„Podobně každý dobrý strom nese znamenité ovoce, ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce; dobrý strom nemůže nést bezcenné ovoce ani prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečně tedy poznáte ty lidi podle jejich ovoce.“ (Matouš 7:17-20)

Spread the love

Dne 3. a 4.3.2023 ke mne v souladu s Amosem 3:7 po západu slunce v den skutečného sabatu pro ty, jenž jsou ještě tělesní, začalo přicházet porozumění, co se má stát v konečné části dní a bylo mi odhaleno, co přesně znamená 1290 dní a 1335 dní, aby se naplnil Daniel 12:10-12. Abych mohl ohlásit ROK DOBRÉ VŮLE OD NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE, JeHoVaH (JEHOVY) BOHA, KTERÝ PŘICHÁZÍ NA CELOU OBYDLENOU ZEMI. Vše je spojeno s mým viděním, které jsem obdržel na počátku a o které mnozí klopýtli, aby se naplnilo to, co čteme v Habakukovi 2. kapitole třetím verši. Jak umístění verše a kapitoly říká, jeto o člověku 2×3=6 a je to o rozdělení 2+3=5. To vidění nepovědělo lež a kdo jej stále očekává, ten dospěje k 1335 dnům.

Prosme tedy o moudrost a Otcova ducha, abychom měli svědectví od něj, zda je vše pochopeno správně, vše je o brodění se nejenom Písmem sem a tam. Veškerá vodítka, jak dojít k tomu, co je odhalováno těmito slovy jsem předložil:

„Mnozí se očistí a vybělí a budou přečištěni. A ničemní budou jistě jednat ničemně a vůbec žádní ničemní neporozumějí; ale ti, kteří mají pochopení, porozumějí.“ (Daniel 12:10)

Slova platí pro celou duchovní rodinu, tedy i pro věrné anděly, protože i oni pochopí, co si Otec ponechal pro sebe a tato slova se dotýkají v úplnosti celého lidstva. Více však není potřeba odhalovat. Kdo má moudrost, ten ať si spočítá, co bylo zapsáno 27.2.2023 a 3.3.2023, proč právě v tyto dny. Sami se musíme brodit, abychom porozuměli. Proto ještě jednou prosím, PROSME O OTCOVA DUCHA VE JMÉNU JEHOŠUY KRISTA, ZDA JE TO MOUDRÉ A PRAVDIVÉ. Pokud ano. Vzdejme svou slávu a čest tomu, kdo moudrost dal, protože Jeho cesty jsou vyšší než ty naše, stejně jako je vyšší i Jeho moudrost, kterou dává těm, kdo jej s opravdovostí hledají, aby mohli plně následovat šlépěje toho, kterého On sám vyslal, aby byl naším vzorem, našim Učitelem pro Čas Konce.

Neříkám tedy: „VĚŘTE MI.“, ale věřme jen tomu, k čemu nás vede Otcův duch. O něj však musíme prosit. Proč? Protože tato žádost je také mlékem, které nám pomáhá postupně přejít na hutnější duchovní stravu. Pro ty, jenž jsou na samotném počátku a přijímají teprve duchovní mléko, pro ně je potřeba porozumět, proč lidstvo není harmonická domácnost, ve které nepanuje Láska. K porozumění potřebujeme pochopit, kdo to způsobil, jak se to projevilo v nejužším duchovním kruhu Boží domácnosti. Jak se vše pak logicky odrazilo na stvořené první lidské dvojici a následně na jejich potomcích.

V Písmu čteme, že existuje Satan, který je nazýván Ďábel a je otcem těch, kdo mu patří.

„Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

„Ten, kdo je z Boha, naslouchá Božím výrokům. Nenasloucháte, protože nejste z Boha.“ (Jan 8:47)

Rozeznat, kdo patří Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a kdo patří Satanovi je jednoduché. Proč? Protože Boží výroky nacházíme v Písmu, ale nejenom to, musí být vidět ovoce tohoto naslouchání. O tom je hlavní myšlenka článku, kterou jsem předložil v nadpisu.

Jak se stalo, že se v duchovní oblasti objevil Satan? Přestal naslouchat Božím výrokům. Všechny duchovní bytosti byly vytvořeny tak jako jsem vytvořeni i my, se svobodnou vůlí. Mnoho moudrosti vede k tomu, že musíme být rozvážní v tom, co činíme, jinak nastane toto:

„Nyní o jídlech obětovaných modlám: Víme, že všichni máme poznání. Poznání nadýmá, ale láska buduje.“ (1. Korinťanům 8:1)

Pokud Pavlovům slovům rozumíme duchovně a nejenom tělesně, pak si vzpomeneme, že existuje duchovní pokrm. Jaký duchovní pokrm vede k oběti modlám? Ten, který je založen na kvasu, na naukách a tradicích Velkého Babylonu, kterému vládne Satan.

„Láska je shovívavá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se.“ (1. Korinťanům 13:4)

O kus dále v tom samém dopisu čteme o tom, že pravá Láska Agape toto nedělá. Proč? Protože buduje. Satan, než jej takto mohl nebeský Otec označit, byl ve službě cheruba, anděla (posla), nositele Dobré zprávy, protože mu byla dána největší moudrost ze všech andělů, duchovních poslů, které nebeský Otec stvořil. Jeho jméno bylo hebrejsky Baelzebub, česky Nositel světla anebo také Světlonoš. Byl dokonalým. Měl jím tedy i zůstat. O co přišel? O Agape. O Lásku, která se nenadýmá.

Díky své moudrosti začal uvažovat, jak by on sám řídil celou duchovní rodinu. Zamiloval si svou vlastní moudrost více, než Toho, kdo jej stvořil. Začal tedy milovat stvoření, ne Stvořitele. To narušilo Lásku Agape v celé duchovní rodině, protože své myšlenky šířil mezi ostatní stvoření. Bylo to jako v písni skupiny Olympic: „Já, já, já, jenom já!“. Nebudoval, ale bořil. Protože v tom byla moudrost, nemohl nebeský Otec jednat nerozvážně. Znamenalo by to, že Světlonoš má pravdu, kdyby jej ihned potrestal za jeho destruktivní činnost.

Někdo si může říci: „Když nebeský Otec vše ví, proč jej tedy s touto moudrostí stvořil?“. To je dobrá otázka. Když se my muži oženíme nebo se ženy vdávají, touží mít děti. Touží, aby byly moudré, ale nejvíc touží po jejich lásce, která rozradostňuje jejich srdce. Ač ví, že se dítě může proti nim obrátit, neuvažují o této možnosti. Proč? Protože věří, že jejich vlastní projevovaná Láska Agape k nim, je naučí milovat své rodiče celým srdcem, myslí a silou. Kdyby uvažovali rodiče jinak, nikdy by žádné děti neměli. Myslet si, že nebeský Otec plánoval, že se ze Světlonoše stane Satan, Jeho Odpůrce, jak se do češtiny označení ‚satan‘ překládá, pak nejsme z Boha.

Slovo dokonalost, toto slovo Satan významově převrátil do významu neomylnosti. Proč? Protože tomu sám chtěl věřit. Kdy neděláme chyby? Tehdy, kdy se necháme poučit moudrými. Nejmoudřejší bytostí je nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh.

„Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20)

Díky své zamilovanosti do sebe sama, se z moudrého cheruba stal hlupák a na jeho stranu se začali přidávat další andělé. V jejich očích se jim jeho moudrost stala modlou a jeho výroky duchovním pokrmem. Světlonoš byl stvořen k tomu, aby přinesl lidem světlo poznání. Pokud by jej nebeský Otec nahradil, znamenalo by to, že On nečiní dobré, proto musel dovolit, aby Jeho odpůrce svedl nejprve Evu a skrze ní i Adama. Ač byli oba dokonale poučeni, co je čeká, když si vezmou to, co jim nepatří, podlehli „moudrému“ a velice lstivému jednání Satana, který se tímto stal Ďáblem. To slovo znamená pomlouvač, šiřitel lži.

Všimněme si, jak se chovají takzvaní moudří lidé tohoto světa. Často jsou ověnčeni různými tituly, kde na odiv dávají svou vlastní moudrost. Pokud jsme s takovými lidmi vyrůstali, často jsme u nich pozorovali sklony, za každou cenu se zavděčit autoritě, která je vyučovala. Nehledali moudrost s porozuměním. Nemálo z nich i rádo donášelo na své vrstevníky, aby se zavděčili autoritě. Tento osobnostní rys se přenesl do jejich dospělosti. V touze vyniknout za každou cenu, hledali způsob, jak dosáhnout uznání celé společnosti. Při svých studiích zapomněli na to, že pravda jednoho končí tam, kde začíná pravda toho druhého. Tato jejich motivace je zaživa chytila do Satanovy léčky.

Dnes se mnozí diví, že lidé, jako je například dnešní ministr vnitra, se chovají tak, jak se chovají, že jim nevadí hajlování na demonstracích, které navštěvují, ale když je někdo obviní, že porušili zákon, okamžitě se snaží takového člověka umlčet a šikanovat. Jsou „ze svého otce, z Ďábla, protože i on byl zabijákem, když začal.“ (Matouš 8:43).

Když ještě nějaká morálka fungovala, musel ten, kdo chtěl bojovat, jít příkladem a postavit se do čela své armády na samotném bitevním poli. Zkusme o to požádat dnešní politiky, od prezidentů po posledního politického poskoka v parlamentech. Raději skrze zákon ustanoví výjimky pro sebe a své blízké. Ostatní pošlou na ta jejich jatka bez mrknutí oka!

Máme-li si uchovat Lásku Agape, která nás podněcuje ke znamenitým skutkům, musíme získanou moudrost od našeho nebeského Otce uchopit s porozuměním, jinak se začneme nafukovat jako vzducholoď. Budeme sice všude vidět, ale naše srdce zkamení a začne toužit po vlastní slávě. Pokud se podíváme například na apoštola Pavla, tak víme, že on obdržel neuvěřitelnou moudrost v poznání Zákona, ale dokud neměl porozumění, pronásledoval své budoucí duchovní bratry a sestry. Ve chvíli, kdy se mu Pán Jehošua stal vzorem, dovolil, aby přišlo porozumění. Co radil Timoteovi, svému věrnému společníkovi?

„Jestliže někdo vyučuje jiné nauce a nesouhlasí se zdravými slovy, která jsou od našeho Pána Jehošuy Krista, ani s učením, které se shoduje se zbožnou oddaností, je nadutý pýchou, ničemu nerozumí, je však duševně chorý dotazováním a debatami o slovech. Z toho pramení závist, rozepře, utrhačné řeči, ničemná podezření, prudké spory o maličkosti ze strany lidí se zkaženou myslí a oloupených o pravdu, kteří si myslí, že zbožná oddanost je prostředkem k zisku.“ (1. Timoteovi 6:3-5)

Jak Pavel vysvětluje, bez porozumění je poznání k ničemu, vede k tělesnosti a touze na něm vydělávat. Názorný příklad můžeme pozorovat nyní v jednom náboženském domě, který se rozhodl zřídit ve 35 zemích svá náboženská muzea. Lidé ve vedení této organizace zjistili, že muzeum jim zajistí finanční prostředky od vlád a institucí daných zemí. Tak se bude plnit pašalík a zajistí to dodatečné finance v této době krize, protože jejich ovce už nelze dojit tak, jak tomu bylo dříve. A co chtějí v těch muzeích vystavovat? Svou zbožnou oddanost, své mrtvé skutky. Nikdo se nezamyslel, že toto Kristus nedělal, že ten vždy říkal, aby si určité věci nechal člověk pro sebe, např. když jej uzdravil.

V jiných náboženských domech si nechají říkat otče. Co čteme?

„Mají rádi nejvýznamnější místo na večeřích a přední sedadla v synagógách a pozdravy na tržištích a aby je lidé nazývali Rabbi.  Ale vy se nenechte nazývat Rabbi, protože jeden je váš učitel, zatímco vy všichni jste bratři.  Kromě toho, nikoho na zemi nenazývejte svým otcem, neboť jeden je váš Otec, Ten nebeský. Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jeden, Kristus. Ale největší mezi vámi bude vaším služebníkem. Kdokoli se vyvyšuje, bude pokořen, a kdokoli se pokořuje, bude vyvýšen.“ (Matouš 23:6-12)

Co je na těchto slovech nepochopitelné? Nemáme vzdávat slávu za moudrost nebeskému Otci? Potřebuje nebeský Otec, abychom měli diplomy? Deset titulů před a dvacet za našimi jmény? Agape, ta buduje. Poznání nadýmá a rozděluje. Je to špatné ovoce a strom, který nese zkažené ovoce, ten musí být podťat a vhozen do ohně ke spálení. Máme se nechat vyučit samotným nebeským Otcem, to oznamuje On sám a také Pán Jehošua:

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

„V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Vím, že to mnozí už znají zpaměti, ale přesto pořád se tím mnozí nechtějí řídit, protože neporozuměli, jak to nebeský Otec dělá. Když jsem byl nemluvně, měl jsem návyky nemluvněte, musel jsem tedy sát z moudrosti těch, kterým byla ta moudrost dána. Ale s duchovním vzrůstem jsem byl veden k tomu, abych se sám Otce dotazoval, zda je vše, co mi někdo předkládá, skutečně k jídlu, zda to není zkažené ovoce. Mnozí z nás už jsou dávno odstaveni od mléka, ale milují, když jim někdo připraví duchovní pokrm. To není špatné, pokud máme s nebeským Otcem vztah a můžeme jej prosit, aby nám svým duchem dal rozlišovací schopnost.

To, co nebuduje, ale rozvrací vztahy, protože se ten, kdo pokrm předkládá, rád dohaduje, tak to je od toho ničemného. To, co buduje a povzbuzuje k Lásce a znamenitým skutkům, k Lásce k Otci a bližním všeho druhu, tam je i Otcův duch. Proč? Protože je takový pokrm o Otcově vůli.

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Jak někdo porozumí tomu, jaká je vůle nebeského Otce, když ji někteří nebudou znát? A opět; jak ji budou moci znát, když nebude někdo kázat? A jak budou kázat, pokud nebyli vyučeni a vysláni? Jak krásné jsou nohy těch, kdo přinášejí Dobrou zprávu o dobrých věcech. Musí být tedy někdo vyučen a ten musí předkládat duchovní pokrm, ale ne sám od sebe, ale tak jak to čteme tady:

„Jestliže se ve městě zatroubí na roh, nechvějí se také lidé? Jestliže se ve městě stane neštěstí, není to také Jehova, kdo jednal? Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ (Ámos 3:6-8)

O jakém městě je zde zmínka? Je to Velký Babylón. Troubení už probíhá nějaký čas. Kdo jej slyší? Ten kdo prosí, aby byl on sám nebeským Otcem vyučen. Až přejde záplava, přijde rok dobré vůle od našeho nebeského Otce. JeHoVaH (Jehova) je jeho jméno. Proč? Aby byli pozváni spravedliví i ničemní na Beránkovu svatbu. Mysleme na to, protože večer v úterý 04.04.2023 se bude v tísni času konat slavnostní shromáždění, abychom si připomenuli poslední večeři našeho Krále zde na Zemi. Jeho výkupní oběť a také, aby ti, kteří se prozkoumali, zda jsou toho hodni, aby přijali nekvašený chléb a červené víno, a tak dali najevo svůj podíl na této oběti.

Je potřeba učinit přípravu. Ne každý se může zúčastnit v místě, kde se k tomu společně sejdeme. Ti, kdo mají možnost dát k dispozici svou místnost, kde se mohou sejít další duchovní bratři a sestry pokud možno v místě svého bydliště, ať mi prosím napíší do emailu izbible@seznam.cz, kde toto setkání chcete uskutečnit. Vydám pak v článku obecný seznam míst, kde setkání bude probíhat včetně kontaktního emailu na dotyčnou osobu pro případné zájemce. Někteří už mají zkušenosti, jak toto zorganizovat.

Nechci, aby vznikaly hádky vzhledem datu. Proto pamatujme na tato slova:

„Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22:19)

„Když se navečeřel, učinil totéž i s pohárem a řekl: Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve. Stále to čiňte, kdykoli jej budete pít, na mou památku.“ (1. Korinťanům 11:25)

Je tedy vhodné se minimálně jednou za rok takové památky zúčastnit. Vše zkoumejme na základě modliteb a proseb k našemu nebeskému Otci, ve jménu Jehošuy Krista. Brzy obdržíme pomocníka, podobně jako se to stalo o Letnicích roku 33 n.l.. Ten nás vyučí, aby se vše dělo i v čase po válce uspořádaně. Rok dobré vůle bude velkou příležitostí k tomu, aby se skrze naše skutky nebeský Otec oslavil.

.

Rád bych článek zakončil touto básní, kterou mi právě poslal bratr Martin Smělík:

Žalozpěv o válce

Pod koly tanků lebky se drolí,
praskají kosti padlých hrdinů,
srdce matek zármutkem bolí,
namísto luk jsou aleje náhrobních kamenů.

Válečná vřava utichá v dáli,
poslední výstřely se nesou vzduchem,
nad zničeným městem praporce vlály,
povětří je nasyceno mrtvolným puchem.

Ve vilách hodují lidské hyeny,
nenávist šíří proti pravdě a míru,
lidskost a láska jsou v síti chyceny,
ale nikdo nedokáže zlomit naši víru!

.

Kéž se tak stane. Pokoj nám všem s plnou důvěrou v to dobré, co porozumění našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha přináší, ve jménu Jehošuy Krále a Vykupitele. Amen

Váš bratr a Pánův otrok Igi

izbible@seznam.cz