Proč je potřeba studovat Písmo samostatně? K čemu si rozvážné družičky zachovaly duchovní olej ve své lampě? Něco o ranách ze Zjevení 18:4

Spread the love

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.“ (Matouš 13:33)

Proč je potřeba zkoumat a studovat Písmo samostatně? Protože je mezi lidmi rozšířen kvas, falešná učení, která zkvasila mouku ve třech sádkách (dížích, nádobách) a tak celé vše zkvasilo na vláčné těsto.

Máme to v umístění verše a kapitoly. 13 = vše co se týká celého společenství Satanova světa, jak nahoře tak dole. 33 = nejvyšší zasvěcení v Satanově hierarchii. Proto 33°skotského ritu v zednářských lóžích.

Dále je tu odkaz ze Zjevení 13:16-18, co je třeba učinit. Sečíst. 3 + 3 = 6 číslo člověka. 3 x 3 = 9 obrácení, zde plně na Satanovu stranu.

Součet čísla kapitoly a verše 1+3+3+3=10. To je číslo lidské společnosti jako celku. To znamená, že činnost kvasu prokvasí celou společnost lidstva. Kdo je ušetřen? Zjevení 7. a 14. kapitola.

A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého Boha; a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři, a říkal: Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech. A slyšel jsem počet těch, kteří byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů:“ (Zjevení 7:2-4)

Kdo jsou ty stromy a moře? Moře je prokvašená lidská společnost nad kterou se vypínají Satanovy loutky jako bujné stromy, takže jsou to elity. Mafie, politici, zednáři a další a další. Chabad a Sion.

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce. A slyšel jsem zvuk z nebe jako zvuk mnoha vod a jako zvuk silného hromu; a zvuk, který jsem slyšel, byl jako zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu a hrají na své harfy. A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi a v jejich ústech nebyla nalezena žádná faleš; jsou bez vady.“ (Zjevení 14:1-5)

Patříte k nim? Pokud ne, i vy máte problém. Proč? Protože jste neposlechli samotného Krále. Mysleli jste si, že stačí číst Písmo a budete vědět. Tak to není. Jan 6:43-46; Jeremiáš 31:34; Exodus 3:15 a Malachiáš 3:16,17. Tyto verše s porozuměním jsou klíčem.

Aby porozumění nastalo, musíme prosit celým srdcem, myslí a silou, aby to byl nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova), kdo to zajistí. Žádný Pán, Jahve, Yhuaweh či jak ještě Otcovo jméno komolíte, nebo hosp Odin. Vše skrze Pána Jehošuu Krista. Kdo toto nemá, ten podlehl kvasu.

Přestaňme si nechat lechtat uši. Vše je tak vážné, že pokud neporozumíme, pak nedosáhneme ani na odměnu a ani na záchranu. Tušíme, že to jsou dvě rozdílné věci? Přesto to apoštol Pavel vysvětluje v první dopise do Korintu ve 3. kapitole jasně, když mluví o tom, že vše , krom ohnivzdorných materiálů shoří.

Kdo má ještě ve své lampě nějaký olej, měl by se nechat poučit a dotazovat se nebeského Otce, aby byl rozvážnou pannou, družičkou, aby byl schopen rozeznat kvas a najít těch 144 tisíc, jenž jsou skutečně panenští a dovolit, aby rozeznala taková rozvážná družička, kdo je skutečně nevěsta. Ne slovem, ale Otcovým duchem.

Přímo uprostřed noci nastal křik: Ženich je zde! Vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny ty panny vstaly a daly si do pořádku lampy. Ty pošetilé řekly rozvážným: Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají. Rozvážné odpověděly slovy: Snad by pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte místo toho k těm, kteří jej prodávají, a kupte si.“ (Matouš 25:6-8)

Jsme uprostřed noci? To musí kolem naších hlav létat kinžaly, padat bomby, být vidět podřezání krků a sekání rukou, tak jak se to děje ve Francii, nebo na Ukrajině, abychom pochopili, že Ženich je zde? Že je třeba mu vyjít vstříc?

Nečetli jsme, že vše co působí klopýtání bude vykořeněno a spáleno?

Proto právě jako je plevel vybrán a spálen ohněm, tak to bude i v závěru systému věcí. Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno, co působí klopýtání, a ty, kteří činí bezzákonnost, a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude jejich pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 13:40-42)

Co je ta ohnivá pec? Máme to ve Zjevení 9:13-21. Máme to v Matouš 22:7 a také zde:

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým.“ (Matouš 24:7)

Nevidíme co se děje, že už národ povstal proti národu, doslovně etnická skupina proti jiné etnické skupině? Nebyl ve Švýcarsku, nejbezpečnější zemi na světě právě v těchto dnech vyhlášen výjimečný stav a částečná mobilizace? Není nám divné, že toto vše nastalo poté, co francouzská policie zastřelila 17 letého grázla? Co s tím má Švýcar společného? Nepovstalo království Jihu (USA a VB) proti království Severu (Rusku) skrze Ukrajinu? Je Váš nákupní košíček pořád plný? Nejsou zemětřesení stále častější? Víme jaké zbraně má Rusko? Že nepotřebuje použít žádné atomové zbraně, ale stačí mu rakety, které způsobí zemětřesení do 30 km od místa zásahu?

Do světa vyšlo mnoho falešných učitelů a mnoho žen, které se dosadily jako Jezábel do rolí učitelek. Vše máme v Písmu jasně popsáno, takže nikdo nebude schopen říci: „Co to děláš Pane JeHoVaH (Jehovo)? Proč mne vykořeňuješ? Proč mne Pane Jehošuo neznáš, ač jsem dělal mnoho „mocných“ skutků v tvém jménu Je-sus?

Nečetli jste o jménu, které je pro Vás nové ve Zjevení?

Kdo zvítězí toho chci učinit sloupem v chrámu svého Boha a rozhodně z něho již nikdy nevyjde, a chci na něj napsat jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a to své nové jméno.“ (Zjevení 3:12)

Pro 144 tisíc to bylo také utajeno do Času Konce, než byli zapečetěni po té, co skutečné jméno Beránka přijali za své.

Kdy jste potřebovali Otcova ducha k tomu, abyste řekli, že Je-sus přišel v těle? Pořád nic? Pořád Vám to není družičky jasné? K tomuto porozumění chybí ve Vašich lampách duchovní olej. To je známka nerozvážných panen, nerozvážných družiček, že už žádný olej nemají. Ty rozvážné ho mají už jen tolik, aby toto pochopily.

O jakých „kupcích“ je Panem Jehošuou prorokováno, kdo olej do lamp prodává? O 144 tisících. Jak je rozeznáme, když jsme nevystoupili k domu nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, aby nás na své hoře poučil, jak to čteme v Izaiáši 2. kapitole a Micheáši 4. kapitole?

Za desátky Vám měl někdo něco prodávat? Nebo to vše mělo být dáváno zdarma? Kdo vyslyšel Pána Jehošuu v březnu 2020, že Velký Babylon PADL? Co Zjevení 18:4?

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví. Oplaťte mu tak, jak oplácel on, a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil; do poháru, do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně. Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká: Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.“ (Zjevení 18:4-7)

Nyní si ukážeme, jak se naplňují rány už nyní, na těch kdo neposlechli. Přijde to na celou obydlenou zemi. Už není odklad! Začněme tím co se stalo ve čtvrtek 6.7.2023. Jeden pravoslavný šílenec v Bulharsku začal proklínat kolonu Zelenského. Sám si neuvědomuje, že to co udělal přijde v dvojnásobné míře na jeho vlastní hlavu. Proč? Nejenom, že svým teatrálním vystoupením pošpinil Dobrou zprávu Krista a celý internet má z toho legraci, ale dal do ruky některým, aby jeho jednání začali vysvětlovat. Ti samozřejmě vůbec nerozumí, že toto svolávání zla je Satanův rituál.

Už nějakou dobu slyšíme, jak fašistický režim Ukrajiny likviduje část pravoslaví na Ukrajině. Všechny ikony a ty sochy, které se nejenom v pravoslaví uctívá, tak jsou opět rituálem pro Satana zasvěcené věci. Proto jsou nyní zabavené náboženské předměty rozprodávané satanským kultům na západě, protože v nich působí kouzlo. Ten, kdo takovému kouzlu věří, dostává se pod autoritu předmětu. Démoni mohou skrze tyto předměty působit a také velmi působí.

A opět tu máme Francii. Jen si vzpomeňme na to, kolik už tam bylo zabito kněží, vypáleno kostelů a sakrálních staveb. Kolik takových událostí je v Africe, kolik na blízkém a středním východě, v Asii a přichází to do USA. Tam to bude brzy jedno velké ohniště. Divíme se, že toto zažívají hlavně takzvaní následovníci Je-sus-e (Ježíše)?

Jenže to není vše, co se děje. Včera jsem se dozvěděl, kolik bylo lékařům nabídnuto, aby spolupracovali s agendou Cokoliv 19. Pokud mi to bude dovoleno, zveřejním částku. I to je součást toho, jak Velký Babylon, protože tím je vše, co je uctíváno a zdraví tam patří, tak to je součást ran. Takže pokud si někdo stále myslí, že není hluboká noc, kdy Ženich tu stále není, tak Vás družičky ujišťuji, že je. Zbylo Vám něco z duchovního oleje? Pak se začněme dotazovat na to „nové“ jméno našeho Vykupitele, které má 144 tisíc koupených zprostřed lidstva na svých čelech. Koho? Samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. A to skrze jméno Beránka, které není Je-sus.

Vše máme před očima, jen je potřeba chtít vidět. Skládat si jednotlivé události do hlubokého porozumění celého Písma, jeho proroctví, abychom viděli jasný obraz, co skutečně zažíváme. Samotná válka, samotné odstranění plevele bude už jen potvrzením toho všeho. Není psáno?

Bůh je uprostřed města; nebude přivedeno k potácení. Bůh mu pomůže, až se objeví jitro.  Národy se rozbouřily, království se zapotácela; rozezněl svůj hlas, země tála.  Jehova vojsk je s námi; Jákobův Bůh je pro nás bezpečnou výšinou. Selach.“ (Žalm 46:5-7)

Uprostřed jakého města je nebeský Otec? U toho udělaného rukama? Ne! U toho, který je tvořen živými kameny, kde uprostřed toho města je duchovní chrám z živých lidí. Kdy má nebeský Otec pomoci? Za jitra. Žasnu nad symbolikou. Proč? Protože čtu toto:

Pojďte a vraťme se přece k Jehovovi, vždyť sám roztrhal na kusy, ale uzdraví nás. Bil, ale ováže nás. Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít. A chceme znát, chceme usilovat, abychom poznali Jehovu. Jeho vycházení je pevně založeno jako úsvit. A vejde k nám jako lijící se déšť; jako jarní déšť, který prosycuje zemi.“ (Ozeáš 6:1-3)

Nečetli jsme?

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petra 3:8)

Když přišel Pán Jehošua na zem, byl to podzim roku 3 př.n.l. . První den skončil 1002 n.l., druhý 2002 n.l. . Jsme tedy ve třetím dnu, ale v noci. To se projevuje čím? Že země, která se prohlašuje za slunce, za světlo všech národů, Spojené státy, je tmou. To slunce vede Evropu, svůj měsíc, aby se proměnila v krev. Už jsme to někde četli? Pokud ne, stačí si projít pár článků z poslední doby.

Kdy nastává jitro? Až když jsou olivovníky přivedeny zpět k životu. Do té doby je hluboká tma. Kdy přichází Ženich? Během hluboké noci. Už chápeme? Pokud ne, tak čtěme dále, protože žasnu kam mne duch přivedl:

Co ti mám udělat, Efraime? Co ti mám udělat, Judo, když vaše milující laskavost je jako ranní oblaka a jako rosa, která brzy sejde? Proto je budu muset otesávat prostřednictvím proroků; budu je muset zabíjet řečmi svých úst. A soudy nad tebou budou jako světlo, které vychází.“ (Ozeáš 6:4,5)

Kolik povolaných, jak k prvnímu olivovníků, až z něj zůstalo 144 tisíc, což je duchovní Juda a kolik povolaných k druhému olivovníku, což jsou družičky a duchovní Efraim zůstalo v Agape, v milující laskavosti, zatím co se tato laskavost rozplynula jako ranní oblaka? Není to hádka za hádkou, soud za soudem? Proto nás sám nebeský Otec osekává. Jak? Řečmi jeho proroků. Reakce na tato slova buď usmrcují, nebo oživují. Na jaké straně budeme Judo a Efraime?

O jakém světle mluví sám nebeský Otec?

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy.“ (Daniel 12:3)

Máme pochopení?

Vždyť jsem nalezl potěšení v milující laskavosti, a ne v oběti; a v poznání Boha spíše než v celých zápalných obětech.“ (Ozeáš 6:6)

Máme nesobecky pomáhat druhým? Nebo máme nutit druhé do všech těch obětí, které jsou v domech Velkého Babylonu? Kdo dovoluje skutečně poznat nebeského Otce? Není to ten kdo říká: „Pojďme a vystupme na Jehovovu horu!“ ? Nebo je to ten kdo stále říká: „Musíš věřit tomu co sděluji, protože já jediný jsem svatý. Já jediný dávám celou zápalnou oběť!“ ? Ptejme se nebeského Otce, ať On sám poučí ve jménu Beránka a Krále.

Ale oni, jako pozemský člověk, překročili smlouvu. V tom se mnou jednali zrádně.“ (Ozeáš 6:7)

Jakou smlouvu překročili?

Pohleď, přicházejí dny, je Jehovův výrok, a chci uzavřít s izraelským domem a s judským domem novou smlouvu; ne takovou, jakou byla smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, má smlouva, kterou oni porušili, ačkoli jsem je měl v manželském vlastnictví, je Jehovův výrok. Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:31-34)

Jaká smlouva byla uzavřena během počátku prvního Jehovova dne? Nebyla to smlouva o království?

Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch. Pohleďte však, ruka mého zrádce je se mnou na stole. Protože Syn člověka odchází, jak je vyznačeno; přesto běda tomu člověku, skrze něhož je zrazován! Začali tedy mezi sebou rozmlouvat o otázce, který z nich by skutečně byl ten, kdo to hodlá udělat. Vyvstal však také mezi nimi prudký spor o tom, který z nich se zdá být největší. Ale řekl jim: Králové národů se nad nimi vypínají jako páni a ti, kteří mají nad nimi autoritu, jsou nazýváni dobrodinci. Takoví však nemáte být. Ale ať ten, kdo je mezi vámi největší, se stane jakoby nejmladším a ten, kdo jedná jako představený, jako ten, kdo slouží. Kdo je totiž větší, ten, kdo spočívá u stolu, nebo ten, kdo slouží? Není to ten, kdo spočívá u stolu? Ale jsem uprostřed vás jako ten, kdo slouží. Jste však těmi, kteří se mnou setrvali v mých zkouškách;  a činím s vámi smlouvu, právě jako můj Otec učinil smlouvu se mnou, pro království,  abyste jedli a pili u mého stolu v mém království a seděli na trůnech, abyste soudili dvanáct izraelských kmenů. Šimone, Šimone, pohleď, Satan si vás vyžádal, aby vás proséval jako pšenici.“ (Lukáš 22:20-31)

Není to nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova), kdo sám vyučí nejmenšího z nich? Kdy jsme to Otci dovolili? Neslýšime jenom: „Já, já, já, jenom já. Já, já, já jenom já, celou pravdu znám!!! Jó, já se mám.“ ? Skutečně? A kdy jste řekli ostatním, že vyučit musí jen a jen Otec? (Srovnej s Janem 6:43-45).

Netlačíte se nějak dopředu, podobně jako to udělali učedníci? Kdy jste druhým skutečně sloužili a byli jako Pán Jehošua? Víte co je skutečně sloužit? Jeden bratr přišel za jiným bratrem, který díky vynucování a donucování k očkování se rozhodl, že se nechá geneticky upravit, protože potřebuje práci za 960 Euro. Bratr mu říká: „Ne, nedělej to! Odejdi z práce a já ti každý měsíc dám těch 960 Euro, než začneš pracovat jinde, kde je vyděláš.

Smutné na tomto příběhu je, že se nechal ten donucovaný bratr geneticky upravit a už je to někdo úplně jiný, jak mi bratr, který tu nabídku poskytl, jak mi to vyprávěl.

Víte proč ten bratr tu možnost druhému bratrovi poskytl? Protože se bál o život toho donucovaného bratra a hledal možnost jak mu zachránit život. Mohl přece jen říci: „Nedělej to, je to značka 6.6.6. .“ . Máme takové skutky? Pokud ne, o čem druhým vyprávíte? O tom, že jsou desátky špatně, ale sami zavádíte na scestí předčasným vytržením? Kdo Vás určil za učitele? To, že jste si přečetli Písmo? To já udělal už nejméně 100x. Nemá to být nebeský Otec a Pán Jehošua, kdo určují, kdo má vyučovat a kdo ne? Ptejme se nebeského Otce, aby On sám nám odpověděl. Aha vy se ptáte Je-sus-e (Ježíše). Jenže to je Satan, který se vám takto představuje! Proto Ozeáš pokračuje:

Gilead je městečko těch, kteří konají to, co škodí; jejich šlépěje jsou krev. A jako když se číhá na nějakého muže, společenství kněží jsou záškodnické tlupy. Vraždí u cesty v Šechemu, protože se nedopouštěli ničeho než nevázaného chování. V izraelském domě jsem viděl hroznou věc. U Efraima je tam smilstvo. Izrael se poskvrnil.“ (Ozeáš 6:8-10)

Co znamená Gilead? Je to PROHLÁŠENÍ! Co stále prohlašuješ Efraime, družičko? Že tak a tak se musí věřit! Jste společenství kněží, jako nějaká záškodnická tlupa, která číhá na nevinou krev. Co je u tebe Efraime? Duchovní smilstvo, kvas, tak jak to čteme v Matouši 13:33. Proto jsou družičky poskvrněné a ne panenské, jako je panenská Juda, 144 tisíc.

Navíc, Judo, byla ti stanovena žeň, až sesbírám zpět zajaté ze svého lidu.“ (Ozeáš 6:11)

Komu je dáno, aby vedl duchovní Izrael? Tobě Efraime? Co čteš? Jak sesbírá nebeský Otec zpět zajaté? Tak, že jim dá díky zbytku oleje v duchovních lampách pochopit, jaké je to skutečné jméno Beránka. Tak poznají skutečnou nevěstu a Juda bude mít žeň. Proč? Protože to jsou skuteční Pánovi otroci podle zákona Mojžíše, kteří si nechali symbolicky propíchnout ušní boltec, aby sloužili Beránkovi na všech svých cestách a jeho cestách, kterými je povede. Proč ušní boltec?

Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.“ (Římanům 10:17)

A co je to slyšené, kterému se musí na 1000% důvěřovat?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce.“ (Jan 6:44-46)

Viděl nějaký Pánův otrok nebeského Otce? Ne, neviděl, ale viděl v Písmu kým byl samotný Beránek. Proto jako on, nečiní Pánův otrok nic sám od sebe, ale jen to, co jej sám nebeský Otec naučil. Rozumíme si? Nikdy Pánův otrok neřekne: „Uctívejte mne, vzdávejte nám čest.“ . Fuj, něco tak odporného, co dělá jen ten zlý otrok, který ničí důvěru k Otci druhým, který smilní s OSN a tvrdí, že to nedělá, ač jsem viděl na vlastní oči dokumenty, které říkají pravý opak. Což není psáno?

Tak i vy, když jste udělali všechno, čím jste byli pověřeni, řekněte: Jsme neužiteční otroci. Co jsme udělali, to jsme měli udělat.“ (Lukáš 17:10)

Pořád nechápeš Efraime co nesmí Pánův otrok udělat? Kéž chápeme, že musíme jít k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, aby to byl On sám, kdo nás vyučuje svým duchem tím, že nám dává rozlišovací schopnost, co je z jeho ducha a co je od Je-sus-e (Ježíše), od antikrista. Kéž se vše děje ve jménu Jehošuy, Beránka Božího. Amen a amen

Rány tedy už padají a budou se stupňovat, jak jim uniknout, to je opět k dispozici na těchto stránkách. Máme se brodit, ne vše dostávat na podnose, hezky předžvýkané, jako nějaké zvratky. Neříká toto Izaiáš?

A tihle také – kvůli vínu sešli z cesty a kvůli opojnému nápoji zbloudili. Kněz a prorok – sešli z cesty kvůli opojnému nápoji, zmátli se po víně, zbloudili po opojném nápoji; sešli z cesty ve svém vidění, zamotali se, pokud jde o rozhodování. Vždyť stoly se všechny naplnily nechutnými zvratky – není místo, kde by nebyly.“ (Izaiáš 28:7,8)

Co je to víno, které vedlo ke zbloudění? Co má v rukou nevěstka, Velký Babylon?

A odnesl mě v síle ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů. A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva. A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země. A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Jehošuových svědků. Když jsem ji tedy zahlédl, divil jsem se velkým divením.“ (Zjevení 17:3-6)

Víno jsou učení, kvas v mouce, který způsobuje zabíjení skutečných svědků Beránka. Kdo jim byl například? Jan Hus, teď jsme si připomenuli jeho odpornou popravu 06.07.1415.

Dnes se jeho slovy zaštiťuje kde jaký člověk, esoterici, kteří slouží Satanovi jedna báseň. I to můžeme vidět, aby se Satan vysmíval těm, kdo milují skutečnou Pravdu, kdo Beránka následují.

Jak radím vždy, dotazujme se nebeského Otce, zda vidím správně ve jménu Pána Jehošuy. Jsem jenom člověk.

Kéž jsme naplněni pokojem našeho Otce a našeho Beránka a rosteme do Lásky, která je jediným poutem jednoty. Ne té lidské lásky, ale do Agape.

Váš bratr a Pánův otrok Igi