Proč je boj s takzvanými „dezinformacemi“ největší problém, který se snaží mocní vyhrát tím, že budou vypínat například weby, či jinak cenzurovat?

Spread the love

Tato úvaha mne napadla, když jsem narazil na zprávu, že profesor politolog (demagog) titul sem Petr Fiala titul tam, vyrazil přednášet myšlenky krále Jihu na VŠB v Ostravě. Zde prohlásil. Cituji z Novinek:

K případnému vypnutí dezinformačních webů by mohly státní orgány přistoupit jen ve velmi výjimečných případech ohrožení státu, kdy proti němu cizí velmoc vede dezinformační boj. „Pokud pracuje uvnitř naší země. Na to je možné reagovat třeba tím, že se takto vypnou dezinformační weby,“ uvedl Fiala.

Dále čteme:

„Rozhodnutí o vypnutí webu by podle premiéra mělo být soudem ve lhůtě sedmi dnů přezkoumatelné a soud by je mohl zrušit. „Žádný boj s dezinformacemi ale nesmí vést k omezení svobody slova ani k omezení práva vyjadřovat názory, třeba i hloupé a založené na lži,“ řekl Fiala.“

A zde jsem se začal smát. Proč? Protože vše, co jde proti zájmům vládnoucí moci, lze považovat za ovlivnění z venčí. Pokud například někdo zveřejní informaci, že stát, tedy vládní moc, může pro své občany udělat takovou a takovou změnu, která v důsledku postihne zájmy nadnárodní fašistické korporátní moci, okamžitě to bude považováno za takzvanou „dezinformaci“, šířenou skrze takového člověka, ovlivněného a určitě napojeného na stranu protivníka. Vše se zahalí do bezpečnostního rizika státu, ohrožující takzvané „demokratické“ zřízení státu.

Slovíčka o tom, že jinak nesmí být nikdo postižen za svůj názor, tak to je jen med, mazaný posluchačům kolem úst. Na tomto prohlášení se pokusím vysvětlit, proč je skutečná víra Božím darem a proč jde za slyšeným a ne za viděným. Čeho se manipulátor světa nejvíc bojí, že se jednu stane.

Nejdříve potřebujeme pochopit, jak se řídí sociální super systémy, do kterých jsou různé země zapojeny, aby svět šel určitým směrem. Na tomto směřování má zájem nejvyšší manipulátor a otec lži, česky je jeho jméno NOSITEL SVĚTLA, které je tmou. Pokud by lidé měli oči k vidění a uši ke slyšení, sami by od tohoto manipulátora odvrátili zrak a následovali by slyšené. Proto je INFORMACE nejvyšší úrovní řízení sociálních super systémů a fyzická válka nejnižší úrovní tohoto řízení.

Samotná informace je obrazotvorným prvkem, který podněcuje náš mozek k přemýšlení. Představme si, že právě teď by všichni lidé na světě obdrželi stejnou informaci, že jsme stvořeni a všechny jiné názory byly lží i s důkazy, které věda má. Pokud by nebyla mysl těchto lidí nikým dalším ovlivněna, spustil by se v mozku proces obrazotvornosti, který by pokládal logické otázky. První otázkou by byla tato: „Kdo a proč nám celou dobu lhal?„.

Analýzou dřívějších slyšených informací by nastalo odhalení, nejenom proč se to stalo, ale kdo zatím vším musel stát. Tato analýza by fungovala jen v případě, že by dotyční jednotlivci nepodlehli emocím. Proč? Emoce by je vedly ke vzteku a touze řešit vše svým vlastním způsobem, s velkým hněvem. Vzpomeňme si na Evu, když na základě jediného slova: „NEZEMŘETE“ porušila Zákon a příkaz Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) Boha, který říkal: „Nebudete z něj jíst.“ .

V Písmu nemáme zapsány všechny detaily, ale lze je rozumově pochopit, pokud víme, že jsme byli stvořeni k jejich obrazu. Jejich je správně, protože je tam množné číslo elohim. Kdo jsou ti? Nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) a Pán Jehošua. Ti dva s nejvyšší autoritou, jak se správně má chápat slovo elohim, překládané do slova bohové.

Pán Jehošua je Izaiášem pod inspirací označen jako věčný otec. To z něj nedělá Stvořitele. Otcové jsou nositeli života, díky plodivému semenu. On zajistil návrat k Otci a naději žít věčně, toho, o co nás připravil svým jednáním Adam. Jako rodiče, kteří přirozeně, pokud skutečně milují své děti, se je vždy před nějakým zákazem snažíme plně poučit, proč jim něco zakazujeme.

Například máme blízko domu řeku. Je právě po silných deštích, tak jim zakážeme k řece chodit. Děti se zeptají proč? Protože by mohly uklouznout a do řeky spadnout. Je tam velký proud, který by je strhl a utopily by se. Chápe toto poučení například 10 leté dítě? Ano. Proč? Protože jsme jej dokonale poučili. Děláme to z Agape, ne proto, abychom jim bránily v zábavě.

Proto nemusí být v Písmu zapsán každý detail. Když něco Otec zakazuje, nejprve své stvoření dokonale poučí. Jak? Tím, že například dovolí nějakému ptáčku usednout na strom, kterého se nemá Adam s Evou ani dotýkat, protože jinak by zemřeli. Ptáček přiletí, usedne a zemře. Vím, v Písmu to není, ale když jsem o tom všem kdysi přemýšlel, přišla mi Duchem otázka, jak bych to udělal, aby to pochopili. Tak jsem porozuměl, jak Satan dostal Evu pod silné emoce, když se na stromě plazil had, který nejenom, že nezemřel, ale ještě to vypadalo, že umí mluvit.

Eva, jako každá žena, byla vzhledem k projevům emocí, protože ty byly ženě dány proto, aby byla doplňkem muže a zkrášlovala jej, neschopna analýzy bez emocí. Proto byla dokonale podvedena. Had úmyslně nezaútočil na Adama, protože u něj by toto prohlášení analytiku mozku nezastřelo. Proč? Protože až do té chvíle byl se všemi stvořenými věcmi spokojen. Dokázal pochopit, že něco může patřit jen a jen Stvořiteli. Nijak jej to nepokoušelo.

Kdy se to změnilo? Když uviděl Evu živou, jak jí. Miloval ji. To je ale v řečtině Láska STORGE, která nese v sobě emoce. Není to AGAPE, jenž v sobě obsahuje PRÁVO a SPRAVEDLNOST, které když se poruší a je dána rovnocenná náhrada, může se v ní projevit MILOSRDENSTVÍ.

Jeho mozek, orientovaný na analýzu okamžitě začal klást otázky: „Proč jsi to udělala? Jak je možné, že žije?„. Pokud by nebyl ovlivněn láskou STORGE a EROS, obrátil by svou pozornost také k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu. V obou láskách jsou silné emoce. Co udělal? Začal se Evy dotazovat, co to má znamenat. Ta mu popsala situaci, do které se dostala a on ztratil schopnost jít za slyšeným, protože pod emocemi chtěl uvěřit viděnému. EVA ŽIJE, MÁ LÁSKA NEJVĚTŠÍ!

K čemu nás to vede? Že musíme uvěřit slyšenému:

„Někdo mu tedy řekl: Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit. Tomu, kdo mu to povídal, odpověděl a řekl: Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? A vztáhl ruku ke svým učedníkům a řekl: Pohleďte, má matka a moji bratři! Každý totiž, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebi, ten je můj bratr a sestra a matka.“ (Matouš 12:47-50)

Zde nám Pán Jehošua odhaluje to skutečné tajemství, proč musíme mít důvěru k Otci silnější, než je láska k našim milovaným. Pokud chceme činit Otcovu vůli, co nesmíme připustit? Nesmíme podlehnout a upřednostnit storge, filii nebo eros, když posuzujeme nějakou situaci, kterou vidíme. Musíme jít za slyšeným. Jakým?

„Opět ho Ďábel vzal s sebou na neobvykle vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu a řekl mu: To všechno ti chci dát, jestliže padneš a prokážeš mi akt uctívání. Potom mu Jehošua řekl: Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.“ (Matouš 4:8-10)

Toto je AGAPE! Lidé nemají rádi slovo uctívat, protože jim myšlenková obrazotvornost díky viděnému, vytváří obraz nerozumného a slepého následování. Kdy se to děje? Když jsou takto postiženi lidé pod emocemi falešných nauk a falešné víry. Víry, která je vytvořena na viděném a ne na slyšeném.

Pokud jsme Božími dětmi, tak naše životní kroky nejsou slepou vírou. Chápeme AGAPE. Proč? Protože pokud jsme sami rodiči, tak nedáváme své příkazy a nařízení svým dětem proto, abychom jim ublížili, ale abychom je ochránili.

Kdy budeme rozumět Agape? Tehdy, když budeme prosit nebeského Otce o moudrost a porozumění. Kdy to dostaneme? Když budeme plně důvěřovat dopisu, který nám nechal zapsat a plně rozumět jeho smyslu. Nepodlehneme emocím, proč máme to či ono chápat právě tak a tak, jak se to děje v domech Velkého Babylonu. To nejdůležitější co potřebujeme je, následovat slova Pana Jehošuy. Když řekne:

„Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:43,44)

Pokud nejsme pod emocemi, pak si musíme položit otázku: „Proč nám toto říkáš Pane Jehošuo, jak mne sám Otec k tobě přitáhne?„. A Pán Jehošua na to ihned odpovídá:

„V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Opět, když nejsme pod emocemi, tak se musíme zeptat: „O jakých prorocích je nebeský Otče řeč? Jak tomu máme rozumět Pane Jehošuo?„. Kam nás Otec duchem povede? Pokud známe Písmo, tak do Jeremiáše 31:34. Když jej neznáme, přivede nás k tomu, kdo tomu rozumí a je vyučen. Je to moudrost toho, kdo vyučuje? Ne. Je to Otcova moudrost a vedení. Proto takový člověk není nic, je pouze tím, kdo sází anebo zalévá. Je to nebeský Otec, kdo dává vzrůst, tedy duchovní porozumění.

Je takový člověk vyučován samotným nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou)Bohem ve jménu Pana Jehošuy? Samozřejmě. Kdy to pochopíme? Když máme plnou důvěru k Otci a ke Kristu. Abychom nebyli pod emocemi, potřebujeme Pánův pokoj. Pánův pokoj je dar. Proto i skutečná pravá víra je dar, ne slepé následování něčeho. Proč? Protože jedině v tomto neemočním ovlivňování, může naše mysl vše správně pochopit. Jsou to výroky, které naší myšlenkovou obrazotvornost uvádí do plného porozumění, díky DARU POKOJE, kde není žádné cizí ovlivňování.

Takže o čem jsem psal na počátku? Že informace je základem všeho řízení. Aby řízení fungovalo, jsou informace předkládány tak, aby vyvolaly emoce. Když Fiala řekne: „Můžete mít i hloupé názory a za ně nikoho nebudeme cenzurovat.“, pak to má posluchače, kteří jsou ještě mladí a hloupí, ač si myslí, že už všemu rozumí, protože budou mít brzy titul, emočně uklidnit. VŽDYŤ VŠE JE PRO NAŠE DOBRO. Nemají domýšlet, jakou pravomoc těmito opatřeními vládní mašinerie získá.

Další informace, které budou po schválení takových omezení přicházet, budou podněcovat k emocím, že ten a ten je zlý, je třeba jej trestat, izolovat a nakonec i zabíjet. A přesně toto je cíl, jak řídit sociální super systémy, aby v nich byl vždy viditelný nepřítel a pak se mohlo přistoupit k tomu, aby se použil nejnižší nástroj. Tou je válka. Je jedno, zda občanská, nebo mezi národy, státy.

Chápou z popsaného ženy, proč nemohou být učiteli? Že Satan plně rozumí lidské psychologii? Že to není o tom, že by nebeský Otec ženy nemiloval, jen proto, že jsou v nižším postavení než muži?

Při psaní jsem měl rozhovor s jednou pro mne blízkou duchovní sestrou, kde jsme se zamýšleli právě nad tím, jak Otec skutečně vyučuje a také o porozumění, jak jsou pro nás muže, ženy důležité. Právě pro jejich emoce. Když je nějaký kolektiv mužů, kteří se dobře baví zbaven přítomnosti žen, je z takového setkání mužům příjemně, protože pochopí všechny ty informace a humor, který si užili. Ale necítí v tom setkání emoci lásky. Když se v takové společnosti objeví byť jen jedna jediná žena, spokojená žena, celý prostor se jakoby rozzáří a je naplňován láskou.

Šťastná žena dokáže udělat ze života „ráj“ už nyní, protože i ten největší bručoun se proměňuje v její přítomnosti ve spokojené kotě a užívá si dané chvíle, plné pocitů štěstí. Ženy jsou skutečně ozdobou, doplňkem nás mužů.

Když tedy něco zkoumáme, chceme tomu rozumět a to nejenom v Písmu, musíme emoce odložit. Jak se to dělá, jsem ukázal, abychom se nedali chytit do Satanovy léčky. Pravá víra nám dodává pocit jistoty, to čteme v samotném Písmu.

„Víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý důkaz skutečností, ačkoli je nelze spatřit.“ (Židům 11:1)

Mnozí mají jen emočně laděné informace, kterým uvěřili, protože je nezkoumali s Otcovým duchem. Těmto informacím pak uvěřili. Proto nevidí duchovníma očima, které odhalují záměr a výsledek toho, co pro nás nebeský Otec připravil. Nedokáží rozpoznat, proč k nim Satan právě v tu danou chvíli přistupuje, aby jim vnutil skrze emoci pro něj potřebný pohled na nějakou událost. Nekladou si otázky:

Proč právě toto si mám myslet?
Proč právě nyní slyším nějaké informace?
Proč právě takový sen, takové vidění?

A co je výsledkem, když vše nezkoumáme bez emocí? Člověk v našich očích je najednou jiný, než jsme si mysleli. Určitě je pod vlivem démonů, protože jinak to přece být nemůže. Má jistě špatné úmysly. Dopouští se 100% jednání proti Otci. A podobné emocionální obrazy nás napadají. Co to plodí? Boje. Rozdělení a soupeření, kdo má na sobě více pruhů, kdo má lepší Addidas.

Pokud dáme emoce stranou, vše prozkoumáme do hloubky s plnou důvěrou, že nebeský Otec vše připouští, ABY TO VE FINÁLE BYLO VŠE DOBRÉ, najednou jsou nám otevřeny i duchovní oči. Poznáme Pravdu a ta nás osvobodí od toho zlého, jeho nastražených léček.

Prosme tedy o Pokoj, vše převyšující Pokoj, který je darem, když dostáváme nějaké informace. Snažme se v nich uvidět cíl, který je touto informací připravován. Když taková informace boří a nebuduje, je od toho zlého. Když nás spojuje k Lásce Agape, pak je to z Otcova ducha. Máme vše zkoumat, po všem pátrat, ale jen toho dobrého se přidržet.

Kéž se nám to daří. Protože jsem jen člověk, obraťme svou pozornost nejprve k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, ve jménu Pána Jehošuy pomazaného, zda nás tímto článkem vyučuje, nebo je to jen lidská moudrost. Pokud zjistíme, že lidská, nevěnujme jí pozornost. Pokud Boží, víme, Komu máme za to poděkovat.

Mějme Kristův pokoj v tomto Čase konce. Mysleme na výsledek, že vše bude dobré, ač jsou kolem nás těžkosti anebo i my přímo zažíváme těžkosti. Žijme přítomností a mysleme na nádhernou budoucnost. Nesuďme jeden druhého, ale vždy se povzbuzujme k Lásce agape a znamenitým skutkům. Odpouštějme jedeni druhému.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

One thought on “Proč je boj s takzvanými „dezinformacemi“ největší problém, který se snaží mocní vyhrát tím, že budou vypínat například weby, či jinak cenzurovat?

  1. Článek je velmi věcný, místy může působit, že řešení bez emocí je chladné. Bůh nás ale usměrňuje v rámci Agape (láska založená na zásadách), ale jsme vedeni také k tomu, abychom byli milosrdnými, tj. překryjeme problém či nějakou situaci láskou, která respektuje, že musíme překonat limit lásky Agape a použít více lásky, abychom se nestali lidmi s černobílým viděním, tj. co není podle pravidel, tak je špatně.
    Lidé si mají odpouštět a být schopni milosrdenství, protože bez milosrdenství bychom nepřežili. S písma víme, že milosrdenství nakonec přemůže lásku Agape při soudu a že ten, kdo není schopen milosrdenství, sám nebude posuzován milosrdně.
    Myšlenky v článku jsou ale zaměřeny na zásady, které souvisí se spravedlností a s vírou. V praxi by se dalo říci, že naše láska k Bohu, musí převyšovat lásku k lidem. Je to pro naši ochranu. Jehošua řekl, že ten kdo má lásku větší než ke svému otci, či matce, není mě hoden. Je to opovrhující prohlášení, nebo bezcitné? Ne! Jen nám Jehošua naznačuje, že musí vždy v nás zvítězit právo a spravedlnost nad emocemi, jinak by se Boží systém zhroutil. První přikázání přeci známe, víme koho máme milovat celým srdcem, vší silou, celou myslí. A to je právě ona láska založená na zásadách, kdy nesmíme uhnout, aby byla zachována spravedlnost. Boží opatření založené na milosrdenství má své opodstatnění, protože aby bylo vše spravedlivé, musíme zohlednit situaci ve které se každý jedinec během života ocitl. Jan například bude soudit Bůh ty, kterým se nikdy nedostala do ruky Bible, nebo postižené lidi s mentálním omezením, atd.? Bez milosrdenství a na základě desatera bychom nikdo nepřežili. Proto jsme byli vykoupeni drahocennou Kristovou krví, aby Bůh překryl právo založené na zásadách, milosrdenstvím a jak říká, „nebudu na jejich hřích vzpomínat“.
    Kéž máme Boží pokoj.

Comments are closed.