Část slunečního světla osvítila měsíc – proč se připravují plány na mobilizace. Proč k nám Pán Jehošua mluví v podobenstvích?

Spread the love

Tento článek je odpovědí na to, čemu nerozumí čtenář Pavel, který se mne dotazuje, proč píši o tom, že měsíc v Písmu, o kterém hovoří i Jehošua Kristus, jenž se má změnit v krev, že je jím myšlena Evropa a hlavně EU. Sky news vydala toto prohlášení bývalého ministra obrany Velké Británie Geralda Howartha, že by měly vybrané země NATO vyslat svá vojska na Ukrajinu. Rozhovor na Twiterovém účtu je ZDE.

Jak jsem v minulém článku vysvětlil důvody, pro které je velká válka připravena a má být spuštěna ve svůj pevně stanovený čas, musí se správné pochopení symboliky odrážet v chování slunce, tedy USA a Velké Británie, a musí být symbolický měsíc tímto jejich světlem ovlivňován natolik, aby se přání tohoto slunce zrcadlilo v krocích měsíce. Duchovním středem tohoto měsíce je Praha. Ve svém čele má největšího vojenského štváče a propagátora válečného stavu. Demonstranti na Václavském náměstí toto chování 21.01.2023 označovali slovy: „Fialový hnus.“.

Snad čtenář Pavel chápe, co v symbolice Písma znamená světlo. Že symbolizuje vedení. Samotný Pán Jehošua to vysvětlil takto:

„Jste světlo světa. Město nemůže být utajeno, jestliže leží na hoře.“ (Matouš 5:14)

„Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ (Jan 9:5)

Proč to říkal? Protože on sám, pokud byl fyzicky přítomen na Zemi, byl hlavním zprostředkovatelem Pravého porozumění, tedy světla. Po jeho odchodu se světlo přenáší na jeho následovníky. To potvrzuje prorok Daniel ve svém prorockém slově:

„A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostor, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy. A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:3,4)

I ten nejméně znalý čtenář Písma, pokud si jej přečte celé, musí pochopit, že mnohé co čteme, nemůžeme chápat tělesně, tedy doslovně, že musí existovat duchovní výklad. Nejenom Daniel to nazývá POZNÁNÍ. On sám rozlišuje mezi poznáním PRAVÝM a falešným.

Jeho slova ve třetím verši dávají hlubší význam o takovém světlu. Pokud jsme ve večerních hodinách někde v ČR, víme že na Americkém kontinentu je světlo. My jej nevidíme, ale díky porozumění 100% víme, že tam je. Krista se ptali učedníci, proč mluví k lidem v podobenstvích. On jim na to odpověděl:

„A když osaměl, ti, kteří byli kolem něho s dvanácti, se ho začali vyptávat na podobenství. A říkal jim: Vám bylo dáno posvátné tajemství Božího království, ale těm venku se všechno děje v podobenstvích, aby, ačkoli hledí, hleděli, a přece neviděli, a ačkoli slyší, aby slyšeli, a přece nepochopili smysl toho, ani se nikdy neobrátili zpět a nebylo jim dáno odpuštění.“ (Marek 4:10-12)

Co z toho textu můžeme pochopit? Že se na správné porozumění musíme sami vyptávat. Mnozí to činí tak, že se dotazují svých moudrých v náboženských domech, popřípadě těch, kteří se jim stali učiteli, protože jim jejich názory lechtají uši. Je to podle Písma správná cesta? Pokud rozumíme opět správně, co nastalo po konkrétním Kristově objasnění, jak se to má dělat, učinili ti, kdo jej doprovázeli toto:

„Ale někteří z vás nevěří. Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící, a kdo je ten, jenž ho zradí. Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:64-66)

Kdy to je dáno Otcem?

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:44,45)

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Jak poznáme takto vyučeného člověka?

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Co nás to učí? Že ti, kdo to neudělají, že ti nebudou chodit s Pánem Jehošuou a nebudou světlem pro tento svět. Budou mít ve cti takové světlo? Ne. Sami se nebrodí sem a tam, neprosí nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha, Toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU o své vyučení a pak o takové světlo klopýtají. Patřím já ke světlu? Na to je třeba se dotazovat nebeského Otce v Jehošuově jménu. Pokud jím nejsem, jsem jen bezvýznamným člověkem, tak proč se o mne vlastně klopýtá?

Protože jsme si vysvětlili, že světlo je vedení, musíme jej takto chápat i v podobenstvích. Obraz světa, jeho události to musí potvrzovat. Kdo žene celou Evropu do zničující války? Jsou to Spojené státy a Velká Británie. Toto slunce má v zemích Evropy dosazené své koně, své politické loutky. Tyto politické loutky prosazují to světlo z Washingtonu a z Londýna. Chovají se přesně jako měsíc, který doslovně odráží světlo slunce za noci.

Pan Jehošua, ten, který je bohem a má druhou nejvyšší autoritu, který nikdy o sobě neprohlašoval, že je rovný Otci, tak ten nabádá každého jednotlivce, aby učinil toto:

„Protože říkáš: Jsem bohatý a získal jsem bohatství a vůbec nic nepotřebuji, ale nevíš, že jsi bídný a politováníhodný a chudý a slepý a nahý, radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přečištěné ohněm, abys zbohatl, a bílé svrchní oděvy, aby ses oblékl a aby nevyšla najevo hanba tvé nahoty, a oční mast, kterou by sis vetřel do očí, abys viděl.“ (Zjevení 3:17,18)

Nakupuje se to za peníze? Ne. Odpověď dává Daniel v tom 4 verši 12. kapitoly. JE TO ČAS STRÁVENÝ TÍM, ŽE SE SAMI BRODÍME SEM A TAM, ŽE PŘITOM PROSÍME PODLE SLIBU Z JEREMIÁŠE 31:34, ABY TO BYL SAMOTNÝ NEBESKÝ OTEC, KDO NÁS VYUČÍ.

Takže co udělal bývalý ministr obrany Velké Británie? Vyslal světlo, požadavek, aby vybrané země a už jsou vybrány, poslaly svá vojska, aby si USA a VB neušpinily ruce na Ukrajinu. A jak to potvrdil, že si nechce slunce ušpinit ručičky? Tak, že tam nepošle letadla F16, staré šroty z pohledu vývoje letectví, protože je chce použít, až vykonají ty vybrané země NATO svou špinavou práci, k ničení toho, s kým jsou přes Ukrajinu, jeho fašismus, ve válce.

Co to slunce nechápe, že bude zhasnuto mnoha loděmi a ponorkami, které už vypluly. Promění se díky tomuto světlu Evropa jako symbolický měsíc v krev? Písmo říká, že ano. Kdy slunce přestane dávat své světlo? Když úplně zhasne. Jak se to stává? Když přestane existovat. Čteme něco takového v Písmu o králi Jihu, že se mu to stane?

„A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. Skutečně také vstoupí do země Okrasy a bude mnoho zemí, jež budou přivedeny ke klopýtnutí. Ale tihle uniknou z jeho ruky: Edom a Moab a hlavní část synů Ammona. A bude napřahovat ruku proti zemím; a egyptská země, ta neunikne. A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové. Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:40-45)

Ukrajinský konflikt je to strkání a další porozumění, jak vše správně chápat, bylo uveřejněno zde. Výklad vznikl na modlitbách k Otci o vedení, přesně podle Daniele:

„A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4)

Je potřeba k porozumění věnovat svůj čas, brodit se sem a tam Písmem a světovými událostmi, aby se pravé poznání rozhojnilo. Je 30 let málo? To už musí každý posoudit sám. Nejlepší způsob je, když se sami dotazujeme nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Pána Jehošuy, zda to světlo porozumění dal.

Snad jsem odpověděl srozumitelně opírajíc se o myšlenky z Písma. Předkládat lidskou moudrost je pošetilostí.

Kéž za vše chválíme skutečný zdroj porozumění, nebeského Otce a také toho, kdo nás vykoupil svou drahocennou krví, Pána Jehošuu Krista. Amen.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi