověk rejskům a netopýrům, aby vstoupil do děr ve skalách a do rozsedlin skalních útesů pro Jehovovu děsivost a před jeho nádhernou nadřazeností, až povstane, aby země utrpěla otřesy.“ (Izaiáš 2:20,21)

Může silný muž, kterému bylo přikázáno, aby toto vše vykonal, může povstat bez přípravy? Koho musí poslechnout? Sebe? Nebo až dostane pokyn?

Kvůli sobě samým se straňte pozemského člověka, jehož dech je v jeho chřípí, vždyť na jakém základě se má brát v úvahu?“ (Izaiáš 2:22)

V koho vkládáš svou důvěru smrtelný člověče, kdy ani dech ti nepatří? Jak dlouho ještě budeme popichovat toho, kdo nás Stvořil? Nevadí Vám, že Vás člověk bije svým příkazem za příkazem? Ptejme se nebeského Otce, zda je to z lidské moudrosti, pokud ano, není v tom žádné porozumění, pokud ne, pak chvála a sláva patří Jemu a Beránkovi.

Dovol nám Otče, Jehovo Bože, abychom šli cestou života ve stopách našeho Krále a Vykupitele. Beránka, Pána Jehošuy Krista. Vždyť člověku ani nepřísluší, aby řídil svůj vlastní krok. Amen a Amen

Váš bratr a Pánův otrok Igi. Buďme v Agape.