Zastav, máš příliš vysokou rychlost. Toto jsem obdržel jako pokyn od nebeského Otce. Proč?

Spread the love

Když jsem odhalil skrytý význam čísel a někteří si to vyzkoušeli sami, že brodění takto Písmem funguje, velice to zvýšilo jejich rychlost k porozumění Písma. Mi však nebeský Otec ukázal, že já se už nemám tímto klíčem v článcích zabývat. Proč? Protože web musí sloužit k rozvíjení porozumění nejprve duchovního mléka, jenž je obsaženo v tom, že rozumíme hlavní myšlence Písma. Tu nacházíme zde:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1.Timoteovi 2:3,4)

Pokud čtenář neporozumí této důležité myšlence, pak vše, co bych dále odhaloval skrze klíč, jenž jsem předal, stalo by se vše tak hutnou stravou, že by mi mnozí přestali rozumět. Mám se tedy zastavit a začít vše ukazovat na konkrétních, už napsaných článcích, abychom to pochopili přirozenou cestou od duchovního mléka k hutné duchovní stravě.

Ani kojenci nelze místo matčina prsu strkat do pusy špek, aby se najedl. Ještě nemá zuby, proto musí nejprve konzumovat tekutou stravu. Když povyroste, přechází na kašičky a až mu doroste chrup, může přijímat pevnou stravu. Apoštol Pavel toto vysvětluje jak v dopisu Židům (duchovním Hebrejcům), tak Korinťanům.

A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé?“ (1. Korinťanům 3:1-3)

Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se totiž účastní na mléku, není seznámen se slovem spravedlnosti, neboť je nemluvně. Ale hutný pokrm patří zralým lidem, těm, kteří používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným.“ (Židům 5:12-14)

Kdo potřebuje mléko? Ten kdo se rád pře o to, zda je jeho porozumění lepší, než to, které má někdo jiný. Toto vede ke sporům a dohadováním se o slovech. Často je pak určitá myšlenka vytrhávána z kontextu celého Písma a stírá se v tomto boji to hlavní. Tím hlavním je porozumět Otcově vůli.

Když si ji přečteme, tak je to jednoduchá myšlenka, protože tam zní: „CHCI ZACHRÁNIT VŠECHNY BYTOSTI, NEJENOM TEBE!!!“ . Proto je i mlékem porozumění o tom, jak toho chce nebeský Otec dosáhnout. To je vyjádřeno zde:

Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

Kdo jako jediný byl zplozen způsobem, jakým žádný jiný člověk na světě?

Narození Jehošuy Krista však bylo takové: Během času, kdy jeho matka Marie byla zaslíbena k manželství Josefovi, se zjistilo, že je těhotná ze svatého ducha předtím, než se vzali.“ (Matouš 1:18)

Bylo to tedy těhotenství, které nevzešlo pohlavním aktem, ale život Krista musel být přenesen z duchovní oblasti, kde před tím přebýval, do lůna, jenž nebylo porušeno a Marie to mohla dokázat tím, že její panenská blána nebyla narušena. Proto se mohl narodit tento Zachránce jen z panny a ne z kdejaké ženy.

Sám Jehošua Kristus, ten jenž je pomazán duchem nebeského Otce to potvrdil svým vlastním výrokem:

Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka.“ (Jan 3:13)

Proč? Tak si zopakujeme:

Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

O jaké víře se tu mluví? Lidé často říkají: „Já věřím tomu a tomu.“ . Je to tato víra?

Jsou rozmanité dary, ale je týž duch; a jsou rozmanité služby, a přece je týž Pán; a jsou rozmanitá působení, a přece je to týž Bůh, který provádí všechna působení ve všech. Ale projev ducha je každému dán k prospěšnému účelu. Jednomu je například dána prostřednictvím ducha řeč moudrosti, jinému řeč poznání podle téhož ducha, jinému víra týmž duchem, jinému dary uzdravování tím jedním duchem, ještě jinému působení mocných skutků, jinému prorokování, jinému rozlišování inspirovaných výroků, jinému různé jazyky a jinému výklad jazyků. Ale všechna tato působení provádí jeden a týž duch a každému zvlášť přiděluje, právě jak chce.“ (1. Korinťanům 12:4-11)

Pokud si myslíme, že jeden dar má ten a jiný onen, tak nečteme správně s porozuměním. Proč? Protože: „a přece je to týž Bůh, který provádí všechna působení ve všech.“ . Každý obdrží plného ducha a všechny dary, ale některý v něm bude působit k Otcově slávě víc, než ostatní. Protože čteme, že je víra dar, je potřeba o něj prosit. Pak pochopíme, proč Pavel píše v dopise Židům toto:

Víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý důkaz skutečností, ačkoli je nelze spatřit.“ (Židům)

Důkazy působí jen v tom, kdo takový dar obdržel. Jak? Tak že nás o věcech víry přesvědčuje samotný Otcův duch. Už je to trochu hustší mléko, ale stále je to jen mléko k porozumění. Takže když někdo říká: „Věřím tomu a tomu.“ , ale není to z ducha, pak ve skutečnosti říká: „Myslím si, že je to tak, či onak.“ . A jak se říká u nás v kraji razovitém: „Myslet si znamená, nic nevědět.“ .

Abychom dar víry obdrželi, oznamuje nám sám Jehošua Kristus toto:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-45)

O čem se stálé reptá? Není to o tom, že nebeský Otec se nejmenuje JeHoVaH (Jehova)? Že se vlastně takový člověk dohaduje se samotným Stvořitelem, nebe a země? Co čteme v Žalmu 83:18?

Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:16-18)

Proč? Protože je třeba, abychom byli vyučeni samotným Stvořitelem, který se jmenuje JeHoVaH (Jehova). To opět můžeme číst tady:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

K tomu, aby nás nebeský Otec sám vyučil, jej tedy musíme poznat jménem, teprve pak, můžeme žádat o dary ducha. Mezi ně patří i víra. SKUTEČNÁ VÍRA. ne něco, co si myslíme.

A toto vše je jen trochu plnotučnější mléko. Hutnější strava jsou proroctví. Abychom jim porozuměli, musí někdo obdržet dar, který je začne vysvětlovat. A tady se dostáváme k tomu, proč mám zastavit a ohlédnout se zpět, abych připomenul, co se stalo 16.9.2015, kdy mne duch poprvé vedl k tomu, aby veřejně publikoval, co mi začalo být od jara 2015 odhalováno. Zkusme se zamyslet, zda vše bylo správně pochopeno a pokud ne, tak proč?

Kde se nacházíme v proudu času?

Je důležité vědět, v jaké historické době dnes žijeme? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v tomto pojednání. Dnes je 16.9.2015, když píši tento článek, den, kdy mnoho lidí v Evropě přemýšlí nad obrovskou vlnou uprchlíků, která se k nim valí ze všech stran, Afriky, blízkého východu, Afghánistánu a podobně. Proč se to děje? Propaganda nám říká, že je to z důvodu válečného utrpení, které v oblastech domoviny uprchlíků probíhá. Je zde ale jedna zvláštnost. Proč tak neučinily tito lidé už před třemi čtyřmi lety, kdy u nich válečný konflikt vznikl? Je také zvláštní, jak je většina z nich oblečena, co mají v rukách, kolik mají finančních prostředků? Logika rozumu tedy předkládá pouze dvě možná vysvětlení.

Za prvé, čekali tito lidé na dobu, až nashromáždí dostatečné množství finančních prostředků v uprchlických táborech, kde se po celou dobu většinou skrývali, protože mohli v těchto uprchlických táborech čile obchodovat. A pak mohli vyrazit na cestu.  Za druhé, našel se nějaký velmi bohatý sponzor, který je na takovou cestu vybavil. První možnost je z mého pohledu nepravděpodobná, protože proč bych utíkal z místa, kde se mi tak dobře ekonomicky daří? U druhé možnosti mne musí napadnout, kdo a proč má takový zájem na přemístění tak velkého množství lidí na Evropský kontinent? Vím, že je na internetu mnoho komentátorů, kteří tyto události vysvětlují. Jejich pohled se také opírá o mnoho událostí, které nastaly daleko dříve, než k těmto migračním vlnám začalo docházet.

Zatím nikdo, kdo doposud tyto události nekomentoval, (já jsem alespoň žádný podobný komentář nečetl, či neviděl) a jej nespojil s proroctvím, které by bylo zapsáno v Bibli. Dovolte mi tedy, abych takovou analýzu provedl a čas velmi brzy ukáže, jestli jsem se zmýlil. Prosím, aby si čtenář pořídil nějaký výtisk Bible a přečetl si 11. kapitolu knihy Daniel verše 40 až 45. Je zde popsán závěrečný střet mezi Králem Severu a Králem Jihu. Než se na tyto verše podíváme, dovolím si udělat malou odbočku.

V osmdesátých letech minulého století jsem sloužil u chemického vojska a tyto jednotky měly za úkol provádět analýzu bojiště, zda zde nejsou použity chemické, biologické či radioaktivní zbraně a pokud ano, zajistit očistu zasažených oblastí, techniky, vojska i civilistů. Byl zde ještě jeden úkol. Pomocí speciálních nástaveb na vojenských vozidlech vytvořit kouřovou clonu, aby nepřítel neviděl co se děje. Co je tedy dnes kouřovou clonou? Zaměstnat mysl lidí řízenou migrací od skutečnosti, která má brzy nastat. Je pravda, že vše se připravuje na závěrečný konflikt, ale podle Bible jím není 3. světová válka, jak by se mohlo zdát, ale jak Bible sama odhaluje, na skutečný Armageddon. Předpokládám, že právě teď jste se v dalším čtení rozhodli přestat. Prosím, aby jste to nedělali, ale vydrželi až do samotného konce. Proč?

Dnes bych musel udělat drobnou vsuvku, protože jsem neporozuměl správně, ještě jsem to nechápal, co je myšleno tím co vidí apoštol Jan ve Zjevení 9:13-21. Takže to co popisuji není armageddon, ale příprava na skutečnou 3. světovou válku, která musí odstranit ty, kdo nenaslouchali mléku, ale rádi se dohadují, kdo má lepší porozumění. To však neznamená, že jim nebude dána druhá šance. O té budeme mluvit až někdy jindy. Takže pojďme k té kouřové cloně. Ta byla vytvořena migrační krizí, abychom se v čase dostali tam, kde jsme dnes.

Dovolte mi abych na tuto otázku nechal odpovědět samotného Boha, tak jak tuto odpověď nechal zapsal do Bible, prostřednictvím jednoho z jeho proroků, Izajášem:

Pamatujte si to, abyste sebrali odvahu. Vezměte si to k srdci, přestupníci. 9 Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh, ani nikdo jako Já. Ten, kdo od počátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny. Ten, kdo říká: „ Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením““. (Izajáš 46:8-10)

Žádná jiná kniha na světě neobsahuje takový výrok.

Nebylo zajímavé, že úplně první biblický verš, který jsem uvedl, byl právě tento? Ti, jenž znají mé články více, ti mohou pochopit, proč to nebyla náhoda.

Celá Bible je totiž plná proroctví, které se staly historickým faktem a jsou archeologií potvrzena, že byly vyřčeny dávno před tím, než došlo k jejich splnění. Právě i kniha Daniel obsahuje tolik historických událostí, že se o ni někteří lidé vyjadřovali, jako o knize dějin zapsaných předem. Nejstarší svitky této knihy se dochovaly z druhého století před našim letopočtem. A co tato kniha dopředu například sdělila?

Ucelený výklad si lze přečíst zde. Nyní je ten nejzahší čas to učinit, protože nám pomáhá porozumět tomu, co se od 16.9.2015 odehrálo před našima očima.

Byla napsána okolo roku 539 př. n. l. a popisuje například co se stane s Alexandrovou říší po jeho smrti, že samotný Alexandr Makedonský zemře krátce po jeho vítězstvích, ale že nebude zavražděn. Jeho říše, že se rozpadne na čtyři celky a z těchto celků vzniknou dva, které budou až do konce ovlivňovat celosvětové dění, vznikne tzv. Král Severu a Král Jihu.

Důkladným rozborem zjistíme, že celé proroctví začalo být zapisováno od roku 556 př.n.l.

Josefus Flávius, židovský historik z prvního století, ve své knize „Židovská válka“ popisuje, jak Alexandra Makedonského Židé vítali, když přitáhl k Jeruzalému a protože se tomu velmi divil, ukázali mu právě Danielovu knihu. Díky tomu si Alexandr vybral do svého vojska Židy, kteří dostali na starost chránit budoucí Alexandrii. Proto se Bible začala překládat do řečtiny.

Daniel také přesně předpověděl, ve kterém roce se objeví Jehošua Kristus (neplést si prosím s narozením). Byl to podzim roku 29 n.l., a že zemře na jaře roku 33 n.l. a že do nově vzniklého křesťanství budou připuštěni neizraelité od podzimu roku 36 n.l.

Nechci zacházet do dalších podrobností, protože by to bylo na celou knihu, ale raději se zaměřím na to, co je před námi. Všichni, kteří se zabývají podrobněji dnešními událostmi, ví, že se blíží vrcholné valné shromáždění OSN, a že bude na něm z největší pravděpodobností odhalena nová celosvětová doktrína. O čem se však ví jen velmi málo, je to, že stejné valné shromáždění přijalo v roce 1985 tajný plán, který má odstranit náboženské organizace, tedy i samotného Papeže. Má o takovém plánu nějaké informace Bible?

Tyto informace byly vyzrazeny sekretářem tehdejšího tajemníka Valného shromáždění v roce 1989 člověku, jenž měl v OSN na téma náboženství přednášku. Tento muž pocházel z náboženského domu Svědkové Jehovovi. Nejenom, že usvědčil svou organizaci ze spolupráce s OSN, což dlouhých 10 let tato organizace popírala, ale pokud se nemýlím, byl tím mužem Tonny Moris, jehož se nyní 22.2.2023 organizace zbavila. Ale nejsem si 100% jistý.

Má a najdete je v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení. Zkuste prosím na chvíli připustit, že ta temná osobnost v pozadí je skutečně Satan, tak jak nám ho Bible popisuje. Velmi inteligentní bytost, která ví, že má velmi krátké období před sebou. (Zjevení 12. kapitola 12. verš). Dlouho jsem přemýšlel, proč se najednou tak rozšířili informace o pozadí všech těch tajných společností. Proč? Vždyť se jim ty věci dařilo tak dlouho tajit. To nedává smysl. Jenže dává a svědčí to o inteligenci bytosti v pozadí. On totiž ví o všech proroctvích, která se mají ještě splnit a samozřejmě musí postupovat tak, aby vše vypadalo jinak.

Podívejme se teď na Danielovo proroctví, tak jak je to zapsáno ve verších 40 až 45:

A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a jezdci na koních a s mnoha loděmi, a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. Skutečně také vstoupí do země Okrasy a bude mnoho (zemí), jež budou přivedeny ke klopýtnutí. Ale tihle uniknou z jeho ruky, Edom a Moab a hlavní část synů Ammona. A bude napřahovat ruku proti zemím, a pokud jde o egyptskou zemi, ta neunikne. A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové. Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy, a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:40-45)

Dlouho jsem si myslel, že pokud chci správně porozumět tomu co nám Daniel sděluje, odděloval jsem oba odstavce od sebe a očekával jejich naplnění jako dvě rozdílné události. Teprve před pár dny mi svitlo, že je to vlastně popis jedné a té samé události. První část totiž popisuje hlavně, kterým směrem bude útok veden a druhý odstavec hovoří o důvodech proč se to stane. Abychom pochopili koho představuje král severu a koho král jihu, musíme něco vědět o historii těchto dvou králů.

Co jsme mohli vidět? 30.9.2015 se vojska Ruské federace na žádost Sýrie skutečně začala strkat s uměle vytvořenou armádou ISIL, která byla vytvořena tajnými službami, CIA, Mossadu a MI6. Hlavní slovo měla CIA. Je to prokázaný fakt. Protože měly Spojené státy své zájmy, nakonec došlo k malým střetům se samotnou armádou USA u Syrských ropných polí. ČLÁNEK JSEM PSAL 16.9.2015. Jak jsem to mohl vědět, že se začne proroctví naplňovat? Zveřejnil jsem jej 19.9.2015 po pátečním pořadu „Hodina Vlka“, který běží až do dnes na Slobodném vysielači na Slovensku, který jej zveřejnil na svém webu. Už tam dlouho není, ale mám někde emaily, kde se to vše dá dohledat.

Některá náboženství přisuzují totožnost krále Severu katolické církvi. Já si to nemyslím a mám pro toto vysvětlení mnoho důvodů. Prvním je to, že na samém počátku jeho existence (krále Severu), to bylo postavení skutečného království a nebyl žádný důvod proč by tento rys měl být změněn. Druhým argumentem je pro mne to, že tento král měl vždy mít silnou armádu, která plnila důležitou úlohu při střetech s králem Jihu. Tak jak to začalo?

Po smrti Alexandra Velikého (323 př. n. l.) v letech 322 – 301 př.n.l. se jeho království rozděluje mezi jeho čtyři generály. Ptolemaios I. získal oblast Egypta, Seleukos I. Nikátor získal pod svou vládu část přední Asie až k Indii na severu. A na jihu byla jeho hranice v Gaze na blízkém východě, Lysimáchos vládl nad zbytkem přední Asie a ovládl Trácii. Posledním generálem byl Kassandros, který začal vládnout nad oblastí dnešního Řecka a Makedonie. Během dalších let si Selekuova dynastie podrobila jak Kassandrovu dynastii tak i Lysimáchovu dynastii. (Daniel 11. kapitola 3-4 verš).

Povšimněme si, že poloha Ptolemaiovy říše vůči Izraeli byla na jihu a na severu to byla Seleukova říše. Takže tu máme první krále Jihu a Severu. Od pátého verše se dozvídáme, že mezi oběma králi bude probíhat vzájemné soupeření. Časem na západě okolo roku 180 př. n. l. začíná získávat moc Řím, ten si podrobí nejprve Seleukovu dynastii (rok 63 př.n.l.), nasadí si na hlavu korunu krále Severu, a podrobí si i krále Jihu. Nechává však na Egyptském území dále vládnou Ptolemaiovu dynastii. Její pád nastane až v době Kleopatry VII. (rok 30 př.n.l.). (Daniel 11. kapitola 5 – 29 verš) Vypadá to, že král jihu se v dějinách ztratil, ale tak to nebylo.

V jiné části Danielovy knihy v sedmé kapitole, vidí Daniel čtyři zvířata, to poslední má deset rohů a vzešel mezi nimi malý roh, před tímto malým rohem jsou tři velké rohy vytrženy. Zkoumáním kontextu zjistíme, že rohy znamenají království. Také víme, že čtvrté zvíře tvoří římskou říši. Z jeho území má vzniknout zprvu velmi malé, bezvýznamné království. Která oblast římské říše byla považována za bezcennou? Byly to britské ostrovy, nejzápadnější část této říše. Trvalo 10 století nového věku, než začala hrát tato bezvýznamná kolonie nějakou důležitější roli. Ty tři rohy, které byly před ním vytrženy, byly Španělsko, Holandsko a Portugalsko. Proč?

Až při hlubším zkoumání mi bylo odhaleno, že se jedná o pozdější událost, která nastala v roce 1945, kdy těmito třemi země jsou nacistické Německo, Itálie a Japonsko. Jejich moc byla takzvanými akty plně eliminována a až dodnes nemají tyto země plnou suverenitu. Jsou okupovány vojsky USA. Satan se snažil už dříve odvést pozornost, proto to tak historikové pochopili. Sám jsem tenkrát ještě všemu nerozuměl.

Protože před tím ovládaly moře, ale nakonec válku o nadvládu nad mořem vyhrála Británie. Tady se musíme vrátit zpátky ke králi Jihu. Ačkoliv byl Egypt římskou kolonii, udržoval si po celou dobu určitou autonomii. Koruna tedy dále zůstává na tomto území. Toto se mění ve chvíli, kdy se Egypt dostane po Britskou správu. V té době je již Británie říší, nad kterou nezapadá slunce a tak si nasazuje korunu krále Jihu na svou hlavu. Víme taky, že římská říše se má rozdělit na deset království. Jedním z těchto království je i Německo, které se k římské říši hlásí. Co má nastat podle Danielova proroctví? Tady se musíme podívat do 29 až 30 verše 11. kapitoly:

V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu, ale naposledy se to neprokáže být stejné jako poprvé. A jistě proti němu přijedou lodě z Kittim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně, a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu.“ (Daniel 11:29,30)

V této části se dozvídáme, že dojde k válečnému konfliktu dokonce ke dvěma. Kdy se to stalo? V roce 1914 byla rozpoutána první světová válka. Na jedné straně bylo (Prusko-Německé císařství) Německo, Habsburská říše a Itálie a na straně druhé Británie, Francie a Rusko. Itálie později přešla na stranu Britského uskupení. Všimněte si, že zde Daniel obrací pozornost k lodím z Kittim. Co to je? Lodě z Kittim byli lodě, které připlouvaly z nejvzdálenějších západních končin. Která země poskytla podporu Britské koalici?

Byly to Spojené státy, které až do roku 1915 byly s Británii ve válečném stavu. Díky mírové dohodě a úmyslně potopenému parníku Lusitania 7.5.1915, vstoupily USA v roce 1917 do války. Díky této pomoci se stalo Německo skleslé a to díky Versailleské smlouvě. A proč to nebylo stejné jako poprvé? Protože král Jihu pádem Ptolemaiové dynastie byl Severem poražen (Kleopatra VII. rok 30 př.n.l.). Král Severu se však měl vrátit. A to se přesně stalo. Měl dokonce vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě. Co je to za smlouvu?

Když Ježíš (skutečné hebrajské jméno je Jehošua, což znamená JeHoVaH zachraňuje) naposledy večeřel se svými učedníky, uzavřel s nimi “Smlouvu o Království”. Po celou dobu historie se k této smlouvě hlásí všechny tzv. křesťanské organizace. Do čela se staví katolická církev. Co udělal Pius XI? Uzavřel konkordát s Hitlerem, tak se stalo, že král Severu musel brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu. Jak se vrátil? Tím, že rozpoutal druhou světovou válku. Můžete namítat, že byl zneužit k tomuto rozpoutání, což je pravda, ale není to důležité. Vše se opět splnilo jak mělo. Vítězem druhé světové války se stala koalice USA, Británie a SSSR. Kdo však dobyl Berlín? Byla to vojska SSSR, a tak si SSSR mohlo nasadit korunu krále Severu na svou symbolickou hlavu. Koruna krále Jihu také udělala určitý pohyb. Bylo to ve chvíli, kdy uzavřely Spojené státy mírovou smlouvu s Britskou korunou. Od té doby můžeme vidět, že co chtějí Spojené státy chce i Británie.

Ve třicátém šestém až třicátém devátém verši pak můžeme číst, že král Severu začne uctívat boha, kterého nikdo neznal a že veškerou důvěru vloží v boha tvrzí. Kdo jsou tito bohové? Prvním je Lenin, ten byl věčně živý. Bůh tvrzí je jeho armáda. Je zde zmíněno také veřejné odsouzení, co toto znamená? V 90 letech minulého století byl nucen vzdát se svého prvního boha. Je tam mnoho dalších podrobností, které jasně ukazují, že je králem Severu SSSR. Následníkem SSSR se stává Ruská federace, která je ve svých začátcích určitým vazalem USA. To se má ale brzy změnit!

Rozeberme si prvně verše 44 a 45. Hovoří se zde o zprávách, ty mají krále Severu rozrušit. Co je to za zprávy? To pochopíme, až zjistíme co je myšleno slovy z východu slunce a ze severu. Danielovi bylo záměrně řečeno toto vyjádření, aby byl čtenář zmaten. Zde jsou totiž někteří komentátoři přesvědčeni, že to mají být nějaké zprávy přímo od Boha. Zamyslíme-li se ale pořádně, zjistíme, že na východ od Ruska leží Spojené státy a ty jsou také na severní polokouli. Co tak strašně Rusko rozrušuje?

Jsou to přece plány Spojených států na rozpoutání třetí světové války. Je to také od 90 let stálé porušování vzájemných dohod, které měly Rusku zajistit, že se východoevropské země nestanou členy NATO. Je to rozpoutání občanské války na Ukrajině. Vznik tvz. ISILu. Putin, ačkoliv se snaží být mírotvorcem, bude stejně donucen, se králi Jihu postavit.

Postavil se Putin králi Jihu? Rozhodně to můžeme vidět od 24.2.2022, protože majdan na Ukrajině spustila v roce 2014 tajná operace USA a VB, řízená opět MI6 a CIA. Samotná dnešní ministryně zahraničí USA Victoria Nuland se tím chlubila a existuje i telefonní nahrávka, kde tento převrat dopředu oznamuje samotnému vedení Ukrajiny.

Zde se dostáváme k veršům 40 až 43. Co Putin udělal v posledních dnech? Začal budovat vojenské základny v Sýrii a je dohodnut s Řeckem (rozmístí své palácové stany mezi velkým mořem (Středozemní moře) a svatou horou okrasy (chrámová hora)), aby zbavil svět Islámského státu. Tady se bude muset střetnout s králem Jihu, protože víme, že ISIL je vyzbrojován a podporován USA. To je to strkání o kterém Daniel hovoří.

Bude muset projít všemi zeměmi, které jsou zapojeny nějak do teroristických akcí. Egypt, Etiopie, Libyjci se přidají na jeho stranu, protože vstoupí i na území Izraele (země Okrasa). Ti kdo mají uniknout jsou Saúdové (Moab, Edom, Ammon). Proč? Protože už teď můžeme vidět, že probíhají velmi čilá diplomatická jednání. Jak dlouho to má trvat? Až do úplného konce, tedy do Armagedonu. Proč jsem se výše zmínil o valném shromáždění?

Zde jsem opět nerozuměl správně. Země, která uniká je Jordánsko a ne Saudská Arábie a dnes může vidět velmi přátelské vztahy mezi Saudy a Ruskem. Dále jsem nerozuměl, že od roku 2015, od 30.9. začíná období večerů a jiter, jenž mělo Rusku zajistit jeho dnešní postavení. To se naplnilo přesně podle dnů, které k tomu byly určeny. Bylo jich 2300 a skončily 16.1.2022. V samotném závěru jsme viděli, jak z 5.1. na 6.1.2022 Rusko do týdne ukončuje pokus krále Jihu destabilizovat Kazachstán. Pak nastal počátek speciální vojenské operace 24.2.2022, jenž je přípravnou fází, která přejde do konfliktu, o kterém Daniel mluví. Dnes se dostala na veřejnost zpráva, že Čína začíná ve velkém výběrově mobilizovat, což odpovídá Zjevení 9:13-21, kde se hovoří o třech hlavních armáda, které se musí utkat. O Číně, Rusku a Spojených státech s jejím dvojčetem Velkou Británii. Ostatní země se přidají na stranu jedné z těchto zemí.

Papež Jan Pavel II byl informován o připravované akci na likvidaci náboženství, kterou OSN připravuje a je jisté, že tyto informace předal svým nástupcům, proto se také dnešní papež František snaží zachránit a proto také předal Putinovi Andělskou medaili, aby ho ochránil. Je však rozhodnuto jinak a ani to mu nepomůže. Ústupky na veškerá dogmata mu nepomohou, protože bankovní klika má zálusk na Vatikánskou banku, je tam totiž největší peněžní hotovost z celého světa. Proč myslíte, že František při svém uvedení do úřadu vyzval církev k tomu, aby se dobrovolně vzdala svého majetku? Čas ukáže, jestli jsou mé informace správné. Pokud ano, měli by jste o nich vědět.

Igor Zemánek, Praha 16.9.20215

Kroky pedofila Františka skutečně vedly k Vatikánské bance. V únoru 2021 obdržel Putin dopis, kde byl informován, aby se připravil a zasáhl proti Velkému Babylonu a také, aby se postavil králi Jihu a ten mu bude dán do jeho ruky. Byl to první článek, který odhaloval, co se bude dít v Čase konce, který započal 30.9.2015. Letos jsme v osmém roce jeho trvání.

Pokud máme být vyučeni nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem ve jménu Jehošuy Krista, je potřeba žádat o moudrost a porozumění. Zda je tím i tento článek, to musíme zkoumat v modlitbě sami.

V dalších článcích se zaměříme opět na zásadní články a měly bychom v nich vidět, zda působil Otcův duch na mou mysl a zda se odehrává to, co jsem v nich odhaloval a to dříve, než k určitým událostem došlo.

Chvála patří nebeskému Otci, ne člověku, ten je pouze zapisovatelem, pokud jej Otec vede svým svatým duchem. Přeji všem Pánův pokoj, abychom upevnili svou víru a vztah k nebeskému Otci a také k Panu Jehošuovi. Ať nás sami vedou po cestě života, po které máme chodit. Víra je dar, prosme o něj.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi