Odpověď na důležité otázky dnešní doby. První část – Ezechiel 38. kapitola

Spread the love

Od jedné duchovní sestry a čtenářky, která narazila na mé články, jsem dostal tři otázky, které se budu snažit skrze Písmo zodpovědět. Protože minimálně jedna z těchto otázek se už brzy dotkne každého z nás, domluvili jsme se, že odpovím veřejně.

Budu se snažit držet se nejvíc co to půjde samotných biblických textů, přesto budu muset přidat vysvětlení, které je potřeba v našich modlitbách předložit našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, ve jménu Jehošuy Krista, našeho zachránce a vykupitele k potvrzení či vyvrácení. Lidská moudrost jen zavádí na scestí a my potřebujeme být vyučeni samotným nebeským Otcem. Proto prosme o to, zda mi byla moudrost ze shora propůjčena, aby mluvil samotný nebeský Otec, Jeho duch. Proč? Protože pak už to není člověk kdo učí, ale jen zapisovatel Boží moudrosti.

Jaké otázky mi byly položeny?

1. Jak bude pokračovat Gog?
2. Jaký má být vztah křesťana k této válce? Máme se zapojit? Co máme dělat v případě mobilizace našich synů?
3. Jaké v tom všem máme biblické povzbuzení?“

Začněme tedy s tím, kdo je to Gog? V Písmu nacházíme označení tohoto jména 13x . Je to náhoda? V symbolice čísel je to označení Satanovy úplnosti, Satanova uspořádání. Toto je první vodítko, koho máme za tímto označením hledat. Někdo by si však mohl myslet, že se jedná o esoteriku, když takto porozumíme významu tohoto čísla.

Kde tedy Goga nacházíme? Je to v Ezechielovi 38. a 39. kapitole a ve Zjevení 20. kapitole 8. verši. Ještě se toto jméno nachází zde:

„Joelovi synové byli jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei…“ (1. Paralipomenon 5:4)

Proč dal někdo jméno svému synovi Gog, když je to označení Satana? Máme Písmu rozumět v celkovém kontextu, protože víme, že je celé inspirováno Otcem. Nic tedy není náhoda, ale dovoluje nám to duchovně porozumět. Nebeský Otec se dívá na své bytosti, na své stvoření, jako na děti. Je jedno, zda jsme či budeme stvořeni v nebesích nebo na zemi. Adam je označen jako syn Boží. Takto vyjádřené spojení s konkrétním synem nám ukazuje, že i Gog z Ezechiela a ze Zjevení je konkrétní bytost.

Satan vše napodobuje. On nebyl tím, kdo vymyslel symboliku čísel, on ji jen zkopíroval do své esoteriky, ale ke své úplnosti, aby byla oddělena od té Boží musel přidat číslo jedna. 12+1=13. Ve spisech zapsaných před narozením Krista nacházíme jeho jméno 12x. Takže když tomu rozumíme, co se nám snaží nebeský Otec sdělit, je to, že co se o jeho činnosti dozvídáme, je úplné a nelze to změnit. To si ještě ukážeme. V samotném Ezechielovi je to číslo 11, protože se tam o něm, nebo spíše k němu, přímo Otec obrací s výrokem. Tato 11 je dokladem jeho nedostatečného, neboli neúplného porozumění, co mu Otec sděluje a že vše pochopí až v Čase Konce.

Proto nebude naplněna ústřední myšlenka toho, co u Ezechiela čteme. Běžně takto nikdo Písmo nezkoumá a nedělal jsem to ani já, až nyní jsem k tomu všemu veden. Proto i mne to, co sděluji, učí, jak hlouběji porozumět tomu, co znamená celková inspirace, která není o náhodách, ale o hlubokém porozumění. A my si to nyní ukážeme v tom Ezechielovi. Jsem veden k tomu, abych začal odhalovat to, co jsem zatím odhalovat veřejně neměl, ač mi to bylo ukázáno.

„A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, zaměř svůj obličej proti Gogovi ze země Magog, hlavnímu náčelníkovi Mešecha a Tubala, a prorokuj proti němu.“ (Ezechiel 38:1,2)

Kde se nachází země Magoga?

„Synové Jafeta byli Gomer a Magog a Madaj a Javan a Tubal a Mešech a Tiras.  A synové Gomera byli Aškenaz a Rifat a Togarma. A synové Javana byli Eliša a Taršiš, Kitim a Dodanim. Z nich se rozšířilo obyvatelstvo ostrovů národů v jejich zemích, každý podle svého jazyka, podle svých rodin, po svých národech.“ (Genesis/1. Mojžíšova 10:2-5)

Nás zajímají ti tři synové, protože se o nich mluví v Ezechielovi. Je to tedy odkaz na počátek lidských dějin. Tito tři bratři šli na sever. Mešech anebo také Mešek (MSK), jeho rodina dorazila do oblasti Mešekova údolí poblíž dnešní Moskvy. Je to archeologicky potvrzeno. Tubal a jeho potomci se usadili v Polsku, na Moravě, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku a Čechách. Magog obsadil Britské ostrovy a část západní a Severní Evropy. Stonehenge na Britských ostrovech je Magogův monument.

Jak nás Písmo vede, ostrovy nakonec ovládnou synové Javana. To platí i pro Británii, proto se dnes nemluví na ostrovech slovanským dialektem, ale angličtinou, která je umělým jazykem. V archeologických nálezech a dnes už to není žádným tajemstvím, nacházíme staroslovanštinu po celém území severní části Evropy, která se rozkládá od dnešní Británie po Vladivostok. To byla Védská kultura, která byla známá ještě za Júlia Caesara.

Protože dějiny nejsou statické, co se týká různých osídlení, dochází k nasunování různých migračních skupin, které mění podobu světa do dnešního obrazu. Největší vliv na přetvoření tohoto obrazu má 8. až 6. století před našim letopočtem, kde nejprve Asyrská říše provádí přesuny celých národů, aby na dobitých územích nedocházelo k vnitřnímu vzbouření porobených. Byla to chytrá taktika, kterou Satan použil i nedávno, když skrze takzvané Arabské jaro rozvrátil muslimský svět, aby opětovně rozvrátil hlavně Evropu.

Asyrské působení zopakoval Babylon za Nebukadnecara II.. Když vám někdo rozvrátí naše přirozené místo, kde národ po staletí přebývá a pak vás přesídlí nedobrovolně jinam, přirozená touha po svobodě povede k tomu, že určitá část obyvatel uteče z područí svého vazala do míst, kde se usadí tam, kde jim to bude dovoleno. To je to rozehnání dětí Izraele do národů celé země.

Třetím významným zásahem byla rozpínavost Říma. Víme, že na severu narazil na germánské kmeny, které jej nepustili. Jenže germánské kmeny byly produktem asimilace synů Magoga a synů dětí Izraelových a taktéž utečenců z Asýrie po jejím ovládnutí Babylonem. Dánsko, kmen Dan například. V germánských kmenech se prosadil silný Asyrský otisk. Že došlo k tomuto splynutí odhaluje Hitlerova touha po takzvané Árijské rase, která neodkazuje na nic jiného, než na Asýrii jako takovou.

Magog byl vytlačován až nakonec splynul. Tubal a jeho kmeny zadržely římskou rozpínavost na řece Dyji a Dunaji. Jižní slovanské země, které dnes známe jako Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko a Bulharsko, tak ty byly v průběhu dějin vystavovány vzájemným střetům nevédských kultur, proto si neudržely v těchto oblastech bezpeněžní systém a provozovalo se na jejich území otroctví, to, co bylo slovanské kultuře cizí.

Snahou Satana v lidských dějinách bylo to, aby Tubala postavil proti Mešechovi (Mešekovi). Kdy se mu to podařilo? Nasunutím odpadlého křesťanství a rozvratem Chazarské říše, která posunula Védy na sever. Než se z Rusi stala Rus, tak zatlačil Mešecha dále na východ. Máme tu Tartárii a ta nakonec splynula do podoby carského Ruska ovládaného dosazenými rody ze západní Evropy.

Severní část Tubala se dostala pod silný vliv Chazarů a odpadlé Judy. Ti stavěli tento sever jako své beranidlo, Polské království proti Rusku. Proč? Protože Satan částečně rozuměl Ezechielovi a chápal, proč je prorokováno proti zemi Magog, ne jeho synům a proč proti Tubalovi a Mešechovi. Jeho noční můrou je toto spojení Tubala a Mešecha. Jazykem příbuzných bratrů, které si s Magogem uchovali původní slovní zásobu, která jim dovolovala v minulosti hájit to, čemu říkáme Védy.

To, co se vám snažím ukázat v pár větách zjednodušeným způsobem, to probíhalo tisíce let. Bez tohoto porozumění nepochopíme přímou řeč k Satanovi a těm dvěma bratrům.

Co udělal Satan? V zemi Magog si učinil svůj trůn. V zemi, která kdysi patřila Slovanům. Tento trůn přenesl i do USA. A co čteme v Ezechielovi?

„A řekneš: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku Mešecha a Tubala. A jistě tě otočím a vložím ti do čelistí háky a vyvedu tě s celou tvou vojenskou silou, koně a jezdce na koních, všechny oblečené s dokonalým vkusem, početný sbor, s velkým štítem a malým kulatým štítem, všechny zacházející s meči; Persii, Etiopii a Put spolu s nimi, všechny s malým kulatým štítem a přilbou; Gomera a všechny jeho tlupy, dům Togarmy z nejodlehlejších severních končin a všechny jeho tlupy, mnoho národů s tebou.“ (Ezechiel 38:3-6)

Ač to, co dnes přichází jako 3. světová válka a je to vyprovokováno ke zničení Tubala a Mešecha, protože jedině tak si Satan myslí, že zvítězí, bude se muset otočit, protože má v nose háky a bude muset zaujmout své postavení v jejich středu. Zatím to tak není, zatím je ovládnut jen Tubal. Ten se přidá na stranu svého bratra Mešecha, když i jej ovládne k tomu, co budeme číst dále.

Protože je konflikt 6. trubkou Božího hněvu, stane se něco, co Satan nechce. Co nechce? Má tu svůj plevel, který zničil odkaz Krista falešnými naukami a tradicemi Velkého Babylonu a ten bude spálen ohněm této války. Proto už nějaký čas vysvětluji, že je to selektivní válka, která má fanaticky podvedený plevel zachránit před Armageddonem tím, že jej uspí ve smrti do jejich vzkříšení k soudu.

Tento plevel se nechce nechat poučit, aby jej Kristus poznal, a že musí skutečně plnit Otcovu vůli. Že si z jmen Krista, správně Jehošua a ne Je-sus (Ježíš) a z Otcova jména JeHoVaH (Jehova) nemohou dělat trhací kalendář, protože je to pečeť na čelu Kristovy nevěsty. Že pokud chce vstoupit do chrámu a být součástí druhého olivovníku, že musí i oni myslet stejně, jako myslí ten první olivovník. Jinak jen 42 měsíců, kdy ty olivovníky dorůstají, takže jen pošlapávají svýma nohama nádvoří chrámu.

Proto jsou jako přítelkyně nevěsty, které nemají žádný olej, duchovní porozumění ve svých lampách a když už vidí, že ženich je zde za té nejhlubší noci pro lidstvo, že nenajdou cestu do domu ženichova. Kdo prodává ten duchovní olej porozumění? Ten, kdo patří k prvnímu olivovníku, ke 144 tisícům a ukazuje správný směr.

Dostal Mešech úkol od samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, aby toto coby král Severu učinil? Ano, dostal. Psal jsem o tom zde. Vím kdo jej předal v únoru 2020. Už chápeme, co vidíme na politickém nebi, jak se Satan snaží přes svůj trůn skrze krále Jihu vzájemně zničit Tubala a Mešecha? Tupá polská, česká, slovenská a další politická garnitura tlačí Tubala, aby shořel s Mešechem v jaderném konfliktu. Sám nebeský Otec změní tu Satanovu snahu a otočí proti jeho zájmům. Proto musí přijít všechny národy, aby plevel shořel.

Na co se má zaměřit král Severu? Na odstranění pramenů vod a řek, které se stanou krví. Kde to čteme?

„A třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod. A staly se krví. A slyšel jsem, jak anděl nad vodami řekl: Ty, který jsi a který jsi byl, Ty věrně oddaný, jsi spravedlivý, protože jsi vynesl tato rozhodnutí, protože vylévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev. Zaslouží si to.“ (Zjevení 16:4-6)

K čemu je přirovnáno lidstvo, které chrání Velký Babylon?

„A říká mi: Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky.“ (Zjevení 17:15)

Jak se to projevuje? Tak, že ty vody vykřikují: „Náš babylonský dům, naše tradice a nauky jsou ty pravé!“. Jen spor a hádky, nenávist k těm, kdo jim říkají: „Milujte i své nepřátele, protože jak víte, že jste sami nebyli podvedeni? Kdo skutečně nás má vyučit? Není to samotný JeHoVaH (Jehova) zástupů?“.

„Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce.“ (Jan 6:43-48)

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

„Řekli jste: Sloužit Bohu nemá žádnou hodnotu. A jaký prospěch je z toho, že jsme vůči němu dodrželi závazek a že jsme kvůli Jehovovi vojsk chodili sklesle? A teď prohlašujeme opovážlivé lidi za šťastné. Také činitelé ničemnosti jsou zbudováni. Také zkoušeli Boha a stále unikají. Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:14-16)

Neřekl plevel, že sloužit nebeskému Otci nemá žádnou hodnotu? A čím jsou slova: „Je jedno jak mu budeme říkat.“? Sami si prosím odpovězme jak to je. A kdo bude myšlen tím opovážlivým, kterého plevel tak rád vyvyšuje? Nebudou to prameny vod? Ti, kteří se sami posadili na přední místa babylonských domů, aby tam zasadili plevel, falešná učení? Pokud chápeme správně, budeme reptat, že musíme dovolit nebeskému Otci, aby nás On sám vyučil? Jak to vlastně dělá?!

Pokud nevěsta ukazuje správný směr na základě Ducha, pak to není její učení, ale nebeského Otce. A kdy poznáme, z jakého zdroje to učení je? Nemají náhodou spolu mluvit v úctě k Otcovu jménu a nemají jej oznamovat druhým? Vzdávat čest a slávu jen a jen Jemu a Jeho Synu Jehošuovi? Odpovězme si sami, zda toto z těch textů výše nevyplývá. Mohu jen ukázat směr. Nejsem nic.

„Přichystej se a učiň přípravu, ty s celým svým sborem, s těmi, kteří se shromáždili na tvé straně, a ty se staneš jejich stráží.“ (Ezechiel 38:7)

Když pohlédnu na symboliku v číslech a na to, jak Satan zuří, když chápe co je mu sdělováno. 3 = pravdivý výrok. 8 = za vlády 8 krále, tedy při ukončení jeho činnosti. 7 = dokonalost, BUDE TO DOKONALÉ a TOBĚ NEZBUDE nic jiného, NEŽ TO VYKONAT.

Přichystal se Satan? Učinil přípravu? Ne. On to chtěl přesně naopak. A ještě na to musí dohlédnout. No to je potupa.

„Po mnoha dnech se ti dostane pozornosti. V konečné části let přijdeš do země lidu, jenž byl přiveden zpět od meče, sebrán z mnoha národů, na izraelské hory, které se prokázaly jako neustále zpustošené místo; ano do země, která byla zrozena z národů, v níž všichni bydleli v bezpečí.“ (Ezechiel 38:8)

Abychom to pochopili, jak to nebeský Otec myslí, že se zde nejedná o skutečné hory, ale o duchovní hory, které tvoří nevěsta, jenž svým poučováním zrodila zemi, kde jsou všichni v bezpečí, tak si přečtěme toto:

„A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit lidé. A mnoho národů jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu a k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma. A jistě vykoná soud mezi mnoha lidmi a urovná záležitosti vzhledem k dalekým mocným národům. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Nepozdvihnou meč, národ proti národu, ani se již nebudou učit válce. A skutečně budou sedět každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli; vždyť tak mluvila samotná ústa Jehovy vojsk.“ (Micheáš 4:1-4)

Zde je částečná odpověď na druhou otázku. Co znamená symbolicky hora, pahorek? Je to autorita, nebo konkrétní země. Takže když je pevně založena tato autorita, musí její autoritu někdo vykonávat. Kdo to asi bude? 144 tisíc, kteří zpívají novou píseň, kterou se nikdo jiný, kromě nich, není schopen naučit. Ti tvoří Nové město, Nový Jeruzalém, který není tvořen rukama, a kde se nachází chrám. Vstoupit do něj lze jedině, pokud dotyčný splňuje jednotné měřítko, jak vysvětluje Jan ve Zjevení 11. kapitole. O jakém měřítku je řeč, jsme si už pověděli. Opakování je matka moudrosti.

To co čteme na pečeti, jenž se dává na čelo nevěsty pro zapečetění. JeHoVaH a Jehošua!

Doslovně: Působí, aby se stalo a Působí, aby se stala záchrana.

Máme to neustále ve své mysli? Dokazujeme to svými skutky?

Odkud že jsou sebráni ti na Izraelských horách? Od meče? Jakého? No toho, který Satan skrze 3. světovou válku chtěl přivést jaderným holocaustem na Tubala a Mešecha, kde chtěl také zničit nevěstu a druhý olivovník, přátele nevěsty a ženicha.

„A zcela jistě přijdeš. Vejdeš jako bouře. Staneš se podobným oblakům, abys pokryl zemi ty a s tebou všechny tvé tlupy a mnoho národů.“ (Ezechiel 38:9)

Ano, Gog musí zapojit celou planetu. Proto se zdá, že se stále na té Ukrajině otálí, že je vše jen hra a žádná válka nebude. Je nebeský Otec lhář, když toto tvrdíte a uvěřili jste Satanově propagandě?

„Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: A v ten den se jistě stane, že ti v srdci vyvstanou věci, a jistě vymyslíš škodící úkladný plán; a řekneš: Vyjdu proti zemi otevřené venkovské krajiny. Přijdu na ty, kteří nejsou nijak rušeni, kteří bydlí v bezpečí, kteří všichni bydlí beze zdi a nemají ani závoru a dveře.“ (Ezechiel 38:10,11)

Jaký vymyslel úkladný škodící plán? To, že zničí Boží věrné? To taky, ale hlavně vymyslel toto:

„A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete. A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:15-18)

Nevyšlo to označení genovou terapií ze země Magog? Nepřišlo to díky obrazu, tedy institucím, které jsou součástí OSN a není OSN v zemi, která se pod vliv těch, kteří Magog ovládli a která se stala součástí krále Jihu, dvojrohého beránka (USA + VB)?

Nepřišla náhodou země ženě na pomoc, když na ni (144 tisíc) Satan vypustil tuto zaplavující řeku genové terapie, jak o ní čteme ve Zjevení 12. kapitole, aby tu řeku ta symbolická země vsákla do sebe? Co ta hnutí a co ti, kteří začali bojovat proti donucování? Nejsou oni ta země?

Už chápeme, co vše je součástí škodlivého plánu? Ale nevěsta dále sedí v poklidu. Tak musí Satan přitvrdit. Mešek má mnoho bohatství, takže je třeba jej zničit a přitom i Tubala, a také i tu nevěstu. No opět se mu to nepovede. Takže co mu nakonec zbyde? Bojovat s ní a jejími dětmi otevřeně. Kde to čteme?

„A otevřelo tlamu v rouhání proti Bohu, aby se rouhalo jeho jménu a místu jeho přebývání, i těm, kteří přebývají v nebi. A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.“ (Zjevení 13:6,7)

„A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:11-14)

O jaké myšlence se tu hovoří?

„Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily svou jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“ (Zjevení 17:17)

Víme, že je součástí té myšlenky zničit Velký Babylon. Tato myšlenka byla do srdcí už vložena, ale ještě bylo potřeba, aby i ten vůdce, král Severu, dostal pokyn, kdy to má udělat. Proč? Protože s ním musí být v této záležitosti Otcova ruka. Satan by to nikdy nedovolil. Kdo je tím hlavním vůdcem? Mešech. Co vidíme? Jak se Satan snaží Mešecha zničit, strategicky, jaderným útokem. A co vymyslel Satan? Že jeho král Jihu nakráčí skrze smlouvu Start na místa, kde má Mešech své strategické jaderné zbraně, vše si zmapuje a udeří. Co král Severu odpověděl? Že není padlý na hlavu.

Háky Satana nepustí, takže se bude muset otočit. Tubala a Mešecha skamarádit. Proto přijde 10 nových králů, což v číselné symbolice znamená, že se to dotkne všech, aby byla uskutečněna ta myšlenka, kterou Satan sám od sebe nikdy nedovolí.

„Bude to, aby se získala velká kořist a velmi se drancovalo, abys obrátil svou ruku zpět na místa zpustošená a znovu obydlená, a na lid shromážděný z národů, ten, který hromadí jmění a majetek, ty, kteří bydlí ve středu země. Šeba a Dedan a kupci z Taršiše a všichni jeho mladí lvi s hřívou řeknou ti: Přicházíš, abys získal velkou kořist? Shromáždil jsi svůj sbor k velkému drancování, abys odnesl stříbro a zlato, abys vzal jmění a majetek, abys získal velmi velikou kořist?“ (Ezechiel 38:12,13)

Co slyšíme od alternativy, která je napojena na Satana, ač tvrdí že není? Že vše je o drancování zdrojů. Jsou jako ten symbolický Šeba a Dedan a kupci z Taršiše, protože ti znají jedinou věc, hmotné věci jako důvody k válce. Proto je dále Gogovi řečeno:

„Proto prorokuj, synu člověka, a řekneš Gogovi: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Nebude to v ten den, kdy můj izraelský lid bude bydlet v bezpečí, že o tom budeš vědět?“ (Ezechiel 38:14)

Jsou lidé, kteří patří k olivám v Pokoji? Jsou. Proč? Protože ví toto:

„A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32, nebo v jiných překladech 3:5)

Kde mají být? Na hoře Sionu, tom duchovním a v Jeruzalémě, Novém Jeruzalémě, který není udělán rukama. A o jakých přeživších prorok mluví, pokud by tu nebyla válka?

„A jistě přijdeš ze svého místa, z nejodlehlejších severních končin, ty a mnoho národů s tebou, všichni pojedou na koních, velký sbor, ano početná vojenská síla. A zcela jistě přitáhneš proti mému izraelskému lidu podoben oblakům, abys pokryl zemi. Stane se to v konečné části dnů, a jistě tě přivedu proti své zemi, aby mě poznaly národy, až se před jejich očima posvětím na tobě, Gogu.“ (Ezechiel 38:15,16)

Toto už se děje po 3. světové válce a je to to, co čteme ve Zjevení:

„A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je. A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na kůl. A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky. A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi. A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:7-11)

Ubitý socialismus stalinského typu, který 21.02.2023 ve svém projevu k národu severu, Mešecha představil jeho král a už několik let oznamuje, že jej vytváří a dal jasné datum, kdy toho chce dosáhnout, že to bude v roce 2025. Děsivá představa, že bychom měli čekat tak dlouho. Ale není na nás, abychom se hlouběji zajímali o časy, které si nebeský Otec ponechal ve své vlastní pravomoci, takže je to o vytrvalosti a plné důvěře v našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha a v Jeho Syna, Jehošuu Krista.

Co tedy Satan učiní v době Osmého krále, když se mu Tubal a Mešek plně podřídí? Zaútočí v jednom dni a oba olivovníky zabije. Nebudou pohřbeni. Proč? Svět musí vidět, co mu bylo skryto v případě samotného Pána Jehošuy. Vzkříšení bude v začínajícím soudu s přeživším lidstvem porozuměním Pravdy.

Tak bude znamením Jonáše vydáno svědectví jako svého času v Asýrii, že přichází Armageddon a ti, kdo učiní pokání, ti vytvoří Velký zástup. Bude to skutečně z lidí všech jazyků. Tak bude podle Izaiáše vytvořena cesta pro Egypt, svět jako celek a pro Asýrii, ty, kdo se na zabíjení olivovníků podíleli. Proč? Protože je Satan podvedl, aby se naplnila Otcova vůle.

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Kdo Pravdu miluje, ten se z ní raduje, i když mu boří jeho nauky a jeho porozumění.

„Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Jsi tentýž, o němž jsem mluvil v dřívějších dnech rukou svých sluhů, izraelských proroků, kteří v těch dnech letech prorokovali, že tě na ně přivedu? A stane se v ten den, v den, kdy Gog přijde na půdu Izraele, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, že mi do nosu vystoupí můj vztek.“ (Ezechiel 38:17,18)

Jen odbočka k číslům. 3 = potvrzení pravdivosti. 8 = ukončení, proto v konečné části dnů. 17 a 18 odkaz do Zjevení 17. a 18. kapitoly.

Vztek je odkazem na 16. kapitolu Zjevení a na 9. kapitolu veršů 13 až 21.

Kdo prorokuje tím, že dává porozumění? Je to 144 tisíc, kteří rozumí nové písni, přesnému poznání Pravdy v Čase konce. Není to z jejich moudrosti, je to proto, že jim toto porozumění dává nebeský Otec a oni se od něj nechávají poučit. Ti nebojují mezi sebou, aby se dohadovali, kdo lépe chápe. Mají Otcova ducha a ten jim svým duchem, protože jej o to žádají, ukáže, kdo byl vybrán, aby připravil porozumění pro ten správný čas. Chvalme Otce na nebesích, pokud toto právě učinil a jej se dotazujme v Jehošuově jménu, zda je tomu tak. Pokud nejsem učitelem pro Čas konce, pak je to, co předkládám lidská moudrost. Ne za mnou, ale k Otci v Jehošuově jménu.

„A ve svém rozhorlení, v ohni svého rozlícení budu muset mluvit. V ten den jistě nastane velké třesení na půdě Izraele. A zcela jistě se kvůli mně budou třást mořské ryby a létající nebeští tvorové a divoká polní zvířata a všichni lezoucí tvorové, kteří lezou po půdě, a všechno lidstvo na povrchu zemské půdy, a hory budou skutečně svrženy a strmé cesty budou muset spadnout, a dokonce i každá zeď spadne na zem.“ (Ezechiel 38:19,20)

Proč nastává velké třesení na půdě Izraele? Protože ještě není po vzkříšení oliv a vzniku Velkého zástupu konec. Dnes dokončím jen 38. kapitolu.

„A chci proti němu přivolat meč po celém svém hornatém kraji, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. Meč každého bude proti jeho vlastnímu bratrovi. A chci se s ním soudit morem a krví; a sešlu zaplavující liják a krupobití, oheň a síru na něho a na jeho tlupy a na těch mnoho národů, které budou s ním. A jistě se vyvýším a posvětím se a učiním se známým před očima mnoha národů; a budou muset poznat, že já jsem Jehova.“ (Ezechiel 38:21-23)

O tom je 39. kapitola a tu si rozebereme příště. Proroctví 38. kapitoly je zaměřeno do pozvednutí oliv a vytvoření Velkého zástupu. 39. kapitola je událost pro Velký zástup.

Svatý, svatý, svatý JeHoVaH (Jehovo) vojsk, pokud je to moudrost ze shora, nechť ti, jen porozumí, nechť se před tebou Otče skloní a vzdají ti čest a chválu. Ať děkují Otče tobě, že můžeme být tebou vyučeni. Ať vzdají slávu i Beránkovi, který za nás dal svůj věčný život, abychom se stali živými v tvých očích. Zkrať Otče ty dny tísně, aby bylo zachráněno tělo, kvůli svým vyvoleným to učiň, aby mohli zářit jako jas prostoru. Ano, jako jitřní hvězdy navždy. Ne pro svou slávu, ale pro projevy tvé velké nezasloužené laskavosti Otče. V Jehošuově jménu tě prosíme o vyslyšení, aby se mohla činit tvá vůle, jako v nebi, tak zde na zemi a bylo přitom posvěceno tvé svaté Jméno. Proč? Aby poznali, že Ty sám PŮSOBÍŠ, ABY SE STALO DOBRÉ, ABY SE STALA ZÁCHRANA. Pokud jsme nalezli přízeň v tvých očích. Amen a amen.

Drazí bratři a sestry, ještě jednou nás všechny vybízím, aby toto bylo zkoumáno skutečně pečlivě s prosbou o moudrost a Otcova ducha. Pokud jsem ji neobdržel, je to má vlastní moudrost, která je živočišná a lidská, pokud to je Otcův duch, pak už to nejsem já, kdo nás vyučuje, ale samotný nebeský Otec. Kéž jsme povzbuzeni.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Odpověď na důležité otázky dnešní doby. První část – Ezechiel 38. kapitola

 1. Igore, druhá otázka tvojí čtenářky zní: “Jaký má být vztah křesťana k této válce? Máme se zapojit? Co máme dělat v případě mobilizace našich synů?”

  Ty jsi na tu otázku neodpověděl, i když odpověď je pro člověka věřícího Bibli celkem snadná, já jsem si tu otázku zodpověděl již v roce 1970 když jsem dostal rozkaz k nastoupení do vojenské služby. Do vojenské služby jsem odmítl nastoupit z důvodu svědomí a víry v Ježíše. Byl jse vyšetřen psychiatrem, který usoudil že bych v armádě svými názory podrýval morálku vojáků. Na základě toho jsem dostal modrou knížku nevojáka.

  Vztah člověka věřícího Pánu Ježíši k válce má být podle těchto textů:
  Nezabiješ. (EXODUS 20:13) Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.’ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu (MATOUŠ 5:21,22) Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (EFEZSKÝM 6:12) Boha je třeba víc poslouchat než lidi. (SKUTKY APOŠTOLŮ 5:29) Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! (PRVNÍ KORINTSKÝM 7:23)

  Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ (MAREK 12:31) Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. (LUKÁŠ 6:27,28) Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. (PRVNÍ KORINTSKÝM 13:4-6)

  Člověk který odmítne nastoupit do vojenské služby může být potrestán vězením. Člověk který do vojenské služby nastoupí, složí přísahu a pak odmítne zabíjet “nepřátele” bude popraven. Takže volba je jednoduchá, ne?

  1. Kdyby jsi četl Václave i druhou část, tak víš, že jsem jednoznačně odpověděl. Já odpovídám tak, jak mi to odhaluje Otec, jak mne duchem vede. Takže doporučuji pročíst i toho Ezechiela 39. kapitolu. Jsou tam i konkrétní texty.

Comments are closed.