Každá lidská bytost je jedinečná bytost. Proč tedy existuje něco, čemu se říká zvěrokruh, takzvaná znamení? Kdy se tohoto vlivu zbavíme?

Spread the love

Chtěl bych nyní zaměřit naší pozornost na záležitosti, které mnozí odmítají jen proto, že těchto znalostí využívá esoterika a jsou s ní úzce spojovány. Pokusím se co nejsrozumitelněji popsat, proč dnes dochází k takzvanému ovládání mysli a jak to souvisí právě s tím, co Satan využil jenom proto, že chápe jak byl hmotný svět stvořen. Abychom to pochopili, zkusme si položit tu nejdůležitější otázku, kterou si musíme klást, když hledáme Pravdu:

Proč něco funguje, ač to na první pohled odporuje Písmu?

V Bibli čteme, že se musíme vyvarovat těmto věcem:

Neobracejte se k spiritistickým médiím a neraďte se s těmi, kteří z povolání předpovídají události, abyste se jimi neznečistili. Já jsem Jehova, váš Bůh.“ (3. Mojžíšova 19:31)

Pokud jde o duši, která se obrátí ke spiritistickým médiím a k těm, kteří z povolání předpovídají události, aby s nimi měla nemravný styk, jistě proti té duši zaměřím svůj obličej a odříznu ji z řad jejího lidu.“ (3: Mojžíšova 20:6)

Co je to ten nemravný styk? Nějaké tělesné obcování s příslušným člověkem? Ne. Jedná se o duchovní kontakt, kdy nám může tento kontakt narušit správný pohled na fungování světa. Je to jako kvas, který zkazí symbolickou mouku tím, že se promění mysl člověka do podoby tvárného těsta, se kterou lze jednoduše manipulovat. Opět, jak už jsem odhaloval minule, je duchovní smilstvo tím největším hříchem. Pak se stane toto:

S někým věrně oddaným budeš jednat ve věrné oddanosti; s bezúhonným, zdatným mužem budeš jednat bezúhonně;  tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš jako čistý; a pokřivenému se projevíš jako křivý,  protože ztrápené lidi zachráníš sám; ale domýšlivé oči snížíš.“ (Žalm 18:25-27)

Proto 144 tisíc, první olivovník, nikdy nedopustí, aby jej takový duchovní kontakt znečistil, protože hledá skutečnou Pravdu a když jí naleznou, tak to co nebylo správné, to odvrhnou a radují se z Pravdy, skutečného porozumění. Ti kdo toto nemají, jsou v mnoha porozuměních tělesní a je jim těžké ukázat směr, aby z něj měli radost.

Kdo za peníze, tedy z povolání předpovídá budoucnost? Jsou to kartáři, numerologové, astrologové, tedy všeobecně věštci. Co je zajímá jako první, když je potkáme? Kdy přesně jsme se narodili. Proč? Pokud nemá datum narození žádný vliv, pak to nedává logiku? Všimněme si, že v Písmu je rada postavena tak, abychom se nedotazovali na budoucnost, protože nás to znečišťuje. Ale datum narození není budoucnost, ale už proběhnuvší děj. Přesto to věštce velice zajímá. Proč?

Pokud se nad tím hlouběji nezamyslíme a budeme slepě přijímat tvrzení, že datum narození nemůže být klíčem pro mnohá porozumění sebe sama i druhých, jen proto, že to máme spojeno s okultismem, může se nám stát, že budeme podvedeni podobně, jako ti, kdo si ze dne narození udělali modlu. Písmo nám radí, abychom vše zkoumali, po všem pátrali, ale abychom se přidrželi jen a jen toho DOBRÉHO.

Dnes už každý slyšel o vědním oboru, kterému se říká Kvantová fyzika. Dnes mnoho esotericky naladěných lidí dělá to, že posílá druhým takzvané kvantové vlny. Zkušenosti odhalují, že zasažený touto kvantovou vlnou pociťuje její účinek. Takže jak to je? Když budeme popírat, že se to dít nemůže, budeme lhát sami sobě. Přesto nikomu neříkám, že má něco takového dělat, ALE PŘESNĚ NAOPAK. NEDĚLEJME TO!!!!

Má to několik důvodů, proč je to nebezpečné. Zaprvé, můžeme daného člověka velmi poškodit, protože je to fyzika nejvyššího řádu, které plně nerozumíme, jen víme, že něco takového skutečně existuje a funguje na úrovni elektromagnetické interakce. Zadruhé toho využívají démoni pro svou vlastní ničemnost. Zkusím tedy vysvětlit, jak to funguje velmi laickým způsobem.

Pokud budeme studovat chemii, tak základem studia bude porozumět chemickým vazbám, které spojují jednotlivé atomy prvků do konkrétního řetězce. Ty se vytváří fyzikálními ději uvnitř jádra atomu, který má kladný náboj (+) a mezi elektronovým obalem atomu, který má zápornou polaritu ().

Když spojíme kladný náboj o stejné velikosti se stejným záporným nábojem té samé velikosti, bude atom daného prvku takzvaně energeticky neutrální. Atom se nebude chtít spojovat s jinými atomy.

Představme si atom uhlíku, který se označuje písmenem C. Jeho polarita, neboli schopnost se vázat s dalšími atomy je velmi vysoká. Aby to mohlo takto fungovat, musí elektrony, které se nachází v elektronovém obalu, být schopné takzvaného kvantového skoku a buď obal opustí, nebo se přesunou na takzvanou potřebnou valenční dráhu. Představme si to tak, že jádro, které je kladné, že je jako naše slunce. Kolem slunce obíhají planety. Ty jsou záporné. Mezi sluncem a planetami funguje elektromagnetická interakce. To znamená, že plus a mínus se přitahují. Víme, že pohyb planet je po elipse, ne po kruhu.

Rychlost planet po této dráze nedovoluje slunci, aby planetu přitáhlo do svého středu. Celému tomuto procesu se říká silná elektromagnetická interakce. Teď si představme, že nejbližší planeta Merkur z ničeho nic, v nulovém čase opustí svou dráhu a opustí sluneční soustavu. Co se stane? Naruší se elektromagnetická rovnováha. Působení slunce se zesílí a přitáhne si na dráhu původního Merkuru nějaké těleso, které má stejnou zápornou hodnotu, jakou měl Merkur a bude mít stejnou rychlost.

To nové těleso však bylo součástí jiného slunečního systému. Tak vznikne neviditelná vazba mezi těmito dvěma slunci. Chci vám ukázat to, co se děje mezi atomy na něčem, co si dokážeme představit. „Spojením“ těchto dvou sluncí by vznikla nová struktura, nová soustava, která by měla jiné vlastnosti. Pokud by byla tato vazba dostatečně silná, vše by bylo velice stabilní. Pokud uhlík ztratí své dva elektrony kvantovým skokem stane se kladně nabitým atomem. Když se setká například s atomem kyslíku, který ztratí podobným způsobem dva protony, což jsou kladné částice v jádru, vzájemně se tyto dva atomy spojí do chemické vazby a vznikne oxid uhelnatý CO.

Může se však stát, že něco podobného potká jen samotné atomy uhlíku. Ty se navážou do struktur, které nacházíme v přírodě na mnoha místech, ale mají různou podobu. Například vznikne tuha. Tu máme v tužce. Má „jednoduchou“ strukturu, je měkká, můžeme s ní psát. Pak tu máme diamant, který je tvořen složitější strukturou. Je velmi tvrdý. Proč to tak je? Protože v obalu se elektrony pohybují na různých valenčních drahách. Tak jak se Merkur pohybuje nejblíže Slunci, tak Země se obrazně pohybuje na třetí valenční dráze.

Čím blíže jádru je elektron odstraněn, tím těsnější bývá spojení daných atomů, které vytvoří chemickou vazbu. To ovlivňuje vlastnosti vzniknuvší struktury. Kvantová fyzika odhalila, že všechny elektrony ve všech atomech na sebe kvantově dokáží působit. Dále víme, že se nic neztrácí v hmotném vesmíru. A tady mi prosím zkuste věřit, protože nevím zda to věda potvrdila, ale jak se snažím pochopit a vnímat tyto věci duchem, hraje tu velkou roli prvek, který byl utajován. Jeho existenci přesto lidstvo znalo, protože se o něm mluví tisíce let, ale nebyl definován jako samostatný prvek, ale jako přítomná substance. Mendělejev jej pojmenoval ether. Nehmotný prvek prostoupený jak duchovním světem, tak tím fyzickým. Má nulovou hmotnost, proto má jiné vlastnosti, než všechny ostatní prvky.

Tento ether, jak jsem pochopil, dokáže přijímat a vyzařovat v nulovém čase potřebné elektrony a protony. Tak zajišťuje fungování elektromagnetické interakce. Je to vlastně takový nástroj pro fungování života. Už mnohokráte jsem něco popisoval, co mi bylo dáno duchem a v krátkém čase jsem se někde dozvěděl, že mi to bylo ukázáno správně. Vždy mi přichází myšlenky, abych se zamyslel nad tím co vím, co už jsem nějak pochopil a pak jsem přiveden k zamyšlení, jako právě nyní, proč ten ether existuje a jakou má funkci. Zda tomu rozumím správně, tak to musíme předložit nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, ve jménu Pána Jehošuy. Nemohu udělat nic jiného, než ukázat směr, kam mne duch vede.

Snažím se vše popsat jednoduchým způsobem, jak to vidím v myšlenkách jako obraz, kdebychom to mohli pochopit všichni. Kdo zná dokonale tyto procesy? Satan. A zde je jádro pudla. Vše je totiž o elektromagnetické interakci, ať velmi slabé, tak velmi silné. Pozorováním zjistíme, že dochází v hmotném světě k určitým cyklům. Máme zde například roční cyklus, který je ovlivněn opakujícími se postaveními planet, vzhledem k sobě na hvězdné obloze. Na kvantové úrovni se všechny elektrony vzájemně ovlivňují. Co se mění je síla této interakce při postavení vesmírných těles.

Satan se nad tím vším zamyslel a zjistil souvztažnost na vývoj plodu. Dal cykly vesmíru do popisu působení interakce těles a jak vlastně působí na vlastnosti člověka. Když si budeme číst nějakou knihu, která popisuje lidi narozené v určitém konkrétní období, objevuje se v nich charakteristika takto narozených jedinců, které spojují určité rysy. My potřebujeme pochopit, proč k tomu dochází. Víme, že samotná síla elektromagnetické interakce vyzařuje elektron z konkrétní valenční dráhy. To způsobuje, že stavební kameny v rodícím se těle, sice vytváří předem naplánovanou strukturu buněk, ale ty jsou tvořeny atomy prvků. Takže na první pohled sice vzniká například stejná bílkovina, ale pokaždé s určitou vlastností.

To v daných interakcích vytváří i sklony ke konkrétním společným charakteristikám vyvíjejícího se plodu. Přesto to neznamená, že nevzniká jedinečný jedinec. Přesně naopak. Jedinečnost zajišťuje mnoho faktorů, kterými plod prochází. Je-li matka dobře živena, není vystavena stresu a podobně, je vývoj plodu zdravý. Nedochází k vnitřním poškozením buněk uvnitř plodu. Jiná žena, která je oplodněna ve stejný čas, jako ta první žena, ale je vystavena stresům, otravám v jídle, silnému elektromagnetickému smogu, sice porodí dítě se sklonem k určitým vlastnostem, jenž jsou si podobné, jako u té první ženy, ale nikdy nebudou tyto dvě děti stejné.

To platí i v případě, že obě ženy budou v ideálním prostředí procházet těhotenstvím. Proč? Protože ony samy už nebyly uvrženy do stejného prostředí od jejich zplození, takže jejich vlastní tělesná schránka se utvářela individuálně a mnoho malých elektromagnetických interakcí, kterým byly za života vystaveny, je utvářel rozdílně. Snad mi rozumíte co chci vysvětlit. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že například příjem potravin u dvou ve stejný den, ve stejnou hodinu, minutu a vteřinu narozených dětí probíhá po celý jejich život v trochu jiném čase, takže chemické reakce při trávení probíhají pod různou intenzitou elektromagnetických interakcí a proto nebudou tyto dvě děti stejné. Jak vzhledem k případným nemocem, zážitkům a podobně.

Dnes mi bylo dáno porozumět tomu, proč Mengele a další nacističtí „vědci“ potřebovali zkoumat hlavně jednobuněčná dvojčata. Potřebovali zjistit, jak moc ostatní elektromagnetické interakce působí, aby v budoucnu, dnešní době mohli jejich potomci vytvořit něco tak zvráceného, jako je kontrola mysli. Proto vymysleli specifické frekvence, na který běží různá elektromagnetická zařízení, počítač, mobil, vysílače a podobně, protože jimi lze velmi sofistikovaně ovládat a vytvářet elektromagnetickou interakci.

Zkusme si to, co nám lidem dělají představit na něčem konkrétním. Všichni už slyšeli o tom, že mnoho lidí zemřelo na vdechování oxidu uhelnatého, který vzniká při nedokonalém spalování a zplodiny s CO se dostávají do ovzduší. Pokud není prostor řádně odvětrán, zvyšuje se jeho koncentrace v daném prostoru. Protože je hemoglobin velmi reaktivní část krve, který je tvořen hlavně železem v červených krvinkách, dokáže díky rychlejší chemické reakci železa s CO, než se vzdušným kyslíkem, si jej na sebe navázat. Proto dochází pak k udušení, protože buňky nedostanou potřebný kyslík pro svou činnost.

Proč? CO je daleko aktivnější než vzdušný kyslík, který potřebuje O2 rozložit na dva atomy kyslíku a získat svou potřebnou elektronegativitu. CO. Je co do chemické vazby daleko nestabilnější a díky svým volným elektronům může rychleji vytvořit chemickou vazbu se železem a obsadit jej. Berme toto vše jako vysvětlení pro úplné laiky. Pro pochopení, co se odehrává v těle. Čím je ta reakce ovlivněna? Tím, kde se nachází volné elektrony, na které valenční dráze se nachází.

Když budeme působit na přirozené elektromagnetické pole člověka tím, že zvýšíme nebo snížíme frekvenci tohoto pole, zajistíme i posun elektronů. Tím dovolíme, že určitý prvek tělo přijme, nebo nepřijme, protože zvýšíme, nebo snížíme jeho reakční rychlost. Toho se dá zneužít u takzvaných vysokofrekvenčních energetických zbraních, které například nedovolí, aby se kyslík navázal se na hemoglobin. Nejenom že vás začnou svým působením vařit uvnitř buněk, ale prostě zabrání kyslíku se vázat. Člověk se tak udusí na volném prostranství, kde je dostatečné množství vzduchu.

Případy, kdy byly tyto frekvence zkoušeny na lidech, byly médii několikrát popsány jako nevysvětlitelné otravy. Minimálně dvě události byly popsány při nepochopitelných otravách dětí ve školách i v Čechách. Nikdo nic nezjistil. Příčina žádná. Ti, kdo by měli společnost chránit a znají projevy, ti mlčí. Proč? Protože ví, že by je vytvořený systém zničil.

Lidské tělo je neuvěřitelný výtvor. Proč? Pokud se náhle změní elektromagnetické pole, tak si postupně tělo na nové prostředí zvykne. V první generaci je to pro lidská těla šok, dochází k projevům, že těla reagují tak, že se to nazve jako vážná infekční virová nemoc, třeba neštovice. K tomu je potřeba dostat do těl i určité chemické látky, které se umí rychleji vázat, než ty správné živiny. Toho se dá dosáhnout například tím, že se ovzduší zamoří v dané oblasti vzniknuvší průmyslovou produkcí s těmito chemickými látkami, které se uvolňují do ovzduší. Zároveň začneme zvyšovat přirozené frekvenční pole. Jak? Natahováním drátů, rádiovými vlnami a podobně. Pak se to prohlásí za pandemii a vytváří se „vědou“ potřebné vakcíny.

Nastávající generace se preventivně opíchá vytvořenou „vakcínou“ a nemoc, její výskyt vymizí. Vymizení se prohlásí za úspěšnou preventivní léčbu vytvořenými vakcínami. Už vám nikdo neřekne, že je to proto, že si tělo zvyklo na změnu zvýšeného frekvenčního pole a že tato vakcinace je nadbytečná. Ne, ještě ji využijí k tomu, aby do těch vakcín mohli přidávat rtuť, hliník a další šmakulády, které způsobí poruchy v mozku. A zde máme odpověď na to, proč stále více G v přenosech dat.

Že je zatím záměrné ničení těla, to neřeknou. Satan potřebuje snížit populaci na jemu ideálních 500 milionů. Proto se nezjišťují dopady. Vše se raději připíše například kouření, nebo na takzvané přejídání, ale to by bylo zase na jiný článek. Jen musí být ticho o tom, že například mikrovlnné záření způsobuje změnu elektromagnetické interakce.

V praxi tedy vidíme, že je všude nárůst rakovin a jiných nemocí, které tu nikdy neexistovaly. Říkáme tomu civilizační choroby. Jenže ty civilizační choroby nejsou jen o viditelných změnách v tělech lidí, ale mění se významně i smýšlení lidí. To je záměrně spojeno a propojeno s působením jedovatých látek, které se dostávají do mozku a jiných lidských orgánů skrze vodu, vzduch a potraviny. Vše je to vše úzce navázáno na kvantovou fyziku, její zkoumání.

Nedávno vystoupil na velkém shromáždění bývalý šéf Pfizeru, který sám říká, že je pro něj těžké se vyrovnat s myšlenkou, čeho byl součástí a čemu se říká věda. Sám říká, že toto slovo nemá rád. Věda je ve skutečnosti jiné pojmenování pro slovo KOUZLO. Nádherně je vše ukázáno lidem, jak taková kouzla fungují ve španělském televizním seriálu PAPÍROVÝ DŮM. Jen málokdo si všímá každé věty, kterou hlavní hrdina, takzvaný profesor říká. Přesně tak, jako on vytváří zdání a iluzi, aby odvedl policejní složky směrem, kterým potřebuje, přesně tak se řídí lidstvo, aby nevidělo, co ti za oponou dělají.

Je to výsměch lidem skrze tento seriál, přitom jsou v něm hlavní fakta manipulace. Prvním je samotný tisk peněz z ničeho. Když je vytiskneme způsobem, jakým to dělají centrální banky, není problém několik milionů těchto peněžních poukázek rozházet lidem. Proč? Nechápou skutečnou funkci. Zlatá rezerva, která je druhou částí tohoto seriálu je opět jen iluze. Pokud takzvané zlaté cihly budou z mosazi pokryté tenkou vrstvou zlata, nikdo vizuálně nepozná rozdíl. To však funguje jen v případě, že jsou ty takzvané zlaté cihly uloženy někde v trezoru. Ekonomika světa je tam správně popsána jako Kasino, jako herna.

Třetím bonbónkem je, že vše lidem, kteří seriál sledovali, že jim to bylo ukázáno, ale nejenom to. Například k čemu slouží tajné služby, justice a policie, či dnes vytvářená armáda takzvaných speciálních složek. Jaký typ osobností se používá pro tyto speciální složky. Protože je to ukázáno zábavnou formou, jen málokdo se zamýšlí, že je to realita. To je psy ops (psychologická operace), která na jedné straně ukazuje, co by lidstvo muselo udělat, aby nad nimi ztratil Satan moc a je to také náborové video pro tajné služby, protože lidé lačnící po takzvané svobodě, která je úplně jinde, jsou lákáni ke spolupráci, kde cílem nejsou pravidla, cílem je mít možnost pravidla obcházet, mít peněžní poukázky pro takzvaný pocit, že vše je dovoleno, pokud je jedinec na té správné straně.

Lidské vědomí se dá ovlivnit právě elektromagnetickými pulsy, které mohou řídit mozek. Elona Muska by za normálních okolností museli okamžitě zavřít někam, kde by lidem přestal být nebezpečný, ale ve skutečnosti je to jen loutka, která je plně ovládána silami, které my nemůžeme vidět a někdo to udělat musí. Tady se dostáváme k tomu počátku, který se snažím vysvětlit.

Elektromagnetická interakce vesmírných těles dokáže vyprodukovat při vývoji plodu určité společné vlastnosti těch, kdo konkrétním časovým obdobím prochází. To se pak dá popsat jako všeobecný rys. A máme tu popis znamení. Studiem psychiky a vlastním pozorováním můžeme zjistit, že rys se projevuje, když nemá daný jedinec svou mysl pod svou kontrolou. Jeho emoce ovládají jeho vědomí. To nám odhaluje, že se dají tyto rysy tlumit. Vědomí samo o sobě je také projevem kvantového stavu, při kterém probíhá elektromagnetická interakce mezi elektrony. Tento stav může působit blahodárně, nebo destruktivně.

Pokud jsme si vědomi svých nedostatků, způsobených při vývoji plodu nás samotných, můžeme vědomě tyto nedostatky tlumit a přednosti zase rozvíjet. Kdy toho dosáhneme? Když budeme popírat existenci tohoto fenoménu, nebo když se s ním seznámíme? Já věřím, že když se s ním seznámíme. Komu toto nebude vyhovovat? Nebeskému Otci, nebo Satanovi? Proto je logické, že toto porozumění Satan spojil s předvídáním budoucnosti.

Esoterikům toto porozumění totiž pomáhá, aby mohli s naší myslí manipulovat. Zaměřují se pod vlivem démonů na to, aby emočně zasáhli do mysli manipulované bytosti a dostali jí pod autoritu démonů. Aby se jim toto dařilo, musí sami plně ovládat vlastní rysy. Proto se jim daří při kontaktu s osobou, která touží znát budoucnost, aby se projevovali jako andělé světla, kteří dávají „vyšší“ duchovní poznání. A před tím jsme vlastně Písmem varováni. Tito věštci jsou vycvičeni k často nevědomé manipulaci osob, když se jim dostanou na kobylku. Pokud takzvaný věštec je propojen už i s černou magií, může to daným osobám způsobit skrze nevědomost, jak tyto kouzla fungují, může jim to způsobit velké škody.

Co je potřeba pochopit? Že samotní věštci jsou oklamáni, protože jejich duchovní „rozvoj“ je manipulován tím, že otevírají svou mysl dobrovolně démonům. Ti si je pak vodí jako oslíka za mrkví a jsou přesvědčeni, že jen oni porozuměli „pravdě“. Pokud má ale platit:

A tak Jehošua řekl dále Židům, kteří mu věřili: Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31,32)

Tak samotná znalost našich „vrozených“ nedostatků a předností neznamená nic špatného. Může nám to dokonce pomoci pochopit sebe sama a také konkrétního člověka. Našim cílem je pomoci druhým, aby každý nalezl nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha, aby jej On sám vyučil. Když takovému člověku rozumíme jak po stránce dobrých vlastností, ale i těch negativních, můžeme mu ukazovat směr, který přizpůsobíme jeho způsobu uvažování. Sami jej svým přístupem nevykolejíme pod emoce, které zatemňují mysl. Pavel to vysvětluje takto:

A tak jsem se Židům stal jako Žid, abych získal Židy; těm pod zákonem jsem se stal jako pod zákonem, ačkoli sám nejsem pod zákonem, abych získal ty pod zákonem.  Těm bez zákona jsem se stal jako bez zákona, ačkoli nejsem bez zákona vůči Bohu, ale pod zákonem vůči Kristu, abych získal ty bez zákona. Slabým jsem se stal slabým, abych získal slabé. Stal jsem se lidem všeho druhu vším, abych rozhodně některé zachránil. Ale všechno činím kvůli dobré zprávě, abych se na ní stal podílníkem s jinými.“ (1. Korinťanům 9:20-23)

Mít porozumění často znamená, všímat si věcí, které fungují ač mají negativní nálepku, ale pochopit proč fungují. Čím více rosteme do Krista tím, že se necháváme poučit nebeským Otcem skrze jeho působení ducha, tím více jsme chráněni před vlivy negativních rysů, našich znamení. Aby to fungovalo, musíme si přiznat vlastní nedostatky. Když o nich uvažujeme, je nám dovoleno je co nejvíc eliminovat. To pak způsobí, že náš osobní rys bude podoben více tomu Kristovu, než tomu, která charakterizují konkrétní znamení. To nás samozřejmě osvobozuje.

V jednom egyptském papyru bylo zneužití tohoto porozumění popsáno tak, že to byl Satanův základ pro stvoření esoteriky, mystických učení k ovládání myslí lidí. K této informaci jsem se dostal na konci 90 let minulého století. Začalo mi to vše dávat smysl.

Proč o tom všem Píšu? Protože snaha ovládnout mysl lidí ze strany Satana nikdy neskončila, ale naopak se stupňuje. Proto potřebujeme chápat naše vlastní nedostatky. Někomu může pomoci, když se zamyslí nad tím, jak byl ovlivňován od početí k vlastnímu narození. Nevidět za vším jen něco negativního, když víme, že toho využívá esoterika, ale pochopit, proč jim to pomáhá. Je to podobné, jako říkat, že nebudu používat nůž, protože jsem se dozvěděl, že byl někým použit k vraždě.

Cílem není ani to, abychom se věnovali studiu lidských znamení. Ale abychom nalezli vyrovnaný postoj k tomuto tématu. Číst horoskopy, nebo něco podobného spojeného s budoucností, je samozřejmě také nesmysl, protože to je jako věštit budoucnost. Na tom se nemáme podílet.

Dnes se mi dostalo k očím video, které popisuje techniky manipulace s lidskou myslí na té nejvyšší úrovni. Chybou těchto videí je, že opět zaměřují naší pozornost k důsledkům, ne ke skutečným příčinám, proč vybraní jedinci mohou tyto techniky používat. Neřeknou nám, že svět je řízen Satanem a démony. Ukazují, že vše je v ideologii. To je jen prostředek, ne PRAVDA, KTERÁ ČLOVĚKA OSVOBODÍ. Video si můžete přehrát zde. Sledování může člověka poučit, ale hlavním cílem je vyvolat emoční reakci.

Pokud chtějí ti za oponou vytvořit potřebný chaos, aby z něj vytvořili žádoucí pořádek, musí společnost rozdělit na dva tábory, kde si obě skupiny myslí, že jsou to ony, kdo zná „pravdu„. Emoce vypnou logiku a potřebná kvantová vlna je vyžene do ulic a postaví je proti sobě a máme tu spor. Ten, když je správně řízen, může dosáhnout až do občanské války. Lidé si totiž neuvědomují, proč se jim určitá informace předkládá právě v tom konkrétním čase. Nikdo si neklade otázku: „V čím zájmu?“ . Když si ji takové skupiny nepřipustí, že je to rozdělení v zájmu Satana, nabydou pocitu neomylnosti.

Pán Jehošua však vysvětluje, kdy skutečnou Pravdu nalezneme. Že je to zůstat v jeho slovu. V Jakém?

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce.“ (Jan 6:43-46)

Vím, že to asi mnohým leze na nervy, protože stále uvádím tento text, ale to je základem porozumění. Člověk jako já nevyučuje, ale musí dávat odkazem na pravdivé informace, biblickým textům ta pravá porozumění, která ukazují správný směr. To je vše. Zbytek je na každém z nás samotných, zda dovolíme to, co nám oznamuje apoštol Pavel a také Jeremiáš.

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ (1. Korinťanům 3:6,7)

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Má to několik důležitých podmínek. Tou první je skutečná úcta k tomu, kdo nás stvořil. Jeho vlastnímu jménu.

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:16)

Skutečná úcta nám dovoluje zkoumat do hloubky a nebýt odkázáni na konkrétního člověka. Ten kdo ukazuje směr se nestane modlou těm, kterým je směr ukazován. Dovoluje nám vytvářet si skutečné pouto k nebeskému Otci a také k Jeho Synovi, protože v jeho jménu prosíme o vyučení. Ale to má druhou podmínku. Tou jsou slova Jakuba a samotného Pána Jehošuy.

Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem. Ať ten člověk vskutku nepředpokládá, že něco od Jehovy obdrží; je to nerozhodný muž, nestálý na všech svých cestách.“ (Jakub 1:5-8)

Myslet si, že ten, kdo nám ukazuje směr, že ten nám bude říkat, že to a to máme udělat, aby za něj rozhodl, tak takto si vztah k nebeskému Otci nikdy nevytvoříme. Kde se toto děje nejvíce? V náboženských domech Velkého Babylonu. V sektách a podobně. Tam různí nazdárkové, falešní učitelé a falešní proroci rádi řídí druhým krok. Kdo chce následovat Pána Jehošuu, musí se nechat nebeským Otcem vyučit a pevně věřit, že to udělá. Od těch, kdo jen ukazují směr, od těch toto ať řízení něčího kroku nikdo neočekává. Hlavně nám to pomůže v tom, že nepůjdeme za člověkem, ale skutečně k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, protože On zná nejlépe, co skutečně potřebujeme a ví jak toho dosáhnout.

Neříká Pán Jehošua toto, když vysvětluje v předešlých verších, jak nás nebeský Otec vnímá?

Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: Co budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Co si oblékneme? O to všechno totiž dychtivě usilují národy. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:31-34)

Pokud nevěříme, že toto nebeský Otec učiní, pak nic nedostaneme. Ani moudrost, ani to ostatní. O čem jsou zájmy království?

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1.Timoteovi 2:3,4)

Jak chceme druhým pomáhat, když nemáme v tomto Satanově světě moudrost? Jak se projevuje tato moudrost?

Vskutku, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je i víra bez skutků mrtvá.“ (Jakub 2:26)

Moudrost nám do naší hlavy nebeský Otec nenalije tím, že budeme tvrdit, že jej chceme poznat. Aby se to stalo, proto musíme nejprve poznat naše vlastní nedostatky, třeba i tím, že pochopíme, jak k tomu přispívají elektromagnetické interakce. To je skutek víry, protože to zkoumáme s vírou, abychom věcem porozuměli. Proto nebudeme nikoho soudit, že on si to nastudoval. Musíme se brodit sem a tam, teprve pak obdržíme porozumění.

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4)

Brodit se neznamená, že nám někdo něco předžvýká, nám se to zdá logické a my to přijmeme. Ne, ne, ne. Protože pak se stane co? Když se určitá záležitost nestane v určitém čase, pak se nám ta takzvaná víra zbortí. Ne, my musíme vše zkoumat tak, zda je v těch věcech Boží duch. Pokud ano, pak pochopíme, že směr byl ukázán správně, jen ten čas ještě pro naplnění nepřišel.

Všichni kdo četli Zjevení, tak ti ví, že zde na zemi je 144 tisíc, kteří zpívají Novou píseň. O čem je? Například Žalm 40 dává dost informací. Ale abychom tu Novou píseň správně pochopili, musíme se brodit, prosit o moudrost. Ale s pevnou vírou, že moudrost obdržíme. Že to co je nám samotným odhalováno, že je to díky této moudrosti. Pochybovat, to znamená, že žádnou moudrost nezískáme. Proto potřebujeme Božího ducha, který nám potvrdí, nebo vyvrátí konkrétní myšlenky. Nechceme být jako ovce bez pastýře.

Snad mi rozumíte co se snažím vysvětlit. Dnes je na zemi 7 miliard lidí. To je 7 a devět nul. V Písmu čteme, že těch kdo mají ducha a jsou zapečetěni je 144 a tři nuly. To znamená, že asi ne každý, kdo říká Panu Jehošuovi: „Pane, Pane!“ , že jej bude mít jen proto, že si něco přečetl a uvěřil tomu, že je Pán Jehošua vykupitel. Že už jej zná. Kdy jej budeme znát? Tehdy, když svůj život přizpůsobujeme zájmům Božího království. Ale nejdříve musíme rozumět sami sobě, to je ten náš trám v oku, kdy celým srdcem, myslí a silou prosíme Otce, aby nám jej pomohl vytáhnout.

Nesmíme však při tom vytahování zapomínat, že byl součástí našeho oka. Vytažení nám dovoluje změnit své srdce a nebudeme jako ti v Římanům 2:1-4. Naopak nás to povede k projevům milosrdenství a k odpouštění, protože jsme všichni jenom prach, na misce Božích vah. Tato vlastní proměna přivede ty, kdo nás znají k přemýšlení? Proč? Přirozeně skutky, které po naší přeměně za nás vydají svědectví o naší víře. Ty budou totiž spojeny se zájmy království. Tato nádherná změna naší myslí a naší osobnosti bude zářit jako něco žádoucího. To dovolí těm blízko nás, aby si začali všímat toho, co jim chceme sdělit. To pak oslaví Otcovo jméno a také Pána Jehošuu, jeho jméno. Tak zachráníme mnohé. Ne slovy, ale skutky.

Proto jsem několik dní sepisoval ten to článek, abychom se snažili najít něco, co by některým mohlo pomoci pochopit sebe samotného, aby jsme opustili špatné, ale rozvinuli to dobré.

Zda se mi to podařilo, zda je to moudré, napsáno s porozuměním, tak to prosím musíme předkládat nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu ve jménu Pána Jehošuy, pomazaného Krále. Pokud zde není Boží duch, nemá tento článek žádnou váhu. Klidně jej pak zavrhněte. Hlavně prosme o moudrost tam, kde ji získáme. Člověk už naděl mnoho škod tím, že tvrdil druhým, že mu musí věřit, že to co předkládá je z ducha. Toto já činit nehodlám.

Kéž máme mezi sebou Agape, která nás povzbuzuje ke skutkům víry.

Váš bratr a Pánův otrok Igi

One thought on “Každá lidská bytost je jedinečná bytost. Proč tedy existuje něco, čemu se říká zvěrokruh, takzvaná znamení? Kdy se tohoto vlivu zbavíme?

 1. Hodně dobrých a pravdivých myšlenek. Na astrologii jsem se z pohledu působení elektromagnetického vlnění na vývoj člověka, nikdy nedíval. Vždy mi to přišlo „ujeté“, satanské, a nenapadlo by mě, že to může mít až tak podložený vědecky odůvodnitelný základ. Všichni se shodneme na tom, že elektro-magnetismus ovlivňuje chování člověka a má dopad i na vývoj plodu. Dokonce mnohá zvířata na elektro-magnetismus reagují. Víme, že měsíc způsobuje náměsíčnost, při úplňku lidé špatně spí, mívají špatné sny, děti se často budí. Právě tak sluneční erupce působí na jemnou elektrotechniku na zemi a na lidi samotné. Víme, že zvířata mají mnohem silnější vnímání změn v atmosféře a dokáží vypozorovat změny v elektromagnetickém poli, děje se to u tsunami, u výbuchů sopek u zemětřesení. Nelze to shodit a popřít.
  Proto u vývoje plodu dítěte a v momentě jeho početí, kdy se vše děje na buněčné úrovni s velmi slabými interakcemi mezi buňkami, může dojít k ovlivnění vývoje počínajícího života. Tělo ženy je sice velkou ochranou, ale ne všemu zabrání. Proto je zakázáno těhotným ženám přicházet do kontaktu se zářením, které může negativně působit na plod v těle.
  V článku není zmíněno DNA. Lidé při početí smíchají dvě DNA a ty jsou odrazovým můstkem a základem pro vlastnosti a charakter dítěte. A právě charakter dítěte může být velmi závislý na elektrochemických pochodech v těle matky. Vlivem nevhodného záření může docházet k patologickým změnám při vývoji nejcitlivější části těla a tím je mozek. Proto zde máme ADHD, vývojové vady, děti, které se vymykají rodinné anamnézi, kdy se objeví anomálie v rodině se nikdy nevyskytující.
  Kristus nás učil, ať se modlíme k Bohu o to, aby na nás ten zlý nemohl. Bůh pak vytváří v nás firewal, neprostupnou zeď, abychom byli před útoky démonů chráněni. Mnozí esoterici a lidé napojeni na šamany vpouštějí do své mysli záměrně a cíleně entity, které nejsou od Boha, ale od jeho odpůrce. Pod halucinogeny pak lidé vidí bílé postavy a cítí se tak dobře. Jsou obelháni, nechali přes svůj firewal vpustit do těla cizí entity, ovlivňující jejich celé osobnostní bytí. Je velký problém se toho zbavit.
  V každém případě, jak je psáno v článku a správně, je potřeba hledat pravdu ve spojení s Bohem. Mnoho věřících se modlí pouze ke Kristu a to je špatně. Je to narušení vesmírného řádu, který stanovuje nebeský Otec. Neznamená to, že se nemůžeme pomodlit i k Jehošuovi, musí být ale jasno, že dodržujeme první přikázání a nemáme v tom zmatek. Je to ďábel, kdo nás potřebuje odpojit od Boha a modlářství je jeho hobby. Nechává si ho jako návnadu, aby se lidé chytili do pasti, která končí smrtí. Modlou se nám může snadno stát i bratr, kazatel, učitel, dnes dokonce i kazatelka. Pozor na svody tohoto druhu, Bůh je na to velmi citlivý a nikdy nesmíme narušit Boží svátost a právo na uctívání našeho Otce. Učil nás to jeho syn Jehošua a logicky od těch, kteří se do něj oblékli nikdy neuslyšíte, abyste to dělali jinak, než to učil On. Boží svatí jdou ve stejných šlépějích, odstranili od sebe jakoukoliv duchovní poskvrnu, jsou panenští a vedou svá těla jako otroka.
  Nezbývá, než povzbudit každého, kdo chce jít správným směrem, aby naslouchal co radí Duch Boží. Je složité ve směti duchů najít toho pravého, pravdivého Ducha od Otce Jehovah, ale je to naše povinnost. Vše čtěme, vše zkoumejme, ale jen toho dobrého se držme. Bůh dává schopnost rozlišovat duchy, prosme o tuto schopnost. Pokud něčemu nerozumíme, ptejme se těch, kterým důvěřujeme a porovnávejme odpovědi. To je postup pro každého, kdo má pocit nejistoty.
  Bůh s námi.

Comments are closed.